Etiket Arşivleri: Üretim Teknolojisi

Sebze Üretimini Geliştirme Yöntem ve Hedefleri ( Prof. Dr. Kazım ABAK )

ÖZET

Yıllık 26 milyon ton sebze üretimi gerçekleştiren Türkiye; Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dünyanın en çok sebze üreten dördüncü ülkesidir. Üretimin büyük ölçüde eski sistemlerle yapılmasına rağmen Türkiye, km2 ’ye ve nüfus başına sebze üretimi bakımından dünyada ilk sırada yer almakta ve pek çok sebze türünün üretiminde dünyada ilk beş ülke arasına girmektedir.

Türkiye’de en yüksek verim, iklim avantajının ve seracılık bölgesi olmasının doğal sonucu olarak Akdeniz Bölgesi’nde alınmaktadır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise birim alandan alınan verim oldukça düşüktür.

Türkiye’de sebze üretiminin büyük bölümünün halen küçük ve dağınık işletmelerde yapılıyor olması önemli bir sorundur. Büyük işletmelerde sebze tarımının özendirilmesi ile üretimde daha yeni teknolojilerin kullanılması mümkün olacaktır. Bu da, maliyetin düşmesi ve daha güvenli üretimlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak ve buna bağlı olarak da pazarlama kolaylaşacaktır. Bunun için, halen başka sektörlerde çalışan yatırımcıların tarım sektörüne çekilmesi özendirilmeli; hatta bunun da ötesinde, uluslararası sermayenin tarım sektörüne çekilmesi yönünde çaba sarf edilmelidir. Diğer yandan Türkiye’de daha kolay üretilip pazarlanabilecek olan rekabet gücü yüksek ürünlerin tespit edilip bunların yetiştirilmesine öncelik verilmesi gereklidir. Türkiye, bu tür ürünlerin üretimini planlarken, iklim avantajından da en iyi şekilde yararlanmayı düşünmeli ve gerekirse buna yönelik bölgesel tarım politikaları izlemelidir.

Türkiye’de yıllık toplam 4 000 ton civarında sebze tohumluğu kullanılmakta ve bunun %52’lik kısmı yerli üretimden, %48’lik kısmının ise ithalat ile karşılanmaktadır. Yurtiçindeki tohumluk üretiminin %99’u özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Açık tozlanan çeşitler bu üretimde %96 gibi büyük bir paya sahiptir ve F1 hibrit çeşitlerin oranı ise sadece %4 seviyesinde kalmaktadır. Bunun haricinde fide üretimi yapan firma sayısı ise 79’a ulaşmış ve üretim kapasitesi de 2.7 milyar adet fideye çıkmıştır.

Üretilen sebzeler yurtiçi gereksinimi yüksek bir oranla ve fazlası ile karşılamaktadır. Ortalama 275 kg/kişi/yıl olan sebze tüketimimiz WHO ve FAOi standartlarının oldukça üzerindedir. Sebze ihracatımız da giderek yükselmektedir ve son üç yılda neredeyse iki katına çıkarak 1 milyon tonu geçmiştir. Sebze ihracatı gelirleri 700 milyon $’ı aşmış ve toplam tarım ve orman ürünleri içerisindeki payı %30’un üzerine çıkmıştır. Bunlara ek olarak, ülke içinde üretilen sebzelerin yaklaşık %20’lik bölümü sanayide hammadde olarak değerlendirilmekte; konserve, turşu, dondurulmuş ve kurutulmuş gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülmektedir. Sebze işleme endüstrisinin gelişmesi için mevcut sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların başında hammadde fiyatlarının yüksek olması, küçük ve orta ölçekli işletme yoğunluğu, yetersiz sermaye yapısı, yetersiz denetim, Ar-Ge eksiklikleri, yetkin teknik eleman noksanlığı, işletmelerde genel olarak gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının yeterli düzeyde olmayışı gelmektedir. Sebze işleme sanayinin gelişmesi için ayrıca markalaşma teşvik edilmeli; bu bağlamda belirli ürünlerde yöresel isimler ön plana çıkarmalı ve gerekirse, Kırkağaç Kavunu, Ceyhan Karpuzu, Maraş Biberi gibi coğrafi işaretleme yapmalıdır.

Türkiye’nin sebze üretimi konusundaki en önemli hedefi kalitenin artırılması olmalıdır. Kalite kavramı, toplam kalite konsepti içinde değerlendirilmeli ve bunun için ürünün; homojenliği, fiziksel özellikleri, tat ve aroması, besin değeri, pestisit kalıntıları, nitrat birikimi ve pazara sunuluş biçimi dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki üretim artışı temel olarak ihracata yönelik düşünülmelidir. Hızlı artışlara rağmen ihracat oranımız halen oldukça düşük seviyededir. Özellikle yurt dışı sebze taleplerin karşılanabilmesi için izlenebilirlik, gıda güvenliği ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulması vazgeçilmez hale gelmiştir. Bunun için üreticilerin; İyi Tarım Uygulamaları, GLOBALGAP, HACCP, Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgilendirilme çalışmaları artırılmalı ve geliştirilmelidir. Bu bağlamda, pestisitlerin yüksek dozlarda kullanımı da insan ve çevre sağlığını tehdit etmekte ve zaman zaman ihracatta büyük sorunların yaşanmasına yol açmaktadır. Türkiye, ekolojik avantajlarının ve önemli pazarlara yakınlığının sağladığı potansiyeli iyi kullanabilirse ihracatta büyük atılımlar gerçekleştirebilir.

Tarım sektörünün her kademesinde eğitim de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftçiler, gıda sanayi ile çalışmadıkları ve yeni teknikleri öğrenme olanakları bulmadıkları durumda geleneksel yöntemleri terk etmemekte, bu da modern tarımın uygulanması şansını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Ziraat mühendisleri de, büyük ölçüde dört yıllık temel mesleki eğitim ile yetinmekte ve iş bulabildikleri takdirde, kendilerini özel şirkette yetiştirmeyi yeğlemektedirler. Bu da özel şirketlerin gelişimini, bilimsel ve teknolojik yöntemleri uygulamalarını sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun aşılması için, nitelikli ziraat yüksek mühendisleri yetiştirilen, sadece lisansüstü eğitime ağırlık veren ihtisas okulları kurulmalı ve ziraat mühendisleri projelerle desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: üretim, tüketim, ihracat, değerlendirme, işleme, üretim teknolojisi, verim, kalite


Kaynak: http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/c05147f3029c97c_ek.pdf

Sigara Böreği İş Akış Şeması

65 Kg Un + 3 Kg Tuz + 32 Kg İçme suyu

Yoğurma

Hamur

Beze haline getirme ve baskı

Açma

Pişirme(1-2 dk)

Suya daldırma

İstifleme

Hamur Kesme ( Üçgen şeklinde 10 parçaya kesme)

İç malzemenin hazırlanması (lor peyniri )

İç malzemenin yufkaya sarılması

Paketleme

Üretim Teknolojisi: Belirtilen miktarlarda un ve tuz karıştırıldıktan sonra su eklenir ve hamur yoğurma makinesinde yoğurulur. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra hamurlar yaklaşık 110 g ağırlığında ayrılır ve beze haline getirilir ve açma aşaması için 10 cm çapında olacak şekilde baskılanır. Açma işleminin ardından 1-2 dk pişirilir ve yufkalar kuru olmaması için suya daldırılır. İstifleme yapılır . Daha sonra yufka üçgen şeklinde 10 parçaya kesilir. Kesilen üçgen parçaların içine lor peyniri konulur ve sarılır ve paketlenir. Paketlenen sigara börekleri satışa sunulur.

Etlerin Kurutulması

KURUTULMUŞ ET ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

(ETLERİN KURUTULMASI)

Yulaf Esaslı Kahvaltılık Gevrek Üretimi Fizibilite Raporu

 • 1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

 • 1.1. Yatırımın Konusu

 • 1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

 • 1.3. Pazar Durumu

 • 1.3.1 Kurulu Kapasite

 • 1.3.2 Üretim ve Talep Durumu

 • 1.3.3 İthalat ve İhracat Durumu

 • 2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

 • 2.1 İstihdam Durumu

 • 2.2. Üretim Teknolojisi

 • 2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

 • 2.2.2. Üretim Metodu

 • 2.3. Türk Standard’ları

 • 2.4. Ürün Fiyatları

 • 2.5 Üretim Kapasitesi

 • 2.6 Üretim Akış Şeması

 • 2.7. Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

 • 2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

 • 2.9. Termin Plânı

 • 3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

 • 3.1. Sabit Yatırım Tutarı

 • 3.1.1 Arsa Miktarı ve Tutarı

 • 3.1.2 Kapalı Alan Miktarları ve İnşaat Maliyetleri

 • 3.2. Yıllık Gelir ve Giderler

 • 3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri

 • 3.2.2 Yıllık İşletme Giderleri

 • 3.2.2.1. Amortismanlar

 • 3.2.2.2. Personel Giderleri

 • 3.2.2.3. Hammadde Miktarları ve Tutarı

 • 3.3. İşletme Sermayesi

 • 3.4 Toplam Yatırım Tutarı

 • 3.5 Yatırımın Ekonomik Ömrü

 • 3.6. Projenin Finansmanı

 • 3.7. Satılan Malın Maliyeti

 • 3.8. Yatırımın Ön Değerlendirilmesi

 • 3.8.1. Proforma Gelir-Gider

 • 3.8.2. Yatırımın Kârlılığı

 • 3.8.3. Sermayenin Kârlılığı

 • 3.8.4. Tam Kapasitede Net Katma Değer

 • 3.8.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı

 • 3.8.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

 • 4. BÖLÜM: EKLER

 • Ek A : Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar