Etiket Arşivleri: Su

İçme Suyunun Dezenfeksiyonunun Amacı Nedir?

İçme sularının dezenfeksiyonunun amacı zararlı mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bundan başka demirin, manganezin ve hidrojen sülfürün oksitlenmesi, hoş olmayan tat ve kokuları meydana getiren bileşiklerin parçalanması, arıtım tesislerinde alglere ve çamurlara karşı koruma amacı da bulunmaktadır.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Kaynamış Su Arınmış mıdır?

Kaynamış su yalnızca bakterileri yok eder. Nitrat, ağır metaller gibi çoğu kirletici madde kaynatılarak sudan ayrılamaz. Bazı durumlarda kaynatma işlemi suyu azalttığı için kirletici maddelerin konsantrasyonunu arttırabilir. Ancak temiz ve güvenli suya ulaşma imkanı bulunmuyorsa suları kullanmadan önce kaynatıp soğutmak, sudaki mikropları etkisiz hale getirilmek için kullanılan bir yöntemdir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Sağlıklı Su Nedir?

Kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite yönünden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen parametre limitlerine uygun olan sular sağlıklı su olarak tanımlanır.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Su Nedir ? Suyun İşlevi Nedir?

Kişi sağlığı ile ilgili en önemli etmenlerden biri olan su yaşam için en gerekli maddelerden biridir. Kişinin vücut ağırlığının % 63-70’i sudur. Sağlıkla ilgili konularda su denildiği zaman içme suyu ile birlikte kullanma suları da düşünülmelidir. Çünkü su vücuda sadece içme suyu olarak değil yıkanmak, besin hazırlamak vb. için kullanılan kullanma suyu olarak da girer. Su kimyasal formülü H2O olan bir bileşiktir. Akışkan bir maddedir. Rengi ve kokusu yoktur. Sıvı, katı ve gaz halinde bulunabilir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Su Sertliği Tayini ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Su Sertliği Tayini 0 1.Yöntemin Prensibi 02. Kullanılan Kimyasallar 03. Deneyin Yapılı.ı 03.0 1. Toplam Sertlik Derecesi Tayini 03.02. Kalıcı Sertlik Tayini 03.03. Geçici Sertlik Tayini 04. Hesaplamalar 04. Kullanılan malzemeler 01.Yöntemin Prensibi Suyun toplam sertliği genellikle suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelir. 02. Kullanılan Kimyasallar 0,0 1 M EDTA çözeltisi: 3,723g EDTA (sodyum versanat ) (Merck 1.084 17) tartılarak saf su ile 1 L’ye tamamlanır. Standart kalsiyum çözeltisine kar.ı ayarlanır. Eriochrom Black T indikatörü : 0,5 g eriochrom Black T (Merck 1.03168) 100 mL %67’lik etil alkolde çözülür. Tampon çözeltisi: 67,5 g amonyum klorür 570 mL deri.ik amonyak çözeltisinde çözdürülerek saf su ile 1 L’ye tamamlanır. .stenirse Toplam sertlik hazır kitlerlede bulunabilinir (Merck 1.08039) 03. Deneyin Yapılı.ı 03.01. Toplam Sertlik Derecesi Tayini 25 mL deney numunesinden alınarak üzerine 25 mL saf su eklenir. Üzerine 1 mL tampon çözelti ve 2 damla indikatör çözeltisi eklenir. Renk .arap kımızısından maviye dönene kadar EDTA çözeltisi ile titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V ) 1 03.02. Kalıcı Sertlik Tayini Deney numunesinden yakla.ık 250 mL alınarak, geçici sertli.in uzakla.tırılması amacıyla, yarım saat kaynatılır ve so.utulur. Bu numuneden erlenin içerisine süzülerek 50 mL alınır ve 25 mL saf su eklenir. Üzerine 1 mL tampon çözelti ve 2 damla indikatör çözeltisi eklenir. Renk .arap kımızısından maviye dönene kadar 0,0 1 M EDTA çözeltisi ile titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V2). 1

03.03. Geçici Sertlik Tayini Toplam su sertli.inden kalıcı su sertli.i çıkarılarak bulunur. 04. Hesaplamalar 1 ml 0,0 1 M EDTA 1 mg CaCO ‘a e.de.erdir. 3 Sonuçlar 100 mL numunedeki CaCO3 miktarı olarak hesaplanmı.tır ve Fransız sertli.i cinisinden verilmi.tir. Toplam sertlik = V1 x 4 V = Harcanan EDTA çözeltisinin hacmi 1 Kalıcı sertlik = V2 x 2 V2 = Harcanan EDTA çözeltisinin hacmi Geçici sertlik = Toplam sertlik – Kalıcı sertlik Sınıflandırma Alman S.D Fransız S.D .ngiliz S.D ppm(mg/L) Çok yumusak su 0-4 0-7,2 0-5 0-72 Yumu.ak su 4-8 7,2-14,5 5-10 72-145 Orta sert su 8-12 14,5-21,5 10-15 145-215 Sert su 12-18 21,5-32,5 15-22,5 215-325 Çok sert su 18-30 32,5-54,5 22,5-37,5 325-545 05. Kullanılan Malzemeler EDTA Eriochrom Black T Etil alkol Amonyak Amonyum klorür Erlen Isıtıcı Terazi Damlalık Mezür Beher Pipet Büret HAZIRLAYAN Ö.r.Gör. Ka.an AYANO.LU Tekn.Prog.Böl.B.k. 2005-2006 E.itim Yılı “Laboratuara Giri.” ders notları eki. 2

Suda Hangi Analizler Yapılmalıdır?

Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, arsenik, kadmiyum, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Sular ile Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Su ile bağlantılı enfeksiyon hastalıkları bulaşma yolları dikkate alınarak dört ana grupta değerlendirilebilir:

Sudan Kaynaklanan Hastalıklar

Özellikle ılıman ve sıcak iklimlerde insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar rahatlıkla taşınır. Aynı su şebekesinden çok kişinin yararlanması ve bakteriyi alması nedeniyle patlama tarzında salgınlar çıkar. Bu gruptaki mikroplar suda pasif olarak taşınır. Tifo, Kolera, Viral Hepatit bu gruba giren hastalıklardandır. Korunma yöntemi suyun niteliğinin iyileştirilmesi, yani temiz tutulmasıdır.

1-Su Yokluğundan Kaynaklanan Hastalıklar

Suyu çok kıt olan yörelerde kişisel hijyenin sürdürülmesi güçleşir. Bedenin, yiyecek maddelerinin, mutfak kap kacağının ve giysilerin yıkanmayışı nedeniyle hastalığın bulaşma ihtimali artar. Trahom ve bazı barsak hastalıkları, örneğin Basilli Dizanteri bu gruptadır. Kullanılan suyun niteliği ve niceliği arttıkça hastalığın önlenebilirliği artar.

2-Su İle Bulaşan Hastalıklar

Ülkemizde çok sık görülmeyen bir grubu oluşturur. Bazı parazit yumurtaları suda yaşayan omurgasızlarda, örneğin salyangozda, yerleşir ve gelişir. Olgunlaşan larvalar suya dökülür; suyun içilmesi ya da su ile ilişki sonucu enfeksiyona yol açar. Şistozomiyazis bu grubun tipik örneğidir; Güneydoğu Anadolu’da sulu tarıma geçilmesinin bu sorunu da birlikte getireceği düşünülmektedir. Şimdiki durumda bizde daha çok Viral Hepatit ve tifonun bulaşmasında rol oynayan midye örnek olarak gösterilebilir.

Korunmada suyun kirlenmesinin önlenmesi kadar, suda yaşayan aracıların ortadan kaldırılması da önemlidir.

3-Su ile Bağlantılı Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

Ülkemizde sivrisineklerin yol açtığı Sıtma bu gruba girer. Durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması ve suyun borularla taşınması ile önlenebilir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727

Sular Nasıl Kirlenir?

• Endüstriyel kirlenme; Yeraltı depolama tanklarından sızıntılar, tarımsal akıntılar, elverişsiz endüstriyel uygulamalar, madencilik uygulamaları, atık kimyasalların toprak altına enjeksiyonu, korozif sular en önemli kirletici uygulamalardır.

• Evsel kirlenme; Evsel kirlenme etkenlerinin başında lağım ve çöpler gelir. Lağımlar genellikle insan dışkı ve idrarını içermektedir. Günümüzde geliştirilen bazı araçlar çöplerin öğütülerek lağım sularına verilmesini sağlamaktadır. Deterjanlar bir diğer evsel kirlenme nedenidir.

• Mikrobiyolojik kirlenme; Su kirliliği insan sağlığının büyük oranda tehlikeye düşmesine neden olmaktadır. Lağım suları ile kirlenen sularda bakteri ve virüs oranı artar. Tifo, dizanteri, hepatit, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların bu yolla yaylımına sebep olur.

• Tarımsal kirlenme; Tarımda üretimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal gübreler, böceklerle mücadelede kullanılan bir takım kimyasal zehirler yağmur suları ile toprak altına geçerek yeraltı sularını kirlenmesine neden olabilir.

• Isı kirlenmesi; Su kütlesinin sıcaklığını artırıcı katkılar ısı kirlenmesi olarak adlandırılır. Elektrik santrallerinde ve diğer endüstrilerde makinelerin soğutulması amacıyla su kullanılmakta, bu su herhangi bir biyolojik kirlenme olmadan diğer su kaynaklarına verilse bile o suyun sıcaklığını artırmakta ve suda yaşayan birçok bitki ve hayvan ölebilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727