Etiket Arşivleri: besiyeri

Mikrobiyolojik Besiyerleri, Hazırlanmaları ve Aşılanmaları

MİKROBİYOLOJİK BESİYERLERİ, HAZIRLANMALARI VE AŞILANMALARI MİKROBİYOLOJİK BESİYERLERİ

Besiyeri: Mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli olan ve gelişme koşullarını ihtiva eden ortam besiyeri olarak adlandırılır. Besiyeri bileşiminde mikroorganizmanın gelişimini sağlayan organik ve inorganik maddeler, gelişme faktörleri ve su bulunur. Mikroorganizmalar gelişme özellikleri bakımından çok farklılık gösterir. Bu sebeple laboratuarda geliştirilmeleri için farklı bileşimlerde ortamların hazırlanması gereklidir. Besiyerleri kullanım amaçlarına ve kulanım yerlerine göre katı veya sıvı halde hazırlanabilir. Suni olarak hazırlanmış katı besiyeri agar olarak adlandırılırken, sıvı besiyerine buyyon adı verilir.

BESİYERLERİNİN BİLEŞİMİ

Besiyerleri uygulanacak işlemlere göre farklı bileşenler içerir. Genel olarak besiyerinde bulunan maddeler;

Su

Besiyeri hazırlamada kullanılan suyun distile yani saf olması gerekmektedir, başta bakır olmak üzere toksik metalleri içermemesi gerekir.

Et Ekstraktı

100 C de yağsız etten sulu ekstraksiyon yoluyla elde edilir ve daha sonra kuru madde miktarı %80 oluncaya kadar koyulaştırılır. Azotlu maddeler, bazı mineraller ve vitaminleri ihtiva eder.

Pepton

Hayvansal ve bitkisel proteinler(kas peoteini, kazein, soya proteini vb.) proteolitik enzimler (pepsin, tripsin,papain vb.) ile parçalanması sonucu elde edilen ürünlerdir. pepton; amino asit, peptit, şeker, tuz ve vitamin ihtiva eder.

Malt Ekstraktı

50-60 C de malttan sulu ekstraksiyon yoluyla elde edilir ve şurup kıvamına kadar 55 Cde koyulaştırılır. Bileşiminde maltoz, glukoz, dekstrin, nişasta, protein, bazı vitaminler,Ca ve Mg bulunur. %3-5lik malt ekstraktı çözeltisi çoğu fungus için iyi bir besiyeridir.

Besiyeri Çeşitleri

1. Doğal Besiyeri; süt, yumurta, kan bitkisel ve hayvansal ekstraktlar gibi maddelerdir.süt, üzüm şırası maya üretilmesi için kullanılan doğal besiyerleridir.

2. Ayırıcı Besiyeri; Araştırılan mikroorganizmanın belirli bir görünüşte geliştiği besiyeridir. örn; eosin-methylene blue-agar(EMB)

3. Zenginleştirilmiş Besiyeri; geliştirilmek istenen mikroorganizmanın istediği besin maddeleri ile zenginleştirilen besiyerleridir.

4. Seçici (Selektif) Besiyeri; istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen besiyerleridir. Örn; Desoxycholat Agar

5. Ölçme Besiyeri; vitamin ve antibiyotiklerin kantitatif ölçümlerinde kullanılan besiyerleridir. Örneğin vitamin B12 ölçme besiyeri buraya örnektir.

6. Kompleks Besiyer; besiyeri hazırlanırken kullanılan maddeler bellidir ancak kesin bileşim bilinmez. Nutrient agar buraya örnektir.

7. Sentetik Besiyerleri; kimyasal bileşimleri tam anlamıyla belli olan besiyerleridir.

BESİYERİNİN HAZIRLANMASI

Besi yeri karışım hâlinde ise ambalaj üzerinde belirtilen miktarı hazırlanacak hacime göre hesaplanır ve tartım yapılır erlen veya balona aktarılır.. Besi yeri karışım hâlinde değilse bileşime giren maddeler tek tek hazırlanacak hacime göre hesaplanır ve tartılır. Besi yeri hazırlanacak olan erlen veya balonun hacminin besi yeri hacminden 2/3 veya 3/4 kadar fazla olmasına özen gösterilir.

Kaynak: https://gida.erciyes.edu.tr/upload/OEXRM3Hbesiyeri.pdf

Maya ve Küf Sayımı

MAYA VE KÜF SAYIMI

GENEL ÖZELLİKLER

Gıda mikrobiyolojisinde maya ve küf genel olarak beraberce ele alınır. Bunun başlıca iki nedeni mayaların ve küflerin fungi (=mycota) aleminin üyeleri olmaları ve selektif besiyerlerinde mayaların ve küflerin beraberce ancak koloni morfolojileri ile birbirlerinden rahatlıkla ayrılabilecek şekilde gelişmeleridir. Küfler miselyum oluşturan çok hücreli funguslar olarak tanımlanırken, mayalar tek hücreli ve genellikle miselyum oluşturmayan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Küfler, eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki tip spor içermektedirler. Küflerin tanımlanması ve ayrımında genellikle eşeysiz sporlar ve bunlarla ilgili yapılardan faydalanılmaktadır. Genellikle küflerin çoğalmasında rol oynayan eşeyli sporlardan ise küflerin sınıflandırılmasında faydalanılmaktadır. Genellikle yuvarlak, silindirik, oval ya da limon şeklinde hücre morfolojisine sahip olan mayalar tek hücrelidir. Kendilerine özgü bir hücre morfolojisi olan mayaların saf kültürlerinde dahi, üreme koşullarına ve kültür yaşına bağlı olarak farklı şekil ve boyutlara sahip hücrelere rastlanabilmektedir. Bazı maya türleri ekmek, bira, şarap gibi gıdaların üretiminde büyük ekonomik öneme sahiptir. Bir takım küflerden de peynir yapımı ya da yüksek protein içeriğine sahip biyomas üretiminde faydalanılmaktadır. Ancak oldukça fazla sayıda maya ve küf türünün fermantasyon ve gıda sanayisinde istenmeyen kontaminatlar olduğu bilinmektedir. Bu tür maya ve küfler saprofit özellikte olup, gıdanın bozulmasına, üretimin istenmeyen şekilde sonuçlanmasına yol açmaktadır. Maya ve küfler, oldukça geniş pH aralığında (pH değeri 2 – 9), depolama sıcaklığında (10 – 35 0C) ve su aktivitesinde (0.85 ve üzeri) üreyebilmektedir. Aynı zamanda yüksek tuz ve şeker konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişebilmektedirler. Ayrıca pektin ve diğer kompleks karbonhidratları, organik asitleri, proteinleri ve lipitleri de kullanılabilmektedirler. Bozulmaya yol açan maya ve küfler gıdalarda acı tat ve kötü koku oluşumu, gaz oluşturma özellikleri sayesinde, bazı gıdalarda istenmeyen gözenekli yapı oluşumu gibi bir takım bozukluklara neden olmaktadırlar. Bazı küf türleri ise bulaştıkları gıda maddesinde gelişerek salgıladıkları toksik metabolitler, mikotoksinler nedeniyle, gıda maddesinin tüketilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabilmektedirler. Maya ve küf sayısı açıkta pazarlanan, üretim teknolojisi gereği paketleme işleminden önce açık havaya maruz kalan, ürün pastörize olsa dahi ambalaj meteryalinden bulaşma olabilen, yıkama ve soğutma / dondurma dışında teknolojik işlem görmeyen gıdalar için önemli bir kalite göstergesidir. Baharat gibi toprakla teması fazla olan ve yıkama bile yapılmadan sadece öğütülüp ambalajlanan ürünlerde küf sayısı oldukça yüksek iken şekerli ürünlerde ise daha çok maya hakim olmaktadır. Toplam maya ve küf sayımı için genel olarak 25 – 28 0C ve 5 gün süren aerobik inkübasyon yapılır. Genel olarak maya ve küfler aynı besiyerinde sayılır. Eğer maya ve küflerin ayrı sayılması isteniyorsa aynı besiyerinde koloni morfolojilerine göre çok kolay bir ayrım yapılabilmektedir. Maya ve küf sayımı için kullanılan besiyerlerinde bakterilerin gelişmesi ortamın asitlendirilmesi veya antibiyotik kullanımı ile önlenebilmektedir. Asit olarak filtre ile sterilize edilmiş %10’luk laktik asit kullanılır. Asit, sterilize ve 45 0C’a kadar soğutulmuş sıvı halde tutulan besiyerine ilave edilir. Antibiyotik olarak da klortetrasiklin kullanımı önerilmektedir.

Kaynak: https://gida.erciyes.edu.tr/upload/IVKSWT4maya-ve-kUf-sayimi.pdf

Besiyerlerinin Hazırlanması

Besiyerleri ticari dehidre formülasyonlardan hazırlandığında üreticinin talimatları tam olarak takip edilmelidir. Miktar/hacim, hazırlama tarihi, pH, sterilizasyon şartları ve operatör gibi tüm ilgili veriler kayıt altına alınmalıdır.

1.2.1 Saf Su

Besiyeri hazırlamak için kullanılan saf su mikroorganizmaların gelişmesini etkilemesi veya inhibe etmesi muhtemel maddeler (Ör., ağır metaller) içermeyen distile (damıtık) su veya eşdeğeri olmalıdır. Saf su distilasyon (damıtma), deiyonizasyon (demineralizasyon) ve ters ozmos gibi yöntemler ile elde edilebilir. Deiyonizasyon yöntemi ile elde edilmiş saf suya deiyonize (demineralize) su adı verilir. Saflık düzeyini arttırmak amacı ile iki kere distile edilen saf suya ise bidistile su adı verilmektedir. Distile su klorlanmış sudan hazırlandı ise distilasyondan önce klor nötralize edilmelidir. Nötralizasyon için eşdeğer miktarda Sodyum tiyosülfat veya Sodyum sülfit kullanılabilir. Besiyeri hazırlamak için kullanılacak saf suyun elektriksel iletkenliği 25°C’ da 25 µS/cm (Elektrik direnci olarak ≥ 0,4 MΩ) ’ den yüksek olmamalıdır. Saf su kullanılmadan önce muhafaza edilecek ise veya iyon değiştirme yöntemi ile üretildi ise mikrobiyolojik kontaminasyon kontrolü yapılmalıdır. Besiyeri hazırlamak için kullanılan saf suyun toplam koloni sayısı (ISO 6222’ ye göre 22°C’ da 72 saat inkübasyon sonunda) 1000 kob/ml’ yi aşmamalıdır. İdeal olarak toplam koloni sayısı 100 kob/mL’ nin altında olmalıdır. EA tarafından yayınlanan rehber dokümana (EA 04/10) göre mikrobiyoloji laboratuvarlarında saf suyun iletkenliğinin haftalık olarak mikrobiyolojik kalitesinin ise aylık olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmiştir. Yine aynı rehber dokümana göre distilasyon sistemleri üç ayda bir temizlemelidir. Saf su tercihen doğal cam gibi inert materyalden imal edilmiş ağzı kapalı kaplarda ve alg gelişimi engellemek için doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir. Muhafaza edilen saf suyun havadaki CO2’ i absorbe etmesi nedeni ile pH’ sının düşebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle muhafaza edilen saf suyun pH’ sı kontrol edilmelidir. Besiyeri hazırlamak için kullanılacak saf suyun pH’ sı 5,0-7,5 arasında olmalıdır.

Kaynak: http://blog.kemitekskimya.com.tr/files/1.2-besiyerlerinin-hazirlanmasi.pdf

Besiyeri Hazırlama ( MEGEP )

1. BESİYERİ (ORTAM, VASAT)

1.1. Besiyeri Çeşitleri

1.1.1. Fiziksel Özelliklerine Göre

1.1.2. Kaynaklarına Göre

1.1.3. Kullanım Amacına Göre

1.2. Birçok Besiyerinin Bileşimine Giren Temel Maddeler

1.2.1. Agar

1.2.2. Pepton

1.2.3. Maya Ekstraktı (Yeast Extract)

1.2.4. Et Ekstraktı (Beef Extract)

1.2.5. Tuz (NaCl)

1.2.6. Jelâtin

1.2.7. Karbohidratlar

1.2.8. Kan

1.2.9. Tampon Maddeler (Buffer)

1.2.10. İnorganik maddeler

1.3. Besiyerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

1.4. Besiyeri Formülasyonları

1.5. Etiket Bilgisini Kullanma

1.5.1. Etikette Yer Alan Bilgiler

1.5.2. Etiket Bilgilerine Göre Hesaplama Örnekleri

1.6. Besiyeri Hazırlık Aşamaları

1.6.1. Tartım

1.6.2. Kaba Aktarma

1.6.3. Çözündürme

1.6.4. Berraklaştırma

1.6.5. Besiyeri pH’sının Ayarlanması

1.6.6. Besiyeri pH’ının Ölçülmesi

1.7. Besiyeri Hazırlanan Kaplara Hazırlama Bilgilerini Yazma

1.8. Besiyerlerini Sterilizasyona Hazırlama Aşamaları

2. BESİYERLERİNİN STERİLİZASYONU VE MUHAFAZASI

2.1. Besiyeri Sterilizasyonu ve Aşamaları

2.1.1. Otoklavda Sterilizasyon

2.1.2. Su Banyosunda Sterilizasyon

2.1.3. Filtre ile Sterilizasyon:

2.1.4. Mikrodalga Fırında Sterilizasyon

2.2. Sterilizasyonla İlgili Dikkat Edilecek Noktalar

2.3. Sterilizasyon Sonrası İşlemler

2.3.1. Katkı Maddelerinin Eklenmesi

2.3.2. Sterilize Besiyerinin Petri Kutularına Dökülmesi

2.3.3. Agarlı Besinyerlerinin Yüzeylerinin Kurutulması

2.3.4. Tüplerdeki Besiyerlerine Yapılan İşlemler

2.3.5. Agarlı Besiyerlerinin Yeniden Eritilmesi

2.4. Sterilizasyon Kontrolü

2.5. Besiyerlerinin Muhafazası

2.6. Hazır Ticari Besiyerleri ve Muhafazası

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller

Besiyerleri ( Prof.Dr. A.Kadir Halkman )

 • Genel Bilgiler

 • Kısa Tarihçe

 • Besiyeri Hazırlama Şekilleri

 • Formülden Hazırlama

 • Dehidre Besiyerlerinden Hazırlama

 • Kullanıma Hazır Besiyerleri

 • Özel Uygulamalar

 • Besiyeri Bileşimine Giren Maddeler

 • Su

 • Peptonlar

 • Maya Ekstraktı

 • Et Ekstraktı

 • Malt Ekstraktı

 • Beyin ve Kalp Ekstraktı

 • Agar

 • Karbohidratlar

 • Tuz

 • Tampon Maddeler

 • pH İndikatörleri

 • Redoks İndikatörleri

 • Diğer İndikatörler

 • İnhibitörler

 • Diğer Maddeler

 • Besiyeri Çeşitleri

 • Genel Besiyerleri

 • Selektif Besiyerleri

 • Diferansiyel (Ayırt Edici; Fark Ettirici) Besiyerleri

 • Zenginleştirme Besiyerleri

 • İdentifikasyon Besiyerleri

 • Diğerleri

 • Besiyerlerinin Hazırlanması

 • Cam Malzeme

 • Tartım ve Eritme

 • pH Ayarlama

 • Katkıların İlavesi

 • Petri Kutularına Döküm

 • Kurutma

 • Yeniden Eritme

 • Depolama

 • Dehidre Besiyerlerinin Depolanması

 • Çözeltilerin Depolanması

 • Katkıların Depolanması

 • Hazırlanmış Besiyerlerinin Depolanması

 • Çözeltilerin Hazırlanması

 • Besiyeri Kalite Kontrolü

 • Besiyeri Hataları

 • Tehlikeli Maddeler

Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Katı besiyerinde 1 canlı hücrenin 1 koloni oluşturması esası ile yapılan kültürel sayımlar, tüm sayım yöntemleri içinde kuşkusuz en güvenilir olanlarıdır. Bununla birlikte bazı özel durumlarda sıvı besiyerinde kültürel sayım yapmak gerekebilir. Bu bölümde, sıvı besiyerinin kullanıldığı tüp dilüsyonu ve en muhtemel sayı yöntemleri açıklanacaktır. Bunlardan tüp dilüsyonu yöntemi yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir. Ancak, gerek bazı mikrobiyoloji kitaplarında bu yöntemin de bulunması, gerek kavranılması çoğu kez daha zor olan en muhtemel sayı yönteminin esası olması nedenleri ile tüp dilüsyonu yöntemine yer verilmiştir.

Tüp Dilüsyonu Yöntemi

Sayımı yapılacak olan mikroorganizmanın dilüsyonu, uygun bir dilüsyon çözeltisinde yapılır. Dilüsyonlardan sıvı besiyerine 1’ er ml ilave edilir, inkübasyon sonunda mikroorganizma üremesi görülen (+) tüpler değerlendirilerek materyaldeki canlı hücre sayısı tahmin edilir.

Kültürel Sayım Yöntemleri ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Koloni Sayımı Bu yöntemlerin prensibi mikroorganizmanın katı besiyerinde koloni oluşturması, bu kolonilerin sayılarak örnekteki mikroorganizma sayısının hesaplanmasıdır. Dökme, yayma ve damlatma olarak 3 .ekilde uygulanır. 03.01.01. Dökme Yöntemi Dökme yönteminde 1 ml örnek steril petri kutusuna pipetlenir, üzerine 45 oC ‘a kadar so.utulmu. agarlı besiyerinden yakla.ık 15 ml dökülür, besiyeri ile örnek karıştırılır, besiyeri katılaştıktan sonra petri kutuları inkübasyona bırakılır. Bu yöntemin avantajı ekim yapılacak tüpten 1 ml pipetlendiği için yayma yöntemine göre 10 misli daha az mikroorganizma içeren örneklerde sayım yapılabilmesidir. Dezavantaj ları ise sıcak dökülen besiyerinin mikroorganizmaya zarar verme olasılı.ının yüksek olması, besiyerinin petrilere ekim o yapılıncaya kadar erimi. halde (50 C su banyosunda) tutulması ve bunun besiyeri üzerine olumsuz etkisi, herhangi bir ekim hatasında yedek besiyeri kullanımındaki sıkıntılar, mikroorganizmaların petri kutusunun tabanına veya besiyeri yüzeyine yakın olmalarına ba.lı olarak oksij enden farklı düzeyde faydalanmaları ve dolayısı ile farklı düzeyde geli.meleridir. 03.01.02. Yayma Yöntemi Yayma yönteminin esası, önceden petri kutularına dökülüp katılaştırılmış (hatta bu şekilde stoklanmış) ve belirli bir düzeyde kurutulmuş besiyerleri üzerine 0,1 ml örnek aktarılarak drigalski spatülü denilen kıvrık bir cam baget ile bu miktarın besiyeri yüzeyine yayılmasıdır. Yukarıda dökme yöntemi için verilen tüm dezavantaj lar bu yöntemde avantaj , avantaj olarak verilen ise dezavantaj dır. Bu yöntemin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar drigalski spatülünün sterilize edildi.i alkol çözeltisinin (%70 v/v) sürekli olarak yenilenme ve kontrol gereklili.i, alkol ile drigalski spatülünün temas süresinin 5-10 dakikadan az olmaması gerekti.i ve buna göre yeterli sayıda spatül bulundurulması, alkolden çıkarılan spatülün bunzen beki alevinden geçirilme nedeninin ısı ile sterilizasyon de.il sadece alkolü uzakla.tırmak oldu.unun unutulmaması, beherdeki alkolün alev almasının önlenmesidir. Gıda mikrobiyoloj isi laboratuvarında en yaygın olarak kullanılan ve kullanımı önerilen yöntem budur. 03.01.03. Damlatma Yöntemi Damlatma yönteminde ise 0,0 1 (ya da 0,05 ; besiyeri uygun ise 0,1) ml örnek petri kutusunda önceden dökülmü., katıla.tırılmı. ve belirli bir düzeyde kurutulmu. besiyeri üzerine damlatılır, yayma yapılmadan besiyerinin damlayı emmesi beklenir. Dolayısı ile koloniler sadece yakla.ık 2-3 cm kadar çapı olan bir alanda yo.un ve bu nedenle küçük olarak geli.ir. Bu yöntemin rutin gıda kontrolünde kullanımı yaygın de.ildir. Bir petri kutusunun tabanının 2; 3; 4; hatta 6’ ya bölünerek her bölmede farklı örnek ve/veya seyreltiden ekim yapılması, buna göre laboratuvarda besiyeri ve petri kutusundan tasarruf sa.lanması bu yöntemin en büyük avantaj ıdır. Bu yöntem sayımdan ziyade titre belirleme (yarı kantitatif sayım) amacıyla kullanılabilir. Örneğin bir gıda maddesinde toplam aerobik mezofilik bakteri sayısının 100.000 adet/g olmasına ilgili tüzük ve/veya standarda göre izin veriliyor ise ve i.letme için sadece bu değerinin altında kalmak önemli ise 10-1,10-2 ve 10-3 seyreltilerden 0,0 1 ml -2 damlatma yöntemi ekim yapılır. .nkübasyondan sonra 10 seyreltide bir kaç koloni var, ancak

10-3 seyreltide geli.me yok ise sayım sonucu 10000 adet/g ‘dan fazla ancak 100.000 adet/g ‘dan daha az olarak verilebilir. Ancak istatistik yakla.ım altında bu sonucun sadece bir ön -2 bilgi oldu.u, e.er 10 seyreltide de koloni geli.imi olmaz ise ilgili tüzük ve/veya standarda uyuldu.u söylenebilir. Olu.an kolonilerin büyüteç ile sayılarak daha do.ru sayım sonucu alınması mümkündür. 03.01.04. Petri film Besiyeri bir film tabakası halinde plastik bir destek tabakasına bir film tabakası halinde dökülmü., kurutulmu. ve bu .ekilde kullanıma hazır steril preparat haline getirilmi.tir. Analiz a.amasında üstteki korutucu tabaka kaldırılarak 1 ml örnek 5 cm çaplı bu alana aktarılır, koruyucu tabaka kapatılır ve özel bir aparatla bu hacmin tüm alana yeknesak olarak da.ılması sa.lanır. Standart inkübasyon sonunda koloniler sayılarak i.lem bitirilir. Petri film yönteminin en büyük üstünlükleri laboratuvarda besiyeri hazırlamaya gerek kalmaması, cam petrilerde oldu.u gibi yıkama zorunlu.unun olmaması, 1 ml örnek aktarıldı.ı için analiz duyarlı.ının standart yayma yönteminden 10 misli fazla olması, inkübatörde standart petri kutuları ile kıyaslanmayacak kadar az yer kaplaması ve gerekti.inde bunların kurutularak saklanabilmesidir. Farklı mikroorganizma grupları için (toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform grup, maya – küf vb.) farklı besiyerleri sa.lanabilmektedir. 03.02. Koloni Sayısının Hesaplanması Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın inkübasyon bitiminde petri kutularında sayım vakit geçirmeden yapılmalıdır. Önceleri 30-300 arasındaki koloni içeren seyreltilerdeki ekimler dikkate alınır iken, son zamanlarda ardı.ık iki seyreltiden yapılan ekim sonuçlarından hareketle ve a.ırlıklı aritmetik ortalama ile örnekteki sayı hesaplanmaktadır. 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi Yöntemin prensibi ardı.ık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda geli.me olanları pozitif olarak de.erlendirmek ve istatistik yöntemlerle elde edilmi. tablolardan yararlanılarak örnekteki sayıyı hesaplamaktır. Yöntemin “En Muhtemel Sayı (Most Probable Number ; MPN) olarak adlandırılma nedeni yukarıda da belirtildi.i gibi örnekteki mikroorganizma sayısının istatistik .ekilde elde edilmi. tablolardan yararlanılarak hesaplanmasıdır. EMS yöntemi tüp dilüsyon yönteminin bir modifikasyonudur. 03.04. Spiral Plak Yöntemi Spiral plak yöntemi uygun katı besiyeri içeren petri kutularına spiral .eklinde (Ar.imet spirali) bir eksen etrafında dönen sistemde sıvı inokülümün da.ıtıcı bir kol ile merkezden kenarlara do.ru seyrelerek ekim yapılmasıdır. Cihaza tutturulmu. olan özel .ırınga örnek hacmini 10000:1 ‘e kadar azaltarak da.ıtmakta olup besiyerinin her bölmesine bırakılan sıvı miktarı bellidir. Uygun sıcaklıkta inkübasyon sonucunda koloni geli.iminin merkezde daha yüksek yo.unlukta olmak üzere kenarlara do.ru azalarak meydana geldi.i gözlenir. Yöntemde sayım, manuel olarak sisteme ait bir grid (.ablon) kullanılarak veya lazerle çalı.an elektronik sayıcılarla yapılır. Kolonilerin gerçek yo.unlu.una ba.lı olarak bir veya daha fazla

alanda görünen koloniler sayılır. Spiral plak sisteminde sadece örnek sisteme verilmekte, cihaz örne.i otomatik olarak analize almakta ve sonraki örnek için sistemi sterilize etmektedir. Her ne kadar spiral plak analizinde kullanılan cihaz yüksek maliyet ile elde edilmekte ise de, analiz i.lemleri sırasında ba.ta besiyeri ve seyreltme tüplerinden tasarruf edilmekte, ayrıca pipet gibi laboratuvar malzemesi kullanılmamakta, böylece analiz giderleri kayda de.er ölçüde azalmaktadır. Spiral plak tekni.i süt ve süt ürünleri ba.ta olmak üzere çe.itli gıda maddelerinde bakteri, maya ve küf analizlerinde AOAC (Association of Analytical Chemists) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yöntem çok sayıda ara.tırıcı tarafından kullanılmı. olup canlı organizmaların sayıldı.ı di.er yöntemlerle de kıyaslanmı.tır. Yapılan çalı.malarda spiral plak yönteminin bu 3 farklı yöntemle (yayma, dökme, damlatma) elde edilen sonuçları kıyaslandı.ında yöntemler arasında istatistiksel olarak bir fark olmadı.ı (p<0,05) saptanmı.tır. Spiral plak yönteminin daha az agar ve petri kullanımı, 50-60 plak/saat kadar örne.in hazırlanma olasılı.ı ve aletin kullanımı için çok az e.itimin gerekli olması avantaj ları arasındadır. Ancak gıda partiküllerinin i.ne ucunu tıkayabilmesi nedeniyle sıvı gıdalar için daha uygun oldu.u söylenebilir. Cihazın fiyatının yüksek olmasına kar.ın çok fazla sayıda analiz yapılan laboratuvarlarda ku.kusuz büyük kolaylık sa.ladı.ı yadsınamaz. 03.05. Yüzeyden Yapılan Sayımlar Çalı.ma tezgahları ve gövde et gibi çok farklı materyalde yüzeyden alınacak örneklerde çe.itli mikroorganizmaların sayımı yapılmaktadır. Daha önceleri standart bir alan steril bir .ekilde i.aretlenerek buradan sürtme (swab) yöntemi ile örnek alınmakta, bu sürtme çubukları örnek olarak kabul edilmekte, buradan standart seyreltme ile ekim yapılmakta iken bugün “dip slide” adı verilen ve pek çok ticari firma tarafından pazarlanan hazır besiyerleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu hazır besiyerleri, alanı belirli bir plastik levha üzerinde genellikle ön ve arkada farklı agarlı besiyerlerini hafif dı.a do.ru bombeli bir .ekilde bulunduran, böylelikle aynı örnekte aynı sıcaklıkta inkübe edilecek 2 farklı mikroorganizmayı (örne.in toplam aerobik mezofilik bakteri ve maya-küf ya da 35 oC’ da inkübe edilmek kaydı ile toplam aerobik mezofilik bakteri ve koliformlar vb.) beraberce kontrol edebilecek sistemlerdir. Bu sistem, daha önceden kullanılmakta olan agar sucuk yönteminin geli.tirilmi. bir .eklidir. Agar-sucuk yönteminde istenilen agarlı besiyeri salam gibi hazırlanmı. olarak sentetik bir kılıf içinde sterilize edilmekte, steril ko.ullar altında salam gibi kesilen katı besiyerleri katı yüzeye deydirildikten sonra bunlar steril petri kutularında inkübasyona bırakılmaktadır. Yöntem çok pratik görülmekle beraber dı.arıdan gelebilecek kontaminasyonlara kayda de.er ölçüde açıktır. Oysa dip slide besiyerlerinde kontaminasyon olana.ı, asgari düzeyde mikrobiyoloj i deneyimine sahip ki.iler için dahi hemen hemen yoktur. Dip slide besiyerlerinin bulundu.u plastik levhanın bir çentik ile bükülebilir olması besiyerinin yüzeye daha iyi temas etmesini sa.lamaktadır. 03.06. Havadan Örnek Alma Çe.itli gıda i.letmelerinde havada bulunan mikroorganizma sayısının bilinmesi ve buna ba.lı olarak önlem alınması gerekmektedir. Havada bulunan mikroorganizma sayısını belirlemede en pratik gibi görülen yöntem, çalı.ma ortamına amaca uygun besiyeri dökülmü. bir petri kutusunun kapa.ının belirli bir süre açık bırakılması ise de, bu uygulamada belirli bir süre

içinde i.letme havasındaki sirkülasyona ba.lı olarak farklı sayım sonuçları elde edilebilmesi gibi kayda de.er bir dezavantaj ı vardır. ..letme havasından özel bir vakum cihazına ba.lı ve ayarlanabilir belirli bir hacimde örnek alarak bunu do.rudan sistemin önüne yerle.tirilmi. ve amaca uygun bir besiyeri olan petri kutusuna temasını sa.layan havadan örnek alma cihazlarının kullanımı giderek daha yaygınla.maktadır. 04. Membran Filitrasyon Tekni.i Membran filitrasyon yöntemi su (içme, i.letme, kullanma), me.rubat gibi sıvı gıdaların ve .eker, tuz gibi suda tam olarak çözülen katı gıdaların analizinde ve özellikle gıdada aranılan mikroorganizma sayısı 10 ml ‘de 1 ve daha az gibi standart EMS yöntemi ile belirlenemeyecek kadar az ise uygulanabilecek hemen hemen tek yöntemdir. Her ne kadar EMS yöntemi ile teorik olarak 3 adet 10’ar litre besiyerine 1’er litre, 3 adet 1’er litre besiyerine 100′ er ml ve 3 adet 100′ er ml besiyerine 10’ ar ml ekim gibi uygulamalar ile EMS yönteminin duyarlı.ı artırılabilirse de bu tip uygulamaların rutin gıda kontrollerinde yeri yoktur. 05. Metabolizmaya Dayalı Sayımlar Mikrobiyel aktivitenin ölçülmesine dayanan pek çok sistem içinde gıdaların rutin kontrolünde yaygın olarak kullanılan yöntem elektriki impedans ölçümüdür. Mikrobiyel geli.imin elektriki impedans ile ölçümü kavramı 1899 yılında G.N. Stewart tarafından geli.tirilmi. olmakla birlikte 1970’li yıllara kadar bu amaçla kullanılmamı.tır. .mpedans; bir elektrik devresinde do.ru akıma kar.ı olu.an gerçek elektriki dirence benzer olarak, de.i.en akıma gösterilen saptanabilir dirençtir. Mikroorganizmalar besiyerinde geli.tiklerinde, dü.ük iletkenli.e sahip substratları daha yüksek iletkenli.e sahip ürünlere metabolize ederler, böylece ortamın elektriki impedansını dü.ürürler. Bir di.er deyi.le mikrobiyel geli.me sonucu elektriki impedansda meydana gelen de.i.imin ölçülebilir seviyeye ula.tı.ı noktayı saptama prensibidir. Elektriksel de.i.imin ölçülebildi.i bu nokta, mikroorganizmanın saptanabilecek düzeye ula.tı.ı dönüm noktasıdır. Sıvı kültürlerin impedansı ölçüldü.ünde, türler ve su.lar için kurveler olu.turulabilir ve spesifik geli.me inhibitörlerinin kullanımı ile karı.ık kültürler tanımlanabilir. Tekni.in, 10-100 hücre kadar 5 6 dü.ük düzeydeki mikroorganizma sayısını belirleyebildi.i gösterilmi.tir. 10 -10 /ml 4 5 düzeyindeki hücre popülasyonu 3-5 saatte, 10 -10 /ml düzeyindeki hücre popülasyonu ise 5-7 6 7 saatte belirlenebilir. Verilen süreler 10 -10 hücre/ml e.i.ine ula.mak için gereklidir. 06. Mikroskobik Sayımlar Bu sayım yöntemleri mikroorganizma sayımı yapılacak olan materyalin mikroskop altında incelenmesi prensibine dayanmaktadır. Bu amaçla çok sayıda sayım tekni.i ve bu tekniklere uygun ekipmanlar geli.tirilmi.tir. Direk mikroskobik sayım yöntemleri canlı ve ölü tüm mikroorganizmaların sayılması gibi önemli bir dezavantaj a sahip olmakla birlikte bu yöntemlerin ba.ta sayım süresi ve maliyet olmak üzere pek çok üstün yanı da bulunmaktadır. Bu yöntemlerde canlı ve ölü hücreler beraberce sayıldı.ından bunlar ya starter kültür gibi canlı hücre sayısının yüksek oldu.u örneklerde ya da çi. süt gibi sayılan tüm hücreler ölü

dahi olsa bu sayının sütün kalitesi hakkında fikir vermesi amacıyla kullanılır. En yaygın kullanılan direk mikroskobik sayım yöntemleri aşağıda verilmiştir 06.01. Thoma Lamı ile Sayım Özellikle maya, tıpta sperm ve kan sayımında kullanılan ve thoma lamı (hemositometre) adı verilen özel bir lam ile yapılan sayımdır. Bu lam ile bakteri sayımı oldukça güçtür ve ancak özel durumlarda, mikroskop deneyimi olan uzmanlarca gerçekle.tirilebildi.i için genellikle önerilmemektedir. Thoma lamının esası, 0,1 mm3 hacımda sayım yapılmasıdır. Thoma lamının üzerinde çukur bir kısım vardır. Kültür buraya aktarılır üzerine lamel kapatıldı.ında bu çukurda 0,1 mm yüksekli.inde bir sıvı kalır. Sayım yapılacak alan cam yüzeyindeki çizgilerle belirlenmi.tir. Thoma lamında 16 büyük kare, her bir büyük karede ise 25 adet küçük kare olmak üzere toplam 400 adet küçük kare bulunmaktadır. Sayım bu karelerde yapılır. Bir küçük karenin kenarları 1/20 mm (0,05 mm) olup derinli.i 1/ 10 mm (0,1 mm) dir. Buna göre; bir küçük kare olarak belirtilen kare prizmanın hacmi = 0,05 mm X 0,05 mm X 3 3 0,1 mm = 0,00025 mm =1/4000 mm ‘dür. Bir sayım alanında 16 X 25 = 400 küçük kare oldu.una göre toplam sayım alanının hacmi = 400 X 0,00025 mm3 3 = 0,1 mm olmaktadır. Thoma lamında sayım sonucu A x SF x 10000 formülü ile hesaplanır. Burada A=16 büyük karede sayılan maya adedi, SF ise seyreltme faktörüdür. 10000 ise 0,1 mm3’deki sayım sonucunu 1 ml ‘deki sayıya dönü.türmek ve standart sonuç elde etmek için kullanılan bir 3 3 de.i.mezdir (1ml= 1cc= 1cm = 10000 X 0,1 mm ). Sayımda genellikle büyük karelerin tümü dikkate alınmaz ve genellikle çaprazlama 8 büyük kare sayılıp sonuç 2 ile çarpılır. Maya sayımında seyreltme %10′ luk asetik asit ile yapılır. Böylece asetik asit maya hücrelerinin kümele.mesini önlemi. ve kolayca sayılmalarına olanak sa.lamı. olur. Thoma lamında büyük kare sınırları ara çizgi olarak adlandırılan ve her 5 küçük kareyi ortasından bölen bir çizgi ile belirlenir. Ara çizgi ile 25 küçük kareden olu.an büyük kare alanı belirlenmesi zor olursa pratik olarak ara çizgiler arasında kalan 16 küçük kare bir büyük kare olarak nitelendirilebilir. Ancak bu .ekilde toplam 25 X 16 = 400 küçük yerine 16 X 16 = 256 küçük karede sayım yapıldığı için yukarıdaki formül ile bulunan sonuç 400/256 = 1,5625 ile çarpılarak 1 ml’ deki sayı bulunur. Mikroskopta sayım için 10 veya 20 büyütme güçlü objektif kullanılır. Direk mikroskobik sayımlarda canlı ve cansız tüm hücrelerin sayımı söz konusu oldu.undan bazı yöntemlerle bu iki hücrenin birbirinden ayrılması sağlanabilir. Bu konuda en iyi örnek metilen mavisi boyası ile maya hücrelerinin boyanmasıdır. Sadece ölü hücreler metilen mavisi ile boyanır, böylece maviye boyanmamış hücreler sayılarak canlı maya sayısı elde edilir. 06.02. Breed Yöntemi Genellikle bakteri sayımında kullanılan bu yöntem belli bir hacimdeki örne.in belirli bir alan üzerine yayılması ve sayımın bu alanda yapılması esasına dayanır. Standart kullanımda hacim 2 0,0 1 ml ve alan 1 cm ‘dir. Bu yöntem ile daha çok çi. süt ve bazı süt ürünlerindeki canlı ve ölü bakteri sayısı 2 belirlenmektedir. Temiz bir lam üzerine işaretlenmiş 1 cm alana pipet/ pastör pipeti veya mikropipet ile 0,0 1 ml sıvı örnek aktarılarak yayılır. Pastör pipeti kullanıldı.ında hesaplamalarda değişiklik olacağı unutulmamalıdır.

Breed yönteminde önce mikroskop görü. sahasının alanı bulunur. 1 mikroskop sahasında 2 bulunan bakteri sayısının 1 cm , dolayısıyla 0.01 ml ‘de ne olaca.ı orantı yolu ile hesaplanır. En son olarak sonuç 100 ile çarpılarak 1 ml ‘deki standart sayım sonucu belirlenir. Obj ektif mikrometre adı verilen ve 10 µ m aralıklarla çizilmi. çizgileri bulunan özel bir lam yardımı ile mikroskop görü. sahasının alanı hesaplanır. Bu amaçla 100 büyütme güçlü obj ektif kullanılarak mikrometrenin çizgileri bulunur. Çizgilerin ortasından geçirilen hayali bir eksen görü. sahasının çapına denkle.tirilir ve çap obj ektif mikrometre aralıkları cinsinden ölçülür. Obj ektif mikrometre ile görü. sahası belirlendikten sonra görü. sahası alanı hesaplanır. Örne.in; çap=187 µ m olarak ölçüldü ise alan = π r2 =3,14 X (93,5)2 =27465 µ 2 m ‘dir. Görü. sahası alanının obj ektif ve/veya mikroskop tüp boyu ve/veya oküler de.i.tirilmedikçe tekrar ölçülüp hesaplanmasına gerek yoktur. Mikroskop görü. alanı ise mikroskop faktörünün hesaplanmasında kullanılır. Mikroskop 2 faktörü, 1 cm ‘lik alan içinde kaç adet görü. sahası oldu.udur. Yukarıda verilen örnekte 2 2 mikroskop faktörü 1 cm alan içindeki görü. sahasının alanı 27465 µ m olarak hesaplanmı.tı. 2 2 2 8µ Buna göre; verilen örnek için 1 cm /27465 µ m =364 1 adet görü. sahası vardır (1 cm = 10 2 m ). Mikroskop faktörü, standart 10 büyütmeli oküler, 100 büyütmeli obj ektif ve 160 mm tüp boyu kullanıldı.ında genellikle 2500-5500 arasındadır. Bu sınırlar dı.ında bir de.er bulunduysa hesaplamaların tekrar kontrol edilmesi gerekir. Breed yönteminde 1 ml ‘deki bakteri sayısı = A X MF X 100 formülü ile bulunur. Burada A, farklı sahalarda yapılan sayımların ortalaması ; MF, mikroskop faktörü; 100 ise 0,0 1 ml ‘deki sayının 1 ml ‘ye çevrilmesi için kullanılan de.i.mezdir. Örnek : 20 farklı sahada ortalama olarak 1,2 bakteri sayıldı ve MF yukarıdaki örne.e göre 364 1 olarak hesaplandı ise ; 5 1 ml ‘deki bakteri sayısı = 1,2 X 364 1 X 100 = 436920 = 4,4x 10 adet/ml ‘dir. Lam üzerine örnek aktarımda Pastör pipeti kullanıldı.ında Pastör pipeti damla hacmi ölçülür ve buna göre formül de.i.tirilir. Örne.in Pastör pipetinde 1 damla hacmi 0,0023 ml ise 1 ml içindeki damla sayısı = 1/0,0023 = 435 adettir ve formül bu kez A X MF X 435 olarak kullanılır. 06.03. Howard Lamı ile Küflü Saha Sayımı Bu sayım yöntemi domates ve di.er meyve ürünlerinde küf misellerini saymaya yönelik olup bu gibi ürünlerin elde edilmesi sırasında kullanılan hammadde hakkında bilgi vermektedir. Yöntemin esası 25 görü. alanı içinde küf pozitif olan sahaların belirlenmesidir. Buna göre sonuç % küflü saha olarak verilir. 1 Kaynak : Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları ; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisli.i Bölümü HAZIRLAYAN Ö.r.Gör. Ka.an AYANO.LU Tekn.Prog.Böl.B.k. 2007-2008 E.itim Yılı “Laboratuara Giri.” ders notları eki.