Etiket Arşivleri: Food

Gıdalarda Bisfenol A Varlığının Değerlendirilmesi ( Buket ER )

Gıdalarda bisfenol A varlığının değerlendirilmesi

Buket ER*, Belgin SARIMEHMETOĞLU**

Öz:

Bisfenol A (BFA), gıda ve içecek ambalajlama materyallerinde hammadde olarak kullanılan polikarbonat plastikler ve epoksi reçinelerin monomeri olan endüstriyel bir kimyasaldır.Bu monomerler yüksek üretim kapasitesine sahiptirler ve yaygın kullanım alanları vardır. Gıdalardaki BFA kontaminasyonunun çoğunluğu BFA içeren kaplardan migrasyon ile şekillenmektedir. Kontamine gıdanın tüketilmesi ile de vücuda alınımı gerçekleşmektedir. BFA’ya maruziyet durumuna bağlı olarak insanların serum, kan, idrar örneklerinde belirli düzeylerde BFA varlığına rastlanabilir. BFA öncelikli olarak endokrin sistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu endokrin bozucu kimyasal madde endojen östrojenlerin aktivitesinde ve androjen sistem üzerine de etkilidir. Ayrıca BFA tiroid hormon fonksiyonunda bozukluklar, merkezi sinir sistemi fonksiyonunda farklılıklar ve immün sistemin baskılanmasında da rol oynayabilmektedir. Bu derlemede, önemli bir gıda kontaminantı olan BFA’nın gıdalara migrasyonu, metabolizması ve toksikolojik etkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Bisfenol A, epoksi reçine, polikarbonat, gıda, endokrin sistem.

The assesment of bisphenol A presence in foods

Abstract:

Bisphenol A (BPA), is an industrial chemical substance as a monomer in the production of epoxy resins and polycarbonates and is used as raw material in food and drink packaging. These monomers are produced with high capacity thus they have a wide usage area. BPA contamination in food usually occurs as a result of migration from the packages that contains BPA. As a results of consumption of the contaminated food, it is taken into body. According to the BPA exposure, BPA may be determined in serum, blood, urine samples of human. BPA affects the endocrine system primarily. This endocrine defecting chemical substance was many affects on the activity of endogenous eustrogens and the androgen system. BPA, also may play a role in thyroid hormone dis-
functions, central nervous system function disorder and immune supression. In this review the migration to food, the metabolism and the toxicologic side effects of an important food contaminant, BPA was mentioned.

Key words: Bisphenol A, epoxy resin, polycarbonate, food, endocrine system.


Kaynak: http://veteriner.org.tr/files/dergi/cilt82sayi1/10.pdf

Gıda Sanayinde Yüksek Basınç Uygulamalarındaki Besin Kayıpları ( Elif SEZER )

Özet: Yüksek basınç teknolojileri  günümüzde hızlı bir şekilde yükselişe geçen, ısıl işleme iyi bir alternatif  olarak  görülen bir gıda işleme tekniğidir. Yüksek basınç uygulamalarıyla ilgili araştırmalar özellikle son yüzyılda giderek  önem  kazanmıştır. Gıdalarda  daha  çok  süt,  et  ve  meyve-sebze  ürünlerine uygulanmaktadır.  Yüksek  basıncın  mikrobiyal  gelişimi engellemesinin  yanı  sıra  gıdada  yapı,  tekstür,  aroma  ve  besin  maddeleri  bakımından  en  az  değişikliğe  neden  olması  beklenmektedir. Uygulanacak  basınç,  sıcaklık  ve  süre  parametreleri üzerine  yapılan  araştırmalarda   mikrobiyal   inaktivasyon   ve   besin   değerlerindeki   kayıplar değerlendirilerek   uygun   değerlerin  belirlenmesine çalışılmaktadır.  Çalışmamızda yüksek basınç uygulamalarında gıdalarda görülen besin kayıpları  ile  ilgili yapılmış çalışmalar yer almaktadır. Yapılmış araştırmalar yüksek basınç uygulamalarının besin maddelerinin  korunması açısından olumlu bir uygulama olduğunu ortaya koymaktadır .

Anahtar Kelimeler: Yüksek Basınç, Besin bileşenleri, Gıda

Nutritional Losses in High Pressure Processing of Foods

Abstract : High pressure technologies nowadays is through  in a rapid rise  and  seen as a good alternative to heat  treatments.  Researches  on  high  pressure  applications  have  become  increasingly  important,  especially  in  the  last  century.  High  pressure  is      mostly    applied  on  dairy,  meat  and  fruit-vegetable  products.  As  well  as  preventing  microbial growth, high pressure is expected to cause a change in at least of structure, texture, flavor and nutrients. In  researches  on  application  pressure,  temperature  and  time  parameters,  for  trying  to  determine  the  proper  values,  microbial inactivation and nutritional value losses has been evaluated. In our study, researches related to nutritional  value losses as a result of high pressure applications are included. The researches on the application of high pressure  applications reveal that there is a favorable practice in terms of the protection of nutrients.

Key Words: High pressure, Nutrients, Food

Gıda Katkı Maddelerinin Gıdalardaki Kullanım Miktarları ( Prof. Dr. Selman TÜRKER )

GIDA KATKI MADDELERİNİN GIDALARDAKİ KULLANIM MİKTARLARI

Prof. Dr. Selman TÜRKER

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya

sturkere@gmail.com

Özet

Katkı maddeleri gıdaların duyusal özelliklerini geliştirmek, kalitelerini korumak, hazırlanmalarına yardımcı olmak, besleyici değerlerini korumak gibi amaçlarla kullanılırlar. Bu kaynakları, kullanım miktarları ve kullanılan kimyasalların sağlığımız üzerindeki etkilerinin ne olduğuna dair konular her zaman tartışma konusu olmuştur.

Her ülkede gıda katkı maddelerinin kullanımını düzenleyen ulusal mevzuat ve bunu uygulayan resmi kuruluşlar bulunmaktadır. Uluslar arası komisyonlar katkı maddelerinin insan sağlığı açısından güvenilirliği konusunda çalışmalar yapmakta ve belirli dozlarda kullanımında sakınca olmadığı belirlenen katkı maddeleriyle ilgili listeleri hazırlanmaktadır. Gıda katkı maddeleri uygun şekilde kullanıldığında (izin verilen katkı maddesi, izin verilen gıdalarda ve izin verilen miktarlarda) sağlık riskleri minimize edilebilir. Bu makale ile gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin amaçları, kullanım dozları, bu kullanımı dozlarının hangi kriterlere göre belirlendiği ve izin verilen bu gıda katkı maddelerinin kullanım dozlarının neye göre belirlendiği detayları ile verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Katkı maddesi, gıda, sağlık, kullanım oranı.

Abstract

Additives are using for the purpose of improving sensory characteristics, conserving the quality and nutritional components, helping to prepare of foods. The subjects of usage levels and origins of additives, and health risks are always controversy. There is national legislation for usage of additives and formal organizations to put into practice of this regulations in every country. International commissions carried out risk assessment and safety work and prepare list related with the additives poses no risk to health when used in amounts up to the approved limits. If permitted additives are used in permitted foods up to permitted levels, the health risk can be minimized.

The aim of this study is giving the detailed information about the purpose of food additives, the usage levels and how this level is established.

Keywords: Food additives, food, health, usage level.