Veri Analizi Prosedürü

1. AMAÇ

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için verilerin analiz yöntemlerini belirlemektir. 

2. KAPSAM

Bu talimat uygulanmakta olan veri analizi tekniklerini kapsar.

3. SORUMLULUK

3.1. Bölüm Sorumluları: Veri analizi hazırlama tablosunda belirtilen analizlerin yapılabilmesi için tutulan kayıtların Gıda Güvenliği Ekip Liderine sunulmasından sorumludurlar

3.2. Gıda Güvenliği Ekip Lideri: Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve önleyici faaliyetlerin belirlenebilmesi için bölümlerden elde ettiği verileri Veri Analizi Tablosu’na göre analiz etmekten ve bulduğu bulguları yönetimin gözden geçirmesi faaliyeti sırasında yönetime sunmaktan sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Kalite Yönetim Sisteminin ve proseslerin etkinliğini ölçmek için firmamızda birimlerin yapması gereken veri analizleri, Veri Analizi Hazırlama Tablosunda belirtilmiştir. Bölüm sorumluları bu tabloya göre hazırlamaları gereken istatistikî raporları aşağıdaki analiz araçlarını kullanarak gerçekleştirirler.

4.1.1. Yapılan veri analizleri sonucunda bölüm sorumluları tarafından saptadıkları uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler veya oluşabilecek potansiyel uygunsuzluklar için önleyici/iyileştirici faaliyetler başlatılır.

4.1.2. Firmamızda uygulanan veri analizleri minimum aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlar:

  • Tedarikçilerin değerlendirilmesi

  • Verilen Hizmetin Uygunluğu

  • Proses performansı ve eğilimi

  • Müşteri memnuniyeti

4.2. HİSTOGRAM

4.2.1. Verilerin dağılımının kolay ve görsel şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.

4.2.2. Kalite kayıtlarından elde edilen veriler için grup aralıkları oluşturularak veriler bu aralıklara göre sınıflandırılır.

4.2.3. Her bir sınıfa düşen veriler sayılarak, sınıf büyüklüğü belirlenir.

4.2.4. Yatay eksene sınıf aralıkları, dikey eksene sınıf büyüklüğü yazılarak histogram çizilir.

4.3. KONTROL ŞEMALARI

4.3.1. Ölçülen karakteristiklerin zaman içindeki gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek için kullanılan yöntemdir. Ölçülen karakteristiklerin kontrol edilebilirliğinin hangi sınırlar içerisinde olduğunu gösterir.

4.3.2. Zamansal değişimi incelenecek özellikler belirlenerek zaman dilimi seçilir.

4.3.3. Yatay eksende zamanı, dikey eksende ise ölçüm büyüklüğünü gösteren Grafik ekseni çizilerek Alt ve Üst sınır değerleri belirlenir.

4.3.4. Toplanan veriler, eksende karşılık gelen ölçüm büyüklüğüne göre grafiğe yerleştirilir.

4.3.5. Birbirini takip eden işaretler çizgi ile birleştirilerek grafik tamamlanır.

4.3.6. Üst kontrol veya Alt kontrol sınırına yaklaşılan durumlarda gerekli önlemlerin alınması için harekete geçilir.

4.4. ÇUBUK GRAFİĞİ

4.4.1. Verilerin dağılımının kolay ve görsel şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.

4.4.2. Verilerin incelenecek özellikleri belirlenir. (Hata türleri, harcama türleri v.b.)

4.4.3. Veriler özelliklere göre sınıflandırılarak büyüklükleri belirlenir.

4.4.4. Verilerin çubuk sütun şeklinde yatay eksende incelenen özellikler, Düşey eksende büyüklükler gösterilecek şekilde grafiği çizilir.

4.5.NEDEN SONUÇ ANALİZİ

4.5.1. Herhangi bir problemin nedenlerini belirlemek için kullanılan yöntemdir. İncelenecek problem Neden- Sonuç Analizi Formu üzerindeki kare içerisine yazılır.

4.5.2. Problemin oluşmasının ana nedenleri ana kılçıklara yazılır (İnsan, makine, malzeme, metot vb)

4.5.3. Ana kılçıklara küçük yan kılçıklar çizilip üzerlerine katılımcıların söyledikleri o etmene bağlı nedenler yazılır. Bir neden bazen tablodaki alt nedenin bir dalı olarak da eklenebilir. Yazılan alt nedenlerin hangisinin daha önemli ve gerçek neden olduğuna dair katılımcılar arasında 1. oylama yapılır. Katılımcılardan aldıkları oy sayısı her alt nedenin yanına puan olarak yazılır.

4.5.4. Katılımcılar arasında hangi puanın üstünde oy alanlarının 2. Oylamaya dâhil edileceği belirlenir. Belirlenen puan ve üzerindeki puana sahip nedenlerin puanı daire içerisine alınır. Katılımcılar belirlenen bu nedenler hakkında beyin fırtınası niteliğinde tartışmalar yaparak önemlerini ve önceliklerini belirlemeye çalışırlar.

4.5.5. Katılımcılar arasında 1. Oylamayla seçilen nedenler için 2. Bir oylama yapılır. Katılımcılar arasında oylama sonucunda en çok puanı alan ilk üç neden belirlenir. Aldıkları puan sayısına göre büyükten küçüğe yanlarına 1., 2., 3. yazılarak kare içerisine alınır. En önemli neden 1 numarası ile işaretlenir.  Böylece grubun doğrulamaya çalışacağı neden budur.

4.5.6. Toplantı Tutanağı Formuna ilgili sorunun tespit edilen nedeni, uygulanacak doğrulama ve düzeltme yöntemi ve doğrulama ve düzeltmeyi yapacak kişi ve/veya kişiler kaydedilir.

4.5.7. Toplantı sonunda Toplantı Tutanağı Formu toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

4.6. PARETO ANALİZİ

4.6.1. Problemlerin hangisinin öncelikle ele alınması gerektiğini belirlemek için kullanılan istatistiksel yöntemdir.

4.6.2. Hata sayısı, maliyet ve benzeri veriler toplanıp sınıflandırılarak büyüklükleri saptanır.

4.6.3. Sınıflandırılan veriler Pareto Analizinde yatay eksende büyükten küçüğe doğru yerleştirilir. Dikey eksende ise verilerin büyüklüklerinin değeri yazılır.

4.6.4. Hata verilerin toplamı bulunur ve her bir hatanın değeri toplam hataya bölünerek her hatanın toplam hata içerisindeki yüzdesi bulunur.

4.6.5. Büyük hatanın yüzdesinden başlayarak küçük hataların yüzdeleri toplanır kümülatif yüzde oranları hesaplanır.

4.6.6. Hesaplanan kümülatif yüzdeler diyagramın sağ tarafındaki dikey eksene yazılır. Her bir yüzde hata oranı çizgi ile birleştirilerek diyagramda gösterilir.

5. KAYITLAR

Bu talimat ile ilgili kayıtlar Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre dosyalanır ve saklanır.

6. DAĞITIM VE DOSYALAMA

Genel Müdür

Proje ve Satış Sorumlusu

Satınalma Sorumlusu

7. EKLER 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu