Fenolik Maddeler ( Resveratrol )

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet ikleri bir adet OH grubu içerir.

Bütün bitkiler metabolizmaların da kendilerini zararlılara karşı korumak için çok sayıda fenolik madde oluşturmaktadırlar. Fenolik bileşikler meyve ve sebzelerin kendilerine özgü buruk veya acı tadını verirler.

Fenolik asitler; meyvelerde sinamik asit, kafeik asit, kumarik asit ve ferulik asittir. Fenolik maddeler; Antosiyanidinler, flavonlar ve flavonolarflavonlar ve flavonolar, flavanolar flavanolar, kateşinler ve löykoantosiyanidinler, proantosiyanidinlerdirproantosiyanidinlerdir.

Gıda bileşeni olarak fenolik maddelerin önemi; İnsan sağlığı açısından işlevleri Tad ve koku oluTad ve koku oluşşumundaki etkileriumundaki etkileri Renk oluşumu ve değişimine katılmaları ¾¾AAntitimikikrobibiyal l ve antitiokksididatif tif etki tki göstermeleri ¾Enzim inhibüsyonuna neden olmalarıdır.

Fenolik bileFenolik bileşşikler gikler gııdalarda renk dalarda renk değişimine neden olurlar. Bu renk deBu renk değğiişşimi arasimi arasıındaki en önemlisi ndaki en önemlisi enzimatik esmerleşmelerdir. ¾¾DDeğğiişiime nedden ollana enziim polifenoloksidaz (PPO) enzimidir.

Gıdalarda enzimatik esmerleşme reaksiyonlarreaksiyonlarıı kalite kayb kalite kaybıı olarak olarak değerlendirilir. ¾¾Bu yüzden meyve ve sebzelerin Bu yüzden meyve ve sebzelerin işlenmeleri sırasında enzim aktivitesi çeçeşşitli yöntemlerle önlenmeye çalitli yöntemlerle önlenmeye çalıışşııllıırr.

Fenolik maddelerin bazı enzimlere karkarşşıı inhibitör etkileri vard inhibitör etkileri vardıırr. ¾Bitkisel gıdalarda bulunan alfa- difdifenollokksididaz ve b betta-gallaktktosididaz gibi bazı enzimlerin inhibüsyonuna nedden ollmaktktaddır.

Fenolik bileşşiklerin diğğer bir özelliğği ise antioksidan etkileridir. ¾¾En fazla antioksidan etkiyi gallik asitEn fazla antioksidan etkiyi gallik asit, floroglusinik asit, kafeik asit ve gentisik asit göstermektedirgentisik asit göstermektedir. ¾Serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar hastalantioksidanlar hastalııklarklarıı önlemede önlemede önemli rol oynamaktadır.

En fazla antioksidan etkinin sEn fazla antioksidan etkinin sıırasrasııyla yla üzüm, greyfurt, domates, portakal ve elma sularelma sularıında oldunda olduğğu tespit edilmiu tespit edilmişştirtir.

Fenolik bileşiklere beslenme fizyyolojjisi açısından olumlu etkileri nedeni ile biyoflavonoid adı verilmektedir. ¾Kılcal dolaşım sisteminde geçirgenliği düzenleyyici ve kan basıncını düşşürücü etkisi göz önüne alınarak bazı kayynaklarda P ffaktörü veyya P vitamini olarak da adlandırılmaktadır.

Poliflifenolllleriin sağğllığğa ollumllu etkilerinden yaralanmak için hayat tarzı h haliline getiirililen, ömüür b boyu uygulanacak beslenme alışkanlıkları esas allınmallıddır. ¾Önemli olan koruyyucu, önlem alıcı veyya önleyici beslenme alışkanlıklarıdır. Bu bileşiklerin bulunduğu meyveler birkaç kerelik yeme ile ilaç etkisi veya tedavi edici etki yaratmayacaktır

RESVERATROL

™Resveratrol (3,4’,5 trihidroksi sitilben), bitkilerde yaralanma ya da mantar bitkilerde yaralanma ya da mantar benzeri dış kaynaklı zararlılara karşı bazbazıı spermatofitlerin üretti spermatofitlerin ürettiğği i fitoaleksin yapısında bir maddedir.

Resveratrol ilk olarak Jappon geleneksel tıbbında uzun yıllar kullanılmış olan folklorik Kofolklorik Ko-jojo-kon kon (Polyganum cuspidatum) köklkökleriindden i izolle edildilmiiştitir.

Ko-jo-kon(Polygonum cuspidatum) AsmaAsma (Vitis(Vitis Vinifera)Vinifera)

1992 y1992 yııllıında Resveratrolnda Resveratrol’ünün şarabın içinde ki biyolojik aktif bir bilebileşşik olduik olduğğu bulunmuu bulunmuşşturtur.

™™Yaklaşık aynıı zamanlarda zamanlarda, Kalp Kalp-Damar Damar Hastalıklarının sıklığı ile şarap tüketiminin arasarasıındaki ters orantndaki ters orantııyyıı gösteren gösteren epidemiyolojik çalışmaların sayısında da belirggin bir artış olmuştur. ™ Kırmızı şarabın bu yararlı etkisi önceleri içerdiği etanola bağlanmıştır. Ancak alkol üzerindeki bu spekülasyon kalktıktan sonra Resveratrol ve türevleriyle olan çalışmalara ililgi artmi artmışşttırr. ™Özetle; kardiyoprotektif etkinin alkolden dedeğğil resveratrolden kaynaklandil resveratrolden kaynaklandıığğıı görülmektedir…

KAYNAKLARI ™™

Resveratrol, ba başşta severek tükettita severek tükettiğğimiz imiz üzüm,erik, dut, kiraz, limon, fındık, yer ffııststıığğıı gibi meyve ve çerezler yan gibi meyve ve çerezler yanıı s sııra ra okaliptüs, ladin, akasya, zambak, yaban mersini benzeri bitkilerde de yyüksek oranda bulunur.

Asma ve şşarapp yyüksek oranda Resveratrol içerir. Asmanın kökünde, üzüm tohumları (ç(çekirdek),), sapında ve genç üzümlerin kabukabuğğunda unda Resveratrol ve türevleri oldukça yoğun (50(50-100100µµg/g) bir g/g) bir şşekilde bulunurekilde bulunur…

Şarabın içerdiği Resveratrol üzüm kkabbuklklarının f fermantasyon ortamındda k kallma süreleriyle de doğrudan ilişkilidir. FFermanttasyon ne k kaddar uzarsa R Resverattrol l konsantrasyonu o kadar yüksek olur.

• Beyyaz Şarapp da resveratrol içerir. Ancak beyaz şarap hazırlanırken üzümün yyalnızca suyyu fermantasyyona alınır (kabuk ve çekirdek alınmaz). • Ayyrıca fermantasyyon süresi beyyaz şarap için çok daha kısadır. Bu nedenlerden dolayı beyaz şarapta resverattrol dül düzeyi ili ileri di derecedde düşük olur.

™ Resveratrol ve türevleri bazı maddelerle kalp/damar sistemi maddelerle kalp/damar sistemi üzerinde yararlı sinerjetik etki gösterirlergösterirler. Bu maddeler; Bu maddeler; • Diğer bioflovonoidler, • Vitamin C ve E, • Selenyyum,, • Eser elementler,

™İlaç olarak kullanılmasında etkili olan parametre b biyoyararllanımıddır. ™Kardiyyak biyyoyyararlanımı son derece yüksektir. ™™KaraciKaraciğğer ve böbrekler resveratrole er ve böbrekler resveratrole yüksek afinite gösterir.

™ Resveratrol’ün; • Antikanserojen, • Antioksidan, • Antiviral ,, • Antimikrobiyal, • Kolesterol düKolesterol düşşürücüürücü, özellikleri bulunmaktadır.

™ Resveratrol’ün güçlü antioksidan özelliğği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. ™ Antnti-agaging etng etkilliddir; yar; yaşşlanmaylanmayı yavaşlatıcı hatta yaşam süresini uzatuzatıccı ettkisi olduuğğu u düüşşünüünülmmekttedir. r.

™™ Kan yaKan yağğlarlarıınnıı dü düşşürücü etkisi ürücü etkisi saptanmıştır. Damar sertliğini önleyici etkisi vardönleyici etkisi vardıır.r. ™ Vücut ağırlığının düzenlenmesine yardyardıımcmcıı olur olur. ™ İnflamasyon (kızarıklık)karşıtı etkisi ilile d dokku h hassarı ve hü hücressel l arttışşı baskılar. Cild yapısını korur.

™™AraAraşşttıırmalara göre resveratrol iyi rmalara göre resveratrol iyi kolesterol HDL ’ yi artırıyor,kötü kolesterol LDLkolesterol LDL’nin damar duvarnin damar duvarıındaki ndaki olumsuz etkilerini azaltazaltııyor.Muhtemelen kanyor.Muhtemelen kanıı da biraz da biraz inceltiyor.

• Resveratrol hap, sıvı şeklinde,toz şşeklinde olmak üzere farkleklinde olmak üzere farklıı formlarda formlarda bulunabilir.Ancak bu haplar klinik olarak hazolarak hazıırlanmrlanmıışş bir hap de bir hap değğil daha il daha çok doğal bir üründür.Yani yapılan testler daha henüz tamamlanmamtestler daha henüz tamamlanmamıışşttıırr

• Kırmızı şarap kullanımında makul ölçü ne kadardne kadardıır?r? Kadınlar için menopozdan sonra günde 1kadeh1kadeh, erkekler için ise k erkekler için ise kıırk yark yaşşıından ndan sonra günde 1-2kadehtir.

•• Alkolle aran kötüyse her gün yarAlkolle aran kötüyse her gün yarıım m porsiyon kporsiyon kporsiyon kporsiyon kıııırmrmrmrmıııızzzzıııı üzüm ye üzüm ye üzüm ye üzüm ye……☺☺☺☺

Hazırlayanlar; • Adem KINCAL ••BahadBahadıır EROr EROĞĞLULU • Fatma GÜRLER •Y unus COŞKUN

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/Resveratrol.pdf

 

Bir cevap yazın