Etiket Arşivleri: KALİTE

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Standart Nedir?

Standardizasyon; Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi

Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge, doküman veya eser; STANDART

Neden Standart?

• Endüstri Devrimi
• Ticaretin Globalleşmesi
• İstikrar
• Rekabet

Standartların Önemi

Üreticiye Faydaları:
• Planlı Üretim
• Verimlilik
• Yeteri Kadar Stok
• Düşük Maliyet
• Birim Maliyet

Standartların Önemi

Tüketiciye Faydaları:
• Güvenilirlik
• Uygun Fiyatlı Ürün
• Karşılaştırma, Seçme şansı
• Bilinçli Tüketim

Ülke Ekonomisine Faydaları:
• Yüksek Kalite,
• Milli Gelir Artışı
• İhracatta Öncelik
• Rekabet gücü

ISO

Amacı
• Standartların geliştirilmesi
• Ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkı sağlanması

ISO 9000 Standart Ailesi

• ISO 9000 Tanımlar
• ISO 9001 Standart
• ISO 9004 Kılavuz

ISO 9000 Yapısı ve Gelişimi

ISO 9000 Revizyonları

ISO Kalite Güvence Sisteminin Amacı

• Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
• Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması,
• Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,
• Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesi.

ISO 9000 – ISO 9001

• ISO 9000
• Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

• ISO 9001
• Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

• ISO 9001: 2008 KYS

ISO 9001 Ne Değildir?

• Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez
• Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını söylemez
• Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları belirtir

ISO 9001-2008’in Yararları
• Dış yararlar
• İç yararlar
• Yönetimin etkinliği
• Kalite bilincinin oluşması
• Etkin Dokümantasyon
• Tutarlılık
• Düşük Maliyet
• Kurumsallaşma

ISO 9001-2008’in İçeriği

• Giriş
• Kapsam
• Atıf Yapılan Standartlar
• Terimler ve Tarifler
• Kalite Yönetim Sistemi
• Yönetim Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürün Gerçekleştirme
• Ölçme, Analiz ve iyileştirme

KYS Oluşturma

• Hazırlık Aşaması
• Başvuru aşaması
• Onay Aşaması

Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/bby374/2015/10.pdf

Sebze Üretimini Geliştirme Yöntem ve Hedefleri ( Prof. Dr. Kazım ABAK )

ÖZET

Yıllık 26 milyon ton sebze üretimi gerçekleştiren Türkiye; Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dünyanın en çok sebze üreten dördüncü ülkesidir. Üretimin büyük ölçüde eski sistemlerle yapılmasına rağmen Türkiye, km2 ’ye ve nüfus başına sebze üretimi bakımından dünyada ilk sırada yer almakta ve pek çok sebze türünün üretiminde dünyada ilk beş ülke arasına girmektedir.

Türkiye’de en yüksek verim, iklim avantajının ve seracılık bölgesi olmasının doğal sonucu olarak Akdeniz Bölgesi’nde alınmaktadır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise birim alandan alınan verim oldukça düşüktür.

Türkiye’de sebze üretiminin büyük bölümünün halen küçük ve dağınık işletmelerde yapılıyor olması önemli bir sorundur. Büyük işletmelerde sebze tarımının özendirilmesi ile üretimde daha yeni teknolojilerin kullanılması mümkün olacaktır. Bu da, maliyetin düşmesi ve daha güvenli üretimlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak ve buna bağlı olarak da pazarlama kolaylaşacaktır. Bunun için, halen başka sektörlerde çalışan yatırımcıların tarım sektörüne çekilmesi özendirilmeli; hatta bunun da ötesinde, uluslararası sermayenin tarım sektörüne çekilmesi yönünde çaba sarf edilmelidir. Diğer yandan Türkiye’de daha kolay üretilip pazarlanabilecek olan rekabet gücü yüksek ürünlerin tespit edilip bunların yetiştirilmesine öncelik verilmesi gereklidir. Türkiye, bu tür ürünlerin üretimini planlarken, iklim avantajından da en iyi şekilde yararlanmayı düşünmeli ve gerekirse buna yönelik bölgesel tarım politikaları izlemelidir.

Türkiye’de yıllık toplam 4 000 ton civarında sebze tohumluğu kullanılmakta ve bunun %52’lik kısmı yerli üretimden, %48’lik kısmının ise ithalat ile karşılanmaktadır. Yurtiçindeki tohumluk üretiminin %99’u özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Açık tozlanan çeşitler bu üretimde %96 gibi büyük bir paya sahiptir ve F1 hibrit çeşitlerin oranı ise sadece %4 seviyesinde kalmaktadır. Bunun haricinde fide üretimi yapan firma sayısı ise 79’a ulaşmış ve üretim kapasitesi de 2.7 milyar adet fideye çıkmıştır.

Üretilen sebzeler yurtiçi gereksinimi yüksek bir oranla ve fazlası ile karşılamaktadır. Ortalama 275 kg/kişi/yıl olan sebze tüketimimiz WHO ve FAOi standartlarının oldukça üzerindedir. Sebze ihracatımız da giderek yükselmektedir ve son üç yılda neredeyse iki katına çıkarak 1 milyon tonu geçmiştir. Sebze ihracatı gelirleri 700 milyon $’ı aşmış ve toplam tarım ve orman ürünleri içerisindeki payı %30’un üzerine çıkmıştır. Bunlara ek olarak, ülke içinde üretilen sebzelerin yaklaşık %20’lik bölümü sanayide hammadde olarak değerlendirilmekte; konserve, turşu, dondurulmuş ve kurutulmuş gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülmektedir. Sebze işleme endüstrisinin gelişmesi için mevcut sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların başında hammadde fiyatlarının yüksek olması, küçük ve orta ölçekli işletme yoğunluğu, yetersiz sermaye yapısı, yetersiz denetim, Ar-Ge eksiklikleri, yetkin teknik eleman noksanlığı, işletmelerde genel olarak gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının yeterli düzeyde olmayışı gelmektedir. Sebze işleme sanayinin gelişmesi için ayrıca markalaşma teşvik edilmeli; bu bağlamda belirli ürünlerde yöresel isimler ön plana çıkarmalı ve gerekirse, Kırkağaç Kavunu, Ceyhan Karpuzu, Maraş Biberi gibi coğrafi işaretleme yapmalıdır.

Türkiye’nin sebze üretimi konusundaki en önemli hedefi kalitenin artırılması olmalıdır. Kalite kavramı, toplam kalite konsepti içinde değerlendirilmeli ve bunun için ürünün; homojenliği, fiziksel özellikleri, tat ve aroması, besin değeri, pestisit kalıntıları, nitrat birikimi ve pazara sunuluş biçimi dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki üretim artışı temel olarak ihracata yönelik düşünülmelidir. Hızlı artışlara rağmen ihracat oranımız halen oldukça düşük seviyededir. Özellikle yurt dışı sebze taleplerin karşılanabilmesi için izlenebilirlik, gıda güvenliği ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulması vazgeçilmez hale gelmiştir. Bunun için üreticilerin; İyi Tarım Uygulamaları, GLOBALGAP, HACCP, Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgilendirilme çalışmaları artırılmalı ve geliştirilmelidir. Bu bağlamda, pestisitlerin yüksek dozlarda kullanımı da insan ve çevre sağlığını tehdit etmekte ve zaman zaman ihracatta büyük sorunların yaşanmasına yol açmaktadır. Türkiye, ekolojik avantajlarının ve önemli pazarlara yakınlığının sağladığı potansiyeli iyi kullanabilirse ihracatta büyük atılımlar gerçekleştirebilir.

Tarım sektörünün her kademesinde eğitim de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftçiler, gıda sanayi ile çalışmadıkları ve yeni teknikleri öğrenme olanakları bulmadıkları durumda geleneksel yöntemleri terk etmemekte, bu da modern tarımın uygulanması şansını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Ziraat mühendisleri de, büyük ölçüde dört yıllık temel mesleki eğitim ile yetinmekte ve iş bulabildikleri takdirde, kendilerini özel şirkette yetiştirmeyi yeğlemektedirler. Bu da özel şirketlerin gelişimini, bilimsel ve teknolojik yöntemleri uygulamalarını sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun aşılması için, nitelikli ziraat yüksek mühendisleri yetiştirilen, sadece lisansüstü eğitime ağırlık veren ihtisas okulları kurulmalı ve ziraat mühendisleri projelerle desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: üretim, tüketim, ihracat, değerlendirme, işleme, üretim teknolojisi, verim, kalite

Kaynak: http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/c05147f3029c97c_ek.pdf

Kalite Yönetim Prensipleri ( Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY )

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Yrd. Doç. Dr. FATİH ÖZBEY

2007

¨

Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için,

¨Belirlenmiş amaç ve ihtiyaçları karşılaması

¨Kullanıcı / Müşterinin beklentilerini ve belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılaması.

¨Güncel  standart ve spesifikasyonlara uyması

¨Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için -2

¨Tüm yasal yükümlülüklere uyulması (sağlık-çevre mevzuatları)

¨Bütçeye uygun veya rekabet edebilir  bir fiyatla sunulması

¨Paraya değer kazandırması

¨Kuruluşun taahhüt ettiği ürün veya hizmetin başarıya ulaşabilmesi için – 3

¨Yatırım Yapılmış Kaynaklarda Kazanç Sağlanması

¨Kullanıcı/Müşterinin belirlediği/istediği zaman içinde teslimatın gerçekleştirilmesi.

Diğer Bir Deyişle – “Amaca uygun ürün veya hizmetin sağlanması”

¨Kalite Yönetim Sistemi

¨KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

1.Müşteri odaklılık

2.Liderlik

3.Çalışanların katılımı

4.Proses yaklaşımı

5.Yönetimde sistem yaklaşımı

6.Sürekli iyileştirme

7.Verilere dayalı karar verme yaklaşımı

8.Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

¨1. Müşteri odaklılık

¨Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar dolayısıyla mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdırlar.

¨Müşteri odaklılık -2

UYGULAMA:

¨Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamıyla anlaşılması

¨Müşteri ve fayda sağlayan tarafların ihtiyaç ve beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması

¨Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi

¨Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi

¨Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi

¨2. Liderlik

Liderler kuruluşun amaç ve birliğini sağlamalı ve kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasa tam olarak katılımı olduğu iç ortamlar oluşturmalı ve sürdürmelidir.

¨Liderlik – 2

UYGULAMA:

¨Proaktif olma ve örneklerle sevk

¨Dış çevredeki değişiklikleri anlamak ve tepki vermek

¨Müşteri,tedarikçiler,yerel halk ve genelde toplumu da içeren tüm fayda sağlayanların ihtiyaçlarını göz önüne almak

¨Kuruluşta her seviyede paylaşılan değerleri ve etik rol modellerini oturtmak

¨Güven kurmak ve korkuyu bertaraf etmek

¨Gerekli kaynakları sağlanmış, sorumluluk ve muteberlikle özgürce hareket edebilecek insanların temini

¨Liderlik – 3

¨İnsanların yardımlaşmasını doğal hale getirme, bunu cesaretlendirme ve farkında olunmasını sağlama

¨Açık ve dürüst iletişimin desteklenmesi

¨İnsanların öğretimleri, eğitimleri ve işbaşında yönetilmeleri

¨Meydan okuyucu hedef ve amaçlar koymak

¨Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için stratejilerin uygulanması

¨3.Çalışanların katılımı

¨Her seviyedeki çalışanlar bir kuruluşun özüdür ve tam katılımlarının sağlanması yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

¨3. Kişilerin katılımı – 2

UYGULAMA:

¨Problem çözümü için sahiplenme ve sorumluluğun kabul

¨Gelişmeler için aktif olarak fırsat aramak

¨Bilgi ve deneyimi güçlendirmek üzere aktif olarak fırsat aramak

¨Gruplarda/takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşmak

¨Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratmak

¨Kuruluş hedeflerini ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak

¨Kuruluşu müşterilere, yerel topluluklara ve topluma karşı daha iyi temsil etmek

¨İşinden memnuniyet çıkarmak/işinden memnun olmak

¨Kuruluşun parçası olmaktan heyecan ve gurur duymak

¨4. Proses yaklaşımı

¨Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

¨Proses yaklaşımı – 2

UYGULAMA:

¨Sonuca ulaşmak için proseslerin tarifi

¨Proseslerin girdi ve çıktılarının tanımlanması ve ölçülmesi

¨Prosesin kuruluş fonksiyonlarıyla olan etkileşimlerinin tanımlanması

¨Muhtemel risklerin, prosesin sıralanmasının ve müşteri üzerindeki etkisinin ve prosesden diğer fayda sağlayanların değerlendirilmesi

¨Proseslerin yönetimi için açık sorumluluk, yetki ve güvenirlilik

¨İç ve dış müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer fayda sağlayanların tanımlanması

¨Proses tasarımında istenen sonuca ulaşmak için proses adımlarına, aktivitelerine,iş akışlarına,kontrol ölçülerine, eğitim ihtiyaçlarına, teçhizata, metotlara, bilgi, malzeme ve diğer kaynaklara önem verilmelidir

¨5. Yönetimde sistem yaklaşımı

¨Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine  ve verimliliğine katkıda bulunur.

¨Yönetimde Sistem Yaklaşımı – 2

Yönetimde sistem yaklaşımı aşamaları:

¨Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerinin tayini

¨Kuruluşun kalite politika ve hedeflerinin oluşturulması

¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini

¨Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması

¨Her bir prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması

¨Bu metodların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulanması

¨Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçların belirlenmesi

¨Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması

¨Yönetimde sistem yaklaşımı – 3

UYGULAMA:

¨Belli bir hedefi etkileyen proseslerin tanımlanması ve geliştirilmesi

¨Sistemin hedefe ulaşmak için etkin şekilde yapılandırılması

¨Sistem prosesleri arasındaki bağımlılığın anlaşılması

¨Sistemi ölçüm ve değerlendirme yoluyla geliştirme

¨Kaynak sınırlamalarını faaliyetler öncesi belirlemek

¨6. Sürekli iyileştirme

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

UYGULAMA:

¨Gelişmelerin uygulanması

¨Potansiyel gelişme alanlarının tanımlanması için belirtilmiş mükemmellik kriterlerini kullanarak periyodik tetkiklerin yapılması

¨Tüm proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi

¨Önleme tabanlı aktivitelerin özendirilmesi

¨Kuruluştaki her kişinin uygun sürekli iyileştirme araç ve metotlarıyla donatılması için eğitim ve öğretim

1.PUKÖ döngüsü

2.Problem çözme

3.Proses mühendisliği

4.Proses iyileştirme

¨7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı

Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayandırılmalıdır

UYGULAMA:

¨Hedeflerle ilgili ölçümlerin alınması, veri ve bilgi toplanması

¨Veri ve bilgilerin yeterli doğrulukta, güvenilir ve erişilebilir geçerli metotlarla veri ve bilgi analizinin yapılması

¨Uygun istatistik tekniklerin değerlerinin anlaşılması

¨Sezgi ve deneyimle dengelenmiş mantıksal analiz sonuçlarının temel olarak karar verme ve aksiyon başlatma amacıyla kullanılması

¨8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini arttırır

UYGULAMA:

¨Anahtar tedarikçilerin tanımlanması ve seçimi

¨Kuruluş ve toplumu gözeterek kısa dönem kazançlarını uzun dönem itibarını hesaba katarak tedarikçi ilişkisini yerleştirmek

¨Açık ve temiz iletişim kurmak

¨Birleşik iyileştirme ve ürün / proses iyileştirme teşebbüsleri

¨Müşterilerin ihtiyaçlarının açık olarak yerleştirilmesi

¨Gelecek planlarının ve bilgilerinin paylaşımı

¨Tedarikçi iyileştirme ve başarılarını farketmek

Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitimi

EĞİTİM AMACI

♦ Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve tedarikçi tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi

TARTIŞMA KONULARI

•Tanımlar

•Tetkik

•Objektif Delil

•Tanımlanmış Gereksinimler

•Tetkik çeşitleri

Kalite İyileştirme / Problem Çözme Araç ve Teknikleri ( H. Ömer GÜLSEREN )

TKY’de Kalite Geliştirmede Kullanılan  Teknikler ve Araçlar

1- Beyin Fırtınası

2- Balık Kılçığı Diyagramı

3- Pareto Analizi

4- Delphi Tekniği

5- Ağaç Diyagramı

6- Nominal Grup Tekniği

7- Histogramlar

8- Akış Diyagramı

9- Güç Kaynağı Analizi

10- Dağılım Diyagramı

11- İlişkilendirme Diyagramı

12- İşletim Şemaları

13- Kontrol Şemaları

14- Kontrol Yaprakları

15- Radar Diyagramı

16- PUKÖ Döngüsü

17- Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Kalite Yönetiminin Sekiz İlkesi

Kalite Yönetiminin Sekiz İlkesi 

Müşteri Odaklılık

Sürekli ve tutarlı Müşteri Odaklılık, bir şirketin iş dünyasındaki başarısı için en önemli unsurdur.

Salt müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yeterli değildir. Olası durumları öngörerek müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak şirket için yaşamsaldır.

Bu nedenle şirket, tüm bileşenleri ile müşteri isteklerini yerine getirmeye yönelmelidir.

Müşteri Odaklılık ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Müşteri istekleri şirketin tamamında anlaşılmıştır.

o     Şirket içi hedefler müşteri beklentileri ile bağlantılıdır.

o     Şirketin, müşteri beklentilerini günlük (olağan) faaliyetleri ile yerine yetirme yeteneği gelişmektedir.

o     Şirket çalışanları, müşteri tatminini sağlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.

Liderlik

Bir şirketin kurumsal hedefleri, izlediği yol ve iç dinamikleri arasındaki uyum derecesi, kurumdaki liderlik özelliği ile doğrudan ilgilidir.

Çalışanların yeteneklerinin kurumsal hedefler için kullanılacağı kurum içi ortamı yaratmak, liderlerin görevidir.

Liderlik ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Şirketin vizyonu net şekilde belirlenmiş ve ilgili tüm taraflara bildirilmiştir.

o     Vizyon, ölçülebilir kurumsal hedeflere dönüştürülmüştür.

o     Şirket çalışanları yetkin, motive ve sadık bir şekilde, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Çalışanların Katılımı

Hangi konuda olursa olsun, bir şirketin başarısı ancak çalışanlarının başarısı kadardır.

Şirketin ilerlemesi ancak çalışanların katılımı ile mümkün olabilir.

Bu nedenle, çalışanların problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve onları iyileşme önerisi üretme konusunda  özendirmek gereklidir.

Çalışanların Katılımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Çalışanlar şirket stratejisinin geliştirilmesine aktif olarak katılmaktadır.

o     Çalışanlar şirketin kurumsal hedeflerini kişisel hedef olarak benimsemişlerdir.

o     Çalışanlar kararların alınmasına ve süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

o     Çalışanların iş tatminleri yükselmekte, çalışanlar kişisel gelişim potansiyellerini şirketin başarısı için kullanmaktadır.

Süreç Yaklaşımı

Faaliyetlerin ve ilgili kaynakların süreçler olarak gruplandırılması ve yönetilmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırır.

Süreçleri oluşturan adımlar saptanmalı, girdiler ve çıktılar belirlenmeli, işletme fonksiyonları (departmanlar, bölümler …) ile aralarındaki ilişki ve etkileşim  tanımlanmalıdır.

Süreç Yaklaşımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

o     Tüm süreçler, planlanan sonuçlara ulaşmayı ve ilgili kaynakların etkin olarak kullanılmasını güvence altına almıştır.

o     Süreçlerin kapasiteleri ile ilgili kurum içinde oluşan bilgi birikimi (bilinç), daha yüksek kurumsal hedefler seçmeyi mümkün kılmaktadır.

o     Hatalar azalmakta ve maliyetler düşmektedir.

o     Başarıyı oluşturan unsurlar belirlenmiş ve bunlara odaklanılmıştır. Böylece anahtar durumdaki (kritik) faaliyetler gelişmektedir.

Kalite El Kitabı Hazırlama Rehber Dokümanı

KALİTE EL KİTABI HAZIRLAMA REHBER DOKÜMANI

Kalite El Kitabı, firmanın müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim anlayışı çerçevesinde oluşturduğu Kalite Sistemini ve anılan anlayışa yönetimin yaklaşımını ve ilginin yoğunluğunu açıklar nitelikte olan en üst düzey dokümandır.

Aşağıda, yukarıda anlatılan yaklaşım ile, Kalite El Kitabı’nın olması gereken biçim ve içermesi gereken gereklilikler genel olarak anlatılacak; madde bazında farklılık gösterecek ve dikkat edilecek noktalar ise daha sonra ilgili madde başlığı altında yer alacaktır.

KALİTE EL KİTABI

“Kalite El Kitabında ana amaç, firmanın kalite olgusuna gösterdiği yakınlık ve önemi belirtmek, bunun için firmanın yaptığı ya da yapmayı planladığı faaliyetleri tanımlamak olarak algılanmalıdır. Kalite El Kitabı, özünde yönetimsel bir anlam taşır.

Genel Özellikler:

 • KEK, sistematik bir yapıya sahip olmalıdır.

 • Kodlandırılmalıdır.

 • Faaliyetlerin sıralandırılmasında, kullanılmakta olan standartlara birebir bağımlılık gösterilmesi gerekmez. Ancak standart maddeleri referans alınarak hazırlanması izleme açısından kolaylık sağlar.

 • Organizasyon şeması mutlaka yer almalıdır.

 • Genel bir organizasyon şemasından ayrı, Kalite Bölümünü anlatır bir organizasyon şeması da olmalıdır.

 • Görev ve sorumluluklar, yönetimsel anlamda yetki sahibi kişiler ile sınırlandırılmalıdır. Örneğin depo sorumlusunun görev ve sorumlulukları Kalite El Kitabında tanımlanmamalıdır.

 • Kalite El Kitabı’nın üst düzey bir doküman olması sebebiyle, revizyonların sayısını azaltmak için ifadeler ve açıklamalar olabildiğince genel bir nitelik taşımalıdır.

 • Her bir maddenin sonunda, o madde ile ilişkili prosedürler referans olarak verilmelidir.

 • Kalite El Kitabının anayasal nitelikte bir doküman olması gereği,söz konusu doküman üst yönetim tarafından mutlaka onaylanmalıdır.

Kalite Kontrol Çemberleri Bilgilendirme Eğitimi

KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ

BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

K.K.Ç’  NİN TANIMI

K.K.Ç’NİN TARİHÇESİ

KKÇ’NİN AMACI

 1. TAKIM ÇALIŞMASI RUHUNU AŞILAMA

 2. KALİTE BİLİNCİNİ VE SORUMLULUĞUNU TÜM ÇALIŞANLARA YAYGINLAŞTIRMAK

 3. OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER YAPMA ÇABASINDA OLAN ÇALIŞANLARI TEŞVİK ETMEK

 4. ÇALIŞANA VERİLEN DEĞERİ GÖSTERMEK

 5. BEŞERİ İLİŞKİLERİ ARTIRMAK VE VERİMLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI YARATMAK

 6. SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ SAĞLAMAK

KKÇ’NİN ÇALIŞANLARA YARARLARI

KKÇ’NİN KURULMASI SAFHALARI