Etiket Arşivleri: Titrasyon Eğrileri

Titrimetrik Yöntemler; Çöktürme Titrimetrisi

9-10 HAFTA

Titrimetrik Yöntemler; Çöktürme Titrimetrisi

(Klasik Analiz Yöntemleri)

Volumetrik Titrimetride Kullanılan Bazı Terimler

Standart Çözeltiler

Volumetrik Hesaplamalar

Gravimetrik Titrimetri

Titrimetrik Yöntemlerde Titrasyon Eğrileri

Çöktürme Titrimetrisi

İndikatör Çözeltilerinin Derişiminin Hesaplanması

TİTRİMETRİK YÖNTEMLER ÇÖKTÜRME TİTRİMETRİSİ

Bir titrasyon, standart çözeltinin bir büretten veya sıvı akıtmaya yarayan başka bir aletten, analit çözeltisine ikisi arasındaki reaksiyonun tamamlandığı anlaşılıncaya kadar yavaş yavaş ilave edilmesiyle yapılır.

HCl + NaOH → NaCl +H2O

Titrimetri, derişimi bilinen bir çözeltinin analit ile reaksiyona giren miktarının ölçümüne dayanan nicel bir metottur.

Bir diğer değişik tanımı ise; Titrimetri, analit ile tamamen reaksiyona girmesi için gerekli bilinen derişimdeki reaktifin miktarını tayin etmeye dayanan bir grup analitik metodu kapsar. Reaktif, derişimi bilinen bir
çözelti olabileceği gibi, miktarı bilinen standart bir elektrik akımı da olabilir.

Titrimetrik metotlar; hızlı, uygun, doğru oldukları ve kolaylıkla otomatik hale getirilebildikleri için rutin analizlerde çok yaygın olarak kullanılırlar

VOLUMETRİK TİTRİMETRİNİN BAZI GENEL ÖZELLİKLERİ

Bazı Terimlerin tanımları

Standart çözelti, bir titrimetrik analizde kullanılan ve derişimi tam olarak bilinen bir reaktiftir.

Eklenen titrantın miktarı, kimyasal olarak numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu anda, titrasyon eşdeğerlik noktasına ulaşılmış olur.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
1 mol 1 mol

Eklenen titrantın miktarı, kimyasal olarak numunedeki analit miktarına eşdeğer olduğu anda, titrasyon eşdeğerlik noktasına ulaşılmış olur.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
1 mol 2 mol

Geri titrasyon; analit çözeltisine standart çözeltinin fazlası eklenir.

Eşdeğerlik noktası, bir titrasyonda eklenen standart reaktif miktarının analit miktarına kimyasal olarak eşit olduğu noktadır.

dönüm noktası (tanım): Bir titrasyonun eşdeğerlik noktası, deneysel olarak tayin edilemiyen teorik bir noktadır. Bu noktanın yerini eşdeğerlik şartı ile ilgili bir
fiziksel değişimi gözleyerek bulabiliriz. Bu değişme noktasına dönüm noktası denir.

Eşdeğerlik noktası ve Dönüm noktası

Eşdeğerlik noktasında veya yakınında gözlenebilir bir fiziksel değişim meydana getirmek için analit çözeltisine genellikle bir indikatör eklenir.

Primer standart, volumetrik ve titrimetrik metotlarda referans madde olarak kullanılan ve saflığı çok yüksek
olan bir maddedir.

Kaynak: https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=11117

Nötralleşme Titrasyonları

Nötralleşme Titrasyonları

Bir asit ve bazın reaksiyona girerek su ve tuz oluşturmasına nötralleşme reaksiyonu denir.

Standart reaktifler: 

nötralleşme reaksiyonlarında kullanılan standart çözeltiler kuvvetli asit veya kuvvetli bazlardır.

Asidimetri:

Bir örneğin baz içeriğinin standart asit çözeltisi kullanarak tayin edilmesidir. Asit standart çözeltileri derişik HCl, H2SO4, HClO4 asitlerinin seyreltik çözeltileri kullanılır. HNO3 yan reaksiyonlara neden olduğundan tercih edilmez..

Alkalimetri:

Bir örneğin asit içeriğinin kuvvetli baz ile titre edilerek bulunmasıdır.Standart çözeltiler NaOH, KOH ve Ba(OH)2 den hazırlanır.

Asit Baz indikatörleri

Ortamın proton iyonu konsantrasyonuna göre renk alan zayıf organik asitlerdir.Bir maddenin asit baz indikatörü olarak kullanılabilmesi için dar bir pH aralığında renk değiştirmesi ve kolayca fark edilebilecek asidik ve bazik bölgede faklı renklere sahip olması gerekir.

Asit-Baz Titrasyon Eğrileri

Asit baz titrasyonlarında eklenen baz veya asit hacmine karşı okunan veya hesaplanan pH değerlerini gösterir.

Kuvvetli Asit in- Kuvvetli Baz ile

Kuvvetli Baz ın- Kuvvetli Asit ile

Zayıf Asit in –

Kuvvetli baz ile

Zayıf Baz ın–

Kuvvetli Asit ile

Titrasyon Eğrileri

Kuvvetli Asit – Kuvvetli Baz

 pH, Eğrisi Asidik bölgeden başlayarak dönüm noktasına kadar düz gider (eğim az, pH az değişir)  ve dönüm noktasında ani bir şekilde pH artar

Kuvvetli Baz- Kuvvetli Asit

Eğri bazik bölgeden başlayarak dönüm noktasına kadar düz gider(eğim az, pH fazla değişmez ) ve dönüm noktasında ani bir şekilde pH düşer (keskin