Etiket Arşivleri: Solvent

Çözeltiler, Konsantrasyonlar ve Çözelti Hazırlama

2. ÇÖZELTİLER, KONSANTRASYONLAR VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

2.1. Çözeltiler

Çözeltiler, iki veya daha fazla maddenin homojen karışımlarıdırlar. Genel olarak bir çözeltinin bileşenleri (komponentleri); çözen madde (çözücü, çözgen, solvent, dispersiyon ortamı) ve çözünmüş madde veya maddeler (çözünen, solüt, substrat, dispers fazı)’dır. Çözücü genelde sıvı ve sudur; alkol, kloroform gibi sıvılar da olabilir. Çözünmüş maddeler katı, sıvı, gaz olabilir.

Bir çözeltideki çözünmüş madde miktarının fazla olması, çözeltinin konsantrasyonunun (derişiminin, yoğunluğunun) yüksek olduğu ve çözeltinin konsantre (derişik, yoğun) olduğu şeklinde ifade edilir; bir çözeltideki çözünmüş madde miktarının az olması, çözeltinin konsantrasyonunun düşük olduğu ve çözeltinin dilüe (az yoğun, seyreltik) olduğu şeklinde ifade edilir. Derişik çözeltilerde çözünmüş madde miktarı fazladır, seyreltik çözeltilerde çözünmüş madde miktarı azdır.

Bir çözeltide çözünmüş madde miktarı, belli bir değerden daha fazla olamaz. Çözünmüş maddenin maksimumunu (azamisini, bulunabileceğin en fazlasını) içeren çözelti, doymuş çözelti olarak tanımlanır.

Bir maddenin 20o C’ deki doymuş çözeltisinin 1 litresinde bulunan substratın gram veya mol olarak miktarı, maddenin çözünürlüğü olarak tanımlanır; bir madde için çözünürlük, g/L veya mol/L olarak ifade edilir.

Doymuş çözeltiye eklenecek daha fazla solüt, çözünmeden çözeltinin dibinde çökelti olarak kalır.

Dibinde çökelti olmayan doymuş çözeltiye çözücü eklenmesi, çözeltiyi daha az konsantre veya seyreltik hale getirir. Sıcaklık değişiklikleri de çözeltinin doymuşluğunu değiştirir.

2.2. Çözelti Konsantrasyonları

Bir çözeltinin konsantrasyonu, çözeltinin belirli bir volümü içinde çözünmüş olan substrat miktarıdır. Çözeltilerdeki çözücü genelde sudur, sudan başka bir sıvı ise bu ayrıca belirtilir. Çözelti konsantrasyonları, % konsantrasyon, molar konsantrasyon, molal konsantrasyon, normal konsantrasyon gibi değişik şekillerde ifade edilebilir. Çözeltiler de buna göre % çözeltiler, molar çözeltiler, molal çözeltiler, normal çözeltiler gibi çeşitli sınıflara ayrılırlar.

Kaynak: https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/med/webfolders/2016-2017%20E%C4%9Fitim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Ders%20Pro%C4%9Framlar%C4%B1/2.%20S%C4%B1n%C4%B1f/Biyokimya%20laboratuvar%20ders%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20f%C3%B6y%C3%BC%20%C3%87%C3%B6zeltiler.pdf

Solutions and Their Physical Properties ( Dr. Bülent BELİBAĞLI )

Solutions are homogeneous mixture of 2 or more substances (Chp 4).

– Uniform throughout.

• Solvent.

– Determines the state of matter in which the solution exists.

– Is the largest component.

– Dissolves solute

• Solute.

– Other solution components said to be dissolved in the solution.

A saturated solution contains the maximum amount of a solute that will dissolve in a given solvent at a specific temperature.

An unsaturated solution contains less solute than the solvent has the capacity to dissolve at a specific temperature.

An electrolyte is a substance that, when dissolved in water, results in a solution that can conduct electricity.

A nonelectrolyte is a substance that, when dissolved, results in a solution that does not conduct electricity.