Genel Kimya

 • soru question dhd46

  Asetik Anhidrit: Özellikleri, Sentezi ve Kullanım Alanları

  Asetik anhidrit, kimyasal formülü (CH3CO)2O olan organik bir bileşiktir. Endüstride birçok farklı alanda kullanılan asetik anhidrit, özellikle farmasötik, boya ve vernik, plastik ve tekstil endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Asetik Anhidrit’in Özellikleri: Asetik anhidrit, renksiz bir sıvıdır ve keskin bir koku ile karakterizedir. Asetik asit ile reaksiyona girerek asetik asit anhidriti oluşturur. Aynı zamanda asetik anhidrit, polar olmayan çözücülerde çözülebilir. Asetik Anhidrit’in Sentezi: Asetik anhidrit sentezi için en yaygın yöntem, asetik asit ve asetik anydritin karıştırılması ve sülfürik asit ile katalizasyonudur. Reaksiyon sonucunda asetik asit anhidriti ve sülfürik asit elde edilir.…

 • Foodelphi.com acid and bases asit ve bazlar

  Baz Çözeltilerinin Hazırlanması

  Baz çözeltileri, baz maddelerinin suda çözünmesi sonucu oluşan çözeltilerdir. Baz çözeltileri, pH değerleri 7’den yüksektir ve hidroksit (OH-) iyonları içerir. Hazırlanması: Baz çözeltisi hazırlamak için, baz maddesini suda çözmek gerekir. Örneğin, sodyum hidroksit (NaOH) gibi bir baz maddesi için, çözeltiyi hazırlamak için sodyum hidroksit tozu suda çözülür. Baz maddesinin çözünmesi için, öncelikle kullanacağınız baz maddesinin miktarını tahmin edin. Örneğin, 0.1 Molar sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için, 0.1 molar sodyum hidroksit çözeltisi için 1 gram sodyum hidroksit tozu, 1000 ml suda çözülmelidir. Çözeltiyi hazırlamak için baz maddesini suda çözün. Çözünen madde…

 • www.foodelphi.com

  Deney 7: Tampon Çözeltiler, Tampon Kapasitesi ve Tamponlama Bölgesi

  7.1. AMAÇ • Bir tampon çözeltinin nasıl hazırlandığını öğrenmek. • Bir tampon çözeltinin tampon kapasitesini belirlemek. • Bir tampon çözeltinin tamponlama bölgesini belirlemek. 7.2. TEORİ Tampon çözeltiler, az miktarda asit veya baz eklendiği zaman pH’ındaki değişimlere direnç gösteren sulu sistemlerdir. Tampon çözeltiler, zayıf bir asit (proton verici) ve onun konjuge bazından (proton alıcı) oluşur. Tamponlama, bir çözeltideki, bir proton vericisi (HA) ve onun konjuge proton alıcısı (A-) arasındaki denge reaksiyonundan kaynaklanır. Verilen herhangi bir tamponun pH’sı, Henderson-Hasselbalch eşitliği vasıtasıyla, içerdiği zayıf asidin pKa’sı ve onun konjuge bazının mol oranının logaritması…

 • www.foodelphi.com

  Tampon Çözeltiler

  Tampon Çözeltiler Az miktarda asit veya baz ilavesiyle pH’sını fazla değiştirmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denilmektedir. Tampon çözeltiler zayıf asit ve onun konjuge bazının  karışımından oluşmaktadır. Tampon çözeltiler su ile seyreltilmeye karşı duyarlı değillerdir ve pH’larını korurlar. Tampon çözeltiler için çözeltideki bileşenlerin mutlak konsantrasyonları önemli olmayıp ve çözeltinin pH’ını belirleyen [Asit]/[Baz] oranıdır.  Bu konsantrasyon oranları değiştirilerek istenilen pH değerinde tampon çözelti hazırlanabilir. Tampon Çözelti Çeşitleri Başlıca beş sınıfta incelenmektedir. 1. Zayıf Asit+ zayıf asidin tuz karışımı : Asidik tampon Asetik asit +sodyum asetat karışımı asidik  tampon özelliği göstermektedir. 2. Zayıf Baz+zayıf…

 • Foodelphi.com form library

  Sulu Çözelti Reaksiyonları ve İyon Dengeleri

  1. Çözelti reaksiyonları denklemlerinin denkleştirilmesi 2. Suyun iyonlaşması, pH, güçlü asitlerin ve bazların ayrışması 3. Zayıf asitlerin ve bazların ayrışması 4. Tampon çözeltiler 5. Hidroliz 6. Asit-baz titrasyonu Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya’nın “ Temel Üniversitesi Kimyası Kitabı’ndan okuyunuz. ÇÖZELTİ REAKSİYONLARI DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 1) Yükseltgenme Sayısı Değişmesi Yöntemi 2) İyon Elektron Yöntemi İYON- ELEKTRON YÖNTEMİ 1) Tepkimeyi iki yarı reaksiyona ayırınız. 2) Hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları dışındakilerin katsayılarını eşitleyiniz. 3) Daha sonra ortam asidik ise oksijen eksikliği olan yere oksijen eksikliği…

 • www.foodelphi.com

  Kovelent Bağ

  1.KISIM: LEWİS YAPISI, REZONANAS, VSEPR MODELİ VE HİBRİTLEME 3.1 Kovelent Bağ 3.1.1 Lewis yapısı ve Oktet kuralı 3.1.2 Rezonans hibrit 3.1.3 Okteti aşan atomlar 3.1.4 VSEPR teorisi ve Molekül şekli 3.2 Hibritleşme ve Hibritleşme enerjisi … Kaynak: https://debis.deu.edu.tr/userweb/mehmet.kartal/dosyalar/KOVELENTBAG1.pdf

 • Foodelphi.com laboratory new2 library

  Gravimetrik Demir ve Nikel Tayini ( MEGEP )

  1. GRAVİMETRİK DEMİR TAYİNİ 1.1. Gravimetrik Demir Tayininde İşlem Basamakları 1.1.1. Analizin Yapılışı 1.1.2. Gravimetrik Demir Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar 1.1.3. Gravimetrik Demir Tayininde Kullanılacak Çözeltiler 2. GRAVİMETRİK NİKEL TAYİNİ 2.1. Analizin Yapılışı 2.2. Analizin Yapılışında Dikkat Edilecek Hususlar 2.3. Gravimetrik Nikel Tayininde Kullanılacak Çözeltiler 1. GRAVİMETRİK DEMİR TAYİNİ Gravimetrik yöntemƖe demir tayini, çözeltideki bütün demir iyonlarının demir (III) e yükseltgenmesinden sonra amonyak çözeltisi ile demir (III) hidroksit hâlinde çöktürülüp Fe2O3 hâlinde tartılması temeline dayanır. 1.1. Gravimetrik Demir Tayininde İşlem Basamakları 1.1.1. Analizin Yapılışı Demir numunesi katı bir madde ise…

 • www.foodelphi.com

  Kelat ? Şelat ? Çelat ?

  Bazı ağır metaller (Fe++ Co++ Cu++ Mn++ Zn++ vb) amino asitler ile kelatlanarak kompleks bileşikleri oluştururlar. Peki nedir bu kelatlanma? Kelatlanma ( Şelasyon, çelasyon, kıskaçlama ) iki veya çok dişli bir kimyasal ligandın iyonik bir substrata bağlanması veya komplekslenmesidir. Bu ligandlar, ki genelde organik bileşiklerdir, şelatör veya şelat ajanı olarak adlandırılır (diğer kullanılan terimler: şelant, çelatör, çelant, kıskaçlayıcı, iyon tutucu, kelat). Şelatörler, ASTM-A-380 standardına göre, “belli metal iyonları ile suda çözünür kompleksler oluşturan kimyasallardır, bu sayede iyonu etkinsizleştirerek onun başka elementler veya iyonlarla tepkitmeyerek, çökelek veya tortu oluşmamasını sağlar”. Ligand, substrat ile birleşip bir şelat kompleksi meydana getirir (çelat, kelat terimleri…

Başa dön tuşu