Fenolik Maddeler ( Resveratrol )

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet ikleri bir adet OH grubu içerir.

Bütün bitkiler metabolizmaların da kendilerini zararlılara karşı korumak için çok sayıda fenolik madde oluşturmaktadırlar. Fenolik bileşikler meyve ve sebzelerin kendilerine özgü buruk veya acı tadını verirler.

Fenolik asitler; meyvelerde sinamik asit, kafeik asit, kumarik asit ve ferulik asittir. Fenolik maddeler; Antosiyanidinler, flavonlar ve flavonolarflavonlar ve flavonolar, flavanolar flavanolar, kateşinler ve löykoantosiyanidinler, proantosiyanidinlerdirproantosiyanidinlerdir.

Gıda bileşeni olarak fenolik maddelerin önemi; İnsan sağlığı açısından işlevleri Tad ve koku oluTad ve koku oluşşumundaki etkileriumundaki etkileri Renk oluşumu ve değişimine katılmaları ¾¾AAntitimikikrobibiyal l ve antitiokksididatif tif etki tki göstermeleri ¾Enzim inhibüsyonuna neden olmalarıdır.

Fenolik bileFenolik bileşşikler gikler gııdalarda renk dalarda renk değişimine neden olurlar. Bu renk deBu renk değğiişşimi arasimi arasıındaki en önemlisi ndaki en önemlisi enzimatik esmerleşmelerdir. ¾¾DDeğğiişiime nedden ollana enziim polifenoloksidaz (PPO) enzimidir.

Gıdalarda enzimatik esmerleşme reaksiyonlarreaksiyonlarıı kalite kayb kalite kaybıı olarak olarak değerlendirilir. ¾¾Bu yüzden meyve ve sebzelerin Bu yüzden meyve ve sebzelerin işlenmeleri sırasında enzim aktivitesi çeçeşşitli yöntemlerle önlenmeye çalitli yöntemlerle önlenmeye çalıışşııllıırr.

Fenolik maddelerin bazı enzimlere karkarşşıı inhibitör etkileri vard inhibitör etkileri vardıırr. ¾Bitkisel gıdalarda bulunan alfa- difdifenollokksididaz ve b betta-gallaktktosididaz gibi bazı enzimlerin inhibüsyonuna nedden ollmaktktaddır.

Fenolik bileşşiklerin diğğer bir özelliğği ise antioksidan etkileridir. ¾¾En fazla antioksidan etkiyi gallik asitEn fazla antioksidan etkiyi gallik asit, floroglusinik asit, kafeik asit ve gentisik asit göstermektedirgentisik asit göstermektedir. ¾Serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar hastalantioksidanlar hastalııklarklarıı önlemede önlemede önemli rol oynamaktadır.

En fazla antioksidan etkinin sEn fazla antioksidan etkinin sıırasrasııyla yla üzüm, greyfurt, domates, portakal ve elma sularelma sularıında oldunda olduğğu tespit edilmiu tespit edilmişştirtir.

Fenolik bileşiklere beslenme fizyyolojjisi açısından olumlu etkileri nedeni ile biyoflavonoid adı verilmektedir. ¾Kılcal dolaşım sisteminde geçirgenliği düzenleyyici ve kan basıncını düşşürücü etkisi göz önüne alınarak bazı kayynaklarda P ffaktörü veyya P vitamini olarak da adlandırılmaktadır.

Poliflifenolllleriin sağğllığğa ollumllu etkilerinden yaralanmak için hayat tarzı h haliline getiirililen, ömüür b boyu uygulanacak beslenme alışkanlıkları esas allınmallıddır. ¾Önemli olan koruyyucu, önlem alıcı veyya önleyici beslenme alışkanlıklarıdır. Bu bileşiklerin bulunduğu meyveler birkaç kerelik yeme ile ilaç etkisi veya tedavi edici etki yaratmayacaktır

RESVERATROL

Resveratrol (3,4’,5 trihidroksi sitilben), bitkilerde yaralanma ya da mantar bitkilerde yaralanma ya da mantar benzeri dış kaynaklı zararlılara karşı bazbazıı spermatofitlerin üretti spermatofitlerin ürettiğği i fitoaleksin yapısında bir maddedir.

Resveratrol ilk olarak Jappon geleneksel tıbbında uzun yıllar kullanılmış olan folklorik Kofolklorik Ko-jojo-kon kon (Polyganum cuspidatum) köklkökleriindden i izolle edildilmiiştitir.

Ko-jo-kon(Polygonum cuspidatum) AsmaAsma (Vitis(Vitis Vinifera)Vinifera)

1992 y1992 yııllıında Resveratrolnda Resveratrol’ünün şarabın içinde ki biyolojik aktif bir bilebileşşik olduik olduğğu bulunmuu bulunmuşşturtur.

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/Resveratrol.pdf

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu