İçme Suyunda Toplam Enterobacteriaceae Sayımı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY RAPORU

ANALİZİN ADI:

İÇME SUYUNDA TOPLAM

ENTEROBACTERİACEAE SAYIMI

Uygulama tarihi: 28.09.2010

KONU

Enterobacteriaceae familyası bakteri aleminin Proteobakteri şubesi ve gamma proteobakteri sınıfına üyedir.

Enterobacteriaceae familyası üyesi bakteriler;

· gram negatif,

· spor oluşturmayan,

· oksidaz negatif,

· genelde katalaz pozitif,

· nitratı nitrite indirgeyebilen,

· fakültatif anaerob,

· glikozu ve laktozu fermente edebilen özellikte,

· kısa çubuk şeklindedirler.

Çoğu hücre yüzeyine yayılmış flagellalarıyla hareket edebilme özelliğinde olmakla birlikte, Pleisomonas gibi birkaç çeşidi hareketsizdir.

Özellikle bitki ve hububat ürünlerinde bulunurlar; ancak su ve bağırsak sisteminde de görülebilirler.

Enterobacteriaceae familyası analizinde standart olan Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar besiyerinde oluşan koyu kırmızı kolonilerin sayılmalıdır.

VRBD Agar aynı zamanda Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar olarak da bilinir ve Violet Red Bile Lactose (VRBL) Agar’ ın bileşimindeki laktozun çıkartılıp yerine glikoz eklenmesiyle elde edilir.

Bunun dışında normal şartlarda koliform bakteri sayımında kullanılan VRBL Agar’ da oluşan tüm renkli ve renksiz kolonilerin sayılmasıyla da toplam Enterobacteriaceae sayısına ulaşılabilir.

Diğer bir yöntem olarak da VRBL Agar besiyerine 10 g/L dekstroz eklenmesiyle elde edilen modifiye VRBL besiyerinde gelişen tüm renkli kolonilerin sayılması düşünülebilir.

Amaç

Daha önceden kontamine edilmiş su örneğinin 3 farklı besiyerine de ekilip inkübe edilmesi sonucu elde edilen sayım sonuçlarının karşılaştırılması ve besiyerlerinin hangisinin bu analize daha uygun olduğuna dair fikir yürütebilmektir.

Materyal

Kullanılacak besiyerleri; VRBG Agar, VRBL Agar ve modifiye VRBL(laktoz+dekstroz) Agar.

18mL FTS (seyreltme sıvısı)

Alkol ve drigalski spatülü

100µL’lik ve 1mL’lik otomatik pipet

Yöntem

Homojenizasyon/Seyreltme:

Örnekten 1 mL alınıp, 9 mL seyreltme sıvısına eklenilerek vortekste karıştırılarak homojenize edildi. Böylece 10-1 oranında seyreltme yapılmış oldu.

10-1 oranındaki seyreltiden 1 mL alınıp, 9 mL seyreltme sıvısı içine katıldı ve karıştırıldı, böylece 10-2 oranında seyreltme yapılmış oldu.

Ekim:

Yayma yöntemiyle çalışıldığı için hazırlanan her seyreltiden 0,1 mL alınıp besiyeri üzerine aktarıldı ve dragalski spatülüyle yayıldı. Her seyreltiden 2 petri kutusuna paralel ekim yapıldı.

İnkübasyon:

37 oC’de 24 saat inkübasyona bırakıldı.

Bulgular

25–250 arası koloni içeren petri kutularındaki bakteri sayısı not edilir. Ancak bizim örneğimiz daha fazla koloni içerdiği halde bir sonuç bulabilmek için geçerli sonuçlar olduğunu kabul edeceğiz.

Hesaplamalar:

Aşağıdaki eşitlik dikkate alınarak bakteri sayısı hesaplanır:

N=C / [ V * (n1 + 0,1* n2) *d1 ]

Burada;

N: Gıda örneğinin 1 g ya da 1 mL’ sinde bulunan mikroorganizma sayısı

C: Sayımı yapılan tüm Petri kutularındaki koloni sayısı toplamı

V: Sayımı yapılan Petri kutularına aktarılan hacim

n1:İlk seyreltiden yapılan sayımlarda sayım yapılan Petri kutusu adedi

n2:İkinci seyreltiden yapılan sayımlarda sayım yapılan Petri kutusu adedi

d1:Sayımın yapıldığı ardışık 2 seyreltiden konsantre olanın seyreltme oranı

VRBG Agar’da yapılan sayımda;

10-2 oranında seyreltilmiş örnekte sayım sonuçları 509 ve 557 olarak bulunmuştur. Bu gibi durumlarda örnek bir kat daha seyreltilip analiz yeniden yapılır ancak biz analizi tekrar yapamayacağımız ve bir sonuç bulabilmek için analize devam ediyoruz.

10-1 ve 100 seyreltide çok daha fazla koloni sayılacağından bu seyreltileri hesaplamaya dahil etmiyoruz.

VRBG Agar’da sayılan toplam kob sayısı;

N=1066 / [ 0,1 * (0 + 0,1* 2) *10-1] = 5.33*105 kob/g ‘ dır.

VRBL Agar’da yapılan sayımda;

10-2 seyreltide 521 ve 567 olarak bulunmuştur.

VRBL Agar’da sayılan toplam kob sayısı;

N=1088 / [ 0 * (2 + 0,1* 2) *10-1] = 5.38*102 kob/g ‘ dır.

Modifiye VRBL Agar’da(VRBD Agar) yapılan sayımda;

10-2 oranındaki seyreltide sonuçlar 403 ve 412 olarak bulunmuştur.

Modifiye VRBL Agar’da sayılan toplam kob sayısı;

N=815 / [ 0,1 * (0 + 0,1* 2) *10-1] = 4.07*105 kob/g ‘ dır.

 

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu