Gıda Toksikolojisi Ders Notları III ( Dr. Gül ÖZHAN )

PESTİSİTLER İnsektisitler (organofosfatlar, organoklorlular, karbamatlar, piretroitler) Herbisitler (klorofenoksi asetik asid esterleri, triazinler, sulfonil üre grubu bileşikler, dinitrofenol bileşikleri) Fungusitler (civalı bileşikler, ditiyokarbamatlar) http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/rev_prog_exist_pest_en.htm

Karbamatlar …. zayıf asit ortamda nitritlerle etkileşme sonucu kuvvetli mutajenik ve kanserojenik etkili N-nitrozo türevlerine dönüşebilirler. Organoklorlu insektisitler …. santral sinir sistemi üzerine baskılayıcı etki, adale zayıflaması, titremeler, konvülsiyonlar, felç, karaciğer harabiyeti, endokrin sistemi bozucu etki Klorofenoksi asetik asit esterleri …. (içerdikleri dioksinler sebebiyle) karsinojenik, teratojenik etki, klor sivilce ve yaraları, karaciğer harabiyeti Amitrol …. guatr ve troid adenomları Triazin ve sülfonil grubu herbisitler … karsinojenik etkili metabolitler Dinitrofenoller … bazal metabolizmada artış, aşırı sıcaklık hissi, kalp yetersizliği, karaciğer, böbrek harabiyeti, anemi, katarakt.

ANTU (a-naftiltiyoüre) … tiroid hormon sentez inhibisyonu. Vinklozolin, Prosimidon …. endokrin sistem bozucu etki. Ziram, Tiram… antabusa benzer etki, alkol ile alınırsa asetaldehid zehirlenme belirtileri. Etilenbisditiyokarbamat grubu bileşikler … mutajen, karsinojen ve teratojen özellikteki etilentiyoüre metabolit oluşumu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Bitki koruma ürünlerinin uygulama usül ve esasları hakkında yönetmelik” “Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik” “Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesi hakkında yönetmelik” “Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış usül ve esasları hakkında yönetmelik” “Türk gıda kodeksi gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen pestisidlerin maksimum kalıntı limitleri tebliği” “Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik” “Gıdalarda pestisit kalıntılarının resmi kontrolü için numune alma metotları tebliği” http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=93&l=1 http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat

Ülkemizdeki gıdada pestisid kalıntı analizi yapan yerler: İl Gıda Kontrol Laboratuvarları, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Üniversite Laboratuvarları, Bu amaçla kurulmuş özel laboratuvarlar.

Gıdada pestisit kalıntısı için alınabilecek önlemler: Besinlerin iyice yıkanması, Kabuklarının soyulması, Isıl işlemlerle muamele edilmesi (kaynatma, pişirme vs), Ultraviyole ışınlanması (örn. süt), Hidrojen peroksit gibi bazı katkı maddelerinin ilave edilmesi.

Türk Gıda Kodeksine göre pestisitler için pestisitler ve MRL değerleri Ek-4 : Türkiye’de Kullanımı Sonlandırılmış Olan Yasaklı Pestisitlerin Listesi Ek-2 : Ülkemizde Ruhsatlandırılmış Olan Pestisitlerin Kabul Edilebilir En Yüksek Kalıntı Limitleri (MRL) Bölüm 1: Değerlendirmeleri Tamamlanmış Olan Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki Maksimum Kalıntı Limitleri Bölüm 2: Gözden Geçirilen ve Üzerinde Değerlendirmeleri Devam Eden Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki Maksimum Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Liste Bölüm 3: Geçici Olarak Tavsiyesi Uygun Görülen Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki Maksimum Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Liste

MİKOTOKSİNLER Aflatoksin B1 Okratoksin A Patulin T2 toksin Zearalenon Fumonisin B1 Küflerin salgıladığı sekonder metabolitler (mikotoksinler)’in oluşturduğu zehirlenme belirtilerine mikotoksikosiz denir.

Küflerin üremesi ve mikotoksin sentezi için gerekli faktörler • Kimyasal faktörler • Fiziksel faktörler – Ortamdaki havanın içeriği (CO , O ) 2 2 – Nem – Gıdanın çeşidi – Sıcaklık – Gıdanın özellikleri – Kurutma hızı – Kimyasal bir işlem uygulanıp – Ürünün tekrar ıslatılması uygulanmaması – Mekanik hasar – Süre – Tahılların öğütülmesi • Biyolojik faktörler – Bitkisel hasar – Böcekler – Bitki türü – Ortamdaki küfler

Türk Gıda Kodeksi; 17 Mayıs 2008 tarihli 26879 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda maddelerindeki bulaşanların maksimum limitleri hakkında tebliğ” (Tebliğ No : 2008/26)

TÜRKİYE’DE MİKOTOKSİNLERE DAİR YÜRÜRLÜKTEKİ LİMİTLER GIDA MADDESİ Maksimum Seviye (mg/kg = ppb)*** AF OTA Patulin B B +B +G +G M 1 1 2 1 1 2 Fındık, yer fıstığı ve diğer yağlı kuru meyveler, yağlı tohumlar, incir, 5 10 üzüm ve kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar Tahıllar ( Karabuğday-fagopyrum sp dahil) ve tahıl ürünleri 2 4 Süt 0.05 Süt Tozu 0.5 Peynir 0.25 Bebek mamaları ve devam formülleri (süt bazlı) 0.05 Bebek mamaları ve bebek gıdaları 1 2 Baharat 5 10 Diğer gıda maddeleri* 5 10 İşlenmemiş tahıl taneleri ( çeltik ve karabuğday dahil) 5 Tahıllardan elde edilen bütün ürünler (tahıl bazlı işlenmiş ürünler ve 3 doğrudan insan tüketimine sunulan tahıl taneleri) Kuru Üzüm 10 Elma suyu ve elma suyu içeren içecekler ve sirkeler** 50 Yemler 10 50 * : Bulunması muhtemel riskli gıdalar 12 ** : Konsantre ürünlerde tarifine uygun hazırlama sonucundaki üründe bakılır. ***: Gıda maddelerinin yenilebilir kısımları için geçerlidir.

Mikotoksinler vücutta farklı organ veya sistemleri etkilerler. Aflatoksinler karaciğer Okratoksin A böbrekler Patulin karaciğer Fumonisinler böbrek ve esofegal sistem Zearalenon ürogenital sistem Deoksinivalenol immun sistem T2-toksin mukoz membranlar Sitreoviridin kalp ve sinir sistemi Sitrinin sinir sistemi IARC’a göre; Aflatoksin B1 Grup 1 Aflatoksin M , Fumonisin B , B ve C, Okratoksin A Grup 2B 1 1 2 Patulin, Zearalenon, T-2 Toksin, Deoksinivalenol, Nivalenol Grup 3

AFLATOKSİNLER Bulunduğu yerler: Yerfıstığı, antepfıstığı, fındık, mısır, çavdar, arpa, buğday, badem, incir, pamuk tohumu, baharat, süt ve süt ürünleri. Biyotransformasyonları: Büyük oranda hidroksillenme ve yüksek reaktif özelliğe sahip epoksit türevlerinin oluşumudur.

Epoksid türevlerinin oluşumu: (Aflatoksin biyoaktivasyonu !) CYP3A4 (NADPH-bağımlı oksijenaz) Karaciğerde ! AFB1 AFB -8,9-epoksit 1 AFB -N7-Guanin 1 Mutajenik etki Karsinojenik etki AFB biyolojik olarak inaktiftir. 1 AFB -8,9 epoksit, AFB ’den kısa ömürlü, kararsız ve aktiftir. 1 1 Epoksitler glutatyon ile konjuge edilerek detoksifiye edilirler. Aflatoksinin detoksifikasyonu Yüksek miktarda epoksit oluşumu Þ Glutatyon havuzu tükenir !!!

Aflatoksinler, CYP450 dışında prostoglandin s sentetazlarla ko-oksidasyona uğrayarak biyoaktive olurlar. Böbrekte !

Toksik Etkileri: Ø Hepatotoksik etki Ø Karsinojenik etki Ø Teratojenik etki Ø Mutajenik etki Ø İmmun sistemin bozulması. Ø Reye sendromu (kusma, hipoglisemi, konvülsiyonlar, hiperamonemi, akut ensefalopati ve koma ile karekterize olan hastalığa gençler ve çocuklar daha duyarlı)

OKRATOKSİN A Bulunduğu yerler: İlk kez mısırda tespit edildi. Geçmişte kahve tanelerinin fermantasyonunda lezzet verici olarak kullanılırdı. Yerfıstığı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, pirinç, malt gibi tahıl ürünleri, kuru meyve, yer fıstığı, kahve, kakao, baharat, şarap, bira ve bazı hayvansal ürünler.

Toksik Etkileri: Nefrotoksik etki (Balkan Endemik Nefropatisi (BEN)) ü Karsinojenik etki ü Teratojenik etki İmmunotoksik etki IARC – 2B BEN’nin semptomları: zayıflık, iştahsızlık, belde kronik ağrılarla birlikte görülen böbrek fonksiyon bozukluğu, proteinüri. Özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerinde (Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya) ve 35-55 yaş grubu kadınlarda daha sık görülür.

PATULİN Bulunduğu yerler: Meyve, sebze, et ve özellikle elmada bulunur. Toksik etkileri ve etki mekanizmaları: Nörotoksik ve Sitostatik etki Lenfosit sayısında, kapiller permeabilitede artma, kromozomal hasarlar, çekirdek gelişim bozukluğunu takiben karsinojenik etki.

TRİKOTESENLER En yaygın Trikotesenler: Diasetoksisirperol, Nivalenol, T-2 toksin, Vomitoksin Bulunduğu yerler: Pirinç, çavdar, arpa, mısır, buğday, yulaf. Toksik etkileri; Gıda Kaynaklı Lökopeni (Alimenter Toksik Anemi, ATA) Hemorajiler ile birlikte fotosensitif dermatitler İmmunosupresif etki

ZEARALENON Östrojenik etkilidir. Hormonal dengeyi bozarak fertilite ile ilgili sorunlara yol açar.

FUMONİSİNLER Bulunduğu yerler: Hububat, tahıl ürünleri, bakliyat, mısır, pirinç, süt, bira. Toksik etkileri: Embriyotoksiktir. Esofegal sisteme (yemek borusu ve yutak kanseri) etkilidir. Karaciğer tümörüne neden olur. Beyin iltihabı (lökoensefalit) ve akciğer ödemine yol açtıkları görülmüştür.

Mikotoksinlerin dekontaminasyonunda uygulanan yöntemler; üFiziksel yöntemler: temizleme, yıkama, eleme, toksinle bulaşık tohumların veya danelerin ayrılması, ısısal işlem uygulama, ultraviyole ışınlama. üKimyasallar yöntemler : kalsiyum hidroksit, sodyum bisülfit, monometilenamin, klorin gazı, amonyak, hidrojen peroksit, amonyum hidroksit, hidroklorik asit ve formaldehit gibi bazı oksitleyici ve hidrolitik ajanlar. üBiyolojik yöntemler: bazı bakteri türleri ve maya kullanımı (Flavobacterium auranticum, Aspergillus parasiticus). üEnzim, vitamin ve aminoasit kullanımı. Depolama koşullarının iyileştirilmesi!

Mikotoksin oluşumunun önlenmesi açısından dikkat edilmesi gerekli hususlar: Ø Hasat sırasında ve sonrasında kontaminasyonların önlenmesi amacıyla İyi Tarım (GAP) ve İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) sistemlerine uyulması. Ø Çok yüksek sıcaklıklar ve havalandırılmanın yeterince yapılmamasından dolayı oluşan su buharlarının silo kapaklarında yoğunlaşması ve dolayısıyla buralarda mikroorganizma gelişimine uygun ortamın oluşmasının önlenmesi. Ø Silo iç duvarlarında bulunan girinti ve çıkıntılarda yem birikimine bağlı olarak meydana gelebilecek fungal ve bakteriyel çoğalmanın önlenmesi. ØHasat sırasında kullanılan ekipmanlar v.s.’den dolayı ürünlerde oluşan zedelenme ve eziklerin mikroorganizmaların çok hızlı bir şekilde çoğalmalarına sebep olmasından dolayı ürünlerin hasar görmesinin kesinlikle önlenmesi. ØSilo içinin temizlenmesi ve özellikle bir önceki yemin silodan tamamen uzaklaştırılması. ØÜrünün toprak üzerine serilerek güneşle kurutulması gibi geleneksel kurutma yöntemlerinden vazgeçilmesi.

Depolarda sıcaklık ve nem kontrollerinin yapılması. Depoda haşere, böcek ve hayvan bulunmaması. Mikotoksinlerin önlenmesi veya kontrolünde uygulanacak yöntemlerin seçiminde aşağıdaki başlıca hususlara dikkat edilmesi önelidir. Yöntem; teknik ve ekonomik açıdan uygun ve uygulanabilir olmalı, gıda maddelerinin besin değerinde önemli değişikliğe yol açmamalı, üründe daha toksik maddelerin oluşumuna neden olmamalı, üründe toksik veya sağlık açısından kalıntı bırakmamalı.

Gıdalardaki diğer bulaşanlar : ü veteriner ilaçları (hormonlar, antibiyotikler vs) poliklorlu bileşikler (dioksin, furan vs) ü aromatik ve alifatik hidrokarbonlar radyoaktif bulaşanlar ftalatlar bisfenol A akrilamid nitrozaminler benzen propanol, butanol erusik asit nitrat-nitrit sülfat …


Kaynak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu