Organik Kimya Laboratuarı ( Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi )

BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ

1.1. Balonlar

1.2. Soğutucular

1.3. Huniler

1.4. Fraksiyon başlıkları

1.5. Şilifli adaptörler

1.6. Su trompu

BÖLÜM 2. GENEL LABORATUVAR İŞLEMLERİ

2.1. Karıştırma

2.2. Isıtma

2.3. Soğutma

2.4. Organik katı maddelerinin kurutulması

2.4.1. Kurutucular

2.5. Süzme

2.5.1. Süzgeç kağıdında süzme

2.6. Cam eşyaların temizlenmesi ve kurutulması

BÖLÜM 3. ORGANİK LABORATUVARINDA ÇALIŞMA KURALLARI

3.1. Rapor hazırlanışı ve verim hesabı

3.1.1. Rapor hazırlanması

3.1.2. Verim hesaplanması

3.2. Dikkat edilecek noktalar

3.3. Bazı deney kuralları

3.4. Emniyet kuralları

3.4.1. Tehlikeli maddeler

3.4.2. Yangın ve patlamalara karşı önlemler

3.4.3. Yangın çıkarsa

3.4.4. Elektrik şokları

3.4.5. Patlamalar

3.4.6. Deriye kuvvetli asit ve baz döküldüğünde

3.4.7. Zehirlenmeler

BÖLÜM 4. SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

4.1. Kristallendirme

4.1.1. Çözücü seçimi

Deney 1. Uygun çözücü seçimi

4.1.2. Kristallendirme işlemleri

4.1.3. Kristallendirmenin yapılışı

4.1.4. Erime noktasının tayini

4.1.5. Kaynama noktasının tayini

4.2. Damıtma

4.2.1. Normal damıtma

4.2.1.1. Damıtmada dikkat edilecek noktalar

4.2.1.2. Damıtmanın yapılışı

4.2.2. Vakumda damıtma

4.2.3. Su buharı damıtması

4.2.3.1. Su buharı damıtmasının yapılışı

4.2.4. Fraksiyonlu damıtma

4.3. Ekstraksiyon

4.3.1. Sulu çözeltideki organik bir bileşiğin ekstraksiyonunun yapılışı

4.3.2. Kimyasal ekstraksiyon

4.4. Süblimasyon

4.5. Kromotografi

4.5.1. İnce Tabaka Kromatografisi

4.5.2. Kolon Kromatografisi

Deney 2. TLC karşılaştırması ile örneğin bulunması

BÖLÜM 5. ORGANİK SENTEZ

5.1. ELİMİNASYON (ALKOLLERDEN SU AYRILMASI)

Deney 1. Siklohekzen Eldesi

5.2. NÜKLEOFİLİK SÜBSİTÜSYON (ALKİL HALOJENÜR ELDESİ)

5.2.1. Primer Alkil Bromürler

Deney 2. n-Butil bromür Eldesi

Deney 3. t-Butilklorür Eldesi

5.3. ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSELTGENME VE İNDİRGENME REAKSİYONLARI

Deney 4. Kamforun izoborneole indirgenmesi

Deney 5. Kamfor Eldesi

5.4. ÇAYDAN KAFEİN ELDESİ

Deney 6. Çaydan Kafein Eldesi

5.5. DOYMAMIŞ BİLEŞİKLERE KATILMA

Deney 7. 1,2- Siklohekzandiol Eldesi

5.6. ALKİL BENZENLERİN OKSİTLENMESİ

Deney 8. Toluenden Benzoik Asit Eldesi

5.7. AROMATİK BİLEŞİKLERİNNİTROLANJMASI

5.7.1. BENZİN NİTROLANMASI

Deney 9. Nitrobenzen Eldesi

5.7.2. NİTROBENZENİN NİTROLANMASI

Deney 10. m-Dinitrobenzen Eldesi

5.8. AROMATİK BİLEŞİKLERİN SULFOLANMASI

Deney 11. Sülfanilik Asit Eldesi

5.9. ALDEHİTLERİN OKSİDASYONU VE REDÜKSİYONU

CANNİZZARO REAKSİYONU

Deney 12. Benzaldehitten Benzoik Asit ve Benzil Alkol Eldesi

5.10. METİL KETONLARIN OKSİDASYONU

(HALOFORM REAKSİYONLARI)

5.10.1. Haloform Tepkimeleri

Deney 13. Metil Ketonlardan İyodoform Eldesi

5.11. ALDEHİT VE KETONLARA NÜKLEOFİLİK KATILMA

5.11.1. Sodyum bisülfit Katılması

Deney 14. Glioksal bisülfit Eldesi

5.12. SCHİFF BAZLARI

Deney 15. Benzilidenanilin Eldesi

5.13. DİAZONYUM TUZLARININ REAKSİYONLARI

5.13.1. Diazonyum Tuzlarının Oluşumu

Deney 16. Anilinden İyotbenzen Eldesi

Deney 17. Anilinden Fenol Eldesi

5.14. DİAZONYUM TUZLARININ KENETLENME REAKSİYONLARI

Deney 18. Sülfanilik Asitten Metil Oranj Eldesi

5.15. ESTERLEŞME REAKSİYONLARI

Deney 19. Etil Asetat Eldesi

Deney 20. Etil Benzoat Eldesi

5.16. HİDROKSİL BİLEŞİKLERİNİN ASETİLLENDİRİLMESİ

Deney 21. Aspirin Eldesi

5.17. ESTER HİDROLİZİ (YAĞLARIN SABUNLAŞMASI)

Deney 22. Katı Sabun Eldesi

Deney 23. Arap Sabunu Eldesi

5.18. SUKROZDAN (ÇAY ŞEKERİ) ETANOL ELDESİ

Deney 24. Şekerden Alkol Eldesi


Kaynak: http://dosya.marmara.edu.tr/fef/kmy/%C3%96%C4%9Frenci/Ders%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/ORGAN_K_K_MYA_LAB._F_Y_.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu