Klebsiella

01. Genel Bilgiler

02. Klebsiella pneumoniae

02.01. Genel Bilgiler

02.02. Yaptığı Hastalıklar

02.03. Laboratuvar Tanısı

02.04. Epidemiyoloji ve Korunma

02.05. Tedavi

03. Diğer Klebsiella ’lar

04. Kullanılan Besiyerleri

01. Genel Bilgiler

Klebsiella cinsi içinde yer alan türler yapılan çalışmalar sonucunda Klebsiella pneumoniae’nin alt türleri olarak adlandırılmışlardır. Bu türler; Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (K. pneumoniae), Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae (K. ozaenae), Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleroma (K. rhinoscleromatis) dir. Bu türler Enterobacteriaceae familya üyelerinin genel karakterlerine sahip, Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, genellikle kapsüllü basillerdir.

02. Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae (Klebsiella pneumoniae)

02.01. Genel Bilgiler

Bu bakteriler hareketsiz, sporsuz, kısa ve uçları yuvarlak, 1-2 μm boy ve 0,5-0,8 μm ende basillerdir. Gram negatif, polisakkarid yapısında kapsüllü, aerop ve fakültatif anaerop özellik gösterebilen, 37 o C ve pH 7 de iyi üreyen bakterilerdir.

Polisakkarit yapısında O (somatik) ve K (kapsül) adı verilen antijenleri bulunur. Serolojik tiplendirmeler bu antijenlere göre yapılır. Klebsiella ’lar bakteriosinler yaparlar. Bunlara Pneumocin adı verilir. Doğada yaygın olarak bulunabilen bakteri; kuruluğa dirençli, sıcaklığa dayanıksız, ancak oda sıcaklığında haftalarca ve 4 o C’ de aylarca canlı kalabilir.

02.02. Yaptığı Hastalıklar

İnsanlarda üst solunum yolu ve dışkı florasında bulunan bir bakteri olduğu için patojenliği uygunsuz koşullar karşısında fırsatçı patojen olarak açığa çıkar. Bu nedenle hastane enfeksiyonlarından sorumlu bir bakteridir. Kemoterapötiklere dirençli suşlar tedavide ve bakterinin eredike edilmesinde zorluklar çıkarttığı için bakterinin önemi daha da artmıştır. Klebsiella pneumoniae öncelikle pnömoni yapar ve bakteriyel pnömonilerin %2 sinden sorumludur. Daha çok 2 yaş altı ve 40 yaş üstü kişilerde vücut direncinin kırılması, virütik üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bu tip pnömoniler görülür. Ayrıca; piyelit, piyelonefrit ve sistit gibi idrar yolu enfeksiyonları, prostatit, otitis media, sinüzit, peritonit, menenjit, kolesistit, anjin ve çeşitli organ hastalıklarından sorumlu olabilir.

02.03. Laboratuvar Tanısı

Klebsiella ‘nın yaptığı hastalıklarına göre farklı yerlerden materyaller alınır. Bunlar; balgam, idrar, boğaz veya yara sürüntüsü, BOS ve kan gibi örneklerdir. Çabuk tanı amacıyla alınan örneklerden hazırlanan preparatlar bağışık antiserumlarla karşılaştırılarak kapsül şişme
reaksiyonunun olup olmadığı incelenir veya hazırlanan preparatların gram boyası ile boyanarak gram negatif, ikişerli ve çevresinde kapsül boşluğu bulunan bakterilerin görülmesi ön tanı koydurur. Alınan örnekler kültür için Kanlı Agar, Endo Agar ve EMB Agar besiyerlerine ekilir. Bu besiyerlerinde mukoid, büyük, akıcı ve S veya R tipi koloniler oluşur. Bu koloniler identifikasyon işlemlerine alınınca şu özellikler görülür. İndol negatif, Metil Red negatif, Voges Proskauer pozitif, Sitrat pozitif yani IMViC (–++) dır. Üre pozitif, Lizin Dekarboksilaz pozitiftir. Nişasta ‘yı 4 günde parçalayıp gaz yapmaları diğer Enterobacteriaceae familya üyelerinden ayrılmalarını sağlar. Klebsiella ’lar birbirlerinden; indol, ornitin dekarboksilaz ve D-glukoz fermantasyon özellikleri incelenerek ayrılabilir.

02.04. Epidemiyoloji ve Korunma

Özellikle hastane ortamlarında oluşan dirençli kökenler epidemiyolojik önem taşır. Korunma amaçlı kişi, ortam ve materyal dezenfeksiyon ve sterilizasyon koşullarının sağlanması gerekmektedir.

02.05. Tedavi

Hastalık materyallerinden elde edilen bakteri suşlarıyla yapılan antibiyogram testleri sonucunda elde edilen duyarlı kemoterapötikler kullanılarak yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu