Etiket Arşivleri: TERMODİNAMİK

Termodinamik I Formül Kağıdı ( Doç.Dr.Leyla ÖZGENER )

Mükemmel gaz hal denklemi

Sıkıştırılabilme Çarpanı

Van der walls denklemi

Beattie-Bridgeman

Benedict-Webb-Rubin

İletimle Isı Transferi

Taşınımla Isı Transferi

Işınımla Isı Transferi

Elektrik işi

Sınır işi

Yerçekimi işi

İvme işi

Mil işi

Yay işi

İzobarik sistem için sınır işi

Politropik sistem için sınır işi

İdeal bir gaz için izotermal sistem için sınır işi

Kapalı Sistemlerde Termodinamiğin I. Yasası

Sabit basınçta bir hal değişimi

Özgül ısılar

Kaynak: http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/makine/leyla.ozgener/TermodinamikIB/Formul_Termo1_2016.pdf

Termodinamik Soru Çözümleri

Bir su deposunun üst kısmı şekilde gösterildiği gibi iki bölmeye ayrılmıştır. Bölmelerden birine yoğunluğu bilinmeyen bir akışkan diğer bölmeye de su dökülmüştür ve diğer bölmedeki su seviyesi bu etkiyi dengelemek için belirli bir miktarda artmıştır. Yükseklikler şekilde verildiği gibidir. Eklenen akışkanın yoğunluğunu hesaplayınız. (Akışkanların birbirine karışmadığını  kabul ediniz.) Suyun yoğunluğu 1000 kg/m3. (unknown liquid: yoğunluğu bilinmeyen akışkan, water: su)

Termodinamik

99 sayfalık ders notu

Isı Kapasitesi, Entalpi, Entropi ve Termodinamiğin 3. Kanunu

Isı Kapasitesi, Entalpi, Entropi ve Termodinamiğin 3. Kanunu 6. ISI KAPASİTESİ, ENTALPİ, ENTROPİ VE TERMODİNAMİĞİN 3.KANUNU 6.1. Isı Kapasitesinin Sıcaklıkla Değişimi Sıcaklığa bağlı olarak deneysel yolla tesbit edilen ısı kapasitesi şu şekilde ifade edilir: c = a +bT + cT −2 p Buradaki a,b ve c katsayıları elde edilen deneysel verilerden yola ç ıkılarak elde edilir. Örneğin ZrO bileşiği sıcaklığa bağlı olarak iki farklı formada bulunur. Bu 2 formların ısı kapasiteleri: o −3 5 −2 α-ZrO (298-1478 K): c = 69.62 +7. 53 ×10 T −14.06 ×10 T J / K .mol 2 p o β-ZrO (1478-2950 K): c = 74.48J / K .mol 2 p Bazı element ve bilesiklerin ısı kapasitelerinin sıcalığa bağlı olarak değişimleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. 6.2. Entalpinin Sıcaklıkla Değişimi Kapalı bir sistemde, sabit basınç altında, sıcaklık T den T ye değiştirilirse, 1 2 meydana gelen entalpi değişimi: T 2 ∆H = H (T ,P )−H (T , P )= c dT 2 1 ∫ p T 1 Bu bağıntının anlamı, entalpi değişimi: c −T grafiğinde, T ve T noktaları p 1 2 arasında kalan alanndır. Eğer bir sistemde, sabit basınç ve sabit sıcaklık koşullarında bir kimyasal reaksiyon veya faz dönüşümü olursa: A+B=AB Entalpi değişimi (∆H) ürünlerin ve tepkimeye giren maddelerin entalpilerinin farkına eşittir. 1

Isı Kapasitesi, Entalpi, Entropi ve Termodinamiğin 3. Kanunu ( ) ( ) ∆H (T ,P) = H AB (T ,P) − [H A T ,P +H B T ,P ] Bu bağıntı Hess Yasası olarak isimlendirilir. • Eğer ∆H>0 Endotermik Reaksiyon(Sistem reaksiyon sonucu çevreye ısı veriyor) • Eğer ∆H<0 Ekzotermik Reaksiyon (Sistem reaksiyon için çevreden ısı alıyor) 298oK sıcaklığında saf maddelerin entalpileri 0 olarak kabul edilir. Örneğin: 1 o M + O →MO tepkimesi için 298 K de: (kati ) 2 2( gaz ) (kati ) 1 ∆H = H −H − H 298 MO (kati )298 M (kati ) 298 2 O2 (gaz )298 H ve H konvansiyonel olarak 0 kabul edildikleri için: M (kati )298 O2 (gaz ) 298 ∆H = H 298 MO (kati ) 298 6.2. Termodinamiğin 3.Kanunu dq dq  dH  dT dS = =   =   = cP T  T P  T P T Buna göre, kapalı bir sistemin sıcaklığı sabit basınç koşullarında T den T ye 1 2 çıkarılırsa meydana gelen entropi değişimi: T 2 c P ∆S = S (T , P) −S (T ,P) = dT 2 1 ∫ T T 1 Herhangi bir sıcaklıkta (T ) , sistemin entropisi: T c S = S + P dT o T 0 ∫ T S0 :Sistemin 0 K deki entropisi 0 o Termodinamiğin 3. kanunu: Maddelerin 0 K deki entropileri 0 dır. ( (S0 =0) 2

Genel Kimya II ( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ders Notu )

Termodinamik

Termodinamiğin 0. ve 1. yasaları. Hess yasası.
Termodinamiğin 2. ve 3. yasaları. Entropi. Serbest enerji.
Asitler ve bazlar. Asit baz tanımları.
Hidroliz. İyonik denge, pH ve pOH.
Asit ve bazların iyonlaşma sabitleri. Ortak iyon etkisi. Tampon çözeltiler.
Gravimetrik ve volümetrik analiz. Eşdeğer kütle ve normalite. Denklem denkleştirme.
Elektrokimya. Faraday yasası. Pil gösterimleri ve elektrot çeşitleri. Elektromotor kuvvet ve endüstriyel piller.
Ametaller. Hidrojen, oksijen, karbon, azot, fosfor, kükürt.
Metaller; s-bloku metalleri, p-bloku metalleri. Çinko ailesi metalleri.
Geçiş metalleri. Krom, mangan, demir, kobalt, nikel. Kompleks bileşikleri. Geçiş metallerinin reaksiyonları.
Bakır, gümüş, altın. Elde edilişleri ve kimyasal reaksiyonları.
Çekirdek kimyası. Radyoaktiflik.
Çekirdek reaksiyonları.
Organik kimya, polimerler ve biyokimya.

Termodinamiğe Giriş ve Temel Kavramlar ( Prof. Dr. Ali PINARBAŞI )

Termodinamik: Enerjinin bilimi.

Enerji: Değişikliklere sebep olma  yeteneği.

Termodinamik sözcüğü, Latince therme  (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden  türemiştir.

Enerjinin korunumu prensibi: Bir  etkileşim esnasında, enerji, bir formdan  başka bir forma dönüşebilir, ama enerjinin  toplam miktarı, sabit kalır.

Enerji yaratılamaz veya yok edilemez.

Termodinamiğin birinci yasası:  Enerjinin korunumu ilkesini ifade eder.

Birinci yasa enerjinin termodinamikle ilgili  bir özellik olduğunu öne sürer.

Termodinamik Özelik Bağıntıları ( Prof. Dr. Ali PINARBAŞI )

Hal Postülası : Hal postülasına göre,  basit sıkıştırılabilir bir maddenin hali, iki  bağımsız yeğin özelik bilindiği zaman  kesin olarak belirlenir. Belirlenen  haldeki diğer tüm özelikler bu iki özeliği  kullanarak ifade edilebilir.