Etiket Arşivleri: tutanak

Fazla Çalışma Mutabakat Tutanağı Örneği

FAZLA ÇALIŞMA / FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA MUTABAKAT TUTANAĞI

Sayı: …….

İŞYERİNİN
Unvanı :
Adresi :

Yukarıda unvanı ve açık adresi belirtilen işyerinde işveren veya vekilinin talep etmesi halinde imzaladığım iş sözleşmesindeki çalışma şartları çerçevesinde fazla çalışma/fazla sürelerde çalışma yapmayı,ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gerekirse hafta tatilinde çalışmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
Sağlık koşullarımın fazla çalışma yapmama engel teşkil ettiğini belgelendiremediğim takdirde işyeri bir yıl süresince sorumlu ve kusurlu değildir.

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
İşe giriş tarihi
Mutabakat tarihi
İmzası

Fesih Bildiriminin Tebellüğ Edilmemesi Tutanağı Örneği

FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ TUTANAĞI

Sayı:. ….

İŞYERİNİN
Unvanı :
Adresi :

İŞÇİNİN
Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Bölümü :
Adresi :

Yukarıda belirtilen adreste kurulu ……………………………………………………………unvanlı işyerimiz işçisi……………………………………………nın iş sözleşmesi …../…../…… tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre feshedilmiştir.
Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen …../…../….. tarih ve …….sayılı yazılı bildirim işçi
tarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir.Söz konusu bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur.Bu hususu tespit için aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu tutanak…./…./….. tarihinde tanzim edilmiştir.

İŞVEREN veya vekili ŞAHİT ŞAHİT

İlişik Kesme Tutanağı Örneği

İLİŞİK KESME TUTANAĞI

Sayı: …

İŞYERİNİN
Unvanı :
Faaliyet konusu :
Adresi :

ÇALIŞANIN
Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Bölümü :
Görevi :
İşe başlama tarihi :
İşten ayrılış tarihi :
Ayrılış sebebi :

Zimmetli Malzeme iadeleri

1-
2-
3-
4-

Bölüm yetkilisi Vardiya Amiri Ambar görevlisi
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza İmza

İŞVEREN veya vekili
Onayı

İşe Başlatma Tutanağı Örneği

İŞE  BAŞLATMA  TUTANAĞI

……. unvanlı işyerinde ……… işinde çalışmaya başlayacak olan ….. nın yaptığı iş ile ilgili standartlar,çalışma şekilleri,alınması gerekli tedbirler,iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uyarılar araştırma ve tecrübeye dayanılarak yeterli olarak verilmiştir.
Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu,işine azami dikkati ve önemi vereceği tespit edildikten sonra …../…../…… tarihinde işe başlatılmıştır.
İş bu tutanak görev yerinde okunarak taraflarca imza edilmiştir. …. /        /

Vardiya Amiri                                                                                                        İşçi

İşe Gelmeme Tutanağı Örneği

İŞE  GELMEME  TUTANAĞI

Sayı: ………..

İŞÇİNİN
İşyeri özlük no         :
Adı Soyadı               :
T.C Kimlik no          :
Çalıştığı bölüm         :
İşe gelmediği tarih   :
İşbaşı saati               :

………………………………………… unvanlı ……………………………………………….. adresinde kurulu…………………………Bölge Çalışma Müdürlüğü sicil numarasında işlem gören işyeri çalışanı ……………………………………sigorta sicil numaralı ………………………. yukarıda belirtilen tarihteki mesaisine gelmemiştir.
İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin,yapılmakta olan işbaşında çalışma yerinde olmadığının tespiti üzerine …../…./….. .tarihi saat …..de düzenlenmiştir.

YETKİLİ                                         TANIK                                                         TANIK

 

İşi Aksatma Tutanağı Örneği

İŞİ  AKSATMA  TUTANAĞI

İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Görevi                      :

…./…../…..günü saat……….da yapılan kontrollerde …………………………………………bölümünde
çalışan   ………………………………………………’nın işini zamanında yapmamış olduğu, işini yavaşlattığı, işlerin kötü ,eksik ve yetersiz olarak yapılmasına sebep olduğu ve bu davranışın işyerine zarar verdiği tanıkların şahadeti ile de tespit edilmiştir.
İş bu tutanak mahallinde tanzim olundu ve okunarak imza altına alındı. …../ ….. / …….

TANIKLAR
Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı
İşyeri no                                                       İşyeri no
T.C Kimlik no                                              T.C Kimlik no
Görevi                                                          Görevi
İMZA                                                           İMZA

İŞYERİNİN

Unvanı
Faaliyet konusu
Adresi

BÖLÜM SORUMLUSUNUN
Adı Soyadı
Görevi
İMZA

İşyeri Disiplinini İhmal Tutanağı Örneği

İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI

Sayı: ……
İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :

……/……/…… günü ,saat………..de yapılan kontrollerde……………………………işini yapan ……………………
………………………………..’nın işyerini paydos zamanından ….. saat …… dakika önce terk etmiş / işe ….. saat …….. dakika geç gelmiş olduğu tespit olunmuştur. Bu durum, diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve işçinin işyeri kültürünü benimsemeyerek  uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.
İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır.

TANIKLAR
Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı
İşyeri no                                                       İşyeri no
T.C Kimlik no                                             T.C Kimlik no
Bölümü                                                        Bölümü
İmzası                                                          İmzası

İŞYERİNİN
   Unvanı                     :
Faaliyet konusu       :
Adresi                      :

BÖLÜM SORUMLUSUNUN
Adı Soyadı              :
Görevi                     :
İmzası                      :

İşyerini Terk Tutanağı Örneği

İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI

Sayı : ….

İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Görevi                      :
Adresi                       :

Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan ……………………………………………..’nın ……/…../ …….
günü saat……..da işi bıraktığını ifade ederek, neden belirtmeksizin işi terk ettiği tespit edilmiştir. Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi / manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine söylenmiştir.
İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır. …../……/…….

TANIKLARIN
  Adı Soyadı                                                    Adı Soyadı
T.C Kimlik no                                               T.C Kimlik no
İmzası                                                            İmzası

Değerli personel departmanı:
işçilerden ………………………………..’ın  …./…./…. tarihinde sebepsiz olarak ‘’işi bırakıyorum’’ diyerek işyerini terk etmesi, istifa ederek ayrılmış sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre kendisinden ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıyla

Kayıtlardan düşülmesi işlemini gerçekleştirilmesi ricasıyla..

İŞVEREN veya vekili