Kalite Yönetim Prensipleri ( Doç. Dr. Fatih ÖZBEY )

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Yrd. Doç. Dr. FATİH ÖZBEY

2007

Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için,

¨Belirlenmiş amaç ve ihtiyaçları karşılaması

¨Kullanıcı / Müşterinin beklentilerini ve belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılaması.

¨Güncel  standart ve spesifikasyonlara uyması

¨Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için -2

¨Tüm yasal yükümlülüklere uyulması (sağlık-çevre mevzuatları)

¨Bütçeye uygun veya rekabet edebilir  bir fiyatla sunulması

¨Paraya değer kazandırması

¨Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için – 3

¨Yatırım Yapılmış Kaynaklarda Kazanç Sağlanması

¨Kullanıcı/Müşterinin belirlediği/istediği zaman içinde teslimatın gerçekleştirilmesi.

Diğer Bir Deyişle – “Amaca uygun ürün veya hizmetin sağlanması”

¨Kalite Yönetim Sistemi

¨KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

1.Müşteri odaklılık

2.Liderlik

3.Çalışanların katılımı

4.Proses yaklaşımı

5.Yönetimde sistem yaklaşımı

6.Sürekli iyileştirme

7.Verilere dayalı karar verme yaklaşımı

8.Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

¨1. Müşteri odaklılık

¨Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar dolayısıyla mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdırlar.

¨Müşteri odaklılık -2

UYGULAMA:

¨Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamıyla anlaşılması

¨Müşteri ve fayda sağlayan tarafların ihtiyaç ve beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması

¨Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi

¨Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi

¨Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi

¨2. Liderlik

Liderler kuruluşun amaç ve birliğini sağlamalı ve kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasa tam olarak katılımı olduğu iç ortamlar oluşturmalı ve sürdürmelidir.

¨Liderlik – 2

UYGULAMA:

¨Proaktif olma ve örneklerle sevk

¨Dış çevredeki değişiklikleri anlamak ve tepki vermek

¨Müşteri,tedarikçiler,yerel halk ve genelde toplumu da içeren tüm fayda sağlayanların ihtiyaçlarını göz önüne almak

¨Kuruluşta her seviyede paylaşılan değerleri ve etik rol modellerini oturtmak

¨Güven kurmak ve korkuyu bertaraf etmek

¨Gerekli kaynakları sağlanmış, sorumluluk ve muteberlikle özgürce hareket edebilecek insanların temini

¨Liderlik – 3

¨İnsanların yardımlaşmasını doğal hale getirme, bunu cesaretlendirme ve farkında olunmasını sağlama

¨Açık ve dürüst iletişimin desteklenmesi

¨İnsanların öğretimleri, eğitimleri ve işbaşında yönetilmeleri

¨Meydan okuyucu hedef ve amaçlar koymak

¨Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için stratejilerin uygulanması

¨3.Çalışanların katılımı

¨Her seviyedeki çalışanlar bir kuruluşun özüdür ve tam katılımlarının sağlanması yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

¨3. Kişilerin katılımı – 2

UYGULAMA:

¨Problem çözümü için sahiplenme ve sorumluluğun kabul

¨Gelişmeler için aktif olarak fırsat aramak

¨Bilgi ve deneyimi güçlendirmek üzere aktif olarak fırsat aramak

¨Gruplarda/takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşmak

¨Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratmak

¨Kuruluş hedeflerini ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak

¨Kuruluşu müşterilere, yerel topluluklara ve topluma karşı daha iyi temsil etmek

¨İşinden memnuniyet çıkarmak/işinden memnun olmak

¨Kuruluşun parçası olmaktan heyecan ve gurur duymak

¨4. Proses yaklaşımı

¨Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

¨Proses yaklaşımı – 2

UYGULAMA:

¨Sonuca ulaşmak için proseslerin tarifi

¨Proseslerin girdi ve çıktılarının tanımlanması ve ölçülmesi

¨Prosesin kuruluş fonksiyonlarıyla olan etkileşimlerinin tanımlanması

¨Muhtemel risklerin, prosesin sıralanmasının ve müşteri üzerindeki etkisinin ve prosesden diğer fayda sağlayanların değerlendirilmesi

¨Proseslerin yönetimi için açık sorumluluk, yetki ve güvenirlilik

¨İç ve dış müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer fayda sağlayanların tanımlanması

¨Proses tasarımında istenen sonuca ulaşmak için proses adımlarına, aktivitelerine,iş akışlarına,kontrol ölçülerine, eğitim ihtiyaçlarına, teçhizata, metotlara, bilgi, malzeme ve diğer kaynaklara önem verilmelidir

¨5. Yönetimde sistem yaklaşımı

¨Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine  ve verimliliğine katkıda bulunur.

¨Yönetimde Sistem Yaklaşımı – 2

Yönetimde sistem yaklaşımı aşamaları:

¨Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerinin tayini

¨Kuruluşun kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması

¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini

¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması

¨Her bir prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması

¨Bu metodların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanması

¨Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi

¨Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması

¨Yönetimde sistem yaklaşımı – 3

UYGULAMA:

¨Belli bir hedefi etkileyen proseslerin tanımlanması ve geliştirilmesi

¨Sistemin hedefe ulaşmak için etkin şekilde yapılandırılması

¨Sistem prosesleri arasındaki bağımlılığın anlaşılması

¨Sistemi ölçüm ve değerlendirme yoluyla geliştirme

¨Kaynak sınırlamalarını faaliyetler öncesi belirlemek

¨6. Sürekli iyileştirme

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

UYGULAMA:

¨Gelişmelerin uygulanması

¨Potansiyel gelişme alanlarının tanımlanması için belirtilmiş mükemmellik kriterlerini kullanarak periyodik tetkiklerin yapılması

¨Tüm proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi

¨Önleme tabanlı aktivitelerin özendirilmesi

¨Kuruluştaki her kişinin uygun sürekli iyileştirme araç ve metotlarıyla donatılması için eğitim ve öğretim

1.PUKÖ döngüsü

2.Problem çözme

3.Proses mühendisliği

4.Proses iyileştirme

¨7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı

Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayandırılmalıdır

UYGULAMA:

¨Hedeflerle ilgili ölçümlerin alınması, veri ve bilgi toplanması

¨Veri ve bilgilerin yeterli doğrulukta, güvenilir ve erişilebilir geçerli metotlarla veri ve bilgi analizinin yapılması

¨Uygun istatistik tekniklerin değerlerinin anlaşılması

¨Sezgi ve deneyimle dengelenmiş mantıksal analiz sonuçlarının temel olarak karar verme ve aksiyon başlatma amacıyla kullanılması

¨8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini arttırır

UYGULAMA:

¨Anahtar tedarikçilerin tanımlanması ve seçimi

¨Kuruluş ve toplumu gözeterek kısa dönem kazançlarını uzun dönem itibarını hesaba katarak tedarikçi ilişkisini yerleştirmek

¨Açık ve temiz iletişim kurmak

¨Birleşik iyileştirme ve ürün / proses iyileştirme teşebbüsleri

¨Müşterilerin ihtiyaçlarının açık olarak yerleştirilmesi

¨Gelecek planlarının ve bilgilerinin paylaşımı

¨Tedarikçi iyileştirme ve başarılarını farketmek

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu