Analitik Kimya Pratikleri ( Gazi Üniversitesi )

GİRİŞ

TERİMLER – İŞLEMLER

Analitik Reaksiyon

Çözelti

Derişim ifadeleri

Yüzde Derişim

Molar Derişim

Molal Derişim

Normal Derişim

Çökelek

Çöktürme

Isıtma

Buharlaştırma

Distile Su

İYONLAŞMA OLAYI VE SONUÇLARI

Kuvvetli ve Zayıf Elektrolitler

Kütleler Etkisi Yasası

Suyun İyonlaşması

Asit ve Baz

pH Kavramı

Le Chatelier İlkesi

Tampon Kavramı

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KALİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

İLK ANYONLAR

Cl- (KLORÜR İYONU)

PO4-3 (FOSFAT İYONU)

CO3-2 (KARBONAT İYONU)

NO3- (NİTRAT İYONU)

SO4-2 (SÜLFAT İYONU)

GRUP 5 KATYONLARI

NH4 + (AMONYUM İYONU)

Mg+2 (MAGNEZYUM İYONU)

Na+ (SODYUM İYONU)

K+ (POTASYUM İYONU)

GRUP 4 KATYONLARI

Ba+2 (BARYUM İYONU)

Ca+2 (KALSİYUM İYONU)

Sr+2 (STRONSİYUM İYONU)

Soda Ekstraktı

Grup 4 katyonları Şematik Analizi

Grup 4 Analizinin Dayandığı Temeller

GRUP 3 KATYONLARI

Al+3 (ALÜMİNYUM İYONU)

Fe+2 (DEMİR II İYONU)

Fe+3 (DEMİR III İYONU)

Mn+2 (MANGAN İYONU)

Co+2 (KOBALT İYONU)

Ni+2 (NİKEL İYONU)

Zn+2 (ÇİNKO İYONU)

Cr+3 (KROM İYONU)

Grup 3 Katyonları Şematik Analizi

Grup 3 Analizinin Dayandığı Temeller

GRUP 2 KATYONLARI

Cu+2 (BAKIR İYONU)

Cd+2 (KADMİYUM İYONU)

Hg+2 (CIVA II İYONU)

Bi+3 (BİZMUT İYONU)

Sn+2 (KALAY II İYONU)

Sn+4 (KALAY IV İYONU)

As+3 (ARSENİK III İYONU, ARSENİT)

As+5 (ARSENİK V İYONU, ARSENAT)

Sb+3 (ANTİMON III İYONU)

Sb+5 (ANTİMON V İYONU)

Grup 2 Katyonlarının Alt Gruplara Ayrılması

Grup 2A Katyonları Şematik Analizi

Grup 2B Katyonları Şematik Analizi

Grup 2 Analizinin Dayandığı Temeller

GRUP 1 KATYONLARI

Ag+ (GÜMÜŞ İYONU)

Pb+2 (KURŞUN II İYONU)

Hg2 +2 (CIVA I İYONU)

Grup 1 Katyonları Şematik Analizi

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

TİTRİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Kantitatif Reaksiyonun Özellikleri

NÖTRALİZASYON TİTRASYONLARI

Standart Çözelti

Primer Standart Madde

Sekonder Standar

Nötralizasyon Titrasyonlarında Kullanılan İndikatörler

Volumetrik Kapların Ayarlanması

Cam Malzemenin Temizlenmesi

Yıkama Çözeltisinin Hazırlanması

SONUÇLARIN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Standart Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması

Sıvı Stok Çözeltiden Hareketle Standart Çözelti Hazırlanması

Katı Maddeden Hareketle Standart Çözelti Hazırlanması

ASPİRİN MİKTAR TAYİNİ

BORİK ASİT ( (H3BO3) MİKTAR TAYİNİ

KALSİYUM KARBONAT (CaCO3) MİKTAR TAYİNİ

ASETİK ASİT (CH3COOH) MİKTAR TAYİNİ

ARJANTİMETRİ

Mohr Yöntemi

Volhard Yöntemi

Charpentier-Volhard Yöntemi

Fajans Yöntemi

0,1 M Gümüş Nitrat Çözeltisinin Hazırlanması

0,1 M Amonyum Tiyosiyanat (NH4SCN) Çözeltisinin Hazırlanması

ARJANTİMETRİ UYGULAMALARI

Mohr Yöntemi

Fajans Yöntemi

Charpentier-Volhard Yöntemi

KOMPLEKSOMETRİK TİTRASYONLAR

EDTA Kompleks Oluşumu Reaksiyonları

Kompleksometrik Titrasyonlarda İndikatörler

0,01 M EDTA Disodyum Tuzu Çözeltisinin Hazırlanması

KALSİYUM TAYİNİ

MAGNEZYUM TAYİNİ

PERMANGANOMETRİ

0,02 M Potasyum Permanganat (KMn04)Çözeltisinin Hazırlanması

HİDROJEN PEROKSİT (H2O2) MİKTAR TAYİNİ

DEMİR SÜLFAT (FeSO4) MİKTAR TAYİNİ

ARSEN TRİOKSİT (AS2O3) MİKTAR TAYİNİ

İYODOMETRİ

0,05 M İyot Çözeltisinin Hazırlanması

0.1M Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3)Çözeltisinin Hazırlanması

ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) MİKTAR TAYİNİ

NİTRİTOMETRİ

0,1 M Sodyum Nitrit (NaNO2) Çözeltisinin Hazırlanması

SULFAGUANİDİN MİKTAR TAYİNİ

POTANSİYOMETRİ

Direkt Potansiyometri

DİREKT POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE DİŞ MACUNLARINDA FLORÜR ANALİZİ

Potansiyometrik Titrasyonlar

POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLA ASİDİK VEYA BAZİK ÇÖZELTİLERİN TAYİNİ

Türev Yöntemi

Gran Eğrisi Yöntemi

KONDÜKTOMETRİ

Kondüktometrik Titrasyonlar

KONDÜKTOMETRİK TİTRASYONLA ASİDİK VEYA BAZİK ÇÖZELTİLERİN TAYİNİ

SUSUZ ORTAMDA PERKLORİK ASİTLE YAPILAN TİTRASYONLAR

0.1 M Perklorik Asit Çözeltisinin Hazırlanması

KİNİN HİDROKLORÜR MİKTAR TAYİNİ

GRAVİMETRİ

GRAVİMETRİK SÜLFAT (SO4 2-) TAYİNİ

SPEKTROSKOPİ

ULTRA VİOLET-VİSİBLE SPEKTROSKOPİ

UV SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE PARASETAMOL MİKTAR TAYİNİ

UV –VISIBLE TÜREV SPEKTROSKOPİ

TÜREV SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE KOBALT KLORÜR (CoCl3) MİKTAR TAYİNİ

TÜREV SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE PARASETAMOL-ASPİRİN KARIŞIMLARINDA PARASETAMOL MİKTAR TAYİNİ

INFRARED SPEKTROSKOPİ

İnfrared Spektroskopide Numune Hazırlama Teknikleri

MOLEKÜLER LÜMİNESANS SPEKTROSKOPİSİ

SPEKTROFLORİMETRİK YÖNTEMLE ASPİRİN MİKTAR TAYİNİ

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİ

ALEV FOTOMETRİ

ALEV FOTOMETRİ İLE SODYUM(Na+) TAYİNİ

AYIRMA YÖNTEMLERİ

EKSTRAKSİYON

SULU ÇÖZELTİDEKİ İYODUN ORGANİK FAZA ÇEKİLMESİ

KROMATOGRAFİ

KAĞIT KROMATOGRAFİSİ

KAĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE KATYON ANALİZİ

İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ

İNCE TABAKA KROMATOGRAFİ Sİ İLE BOYA BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ

İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE TABLETLERDEN KAFEİN ANALİZİ

KOLON KROMATOGRAFİSİ

KOLON KROMATOGRAFİSİ İLE KMnO4 ve K2Cr2O7 KARIŞIMLARININ ANALİZİ

KOLON KROMATOGRAFİSİ İLE BOYAR MADDE KARIŞIMLARININ ANALİZİ

HPLC(YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ)

HPLC’nin Dayandığı Teorik Esaslar

HPLC’de Ayırma Teknikleri

HPLC’de Kullanılan Özel Teknikler

HPLC’de Çalışma Koşullarının Saptanması

HPLC İle Kantitatif Analiz

ANLAMLI SAYILAR

KAYNAKLAR

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu