Etiket Arşivleri: Su

Su

Hayatta kalma mücadelesinde su kadar önemli başka bir şey yoktur. Vücudumuzun % 70 sudur. Bir insan düzenli ve minimum miktarda su almaz ise, o insanın hızlı ve verimli olmasını bekleyemezsiniz. Bir insanın iklime, doğadaki aktivitesine ve ortam ısısına bağlı olarak minimum hergün 2.5 lt su içmesi gerekmektedir. İçtiğimiz su dışkı, idrar, vücuttan ve akciğerlerden çıkan nem sonucu kaybedilmektedir. Bu miktar her gün tekrar tamamlanmak zorundadır. Yemek yemeden bitkin vaziyette 30 gün dayanabilirsiniz ama su içmeden (bu süre ortama bağlı olarak) 7- 10 gün dayanabilirsiniz. Bu süre sonunda ölüm kaçınılmazdır. Aşağıda sıralanan önerileri su temin edinceye kadar (vücudumuzda mevcut suyu korumak için) uygulamalısınız.

1- Su kaybını önlemek ve güneşten yanmamak için vücut derimizi örtmemiz gerekmektedir.

2- Günün en sıcak saatlerinde aşırı çalışmadan kaçının.Yürümeniz zorunlu ise bunu acele etmeden yapın.

3- Suyunuz yoksa yemek yemeyin. Konuşarak ağzınızın ve boğazınızın kurumasına neden olacağınızdan bundan sakının.

4- Mevcut suyunuzu akşam serinliğinde veya gece küçük yudumlarla için.

5- Çevrenizde deniz suyu veya içilmez su varsa elbiselerinizi ıslatın. Bu işlem sizi serin tutar ve terlemenizi engeller.

6- Alkol ve sigara içmeyiniz.

Su Güvenliği ( Şefik KUTLU )

Environment is everything that isn’t me

Geleneksel ve modern toplumlarda çevre sağlığı sorunları

Su Kimyası Ders Notları ( Prof. Dr. Mehmet YAMAN )

Suyun Kimyasal özelliklerinin Tayini

Suyun kimyasal özelliklerinin tayini amacıyla genellikle şu analizler yapılır.

1- Çözünmüş O2 tayini

2- Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayini (BOD)

3- Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)

4- Toplam org. Karbon tayini (TOC)

5- Katı madde tayini

6- Suda azot tayini

7- Suda fosfat tayini

8- pH tayini

Kaynak: http://www.profdrmehmetyaman.com/ders_notlari/dersnotlari.htm

Suda Sertlik ve CO2 Tayini ( ERÜ Gıda Mühendisliği )

1 SUDA SERTLİK ve COSUDA SERTLİK ve CO2 2 TAYİNİ TAYİNİ SUDA SERTLİK ve COSUDA SERTLİK ve CO22 TAYİNİTAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ1.SUDA SERTLİK TAYİNİ 1.1.SUDA SERTLİK TAYİNİSUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca+2) ve magnezyum (Mg+2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum oksit (CaO) veya kalsiyum karbonat (CaCO3) cinsinden ifade edilmesi ile belirlenir. Suda 2 tip sertlik mevcuttur. İçme sularının belli sertlik derecelerinin üzerinde olması uzayan süreçte böbrek taşları oluşumu gibi neticelere yol açmaktadır. Sert suların işletmelerde buhar elde etmek amacıyla kullanılması ise buhar kazanlarının ve buhar tesisatının zarar görmesine, paslanmaz çelik ünitelerde oluşan çökelekler nedeniyle ısı iletiminin güçleşmesine dolayısıyla enerji gereksinimlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu tip suların kullanım öncesinde sertliğinin giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 1.1. 1.1. Geçici Geçici Sertlik Sertlik (Karbonat (Karbonat Sertliği): Sertliği): Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda 1.1.1.1. Geçici Geçici Sertlik Sertlik (Karbo(Karbonat nat Sertliği): Sertliği): çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli bir süre kaynatılmasıyla sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları çöktürülerek uzaklaştırıldığı için (CO2 de uçar) bu tip s sertliğine “geçici sertlik” adı verilmiştir. Çaydanlıkların dip kısmında oluşan tortu bu çözünür bikarbonatların sıcaklık ile CaCO3, MgCO3, CaO ve MgO şeklinde çökmesiyle oluşmuştur. Reaksiyonları şu şekildedir; 1.2.1.2. KalıKalıccı ı Sertlik Sertlik (Karbonat (Karbonat Olamayan Olamayan Sertlik): Sertlik): Kalsiyum ve magnezyum 1.2.1.2. KalKalııccı ı Sertlik Sertlik (Karbonat (Karbonat Olamayan Olamayan Sertlik):Sertlik): iyonlarının sülfat (SO – – 4 ) , klorür (Cl ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarının oluşturduğu tuzların meydana getirdiği sertliktir. • Kalsiyum sülfat CaSO4 • Magnezyum sülfat MgSO4 • Kalsiyum klorür CaCl2 • Magnezyum klorür MgCl2 • Kalsiyum nitrat Ca(NO3)2

2 • Magnezyum nitrat Mg(NO3)2 ve kısmen de diğer bileşiklerden meydana gelir. Bu tuzlar sıcaklık ile çökeltilemezler. Dolayısıyla sudan uzaklaştırılmaları için anyon ve katyon değiştirici reçineler yardımıyla sertlikleri belli düzeylere kadar giderilir. Suyun içerdiği toplam sertlik ise; Eşitliği ile hesaplanır. Suda belirlenen sertlik 3 farklı tipte ifade edilebilir. Bunlar; • Fransız sertliği, • İngiliz sertliği • Alman sertliği diye ifade edilir. Bu sertlik cinsleri birbirine dönüştürülebilir. Yalnızca ifade farklılıkları vardır. Bu nedenle burada yalnızca Fransız sertliği verilecektir. Fransız Sertlik Derecesi: Sudaki sertlik veren maddFransız Sertlik Derecesi: elerin uygun bir yöntemle belirlenmesi Fransız Sertlik Derecesi:Fransız Sertlik Derecesi: ve CaCO3 cinsinden ifade edilmesi ile belirlenir. Buna göre; 100 ml suda 1 mg CaCO3 miktarına eşdeğer sertlik var ise buna 1 FS denir. Eğer gerekirse aşağıdaki eşitliklerle sertlik birimleri birbirine dönüştürülebilir: 1 Fransı1 Fransız Sertlik Derecesi = 0.56 *Alman Sertlik Derecesiz Sertlik Derecesi = 0.56 *Alman Sertlik Derecesi = = 0.7 *İ 0.7 *İngiliz Sertlik Derecesingiliz Sertlik Derecesi 1 Frans1 Fransıız Sertlik Derecesi = 0.56 *Alman Sertlik Derecesiz Sertlik Derecesi = 0.56 *Alman Sertlik Derecesi = 0.7 * = 0.7 *İİngiliz Sertlik Derecesingiliz Sertlik Derecesi GEÇİCİ SERTLİĞİN TİTRİMETRİK OLARAK GEÇİCİ SERTLİĞİN TİTRİMETRİK OLARAK BELİRLENMESİ GEÇİCİ SERTLİĞİN GEÇİCİ SERTLİĞİN TİTRİMETRİK OLARAK BELİRLENMESİBELİRLENMESİ 100 ml su örneği (çeşme suyu) mezür ile bir erlene alınır. Üzerine 2-3 damla metil oranj indikatörü eklenir. Bürete doldurulmuş ve ayarlı 0,1N HCl ile kırmızımtırak renge kadar titre edilir. Denemenin bir tekrarı daha yapılarak sarfiyatlar belirlenir. Buna tekerrür denir. Kör Deneme: 100 ml saf su ile işlem tekrarlanır ve sarfiyat not edilir. Titrasyonda Ca ve Mg için aşağıdaki tepkimeler gerçekleşir. Görüldüğü gibi 1 Ca(HCO3) molekülü için 2 HCl tepkimeye girmektedir. Buna göre tesir değeri 2 olarak alınacaktır.

3 Ca(HCO3)+2HCl → CaCl2+2H2O+2CO2 Mg(HCO3)+2HCl → MgCl2+2H2O+2CO2 GEÇİCİ SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİ GEÇİCİ SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİ GEÇİCİ SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİGEÇİCİ SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİ T/E= N.F.S eşitliği kullanılarak sonuç belirlenir. T: mg olarak CaCO3 miktarı E: CaCO3 eşdeğer molekül ağırlığı; CaCO3 molekül ağırlığının tesir değerliğine bölünmesi ile belirlenir. MACaCO3: 100 gr/mol T.DCaCO3 = 2 N: Titrasyonda kullanılan HCl normalitesi F: HCl çözeltisinin faktörü (Faktör HCl çözeltisinin ayarlanması sırasında belirlenir. Burada bu değer 1 alınacaktır) S: net sarfiyat; Çeşme suyu için harcanan sarfiyattan saf su için harcanan sarfiyat çıkarılır. Sonuçta 100 ml suyun içerdiği geçici sertlik CaCO3 cinsinden belirlenmiş olur. TOPLAM SERTLİĞİN BELİRLENMESİ TOPLAM SERTLİĞİN BELİRLENMESİ TOPLAM SERTLİĞİN BELİRLENMESİTOPLAM SERTLİĞİN BELİRLENMESİ Etilen daimintetraasetik asit (EDTA) 4 değerli bir asit olup kompleksometrik titrasyonlarda kullanılan bir kimyasaldır. Ca ve Mg iyonları ile kompleks oluşturma özelliği vardır. 50 mL çeşme suyu örneği erlene alınarak üzerine 4 damla ErioT indikatörü ve 1 ml tampon çözelti ilave edilir. Bu oluşan çözelti kırmızı renklidir. Bürete doldurulmuş olan 0,01 N EDTA çözeltisi ile titrasyon yapılır. Renk maviye dönünce titrasyon bitirilir. Aynı işlem 50 ml çeşme suyu alarak tekrarlanır. TOPLAM SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİTOPLAM SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİ TTOPLAM SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİOPLAM SERTLİĞİN İFADE EDİLMESİ T/E=N.F.S eşitliği ile belirlenir. T: mg olarak CaCO3 miktarı E: CaCO3 eşdeğer molekül ağırlığı; CaCO3molekül ağırlığının tesir değerliğine bölünmesi ile belirlenir. MA CaCO3: 100 gr/mol T.D CaCO3 = 1 (Burada CaCO3 ve EDTA bie bir oranında tepkimeye girmektedir) N: Titrasyonda kullanılan EDTA normalitesi

4 F: EDTA çözeltisinin faktörü (Faktör EDTA çözeltisinin ayarlanması sırasında belirlenir. Burada bu değer 1 alınacaktır) S: Çeşme suyu için harcanan sarfiyat. Sonuçta 50 ml suyun içerdiği geçici sertlik mg olarak CaCO3 cinsinden belirlenmiş olur. Buna göre 100 mL deki miktar hesaplanır. Kalıcı sertlik= Toplam Kalıcı sertlik= Toplam sertlik-sertlik-Geçici sertlikGeçici sertlik eşitliği ile çeşme suyundaki kalıcı sertlik de Kalıcı sertlik= Toplam Kalıcı sertlik= Toplam sertliksertlik–Geçici sertlikGeçici sertlik belirlenmiş olur. 2.2. COCO22 TAYİNİ TAYİNİ 2.2. COCO22 TAYİNİ TAYİNİ CO2 gazlı içecek üretiminde (gazoz, madensuyu) sonradan ilave edilen suda çözündüğü zaman zayıf bir asit olan karbonik asite dönüşen bu sayede koruyucu ve içim esnasında ferahlık sağlayan bir bileşiktir. + – CO2+H2O → H2CO3 →H + HCO3 İşletme sularında bulunması durumunda ise aşındırıcı etki yapar. Bu sebeplerle suda çözünen CO2 miktarı belirlenmelidir. İşlem: İşlem: İşlem:İşlem: 50 mL maden suyu (yeni açılan) mezür ile ölçülerek balon jojeye aktarılır. Balon jojeden CO2 kaçmasını önlemek için kapağı kapalı tutulmalıdır. Balona 10 damla fenolftalein indikatörü eklenir. Büretten 0,1 N NaOH çözeltisi ilave edilerek pembe renk dönümüne kadar titrasyon yapılır. Sarfiyat not edilir. Not: NaOH eklendikten sonra balon kapağı kapatılarak karıştırma yapılır. Hızlı çalkalama yapılmamalıdır. T/E=N.F.S eşitliği gereğince CO2 miktarı mg/L (ppm) olarak belirlenir. T: mg olarak CO miktarı 2 E: CO eşdeğer molekül ağırlığı; CO molekül ağırlığının tesir değerliğine bölünmesi ile belirlenir. 2 2 MA CO : 44 gr/mol 2 T.D CO = 1 (Burada CO ve NaOH bire bir oranında tepkimeye girmektedir) 2 2 N: Titrasyonda kullanılan NaOH normalitesi F: NaOH çözeltisinin faktörü (Faktör NaOH çözeltisinin ayarlanması sırasında belirlenir. Burada bu değer 1 alınacaktır) S: Maden suyu için harcanan sarfiyat

5 ÖDEV Aşağıda belirtilen konular araştırılarak laboratuar Aşağıda belirtilen konular araştırılarak laboratuar defterine not edilir. defterine not edilir. Aşağıda belirtilen konular araştırılarak laboratuarAşağıda belirtilen konular araştırılarak laboratuar defterine not edilir. defterine not edilir. Bu suyun toplam sertlik derecesi not edilerek suyun sınıfı içilebilir kullanılabilirlik özellikleri hakkında araştırmalar ve değerlendirmeler yapılır. Suyun Fransız sertlik derecesine göre hangi sınıftan olduğu ve bu suya uygulanması gereken işlemler açıklanır. Gıda Analiz ve Teknoloji Laboratuarı-I Dersi Modül-2 EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

Kaynak: http://gida.erciyes.edu.tr/

Temel Su Analiz Teknikleri ( Doç.Dr.Ö.Faruk TEKBAŞ )

İnsan ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen etmenler arasında belki de en önemlisi içme ve kullanma sularının sağlıklı temiz ve yeteri miktarda topluma ulaştırılmasıdır. İçme ve kullanma sularının sağlıklı ve temiz olarak topluma ulaştırılması tek başına bir meslek grubunun ya da bir kurumun sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Bu çabalarda sağlık personelinin de doğrudan görevi vardır. Her sağlık personeli su kirliliğinin olası nedenlerini ve sağlık etkilerini bilmeli verilecek sağlık hizmetlerinde bu etkileri göz önünde bulundurmalıdır. Halk sağlığı alanında çalışan hekimler ve diğer sağlık personeli ise buna ilaveten su analiz yöntemlerini bilmeli, gelişmeleri, standartları ve mevzuatı takip etmeli gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalıdır. Bu kitapçık özellikle halk sağlığı alanında çalışan sağlık personeline yönelik olarak su analiz yöntemlerini açıklamak, verilecek laboratuvar eğitimleri ve kurslarda yardımcı kaynak kitap olarak kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yapacağınız katkılar kitabın daha iyiye doğru gitmesine yardımcı olacaktır.

Doç.Dr.Ö.Faruk TEKBAŞ

Ankara 2005

Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu Ve Uygulamaları ( Mustafa Çam, Yaşar Hışıl )

Basınçlı solvent ekstraksiyonu (BSE), yüksek sıcaklık ve yüksek basınç koşulları altındaki solventler yardımıyla katı örneklerden hedef bileşenlerin ekstraksiyonu amacıyla kullanılan bir tekniktir. Yüksek sıcaklık şartlarında solventlerin viskozitesi azalarak ortamı ıslatabilme kapasitesi artmakta ve bu suretle hedef bileşenlerin çözünürlüğü yükselmektedir. 1990 lı yılların başında gündeme gelen BSE tekniği; zamandan tasarruf, solvent kullanımı, etkinlik ve otomasyon açısından diğer ekstraksiyon yöntemlerine nazaran daha avantajlıdır. Normal şartlarda su ile ekstraksiyonu gerçekleştirilemeyen bileşikler bu teknik sayesinde suyun karakteri değiştirilerek ekstrakte edilebilmektedir. Su ile yapılan ekstraksiyonun avantajları ise organik solventlere kıyasla toksik olmaması, suyun çevre dostu ve ucuz bir solvent olmasıdır. BSE tekniğinin bir uygulaması olan hızlandırılmış solvent ekstraksiyonu cihazı 1994 yılında piyasaya sürülmüştür. Takip eden yıllarda farklı bilimsel disiplinlerde bu cihaz kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Basınçlı solvent ekstraksiyonu, ekstraksiyon, su

www.teknolojikarastirmalar.org

Laboratory‎ > ‎Water

PURPOSE

In this experiment we have examined water by looking at its microbiological content.Our aim was to determine the number and kinds of microorganisms in water sample by applying different test methods.

THEORY

The presence of bacteria and pathogenic (disease-causing) organisms is a concern when considering the safety of water. Pathogenic organisms can cause intestinal infections, dysentery, hepatitis, typhoid fever, cholera, and other illnesses.So,water should be safe enough to be consumed and used.There are four types of water:

· Spring or well water ( taken from well or spring and bottled with minimum treatment)

· Specifically prepared drinking water (mineral content is adjusted and controlled)

· Purified water (minerals are less than 10 mg/l)

· Flouridated water (fluoride is added to the water)

There are some microorganisms such as pseudomonas,flavobacterium and moraxella in water.Coliforms are rarely found in water.They are divided into 2 groups which are fecal and nonfecal coliforms.Non-Fecal coliforms can contaminate wıth water by airborne sources or product contact surface and they are available in soil,water.Fecal coliforms indicate sewage contamination.

There are some methods used to determine the microorganisms in water.These are:

· Heterotropic plate count

· Coliform count

· Aerobic plate count

· Fecal coliforms

· Mold and yeast count

· E.coli

The Heterotropic Plate Count (HPC) (microbiological) (35o C, 48 hours) in drinking water should not exceed 500 colonies per mlThe HPC is a microbiological test used to determine the quality of the water in terms of its general bacterial content.  This test is used as a supplement to the routine analysis for coliform bacteria.  Heterotrophic Plate Counts can also be used to monitor disinfection efficiency at water treatment plants and as a measure of water quality deterioration in distribution lines (e.g. biofilm formation) and reservoirs.

Water supplies have to be constantly monitored for a variety of materials—-bacteria, nitrates, pesticides, metals, etc. In this lab, you will analyze water for bacteria, and, in particular, an indicator group of bacteria called the coliforms. They are indicators of other potentially harmful microorganisms in drinking water. They are all gram negative bacteria that ferment lactose, and are non-sporeforming.Coliform count can be divided into 2 methods

· MPN( most probable number method)

· Membrane fitler method

Membrane filter technique:  Filtering 100 ml of water through a millipore filter with holes smaller than the bacteria causes the bacteria to be trapped on top of the filter.  The filter pad is then placed on special coliform media which allows a colfirm count to be done.

Most probable number:  The water sample is diluted and inoculated into a variety of specialized media tubes.  The MPN is determined with the help of a standard chart, based on the number of tests that have turned positive.

The results are given as number of coliforms per 100 ml of water.   If coliforms are present, the lab will generally recommend that a second sample be analyzed. If the number of coliforms was over 30, a second sample is essentially useless.

MATERIALS and METHODS

We have used total plate count and coliform count tests to determine the amount of microorganisms in water sample

Materials

· test tubes

· plate count agar

· laurly sulphate tryprone broth

· alcohol

· iodine solution

· crystal violet

· pipettes

· microscope

· slides

· xylol

· distilled water

· petri

PROCEDURE

Total Plate Count

· Dilutions were prepared from none to 10-5 by using water sample taken from alleben valley

· 0,2 ml of each dilutions was inoculated to PCA (plate count agar) petries

· İnnoculation was spreaded

· Then it was left for incubation at 37 °C for 24 hours

Coliform count

· Microscope slide was divided into two parts and metallic shine colonies observed in total plate count method were taken one side of slide

· Pink colonies were taken the other side of the slide and distilled water was added to each side of the slide

· Then the slide was dried in air

· Heat fixation was applied

· Crystal violet was added to each side of the slide

· İt was waited for 1 minute

· Washed with distilled water

· İodine solution was added and it was left for 1 minute

· Washed with water then alcohol was added (30 sec wait)

· Washed and safranin was added

· Slide was washed and dried in air

· İmmersion oil was added

· Slide was observed under 100* objective for bacterias

· Bacterias were examined according to their shapes,colors and G (-), G(+)

RESULTS and CALCULATIONS

Total Count

Groups

Non

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

1-3

TNTC

TNTC

270

54

6

0

2-4

TNTC

TNTC

168

290

64

0

Non = TNTC

10-1= TNTC

10-2   = (270+168)/2 *10 =  10950

                      0,2

10-3
= (290+54)/2 *103    =
860.000

                   0,2

10-4   = (64+6)/2 * 104    =
1.750.000

                   0,2

10-5
 = 0

Colıform Count Presumptive test

Groups

Non

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

1-3

3

3

3

3

3

2

2-4

3

3

3

3

3

2

3:3:2
= 24 (from MPN table)

Number
of microorganisms = 24 *104 / 100 = 2400

Confirmed test

After incubation we observed metallic shine and pink colonies in petri

Completed test

 G(-)
                                           G(+)

_Rod
shaped
_ rod shape

_red
color
_ purple color

DISCUSSION

In this experiment we have examined microbial content of water by using different test methods.In coliform count test, we have observed high number of microorganisms in water sample.That was because that water sample was taken from a valley which contains so many microorganisms and it is not in safe conditions.At the result part for total count test, result of dilution 10-2 was smaller than the result of dilution 10-3.This is not possible because we diluted our water sample with distilled water so microbial content of 10-2 should be greater than the microbial content of 10-3.This mistake could be because of wrong determination or carelessness.In coliform count test we have used different chemicals such as iodine ,alcohol,crystal violet and saffranine.Some bacterias gives specific color when they are exposed to some chemicals.For example G(+) bacterias are purple when crystal violet is added but G(-) are purple in crystal violet,colorless in alcohol and red color in saffranine.This color change may be because of different absorptivities of membranes of these bacterias.They can absorb some of these chemicals so we can define them easily by looking at their shapes and colors then we can decide their types.

Water

Water simply doesn’t behave like other liquids
Functions
Water Content of Some Foods
Structure
Water is Polar!!!!
Water has relatively large dipole moment
Hydrogen Bonds Exist Between Water Molecules
Unique Properties of Water
Tetrahedral structure
LIQUID STATE
Solid State
GASEOUS STATE
KINDS OF WATER (DEGREE OF WATER BINDNESS)
Water activity (aw)
Relationship Water Content & Water Activity
Water Activity of Common Food Products
In summary
Factors that Influence Water Activity
Moisture Sorption Isotherms (MSI)
Moisture Sorption Isotherm
Zones in Isotherms
WATER ZONES ANALOGY
Moisture Sorption Isotherm
Adsorption & Resorption
Sorption and Desorption
Water Sorption Hysteresis
Chemical/Biochemical Stability
Some important points in Aw/Stability Diagram
aw affects the textural properties of foods
Water activity affects the storage stability of deydrated products (powders)
Moisture migration of multicomponent products
Shelf-life/Packaging