Titrimetrik Yöntemler; Çöktürme Titrimetrisi

9-10 HAFTA

Titrimetrik Yöntemler; Çöktürme Titrimetrisi

(Klasik Analiz Yöntemleri)

Volumetrik Titrimetride Kullanılan Bazı Terimler

Standart Çözeltiler

Volumetrik Hesaplamalar

Gravimetrik Titrimetri

Titrimetrik Yöntemlerde Titrasyon Eğrileri

Çöktürme Titrimetrisi

İndikatör Çözeltilerinin Derişiminin Hesaplanması

TİTRİMETRİK YÖNTEMLER ÇÖKTÜRME TİTRİMETRİSİ

Bir titrasyon, standart çözeltinin bir büretten veya sıvı akıtmaya yarayan başka bir aletten, analit çözeltisine ikisi arasındaki reaksiyonun tamamlandığı anlaşılıncaya kadar yavaş yavaş ilave edilmesiyle yapılır.

HCl + NaOH → NaCl +H2O

Titrimetri, derişimi bilinen bir çözeltinin analit ile reaksiyona giren miktarının ölçümüne dayanan nicel bir metottur.

Bir diğer değişik tanımı ise; Titrimetri, analit ile tamamen reaksiyona girmesi için gerekli bilinen derişimdeki reaktifin miktarını tayin etmeye dayanan bir grup analitik metodu kapsar. Reaktif, derişimi bilinen bir
çözelti olabileceği gibi, miktarı bilinen standart bir elektrik akımı da olabilir.

Titrimetrik metotlar; hızlı, uygun, doğru oldukları ve kolaylıkla otomatik hale getirilebildikleri için rutin analizlerde çok yaygın olarak kullanılırlar

VOLUMETRİK TİTRİMETRİNİN BAZI GENEL ÖZELLİKLERİ

Bazı Terimlerin tanımları

Standart çözelti, bir titrimetrik analizde kullanılan ve derişimi tam olarak bilinen bir reaktiftir.

Eklenen titrantın miktarı, kimyasal olarak numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu anda, titrasyon eşdeğerlik noktasına ulaşılmış olur.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
1 mol 1 mol

Eklenen titrantın miktarı, kimyasal olarak numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu anda, titrasyon eşdeğerlik noktasına ulaşılmış olur.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
1 mol 2 mol

Geri titrasyon; analit çözeltisine standart çözeltinin fazlası eklenir.

Eşdeğerlik noktası, bir titrasyonda eklenen standart reaktif miktarının analit miktarına kimyasal olarak eşit olduğu noktadır.

dönüm noktası (tanım): Bir titrasyonun eşdeğerlik noktası, deneysel olarak tayin edilemiyen teorik bir noktadır. Bu noktanın yerini eşdeğerlik şartı ile ilgili bir
fiziksel değişimi gözleyerek bulabiliriz. Bu değişme noktasına dönüm noktası denir.

Eşdeğerlik noktası ve Dönüm noktası

Eşdeğerlik noktasında veya yakınında gözlenebilir bir fiziksel değişim meydana getirmek için analit çözeltisine genellikle bir indikatör eklenir.

Primer standart, volumetrik ve titrimetrik metotlarda referans madde olarak kullanılan ve saflığı çok yüksek
olan bir maddedir.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=11117

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu