100 Soruda Kalite Yönetim Sistemi

1-Kalite ne demektir?

ISO 9000:2000 standardı kaliteyi; yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi olarak tanımlamıştır. Aynı standartta kalite teriminin zayıf, iyi veya mükemmel gibi sıfatlarla beraber kullanılabileceği ve yapısal sözcüğünün de özellikle bir kalıcı özelliğin bir şeyde bulunması anlamında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kalite; kullanıma uygunluktur veya şartlara uygunluktur diye de tanımlanabilir.

2-Yönetim sistemi ne demektir?

Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi. Bir kuruluşun yönetim sistemi, kalite yönetim sistemi, finansal yönetim sistemi veya çevre yönetim sistemi gibi farklı yönetim sistemlerini içerebilir.

3-Kalite Yönetimi ne demektir?

Bir kuruluşun kalite bakımından idare veya kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlere kalite yönetimi denir.. Kalite bakımından idare ve kontrol genelde kalite politikasının ve kalite hedeflerinin oluşturulmasını, kalite planlamasını, kalite kontrolünü, kalite güvencesini ve kalite iyileştirmesini içerir. Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemine kalite yönetim sistemi denir. Kuruluşlar, standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturur, dokümante eder, uygular, sürekliliğini sağlar ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirir

4- Müşteri memnuniyeti ne demektir?

Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanan memnuniyet derecesi. Müşteri şikayetleri, düşük müşteri memnuniyetinin yaygın bir göstergesidir.

 5-Kalite Politikası ne demektir?

Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi. Kalite politikası kuruluşun genel politikası ile tutarlıdır ve kalite hedeflerini tespit etmek için bir çerçeve sağlar. Üst yönetim Kalite politikasının;

 1. a) Kuruluşun amacına uygunluğunu,

 2. b) Kalite yönetim  sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içermesini,

 3. c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını,

 4. d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,

 5. e) Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlar.

 6-Kalite hedefi ne demektir ve nasıl belirlenmelidir?

Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan bir şeydir. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için alanlar ve öncelikle bu alanlar için hedefleri belirlenmelidir.

Müşteri şikayetleri, geri dönüşler, ürün tesliminde termin ve miktara uyma, yeniden işleme, tedarikçi performansları, satınalma süreleri, ıskartalar, hurdalar, personele verilen eğitim, iç tetkikler, verimlilik  v.b. daha bir çok konuda kalite hedefi belirlenebilir.

Kalite hedefleri, kuruluşun ilgili fonksiyonlarının  uygun  seviyelerinde oluşturulmalıdır.Hedefler ölçülebilir ve kalite politikasıyla uyumlu olmalı Politikada sürekli iyileştirme taahhüdü ile uyumlu hedefler belirlenmelidir

7-Üst Yönetim ne demektir, sistem yönetim sorumlulukları nelerdir.?

Bir kuruluşu en üst seviyede idare eden kişi veya kişiler grubuna üst yönetim denir.Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtlarını

 1. a) Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletmekle,

 2. b) Kalite politikasını oluşturmakla,

 3. c) Kalite hedeflerinin oluşturmasını sağlamakla,

 4. d) Yönetimin gözden geçirmesini yapmakla,

 5. e) Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla yerine getirir.

8-Kalite planlaması ne demektir?

Kalite hedeflerinin saptanmasına odaklanan, gerekli çalıştırma proseslerini ve kalite hedeflerini yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen kalite yönetiminin bir parçası.

9-Kalite kontrol ne demektir?

Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış bir parçası.

10-Kalite güvencesi ne demektir?

Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirileceğine dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçası.

11-Kalite iyileştirmesi  ve sürekli iyileştirme ne demektir?

Kalite iyileştirmesi kalite yönetiminin,  kalite şartlarının yerine getirilmesi yeteneğini artırmaya odaklanan bir parçasıdır. Şartlar; etkinlik, verimlilik veya izlenebilirlik gibi her özellikle ilgilendirilebilir.

Sürekli iyileştirme ise şartların yerine getirilmesi yeteneğini artırmak için tekrar edilen faaliyettir. Hedefleri oluşturma ve iyileştirme için fırsatları bulma prosesi; tetkik bulgularını, tetkik sonuçlarını, veri analizini, yönetimin gözden geçirmelerini veya diğer araçları kullanmak suretiyle genel olarak düzeltici faaliyet veya önleyici faaliyete götüren sürekli iyileştirme prosesidir.

12-Etkinlik ne demektir?

Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve planlanan sonuçlara ulaşma derecesi.

13-Verimlilik ne demektir?

Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

14-Kuruluş  ve kuruluş yapısı neye denir?

Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlar ve olanaklar grubuna kuruluş denir. Kurum, şirket, ortaklık, firma, teşebbüs, enstitü, hayır kurumu, tüccar, birlik veya bunların bir parçası veya bileşimidir.Kuruluş yapısı ise;insanlar arasındaki yetkilerin, sorumlulukların ve ilişkilerin düzenlenmesine denir.

15- Alt yapı  ve Çalışma ortamı ne demektir?

Bir kuruluşun çalıştırılması için gerekli olan hizmetler donanım ve olanaklar takımına altyapı, Çalışma ortamı da işin altında yapıldığı şartlar takımı. Şartlar,  fiziksel, sosyal, psikolojik ve çevresel faktörleri kapsar.

16-Müşteri kime denir ve Müşteriler Neden Şikayet eder ?

Bir ürünü alan kuruluş veya kişi müşteridir. Müşteriler kuruluşa şikayet ve memnuniyetsizliklerini ;

 • Müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tam olarak karşılanmaması durumunda,

 • Aldığı üründe herhangi bir kusur oluştuğunda,

 • Destek hizmetlerinde  istediği/beklediği sonucu alamadığında iletir.

17-Tedarikçi kime denir?

Bir ürünü sağlayan kuruluş veya kişi

18-İlgili taraf ne demektir?

Bir kuruluşun başarısından veya performansından fayda sağlayan kişi. Müşteriler, mal sahipleri, kuruluşundaki kişiler, tedarikçiler, bankerler, birlikler, ortaklar veya derneklerdir.

19-Proses nedir?

Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Genel olarak bir prosesin girdileri, diğer proseslerin çıktılarıdır. Bir kuruluş içindeki prosesler, katma değer sağlamak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleştirilir.

20-Ürün nedir?

Bir prosesin sonucu. Dört genel ürün kategorisi mevcuttur.

a- Hizmetler (taşımacılık gibi)

b- Yazılım (Bilgisayar programı gibi)

c- Donanım (Motorun mekanik parçası gibi)

d- Prosesten geçmiş malzemeler (Makine yağı gibi)

21-Tasarım ve geliştirme neye denir?

Şartları belirtilmiş ve karakteristiklere  veya bir ürünün proses veya sistemin spesifikasyonlarına dönüştüren prosesler takımı.

22-İzlenebilirlik ne demektir?

Dikkate alınan bir şeyin geçmişini, uygulamasını veya yerini izleme yeteneğidir.

23-Uygunluk ve Uygunsuzluk ne demektir?

Bir şartın yerine getirilmesi, bir şartın yerine getirilmemesidir.

24-Kusur ne demektir?

Amaçlanan veya belirlenen bir kullanımla ilgili bir şartın yerine getirilmemesi.

25-Önleyici faaliyet ne demektir?

Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyettir. Önleyici faaliyet prosedüründe şu temel noktalar bulunur:

 • Potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanmasını,

 • Uygunsuzlukların olmasını önlemeye yönelik faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesini,

 • Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanmasını,

 • Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtlarını

 • Başlatılan önleyici faaliyetin gözden geçirilmesini içermelidir.

26-Düzeltici faaliyet ne demektir?

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir. Düzeltici faaliyet prosedüründe şu temel noktalar bulundurulur:

 • Müşteri şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesini,

 • Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesini,

 • Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesini,

 • Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanmasını

 • Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları ve

 • Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesini içermelidir.

27-Düzeltme ne demektir?

Saptanan bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet.

28-Tekrar işleme ne demektir?

Uygun olmayan bir ürünü şartlara uygun hale getirmek için ürün üzerinde yapılan faaliyet.

29-Yeniden derecelendirme ne demektir?

Uygun olmayan bir ürün derecesinin başlangıç şartlarından farklı olan şartlara uygun hale getirilmesi.

30-Doküman neye denir?

Bilgi ve onun destekleyici ortamı. Kayıt, özellik, prosedür doküman, çizim, rapor standart gibi.

31-Şartname neye denir?

Şartları belirten doküman.

32-Kalite el kitabı neye denir ve neleri içerir?

-Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini belirleyen dokümana Kalite El kitabı denir.

-Kalite politikasını içerir,

-Genel sistemi göz önüne serer,

-Pazarlama aracıdır,

-İletişim mekanizmasıdır,

-Eğitim aracıdır,

-Sistemin gözden geçirilmesi ve  tetkikine yardımcıdır.

-Kalite yönetim sisteminin kapsamının  ve hariç tutmaların kanıtlarını içerir.

-Proseslerin etkileşiminin tarifini  içerir.

33-Kalite planı neye denir?

Belirli bir projeye, ürüne, prosese veya sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların kim tarafından ve ne zaman uygulanacağını belirleyen doküman.

34-Kayıt neye denir?

Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan doküman.

35-Objektif delil neye denir?

Bir şeyin gerçekliğini veya varlığını destekleyen veriler. Objektif delil gözlemlerle, ölçmeler, deney veya diğer araçlarla elde edilebilir.

36-Muayene ne demektir?

Uygun olduğunda ölçme, deney veya mastar ile gerçekleştirilen kanaat ve gözlem yolu ile yapılan uygunluk değerlendirmesi.

37-Deney ne demektir?

Bir veya daha çok karakteristiğin bir prosedüre göre tayin edilmesi.

38-Doğrulama  ve Geçerlilik ne demektir?

Objektif delilin sağlanması yolu ile belirlenen şartların yerine getirildiğinin teyidine Doğrulama, objektif delil sağlamak yolu ile belirli bir kullanım amacı ile uygulama için şartların yerine getirildiğinin teyidine ise Geçerlilik denir.

39-Nitelendirme prosesi neye denir?

Belirlenen şartları yerine getirme yeteneğini göstermek için proses. Nitelendirme; insanları, ürünleri, prosesleri veya sistemleri ilgilendirir. Örnek, tetkikçi nitelendirme prosesi, malzeme nitelendirme prosesi.

40-Gözden geçirme ne demektir?

Tespit edilen hedeflere ulaşmak amacıyla ele alınan konunun; etkinliği, yeterliği ve uygunluğunu tayin etmek için yapılan faaliyet. Gözden geçirme verimliliğin tayinini de içerebilir. Yönetimin gözden geçirmesi, uygunsuzlukların gözden geçirilmesi gibi.

41-Tetkik ne demektir?

Tetkik delilini elde etmek ve bunu mutabık kalındığı tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için, bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses.

42-Tetkik programı neye denir?

Belirli bir zaman için planlanan ve belirli bir amaca yöneltilen bir veya daha fazla tetkikler takımı.

43-Tetkik kriterleri neye denir?

Referans olarak kullanılan politikalar, prosedürler veya şartlar takımı.

44-Tetkik delili neye denir?

Tetkik kriterleri ile ilgili ve doğrulanabilen kayıtlar, durum beyanları veya diğer bilgiler.

45-Tetkik bulguları neye denir?

Toplanan tetkik delillerinin, tetkik kriterlerine göre değerlendirmelerin sonucu.Tetkik bulguları tetkik kriterlerine uygunluğu veya uygunsuzluğu veya iyileştirme için fırsatları gösterir.

46-Tetkik sonucu neye denir?

Tetkik tüm hedefleri ve tüm bulguları dikkate alındıktan sonar tetkik ekibi tarafından gerçekleştirilen bir tetkikin sonucu.

47-Tetkikçi  ve Tetkik Ekibi  neye denir?

Bir tetkiki yapmak için yeterliliği olan kişiye tetkikçi denir. Bir tetkiki icra eden bir veya daha fazla tetkikçilerden meydana gelen ekibe Tetkik Ekibi denir. Tetkik ekibinde bir tetkikçi genellikle ekip lideri olarak atanır. Tetkik ekibi eğitimdeki tetkikçileri ve gereken yerlerde teknik uzmanları da içerebilir.

48-Yeterlilik ne demektir?

Bilgiyi ve beceriyi uygulamak için gösterilen yetenek.

49-Ölçme prosesi neye denir?

Bir büyüklüğün değerini tespit için yapılan işlemler takımı.

50-PUKÖ döngüsü nedir, ne işe yarar?

Kaliteli ve daha verimli üretim ancak standardizasyon ve sürekli kaynak iyileştirilmesi (makine, teçhizat, insan v.b.) ile mümkün olabilir. Hata kaynaklarını ortadan kaldırmak suretiyle daha verimli ve kaliteli üretim olmalıdır. Bu sebeple kaliteli ve verimli üretim için önce planla, sonra uygula ve bunu kontrol et, en sonda ise önlem al diye bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yönteme PUKÖ döngüsü denir.

51-Kalite ile ilgili yanlış düşünceler nelerdir?

 1. a) Kalite fazla harcama gerektirir

 2. b) Kalite sistemi pahalı bir iştir

 3. c) Kalite sadece mamuller ve özel şirketler için geçerlidir.

 4. d) Kalite sadece Kalite Biriminin sorumluluğundadır.

52-Etkin kalite Yönetim Sistemi uygulamanın yararları nelerdir?

 1. a) Maliyet ve zamandan tasarruf eder,

 2. b) Daha az müşteri şikayetleri,

 3. c) Daha az servis-bakım giderleri,

 4. d) Kaynakların optimum kullanımı,

 5. e) Pazar payının artması,

 6. f) Yönetim kolaylığı,

 7. g) Sağlıklı bilgi akışı.

53-Kalitesizliğin  kuruluş açısından riskleri nelerdir?

 1. a) Kuruluşun prestij kaybına uğraması,

 2. b) Müşteri memnuniyetsizliği,

 3. c) Kaynak israfı ve verimliliğin azalması,

 4. d) Çalışanların motivasyon kaybı,

 5. e) Maddi ve manevi tazminat

54-Kalitesizliğin müşteri açısından riskleri nelerdir?

 1. a) İnsan sağlığı,

 2. b) Mal ve hizmetlerde tatminsizlik ve güvensizlik,

 3. c) Mağduriyet,

55-Kalitesizliğin kuruluş açısından maliyetleri nelerdir?

 1. a) Kaynak israfı,

 2. b) Kısmen yeniden işleme,

 3. c) Tamirat,

 4. d) Değiştirme,

 5. e) Üretim kaybı

56-Kalitesizliğin müşteri açısından maliyeti nelerdir?

 1. a) Satınalma,

 2. b) İşletme,

 3. c) Tamir,

 4. d) Zaman kaybı,

 5. e) Tesis

57-Kalite Yönetim Sisteminin Prensipleri nelerdir?

 1. a) Müşteri odaklılık,

 2. b) Liderlik,

 3. c) Çalışanların katılımı,

 4. d) Proses yaklaşımı,

 5. e) Yönetimde sistem yaklaşımı,

 6. f) Sürekli iyileştirme

 7. g) Verilere dayalı karar verme yaklaşımı,

 8. h) Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler

58-Kuruluşlar Müşteri Odaklılıktan ne anlamalıdır?

 1. a) Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı,

 2. b) Müşteri şartlarına uymalı,

 3. c) Müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.

59-Kuruluşlar Müşteri Odaklılık Uygulamasını nasıl gerçekleştirilmelidir?

 1. a) Tüm müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tamamının anlaşılması,

 2. b) Müşteri ve fayda sağlayan tarafların ihtiyaç ve beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması,

 3. c) Bu ihtiyaç ve beklentilerin kuruluş dahilinde iletilmesi,

 4. d) Müşteri memnuniyeti ve sonuçlarına göre, müşteri davranışlarının ölçülmesi,

 5. e) Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi

60-Liderlik prensibinde liderlere düşen görevler nelerdir?

 1. a) Liderler kuruluşun amacını ve yönünü belirlemelidir,

 2. b) Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam    oluşturulmalıdır ve sürdürmelidir.

61-Liderlik Prensibinin uygulaması nasıl olmalıdır?

 1. a) Dış çevredeki değişiklikleri anlamalı ve tepki vermeli,

 2. b) Müşteri, insanlar, tedarikçiler ve genelde toplumu da içeren tüm fayda sağlayanların ihtiyaçlarını göz önüne almalı,

 3. c) Kuruluşta her seviyede paylaşılan değerleri ve etik rol modellerini oturtmalı

 4. d) Güven kurmalı ve korkuyu bertaraf etmeli,

 5. e) Gerekli kaynakları sağlanmış, sorumluluk taşıyabilecek ve özgürce hareket edebilecek insanları temin etmeli,

 6. f) İnsanların yardımlaşmalarını doğal hale getirme, bunu cesaretlendirme ve farkında olunmasını sağlamalı,

g).Açık ve dürüst  iletişimi desteklemeli

 1. h) İnsanların  öğretimleri, eğitimleri ve işbaşında yönetilmelerini sağlamalı,

 2. i) Meydan okuyucu hedef ve amaçları koymalı,

 3. j) Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için stratejileri uygulamalı

62-Çalışanların katılımından ne anlamalıyız?

– Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.

63-Çalışanların Katılımının uygulaması nasıl olmalıdır?

 1. a) Problem çözümü için sahiplenme ve sorumluluğu kabul etmeli

 2. b) Gelişmeler için aktif olarak fırsat aramalı

 3. c) Bilgi ve deneyimi güçlendirmek üzere aktif olarak fırsat aramalı

 4. d) Gruplarda / takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşmalı

 5. e) Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratmalı

 6. f) Kuruluş hedeflerini ilerletmek için yaratıcı ve yenilikçi olmalı

 7. g) Kuruluşu müşterilere  ve topluma karşı daha iyi temsil etmeli

 8. h) İşinden memnun olmalı

 9. i) Kuruluşun parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalı

64-Proses yaklaşımı  prensibinin yararı nedir?

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

65-Proses yaklaşımı prensibinin uygulaması nasıl olmalıdır?

 1. a) Sonuca ulaşmak için proseslerin tarifi yapılmalıdır,

 2. b) Proseslerin kuruluş fonksiyonlarıyla olan etkileşimleri tanımlanmalıdır,

 3. c) Muhtemel riskler, prosesin sıralaması ve müşteri üzerindeki etkisi,   tedarikçiler ve  prosesten diğer fayda sağlayanlar değerlendirilmelidir,

 4. d) Proseslerin yönetimi için açık sorumluluk, yetki ve güvenirlilik (sahiplik) sağlanmalıdır,

 5. e) İç ve dış müşteriler, tedarikçiler ve diğer fayda sağlayanlar tanımlanmalıdır,

 6. f) Proses tasarımında istenen sonuca ulaşmak için proses adımlarına, aktivitelerine, iş   akışlarına, kontrol ölçümlerine, eğitim ihtiyaçlarına, teçhizata, metotlara, bilgi, malzeme ve  diğer kaynaklara önem verilmelidir.

66-Proses yaklaşımı basamakları nelerdir?

 • Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması

 • Proseslerin sıralaması ve etkileşimlerinin belirlenmesi

 • Proseslerin operasyon ve kontrolü için kriter ve metotların belirlenmesi

 • Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için  gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması

 • Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi

 • Proseslerin sürekli iyileştirilmesi,  planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması

67-Yönetimde sistem yaklaşımı prensibinin yararları nelerdir?

Belirli bir amaç için birbirleriyle ilişkili proseslerin oluşturduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi, kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

68-Yönetimde Sistem Yaklaşımı prensibinin uygulaması nasıl olmalıdır?

 1. a) Belli bir hedefi etkileyen proseslerin tanımlanması ve geliştirilmesi

 2. b) Sistemin, hedefe ulaşmak için etkin şekilde yapılandırılması

 3. c) Sistem prosesleri arasındaki bağımlılığın anlaşılması

 4. d) Sistemi ölçüm ve değerlendirme yoluyla geliştirme

 5. e) Kaynak sınırlamalarını faaliyetler öncesi belirlemek

69-Sürekli iyileştirme uygulaması nasıl olmalıdır?

 1. a) Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirmesi kuruluşun en kalıcı hedefi olmalıdır.

 2. b) Gelişmeler uygulanmalı

 3. c) Potansiyel gelişme alanları tanımlanması için belirlenmiş mükemmellik kriterlerini kullanarak periyodik tetkikler yapılmalı

 4. d) Tüm proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi sağlanmalı,

 5. e) Önleme tabanlı aktiviteleri özendirilmeli,

 6. f) Kuruluştaki her kişinin  uygun sürekli iyileştirme araç ve metotlarıyla donatılması  için eğitim ve öğretime önem vermeli,

–-PUKÖ Döngüsü

–-Problem Çözme

–-Proses Mühendisliği

–-Proses İyileştirme

 1. g) İyileştirmeleri izlemeli, kılavuzluk için ölçüm ve hedefler yerleştirmeli,

 2. h) İyileştirmelerin farkına varmalı

70-Verilerle karar verme yaklaşımının uygulaması nasıl olmalıdır?

-Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.

 1. a) Hedeflerle ilgili ölçümler alınmalı, veri ve bilgi toplanmalı

 2. b) Veri ve bilgiler yeterli doğrulukta, güvenilir ve erişilebilir geçerli metotlarla veri ve bilgi analizi yapılmalı

 3. c) Uygun istatistik teknikler belirlenmeli ve anlaşılmalı

 4. e) Sezgi ve deneyimle dengelenmiş mantıksal analiz sonuçları, temel olarak karar verme ve aksiyon başlatma amacıyla kullanılmalı

71-Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler nasıl olmalıdır?

Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır . Bu sebeple:

 1. a) Anahtar tedarikçilerin tanımlanması ve seçimi yapılmalı,

 2. b) Kuruluş ve toplumu gözeterek kısa dönem kazançlarını uzun dönem itibarını hesaba katarak tedarikçi ilişkisi yerleştirmeli,

 3. c) Açık ve temiz iletişim kurmalı,

 4. d) Birleşik iyileştirme ve ürün/proses iyileştirme teşebbüsleri olmalı,

 5. e) Müşterilerin ihtiyaçlarının açık olarak yerleştirilmeli

 6. f) Gelecek planlarının ve bilgilerinin paylaşımı sağlanmalı,

 7. g) Tedarikçi iyileştirme ve başarılarını fark etmeli

72- ISO 9000… Standart Serisi ne demektir?

Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğin iyileştirilmesi, müşteri şartlarının karşılanması yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması için proses yaklaşımının benimsenmesidir.

73-TS-EN ISO Standardın Amacı Nedir?

 1. a) Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlar (Yönetim sistemi ve yapısı)

b)Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratır.

c)Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesine olanak verir

d)Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesini sağlar.

74-ISO 9000 Ne Değildir?

Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez
-Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil
-Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için minimum şartları belirtir.

75- ISO 9001:2000 ‘in yapısı nasıl oluşturulmuştur?

ISO 9001:2000  dört ana bölümde yeniden yapılanmıştır.

 1. a) Yönetim sorumluluğu (Madde 5)

b )Kaynak yönetimi (Madde 6)

 1. c) Ürün gerçekleştirme (Madde 7)

 2. d) Ölçme, analiz ve iyileştirme (Madde 8)

76- ISO 9001:2000’de Dokümantasyonu nasıl oluşmuştur?

TS-EN ISO 9001:2000’de dokümante edilmiş prosedür şartlarının sayısı azaltılmıştır ve kuruluşların kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.

77-Kalite Yönetim Sisteminin genel şartları nelerdir?

Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Kuruluş;

 1. a) Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan  prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli (Madde 1.2),

 2. b) Bu proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini belirlemeli,

 3. c) Bu proseslerin birbirine olan etkisini, sırasını ve operasyonların etkinliğini belirlemeli

 4. d) Bu proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek  için gereken kaynağın ve bilginin hazır  bulundurulmasını sağlamalı,

 5. e)  Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli

 6. f)  Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için,

Bu prosesler, kuruluş tarafından bu standardın şartlarına uygun olarak yönetilmelidir.

-Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde  bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolü, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır.

Not – Yukarıda söz konusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler; yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme ve ölçmeler ile ilgili prosesleri içermelidir

78-Dokümantasyon şartları nelerdir?

-Kalite politikası ve hedefleri

-Kalite El Kitabı

-Standardın istediği dokümante edilmiş prosedürler

-Kuruluş tarafından etkin planlamayı, operasyonu ve proses kontrolünü güvenceye alacak dokümantasyon

-Standart tarafından istenen kalite kayıtları

79-Yönetim Temsilcisi kimdir, hangi yetki ve sorumluluklara sahiptir?

Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır:

 1. a) Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,

 2. b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek,

 3. c) Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Not – Yönetim Temsilcisinin sorumluluğu, kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluş dışında da işbirliği yapmayı da içerebilir.

80-Kalite yönetim sisteminde iletişimin önemi nedir?

Kuruluşlarda sistemin etkin ve verimli uygulanması, kendini geliştirmesi için iletişim çok önemlidir.

Kuruluş içinde iletişim kanalları ve iletişim proseslerini mutlaka oluşturmalıdır.

Formal metotların tamamı tanımlanmalı. Gerektiğinde tedarikçiler ve müşterilerle ilgili bilgi akışının sağlandığı yollar da bu tanımlamaya dahil edilmelidir.

81-Yönetimin Gözden Geçirmesi neden önemlidir?

Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme,  iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere, kalite yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içermelidir. Yönetimin gözden geçirmelerinden elde edilen kayıtlar muhafaza edilmelidir

82-İnsan kaynaklarının yeterliliği ne demektir ?

Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.

83-Ürün gerçekleştirmenin planlanması nasıl olmalıdır?

Kalite hedefleri ve ürün için şartlar; ürün gerçekleştirme prosesleri için belirlenen kalite hedeflerine ulaşabilmek ve ürün için belirlenen şartları sağlamak üzere planlama yapılmalıdır.

 1. a) Prosesler, dokümanlar oluşturulmalı ve ürüne özel kaynaklar sağlanmalı; proseslerin belirlenmesi, proseslerin kontrolü için ihtiyaç duyulan prosedür, iş talimatı, proses akış şemalar v.b. dokümanların hazırlanarak kalite planından bu dokümanlara atıf yapılmalı, gerekli kaynaklar belirlenmeli,  bu kaynakların sağlanması ve bu kaynaklar kalite planında belirtilmelidir.

 2. b) Ürüne özel gerekli doğrulama, geçerlilik, izleme, muayene ve test faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri; ürün uygunluğunu sağlamak üzere  doğrulama, geçerlilik, izleme, muayene ve test faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri belirlenmeli, gerekli dokümanlar hazırlanmalı ve kalite planından bu dokümanlara atıf yapılmalıdır.

 3. c) Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu oluşan ürünün şartları sağladığına dair delil sağlamak için; gerekli kayıtlar oluşturulmalıdır.

84-Müşteri ile iletişim nasıl olmalıdır?

Kuruluş, aşağıdakilerle ilgili olarak müşterileri ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemeli ve uygulamalıdır:

 1. a) Ürün bilgisi,

 2. b) Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı

 3. c) Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi

85-Tasarım ve Geliştirme Planlaması neleri içermelidir?

a- Proje tanımı ve aşamalarını

b- Her bir tasarım ve geliştirme aşamasına uygun gözden geçirme, doğrulama ve geçerlilik faaliyetlerini

c-  Tasarım ve geliştirme için sorumluluk ve yetkileri

d-  Projenin girdi ve çıktılarının tanımını

e-  Proje kaynaklarının organizasyonunu

f-  Sıralı ve paralel iş programlarını

g-  Tasarım doğrulama yer ve metotlarını

h-  Ürün tasarımında emniyet, performans ve güvenilirliğini

i-  Ürün ölçüm, deney ve kabul kriterleri  metotları için planları

j- Uygun sorumlulukların verilmesini içerebilir.

86-Tasarım faaliyetinde neler belirlenmelidir?

a-Tasarım geliştirme faaliyetlerinde ürünlere ilişkin şartlar yazılı olarak belirlenmelidir.

b- Belirlenen şartların amaca uygunluk dereceleri kontrol edilmelidir.

c- Yetersiz, açık olmayan yada çelişkili şartlar, uygulanmalarından sorumlu olan birimlerle görüşülüp açığa kavuşturulmalıdır.

87-Gözden geçirme işlemi neleri içermelidir?

a-Tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları yerine getirme kabiliyetinin değerlendirilmesi;

b-Tasarım ve geliştirme sonuçlarının  girdi şartlarına uyumlu  olup olmadığını  değerlendirilmesi,

c-Problemlerin belirlenmesi ve gerekli faaliyetlerin önerilmesi;

d-Gözden geçirme işleminde bir problem tespit edilmiş ise bu problemler tanımlanmalı ve problemlerin giderilmesi için gerekli faaliyetler önerilmesini içermelidir.

88-Gözden Geçirme Faaliyetlerinde hangi soruların cevapları aranmalıdır?

 • Tasarım ürün, proses ve servis açısından  belirlenmiş şartları karşılıyor mu ?

 • Ürün tasarımı ve üretilebilirlik uyumlu mu ?

 • Güvenlik şartları karşılanmış mı ?

 • Tasarım fonksiyonel mi ve operasyonla ilgili  ihtiyaçları karşılıyor mu ?

 • Uygun malzeme seçilmiş mi ?

sorularına cevaplar aranmalıdır.

89-Satınalmada göz önüne alınması gereken hususlar nelerdir? ;

 • Satınalma şartlarının belirlenmesi,

 • Satınalma şartlarının yeterliliğinin sağlanması,

 • Satınalma şartlarının tedarikçilere iletilmesi,

 • Tedarikçilerin seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,

 • Tedarikçilerin belirlenen kriterlere göre seçilmesi, değerlendirilmesi ve tekrar değerlendirilmesi,

 • Değerlendirmelerin sonuçları ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan gerekli faaliyetler ile ilgili kayıtların muhafaza edilmesi,

 • Gerekli muayene veya diğer faaliyetlerin oluşturulması ve uygulanmasının göz önüne alınması gerekir.

90-Satınalmada dikkat edilecek konular nelerdir?

Satınalma kuruluşun ürününün bir parçasıdır ve  doğrudan kaliteye etki eder.

Tedarikçilerle yakın çalışma ilişkileri ve geri besleme   kurulmalıdır.

Satınalma faaliyetleri müşteri ihtiyaçları ve kanuni  düzenlemelere uygun olacak şekilde  planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Deney, kalibrasyon, eğitim v.b. hizmet satınalmaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

 • Satınalma kuruluşun ürününün bir parçasıdır ve  doğrudan kaliteye etki eder

 • Tedarikçilerle yakın çalışma ilişkileri ve geri besleme   kurulmalıdır.

 • Satınalma faaliyetleri müşteri ihtiyaçları ve kanuni  düzenlemelere uygun olacak şekilde  planlanmalı ve uygulanmalıdır.

 • Deney, kalibrasyon, eğitim v.b. hizmet satınalmaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

91-Ölçme, analiz ve iyileştirmede dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlamalı ve uygulamalıdır.

 1. a) Ürünün uygunluğunu göstermek,

 2. b) Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak ,

 3. c) Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Bu, istatistiksel teknikler ve bunların kullanım derecesini de kapsayan uygulanabilir metotların tayin edilmesini kapsamalıdır

92-Müşteri memnuniyetini izleme ve ölçme yöntemleri nelerdir?

Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgileri izlemelidir. Bu bilgileri elde etmek ve kullanmak için metotlar belirlenmelidir.

Müşteri memnuniyetinin ölçümüne ilişkin yöntemler;

 • Müşteri ile doğrudan iletişim kanalları kurulması,

 • Sektörel veya müşteri grubu bazında anketlerin yapılması,

 • Müşteri olmayan grup bazında anket yapılması,

 • Müşteri şikayetleri,

 • Sektörel ve/veya genel yayın organlarının kuruluş ile ilgili raporları

 • Rekabet ile ilgili bilgiler

 • Kuruluş içindeki müşteri ile doğrudan ilişki kuran personelin fikirleri,

Bu bilgiler kullanılarak;

 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması,

 • Gerektiği durumlarda proses değişiminin sağlanması,

 • Sürekli iyileştirmede veri oluşturulması,

 • Rekabet gücünün artması,

 • Ürün kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi,

 • Kaynakların doğru ve etkin olarak kullanılması gibi İYİLEŞTİRME çalışmalarının etkinliği sağlanabilir.

93-Tetkiklerin amacı nedir?

 • Kalite sisteminin geliştirilmesine  yardımcı olur.

 • Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarının tespiti amacıyla yapılır.

 • Yönetim aracıdır.

 • Kuruluş hedeflerine ulaşmasında yardımcıdır.

 • Uygunsuzlukları azaltılması, ortadan kaldırılması, önlenmesi için objektif delil sağlar

94-Proseslerin  izlenmesi ve ölçülmesi nasıl olmalıdır?

Kuruluş kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotları uygulamalıdır. Bu metotlar proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermelidir. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında, ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır.

95-Uygun Olmayan Ürün tespiti nasıl yapılmalı?

-Öncelikle uygunsuzluğun prosesin hangi aşamasında oluştuğu tespit edilmeli,

-Tespit edilen uygunsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için kaynak, yöntem, malzeme, ekipman ve ilgili faaliyet grubu veya personel  belirlenmeli,

-Belirlenen uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için faaliyet başlatılmalı,

96-Veri analizi nasıl yapılmalıdır?

Kuruluş,  kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir. Bu analiz, izleme ve ölçme sonuçlarından çıkan ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamalıdır.

Veri analizi aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlamalıdır.

 1. a)  Müşteri memnuniyeti ( Madde 8.2.1),

 2. b)  Ürün şartlarına uygunluk (Madde 7.2.1),

 3. c)  Önleyici faaliyet için fırsatlar da dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri,

97-Analiz sonuçlarına  göre neler tespit edilmelidir?

 • Müşteri memnuniyeti,

 • Proses performansı,

 • İlgili tarafların memnuniyeti,

 • Ürün şartlarının uygunluğu,

 • Tedarikçilerin performansları, katkıları, eksiklikleri,

 • Uygunsuzlukların durumu,

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin durumu tespit edilmelidir.

98-Sistemin etkinliğini artırmak için sürekli iyileştirme prosedürleri nelerdir?

Kuruluş, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesini kullanmak yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

99- Performans değerlendirmesi ne demektir ?

Performans değerlendirmesi, çalışanın görevindeki başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini bütünleyen ve çalışanın işyerindeki başarısına olan katkılarını değerlendiren  planlı bir araçtır. Performans değerlendirmesi, işyeri açısından önem taşıdığı kadar çalışan açısından da değer taşır. Çalışanlar özellikle başarılı olanlar, çalışmalarının karşılığını görmek isterler. Bütün iyi niyetini ve  ve çalışma gücünü ortaya koyarak çalışan bir kişi , düşük performanslı ve işe karşı ilgisiz davranan bir kişiyle aynı şekilde değerlendirildiğini gördüğünde, moral bozukluğu yaşayacak ve giderek çalışma isteksizliği artacaktır.

Performans değerlendirmesi ile çalışanlar eksikliklerini görme fırsatı bulur ve bunları giderme, yeteneklerini geliştirme imkanı kazanırlar. Bu açıdan bakıldığında performans değerlendirmesi bir bakıma çalışanı işe yöneltme ve özendirme aracı olarak da nitelendirilebilir.

100- Performans değerlendirmesinin çalışan ve işyeri açısından önemi nedir ?

 • Performans değerlendirmesi, yapılan iş ve o işi yapan kişiler hakkında yöneticiye değerli bilgiler verir. İşi ve kişiyi anlamasını sağlar.

 • İş beklentileri ve sonuçları hakkında yönetici ve çalışan arasında iyi bir iletişim kurulduğu zaman, geliştirilmiş yöntemler ve yeni fikirler için fırsatlar yaratılır.

 • Performans iyi bir şekilde değerlendirildiğinde çalışanlar işi nasıl yaptıklarını bilirler ve işleri konusunda endişelenmekten kurtulurlar.

 • Çalışanlar performansları hakkında zamanında  olumlu geri  bildirim aldıklarında  verimlilikleri ve iş tatminleri artar.

 • Çalışanlarla iki yönlü iletişim kurulduğu zaman  amaçlar açıklık ve netlik kazanır, böylece çalışanların odaklanması  ve başarılı olması kolaylaşır.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu