Etiket Arşivleri: Su sertliği

Su Sertliği Tayini ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Su Sertliği Tayini 0 1.Yöntemin Prensibi 02. Kullanılan Kimyasallar 03. Deneyin Yapılı.ı 03.0 1. Toplam Sertlik Derecesi Tayini 03.02. Kalıcı Sertlik Tayini 03.03. Geçici Sertlik Tayini 04. Hesaplamalar 04. Kullanılan malzemeler 01.Yöntemin Prensibi Suyun toplam sertliği genellikle suda çözünmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarından ileri gelir. 02. Kullanılan Kimyasallar 0,0 1 M EDTA çözeltisi: 3,723g EDTA (sodyum versanat ) (Merck 1.084 17) tartılarak saf su ile 1 L’ye tamamlanır. Standart kalsiyum çözeltisine kar.ı ayarlanır. Eriochrom Black T indikatörü : 0,5 g eriochrom Black T (Merck 1.03168) 100 mL %67’lik etil alkolde çözülür. Tampon çözeltisi: 67,5 g amonyum klorür 570 mL deri.ik amonyak çözeltisinde çözdürülerek saf su ile 1 L’ye tamamlanır. .stenirse Toplam sertlik hazır kitlerlede bulunabilinir (Merck 1.08039) 03. Deneyin Yapılı.ı 03.01. Toplam Sertlik Derecesi Tayini 25 mL deney numunesinden alınarak üzerine 25 mL saf su eklenir. Üzerine 1 mL tampon çözelti ve 2 damla indikatör çözeltisi eklenir. Renk .arap kımızısından maviye dönene kadar EDTA çözeltisi ile titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V ) 1 03.02. Kalıcı Sertlik Tayini Deney numunesinden yakla.ık 250 mL alınarak, geçici sertli.in uzakla.tırılması amacıyla, yarım saat kaynatılır ve so.utulur. Bu numuneden erlenin içerisine süzülerek 50 mL alınır ve 25 mL saf su eklenir. Üzerine 1 mL tampon çözelti ve 2 damla indikatör çözeltisi eklenir. Renk .arap kımızısından maviye dönene kadar 0,0 1 M EDTA çözeltisi ile titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V2). 1

03.03. Geçici Sertlik Tayini Toplam su sertli.inden kalıcı su sertli.i çıkarılarak bulunur. 04. Hesaplamalar 1 ml 0,0 1 M EDTA 1 mg CaCO ‘a e.de.erdir. 3 Sonuçlar 100 mL numunedeki CaCO3 miktarı olarak hesaplanmı.tır ve Fransız sertli.i cinisinden verilmi.tir. Toplam sertlik = V1 x 4 V = Harcanan EDTA çözeltisinin hacmi 1 Kalıcı sertlik = V2 x 2 V2 = Harcanan EDTA çözeltisinin hacmi Geçici sertlik = Toplam sertlik – Kalıcı sertlik Sınıflandırma Alman S.D Fransız S.D .ngiliz S.D ppm(mg/L) Çok yumusak su 0-4 0-7,2 0-5 0-72 Yumu.ak su 4-8 7,2-14,5 5-10 72-145 Orta sert su 8-12 14,5-21,5 10-15 145-215 Sert su 12-18 21,5-32,5 15-22,5 215-325 Çok sert su 18-30 32,5-54,5 22,5-37,5 325-545 05. Kullanılan Malzemeler EDTA Eriochrom Black T Etil alkol Amonyak Amonyum klorür Erlen Isıtıcı Terazi Damlalık Mezür Beher Pipet Büret HAZIRLAYAN Ö.r.Gör. Ka.an AYANO.LU Tekn.Prog.Böl.B.k. 2005-2006 E.itim Yılı “Laboratuara Giri.” ders notları eki. 2

Suların Sertliği Neye Bağlıdır?

Suların sertliği temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Genel olarak yeraltı sularının yüzeysel sulara nazaran daha sert oldukları söylenebilir. Çünkü bu sular yeraltında bulunan madensel maddelerle daha çok temastadır. Suların sertliği başta kalsiyum ve bikarbonat iyonları olmak üzere kalsiyum ve magnezyum sülfat, kalsiyum ve magnezyum klorür iyonlarından ileri gelmektedir.

Sertliğin meydana gelmesinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarının baş faktör olduğu bilinmektedir. Kalsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlıklı insanlarda sağlığa ters etki göstermemektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727