Etiket Arşivleri: Sığır

Kasaplık Hayvanların Sınıflandırılması ve Besi Durumunun Saptanması ( Doç. Dr. Ömer ÇETİN )

2010 verilerine göre ülkemizde

125 ad. Kombina

91 ad. 1. sınıf mezbaha

82 ad 2. sınıf mezbaha

425 ad. 3. sınıf mezbaha

SIĞIRLARIN SINIFLANDIRILMASI

Kasaplık dana :1-12 aylık erkek veya dişi (1-6 aylık olanlar süt danası olarak isimlendirilir).

Kasaplık düve :1-2,5 yaşındaki doğurmamış dişi sığır.

Kasaplık inek :2,5 yaşının üzerindeki doğum yapmış dişi sığır

Kasaplık tosun :1-1,5 yaşındaki enenmemiş erkek sığır

Kasaplık boğa :1,5 yaşın üzerindeki enenmemiş erkek sığır

Kasaplık öküz :1 yaşın üzerindeki enenmiş erkek sığır.

Kasaplık sığırlar yaş durumuna göre genç sığır (3 yaşına kadar), ergin sığır (3-6 yaş arası), ve yaşlı sığır (6 yaşın üzeri) olarak da sınıflandırılabilirler.

SIĞIRLARDA BESİ DURUMUNUN TAYİNİ

Sığırlarda besi durumunun tayininde, el ile hayvanın belli kısımlarını yoklamakla da bir fikir edinilebilir. Bu kısımlara “kavram noktaları ” denir.

Kuyruk sokumu

Yağ yoklama noktasıdır. Pelvis kemiği sonundaki deri baş ve işaret parmakları arasında sıkıştırılarak kontrol edilir.


Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Ders Notları

Proje kapsamında verilen 200 saatlik dersin notları.

50 Baş Süt İneği Fizibilite Çalışması

Ülkemizde geçmiş dönemlerde çok güzel ahırlar yapıldı. Ancak yetiştiricilerimiz bütün sermayelerini ahıra harcayınca içine hayvan koyacak, yem ve benzeri üretim giderlerini karşılayacak paraları olmadığından, o güzel ahırlarımızın önemli bir kısmı boş kaldı ve üretim yapamadık.

Ülkemizde genellikle kapalı tip barınaklar yapılmaktadır. Sığır besiciliğinde, karlı olabilmek için sabit yatırım tutarının mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutulması gereklidir. Sabit yatırım maliyetleri olarak binalar, yem deposu, yem hazırlama ünitesi, hayvanların bulunacağı saha, alet ve ekipmanları sayabiliriz. Tüm bu yatırımlar, besiciliğin başlangıcında, sermayenin önemli bir kısmının harcanması demektir. Bu da bizim için gerekli olan işletme sermayesinin küçülmesine yol açmaktadır.

Tüm bu sabit yatırımları hallettiğimizi varsayalım. Sırada, bakım, beslenme ve bunlar için gerekli işgücü bulunmaktadır. Kapalı sistemlerde yemleme, sulama, gübrenin atılması, hayvanın bağlı tutulması gibi işlerde daha fazla işçilik gerektirmektedir. Huysuz hayvanlardan dolayı bakıcıların yaralanma riski de bulunmaktadır. Oysa açık sistemde hayvan serbest olduğu için, günlük olarak sadece yem verilmektedir.

100 Başlık Süt Sığırcılığı İşletmesi Ön Fizibilite Çalışması

Genel Teknik kabullere göre yapılan “Sürü Projeksiyonu” çalışmasına göre, 100 adet damızlık düve ile başlanılan sürü yönetimi sonucunda 2. yıldan itibaren sürü döngüsü oluşacaktır (sağmallar, kurudakiler, düveler, dişi ve erkek buzağılar, besidekiler vs.). Modern süt sığırı işletmelerinde en önemli unsur süt ve döl verimidir. Maksimum süt ve yılda 1 yavru hedeflenmelidir. Bu bilgiler ışığında fizibilite hazırlanırken, çiftlik dizaynını gelecek yılları da düşünerek yapmak gerekmektedir. İnşaat giderleri ön fizibilite çalışmasına dahil değildir.

GEREKLİ KAPALI ve AÇIK ALANLAR:

Barınak
         . 42 x 27 = 1.134 m2    (Kapalı Ahır) 
      . %10 fire ile her gebe düveden 1 yavru alındığı düşünülürse 90 buzağı doğar. Bu buzağıların % 50 dişi %50 erkek doğdukları varsayılırsa toplamda 90 hayvanlık bir alan sağmallar dışında tutulmalıdır. Sağmal, kurudakiler ve düveler aynı kapalı ahırda, karşılıklı olarak birbirlerinden ayrı olarak bulunmalıdır. Yemleme esnasında tasarruf sağlanır. Bu sayı 90 yerine, bazen hayvanların ikiz doğurmaları sebebiyle 100 olarak tahmin edilir.

Yem Depoları ve Diğer Alanlar:

Alanlar

m2

Konsantre Yem Deposu

291

Kaba Yem Deposu

233

Silaj Çukuru (Silo)

818

Malzeme Deposu

48

Doğum Locaları (2 adet)

20

Revir-Tırnak Bakım-Travay

20

Sağımhane

83

Gübre Çukuru

347

Gezinme Alanları

1897

Toplam Yol Alanı

3055

Bahçe

162

Çiftlik Evi

81

İdari Bina

49

TOPLAM

7.104

TOPLAM GEREKLİ ALAN

8.238  m2

DAMIZLIK HAYVANLAR: 
     . 100 x 6000 TL = 600.000 TL
      Damızlık hayvanlar, sağlık kontrolleri yapılmış, pedigrili, aşıları yapılmış,  Meme yapısı düzgün, tüyler parlak ve düzgün, cidago yüksek, kafa narin ve küçük Yapılı olmalıdır. Hayvan temininde modern işletmeler tercih edilmelidir.
Not: 4500-5500 TL civarında hayvan temin etmek de mümkündür ancak bu fizibilite  çalışmasında fiyatı 6000 TL olan güvenilir hayvanlar tercih edilmiştir.

ALET-EKİPMAN:

Makine – Ekipman

TL

Otomatik Süt Sağım Sistemi (5 x 2)

25.000-96.000 *

Yem Öğütme Makinesi

1.400

Yem  Karıştırma Makinesi (6 metreküp)

26.000

Şamandıralı Suluk (4 adet)

3.640

Otomatik Kaşınma Fırçası (4 adet)

5.800

Yemleme Kilit Sistemi (100 Baş için)

12.500

Buzağı Kulübesi (20 adet)

9000

Sabit Yem Karıştırıcı (isteğe bağlı)

20.000

Yatalık Sistemleri (100 Baş için)

14.000

Süt Soğutma Tankı (5 ton)

14.700

Otomatik Gübre Sıyırıcı (4 adet)

40.000

Traktör

40.000

Yatak Demirleri (100 Baş için)

15.500

Kauçuk Yatak (100 Baş için)

14.000

Gübre Pompası (Kıyıcılı-Karıştırıcılı)

14.000

TOPLAM

 291,040TL

                  *96.000 TL olan sağım sistemi tam otomatik ve bilgisayar destekli olan sistemdir. Toplam makine-ekipman maliyeti hesaplanırken, otomatik süt sağım sistemi fiyatlarının ortalaması alınmıştır.
Açıklama:
Ön etüt çalışması genel-güncel ortalama piyasa fiyatlarına göre oluşturulmuştur. Amaç yatırımcıya gerek yatırım sahası gerekse finansal büyüklük açısından bir fikir sunmaktır.
Yatırım kararı ve bunu takiben yatırım yerinin belirlenmesi sonrasında; inşaat projelendirme çalışmaları tamamlanacak,  detaylı “Sürü Projeksiyonu” çalışması yapılacak, Süt Sığırcılığı Genel Teknik Kabulleri’ne göre yatırımın mali yapısı ortaya konacaktır.
Hazırlanacak olan “Yatırım Projesi Fizibilite Raporu” gerek yatırımcı gerekse finansman sağlayıcı taraflara ışık tutacak ekonomik, teknik ve mali analizleri içerecektir.

TOPLAM MALİYET

891,040 TL

Not: Toplam maliyet inşaat ve arazi giderlerini içermemektedir.

                                
YEM MALİYETİ: 
1 Sağmal için: 600 Kg, % 3,2 yağlı,  % 3,8 Proteinli, % 5 Laktozlu 30 Lt süt için hazırlanmıştır.

MİKTAR  ( Kg)

YEM

TL

20

Mısır Silajı

2.0

4

Yonca Kuru Otu

1,04

1

Razmol

0,380

2

Mısır Kırılmış Kuru

0,920

1

Kepek

0,300

2

Soya Küspesi

1,520

0,1

Vitamin Premix

0,60

0,1

Dikalsiyumfosfat ( DCP)

0,70

30,2

TOPLAMLAR

7,46 TL

. Hayvanın bir kuru madde tüketme kapasitesi vardır. Yüksek süt verimi olduğunda (40-45 lt) normal yemlerle gerekli enerji ve protein ihtiyacı, hayvanın tüketme sınırlarını aşmaktadır. Kağıt üzerinde rasyon tutsa dahi hayvan bu yemin hepsini tüketemediği için istenilen verim alınamamaktadır. Yüksek süt verimi için by-pass yağ ve by-pass protein kaynakları kullanılmak zorundadır. Bu hammaddeler de maliyeti yükseltecektir. Ancak verim artacağından dolayı 1 lt sütün maliyeti de düşecektir. Yukarıdaki rasyon örneği 25-30 lt süt veren bir hayvanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek niteliktedir. By-pass yağ ve proteine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle bu rasyonun maliyeti, yüksek verimliye göre düşüktür. Bu rasyonun sadece sağmallar için hazırlandığı unutulmamalıdır. Sürü içinde düveler, buzağılar, besi için ayrılan erkekler de bulunmaktadır. Örneğin düvelerin yem maliyeti oldukça düşüktür.(sadece kaba yem ve az miktarda düve konsantre yemi ile beslenebilirler) . Kuru dönemin 1.yarısında bulunan inekler sadece kaba yeme dayalı beslenebilirler.

SÜT MALİYETİ ve GELİRİ: 

. 1 Litre sütün yem maliyeti              :  7,46 TL / 30 lt süt = 0.248 TL
1 Litre çiğ süt satış fiyatı (% 3,5 yağlı) : 0.75 TL (kaliteli süt 0,85-1 TL’ye de satılabilir)
. Hayvan başına süt geliri                  :30 lt çiğ süt X 0.75 TL = 22,5 TL
. Hayvan Başına Sütten Kazanç:
22,5 TL (sütten gelen gelir) – 7,46 TL (yem maliyeti) = 15.04 TL (Hayvan Başına Gelir)
Yem maliyeti toplam maliyetin % 60’ ı kabul edilir Bu veri ışığında ;
    7.46 x 0.60 =12.1 TL / Hayvan Başsına Toplam Gider

Ek-1 
SÜRÜ YÖNETİMİ (100 Baş Sağmalı Olan Bir Sürü Örneği):
Koordinasyon:

Yetişkin inek sayısı

119

Buzağılama aralığı

380

İneklerin kuruda kalma süresi

60

Buzağı kayıp

7%

24 aydan küçük düve yenileme

2%

Yetişkin inek yenileme

5%

Sağmal inek sayısı

100

Kurudaki inek sayısı

19

Buzağılama sayısı / ay

10

Dişi

Erkek

İnekler

119

Yeni doğmuş buzağı ( canlı )ay

4

4

Sürü Gelişimi

Dişi

Erkek

Buzağı  1-10 gün

2

2

Buzağı  10-60 gün

7

7

Buzağı 60 gün – 6 ay

18

18

Buzağı 6 – 9 ay

13

13

Buzağı 9 – 12 ay

13

13

Düve-Dana 12-15 ay

13

13

Düve Tosun 15 18 ay

13

13

Düve 18 – 21 ay

13

Düve 21 – 24 ay

13

Düve 24 – 25 ay

4

Toplam genç hayvan

105

80

Genç Hayvan Kilit Demiri İhtiyacı

44

Toplam süt içen buzağı erkek dişi

18

Toplam süt içmeyen dişi

96

Toplam süt içmeyen erkek

71

Tüm sağılmayan hayvan sayısı ( dişi + erkek ) projeksiyonu

185

Genel toplam hayvan sayısı

304

Sürüye heryıl katılan düve

52

Sürüden heryıl ayrılan sağmal inek

6

Sürüden heryıl satılan damızlık düve

46

Her yıl satılan besi hayvanı

53

                                                                                                     

Sığır Besiciliğinin Bilimsel ve Teknik Analizi ( Uğur ÇAĞI )

SIĞIR BESİCİLİĞİ

TANIM: Sığırların genç erkeklerinden kaliteli et elde etmek için kesimden önce belli bir süre özel bir  besleme uygulanır. Bu süre içerisinde yapılan faaliyete sığır besiciliği denir.
Ayrıca damızlık özelliği göstermeyen genç erkek ve dişilerde besi materyali olarak kullanılabilir.
Sığır besiciliğine en uygun olan ve en çok kullanılan hayvan materyali,
Erkek buzağı
Erkek dana  ve
Tosun’dur

SIĞIR BESİCİLİĞİNİN AMACI

1. Kaliteli, sağlıklı et elde etmek, et verimini artırmak ve bu alanda kârlılık sağlamaktır.
2. İnsan beslenmesinde hayvansal orjinli protein açığını kapatmak
3. Hayvansal protein değerini artırmak
4. İstihdam oluşturmak
5. Kısa sürede, daha az yemle daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamaktır

ÜLKEMİZDE SIĞIR BESİCİLİĞİNİN GENEL DURUMU VE BESİCİLERİN TEMEL SORUNLARI

Ülkemizde sığır besiciliği iki şekilde yapılmaktadır.
A. Çiftçi besiciliği
B. Ticari besi işletmeleri

A. ÇİFTÇİ BESİCİLERİN GENEL DURUMU

1. Çiftçi besiciliği yapanların sayısı çok fazladır. Bunların mesleği besicilik değildir. Zaman zaman ek iş olarak besicilik yaparlar.
2. Besiye alınan hayvan sayısı genellikle bir kaç baştır.
3. Ücretli bakıcı bulunmaz, iş aile bireylerince yürütülür.
4. Bakım, besleme ve besi metotlarında belirli bir standart yoktur
5. Ticari besi işletmelerine kıyasla yemden yararlanma oranı düşüktür.
6. Çiftçi besicilik, daha çok geleneksel besicilik yapan kişilerdir.

B. TİCARİ BESİ İŞLETMELERİNİN GENEL DURUMU

1. Sayıları çiftçi besiciler kadar çok değildir.
2. Mezbahalarda kesilen besi sığırlarının büyük bölümü bu işletmelere aittir.
3. Ticari besicilik yapanlar bu işi meslek edinmişlerdir.
4. Çoğunun başka bir ek işi yoktur
5. Besinin başında, ortasında ve sonunda bulunan hayvanlar aynı ahır içinde barınmaktadır .
6. Bu işletmelerin çoğunluğu besiye aldıkları hayvanları ve yem ihtiyaçlarını pazardan temin ederler.
7. Ücretli bakıcı ve hizmetli çalıştırırlar.
8. Besi için özel ahırları vardır.
9. Ticari besicilik, kültür seviyesi daha yüksek olan insanlar tarafından yapılmaktadır. (Emekli Subay, Emekli Öğretmen gibi)

BESİCİLERİN TEMEL SORUNLARI

1. Eğitim yetersizliği
2. Besicinin daha başlangıçta kalitesiz yeme bağımlı kalması
3. Finansal öz kaynak yetersizliği
4. Üretimden tüketime uzanan entegrasyonun geliştirilememesi
5. Besicilerin iyi organize olamamaları
6. Canlı hayvan ve özellikle et fiyatlarının çoğu zaman gerçek maliyetlerinin altında kalması

Süt Sığırı İşletmesi Projesi

50 BAŞ SAĞMAL SÜT SIĞIRI

KAPASİTELİ İŞLETMESİ  PROJESİ 

PROJENİN TANITILMASI

 

1.1. PROJENİN ADI   : DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMI

1.2. KURULUŞ YERİ  :KONYA

1.3. KAPASİTESİ        : Kuruluş
Kapasitesi  50 BAŞ GEBE DÜVE
                                                                               

1.4. TOPLAM YATIRIM TUTARI

                        – Sabit Yatırım           : 291.363,00 YTL

            –
İşletme Sermayesi   :   30.386,00 YTL                                                  

                        –
Toplam                    : 321.748,00
YTL

 

YATIRIMIN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM FİYATI

(.-YTL)

TOPLAM YATIRIM

(.-YTL)

1-Arazi Bedeli

 

 

10.000

2-İnşaat İşleri

 

 

0


Ahır Binası

1

 

55.000


İşçi Lojmanı

1

 

15.000

Kaba yem deposu, Gübrelik, Silaj
Çukuru

1’er adet

 

20.000

3-Yardımcı Makine Donatım

 

 

0


Elektrik Tesisatı

 

 

8.000


Su ve Sıhhi Tesisat

 

 

2.000

4-Canlı Yatırım

50

2.750.000

137.500

5- Etüd-Proje, İzinlendirme İşlemleri

 

 

5.000

6-Genel Giderler

 

 

12.375

7-Beklenmeyen Giderler

 

 

26.488

SABİT YATIRIM TUTARI

 

 

291.363

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

30.386

GENEL YATIRIM TUTARI

 

 

321.748

  

 

1.5 Projenin Finansmanı                 :
Özkaynak

1.6 Projenin Faydaları                     :
Projenin uygulanması ile işletme de başlıca kuruluş amacı olan sütün hijyenik
şartlarda üretimi yapılacağından piyasada önemli bir yer tutulacaktır.
Üretilecek sütün pazarlanmasında veya satışında sıkıntı yaşanmayacaktır.

İşletmede
bulunan saf ırk sığırlar suni tohumlama yöntemiyle tohumlanarak, kayıtları
sağlıklı tutularak ve gereken bakım-besleme ve yetiştirme metodları
kullanılarak daha kaliteli damızlık düve üretimi de gerçekleştirileceğinden
gerek eldeki sürünün yenilenmesi gerekse ihtiyaç fazlası damızlık düvelerin
civardaki yetiştiricilere satılarak işletmeye ek gelir sağlaması da amaçlarımız
arasındadır. Elde edilecek erkek buzağılar yöredeki besicilere satılarak
kasaplık materyali oluşturması ile hem işletmemizin gelirlerinin yükseltilmesi
sağlanacak hem de yöredeki hayvancılığın gelişmesi teşvik edilecektir.

            Teknik
elemanlarca işletmenin bitkisel ve hayvansal üretimi her aşamada devamlı
kontrol ve denetim altında tutulacak, işletmenin geliştirilmesi için azami
gayret gösterilecek, suni tohumlama-hayvan sağlığı, bitkisel üretim açısından
İlimiz çiftçileri için örnek olacak çalışmalar yapılacaktır.

Projede
kullanılacak kültür ırkı damızlık ineklerden üstün vasıflı yavrular alınacak,
böylece İlimizin büyükbaş hayvan varlığının birim hayvan başına düşen et ve süt
verimi artacaktır. Uygulanacak yeni proje ile
ilin ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır.

1.7.Teknik Kabuller Ve Sürü Projeksiyonu

Hayvancılıkla
ilgili projelerin hazırlanmasında sürü projeksiyonunun düzenlenmesi en önemli
işlemlerden birisidir. Sürü projeksiyonu bizim yıllar itibariyle ihtiyaç
duyacağımız kaba ve yoğun yemin, elde edeceğimiz hayvansal ürünlerin, yapmamız
gereken yatırımların tahminine olanak sağlar. Sürü projeksiyonunun
düzenlenmesinde sürünün büyümesi “Tam Gelişmeye” ulaşıncaya kadar
sürer. “Tam Gelişme” işletmenin hayvancılık için ayırdığı kaynakları,
özellikle yem bitkileri kaynaklarını en ekonomik biçimde değerlendirebilecek
sürü büyüklüğünü ifade eder.

Konya ilinde
kurulması düşünülen işletmede 50 baş hayvan ile başlanacağı, başlangıçta
hayvanların 4 aylık gebe oldukları 9. ayda buzağı doğumu ile yılı 3 aylık süt
verimi ile kapatacakları varsayılmıştır. Bir işletme dönemi 305 gün olarak
alınmıştır. (Süt için) Bir inekten 1. yıl 18 kg, 2. yıl 20 kg, 3. yıl 25 kg, 4.
yıl 25 kg, 5. yıl 25 kg. süt alınacağı varsayılmıştır. (Bu miktarlarda
buzağının emdiği süt hariçtir)

İşletmede 2.
yıldan itibaren gebe düve satışına başlanacaktır.


Gebe
düvelerin ilk yıl %97, sonrasında % 85’inin doğum yapacağı varsayılmıştır


İneklerin
% 15’inin ölüm, hastalık vb. nedenlerle telef olacağı varsayılmıştır.


Gebe
düvelerin doğumunda % 50 dişi, % 50 erkek olacağı varsayılmıştır.

1.8. Yatırım Kalemi Hesabı Ve Yıllara Dağılımı

1.8.1. Arsa Yatırımı

Toplam arazi
ihtiyacı hesaplanırken hayvanların beslenmesinde kullanılan yem türleri, ahır
ve yardımcı tesisler için gerekli her bir arazinin tespiti yapılmıştır.

Yonca:

Süt sığırı
işletmesi için en faydalı yem bitkilerindendir. Yeşil ve kuru olarak hayvanlara
yedirilebilir. Yonca sulama ile ülkemizde iyi bir şekilde yetiştirilebilir.
Verim ilk yıl için 1 ton/dekar, sonraki yıllar içinse 1.5 ton/dekardır. Bir
hayvan günde 2 kg. yonca tüketmektedir. Gerekli arazi 25 dekardır.

Fiğ+Yulaf:

Fiğ ve yulaf tek
yıllık yem bitkisidir. İkisi bir araya geldiğinde besin değeri yüksektir.
Fiğ+yulaf karışımının dekara kuru ot verimi 0.4 ton’dur. Bir hayvan günde 2 kg.
fiğ+yulaf tüketmektedir. Gerekli arazi 95 dekardır.

Silajlık Mısır:

Hayvancılıkta
ileri gitmiş ülkelerde süt hayvancılığı denildiğinde akla ilk gelen mısır
silajıdır. Mısır silajı en önemli sığır yemidir. İyi kalitede ve bol miktarda
mısır silajı elde edebilmek için çimlenme gücü yüksek bol ürün veren silajlık
mısır tohumları temin edilmelidir. Silaj mısırın dekara verimi 8 ton’dur.

Hasadı gelmiş
olan silajlık mısır 2.5-3 cm kıyıldıktan sonra silajı yapılmalıdır. Silaj
yapılırken sıkıştırma işine ok dikkat edilmelidir. Silaj doldurulurken içeride
havaboşluğu kalır ise silajın içindeki ısı 40 dereceye kadar çıkabilir. Bu
durumda silajın kızışmasına ve besin değerinin bozulmasına neden olur. Doldurma
işlemi tamamlandıktan sonra çukurun üzeri kalın bir plastik örtü ile tamamen
örtülür ve üzerine ağırlık konur. Usulüne uygun şekilde hazırlanmış olan mısır
silajı takriben 2 ay içinde olgunlaşır. Bir hayvan günde 25 kg. mısır silajı tüketmektedir.
Gerekli arazi 60 dekardır.

Yem bitkileri
için gerekli toplam arazi 180 dekardır. Fiğ+Yulaf ve Mısır dönüşümlü olarak
ekilecektir.

Ahır, süt sağım,
doğum, yem depoları vb. inşai tesisler için 10 dekar gerekmektedir. İnşai
tesislerin dökümü inşai tesisler kaleminde yapılmıştır. 10 dekar olan arazinin
bedeli 10.000,00 YTL.’ dır. İşletmede ihtiyaç duyulan kaba yemlerin işletmenin
kendi imkanları ile üretileceği varsayılmıştır. Kaba yem giderlerinin
hesaplanmasında üretim maliyetleri dikkate alınmıştır.

1.8.2. Etüd-Proje ve İzinlendirme İşlemleri

Etüd proje ve
izinlendirme (işletme ruhsatı, birlik üyeliği v.b.) gideri olarak 5.000,00 YTL.
öngörülmüştür.

2. İşletmenin Mali ve Ekonomik Analizi    :

            İşletme
için 10 yıllık projeksiyon uygulanmış ürünler ve birim fiyatlar aşağıdaki gibi
planlanmıştır.

2.1. GELİRLER                              :

2.1. 1 Süt Satışları                            : 0,55 YTL/kg (Teşvik primi
dahil)

2.1.2 Deforme İnek Satışları           : 2.300,00 YTL/baş

2.1.3 Damızlık Düve Satışları          : 2.500,00 YTL/baş

2.1.4 Erkek Dana Satışı                   : 2.000,00 YTL/baş

2.1.5 Deforme Düve Satışı               : 2.000,00 YTL/baş olarak
alınmıştır.

2.1.6 Teşvik Primleri                        : Gebe düve alım
fiyatından düşülmüştür. Düve alımı

  2.750,00 YTL
olarak düşünülmüş, düve başına

  275,00 YTL
teşvik uygulanmıştır.

2.1.7 Gübre Geliri                            : 0,15 YTL/Kg.

2.2. GİDERLER                              :

2.2.1 Yem
Giderleri                          :

İşletmedeki hayvanların yaş, canlı ağırlık, süt verimi vb

  diğer
hususlara göre en uygun rasyonlar hazırlanmıştır.

  Kaba yem
üretimi için yaklaşık 180 da. alana ihtiyaç

  duyulmaktadır.
Kesif yem hammaddeleri tamamıyla

  dışarıdan
temin edilecektir.

2.2.2 Aşı, İlaç ve Vitamin Gideri     : Büyük Baş Hayvan Başına 40,00 YTL/Yıl

2.2.3 Yakıt
ve Enerji Gideri            :

Aydınlatma, Süt sağma, Su kuyusu, Bakıcı odası vb.


için yıllık 2.000,00 YTL hesaplanmıştır.

2.2.4 İşçilik Gideri                : Tüm işletme için 1 kişi çalıştırılması
planlanmıştır. Aylık 700,00 YTL brüt ücretten yıllık 1 kişi*700,00 YTL/kişi*12
ay = 8.400,00 YTL

2.2.5 Bakım ve Onarım Gideri        : Canlı hayvan alımı hariç Sabit
Yatırımın % 1,5’i,

2.2.6 Genel Giderler             : Yıllık işletme giderlerinin % 2’si alınmıştır.

3.İşletmenin Mali ve Ekonomik Analizi     :

A) YATIRIM
(SABİT) GİDERLERİ (TL)

            Arazi Bedeli                           :
10.000,00 YTL

            Ahır Binası                             :
55.000,00 YTL

            Diğer İnşaat İşleri                  :     20.000,00 YTL* (Kaba Yem Deposu, Silaj Çukuru,

Gezinti Avlusu (Gübrelik,
Şerbetlik maliyeti 10.000,00 YTL’dir. %40 teşvik alınabilecektir.)      İdare Binası ve Bakıcı Evi       :    15.000,00 YTL

            Canlı Yatırım                         :
137.500,00 YTL

            Elektrik Su Tesisatı                :   10.000,00
YTL

B) İŞLETME
GİDERLERİ                                              :

            İşletme
Sermayesi İhtiyacı     :  30.386,00 YTL

            Genel Giderler                       :  12.375,00 YTL

            Beklenmeyen Giderler           :
26.488,00 YTL

             

Projenin toplam yatırım tutarı            : 321.748,00 YTL’dir.

4. PROJEYE AİT TABLOLAR:

4.1 Yatırım Tutarı Tablosu             : EK-1

4.2 İşletme Sermayesi İhtiyacı         :
EK-2

4.3 Yıllık İşl.Gelir-Gider Tabl.        :
EK-3

4.4 Nakit Akım Tablosu                  :
EK-4

4.5 Karlılık Hesabı                            : EK-5

 

5. Proje Sonrasında Ürün Deseninde Değişme:

            –
Damızlık gebe düve ve erkek buzağılardan oluşacak besi materyali bulmak
kolaylaşacak,

– Kurulacak
işletmenin toplu olması sebebiyle elde edilecek sütün toplanması ve
değerlendirilmesi daha kolay olacak,

6.  Diğer Teknik Değerler    :

İşletmenin
planlanmasında ve sürü idaresinde kullanılan teknik esaslar aşağıda
verilmiştir.

a)
Süt sığırcılığında çiğ süt maliyetinin % 50 – 70’ini
yem giderleri oluşturmaktadır.

b)
Süt inekleri yaşama payı için canlı ağırlıklarının %
2,5’i kadar kuru kaba yem almalıdır. (Bu rakam günlük 4 kg kuru ottan az
olmayacaktır.)

c)
1 BBHB için yıllık 9,5 ton mısır silajı ile, 1 ton kuru
yonca otu hesap edilmelidir. Yavrusu ile birlikte yıllık 13,3 ton mısır silajı
ve 1,4 ton kuru yonca otu gereklidir. 1 sığır için bu miktarlardaki kaba yem
üretimi ancak 4 da alanda olabilmektedir. (2,5 da silajlık mısır ekiliş alanı
ve 1,5 da yonca ekiliş alanı gereklidir)

d)
 Günlük kuru
madde alımının 1/3’ü kuru kaba yemlerden sağlanmalıdır.

e)
Yeni doğan buzağılara ilk 3-4 gün ağız sütü
verilmelidir. 4-6 haftalık olana kadarda günlük 3,5-4 kg olmak üzere toplam 150
kg süt hesaplanmalıdır.

f)
Yataklık ihtiyacı yıllık beher hayvan için 600 kg
hesaplanmalıdır.

g)
Ortalama 2-2,5 kg süt verimi için 1 kg kesif yem
hesaplanmalıdır.

h)
İşletmede 1 yılda ortalama % 90 buzağılama oranı, % 10
buzağı kayıpları, % 5 genç hayvan kayıpları, % 2 ergin hayvan kayıpları
hesaplanmalıdır.

i)
İneklerin içme suyu ihtiyacı olarak; her 1 kg süt
verimine 3-4 kg su, her 1 kg kuru madde tüketimine karşılık 4-6 litre su
gerekmektedir. Günde ortalama 70 lt. içme suyu ve 70 lt. de kullanma suyu olmak
üzere her bir hayvana 140 lt. su hesap edilmelidir.

j)
Her bir ineğin günlük gübre (katı ve sıvı atık) üretimi
canlı ağırlığının % 8’i kadar olup yaklaşık 32-40 kg arasındadır. Yılda
ortalama 8,5 ton gübre elde edildiği hesaplanmalıdır.

k)
Sürü yenileme yılı 5 yıldır. 50 başlık sağmal sürüde
her yıl 10 baş ineğin yerine sürüye 2 yaşında ilkine doğum yapacak düve
katılmalıdır.

l)
İdeal sürü yönetimi için 14-15 aylık yaşa gelen
damızlık vasıftaki düvelerin tohumlanması ve 24 aylık olunca buzağılayıp sürüye
katılması gerekir. Bunun içinde düvenin ergin canlı ağırlığının % 70’ine kavuşması
için gerekli bakım ve beslemenin yapılması önem taşımaktadır.

m)
Silaj çukuru toprak üzerinde beton duvarlı olarak inşa
edilecektir. 2,5 m yükseklikte ve 7 m genişlikte olacaktır. 1 m3
silaj ortalama 650 kg gelmektedir. Ahırların ve arazinin durumuna göre bir
ünite için 2 veya 3 adet silaj çukuru yapılmalıdır.

n)
Ahırların planlamasında her bir inek için 5,5 m2
durak alanı, 7 m2 gezinme alanı, doğum ve buzağı bölmeleri, hasta
hayvan bölmeleri, süt sağım yerleri ve süt depolama odaları, bakıcı odaları, kesif
yem deposu, kaba yem deposu alanları ihtiyaca göre tespit edilerek
planlanmıştır.

  1. EKONOMİK
    DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ülkelerin
gelişmişlik ölçülerinden birisi de kişi başına tüketilen hayvansal protein
miktarıdır. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için günlük
almaları gereken protein miktarının (70 gram) yarısının veya %40’ının hayvansal
ürünlerden sağlanması gerekir. Ancak Türk halkının beslenme durumuna
bakıldığında, halkın önemli bir kısmının büyük ölçüde tahıl ile beslendiği ve hayvansal
ürün tüketiminin beslenme içerisinde %8-10 gibi düşük bir düzeyde kaldığı
görülmektedir.

Gerek kişi başına et tüketimi gerekse kişi başına süt tüketimi
açısından Türkiye, hem AB üyesi ülkelerin hem de ABD’nin oldukça gerisinde bir
yerde bulunmaktadır. Bu ise, Türk halkının dengeli bir biçimde beslenmediğini
ortaya koymaktadır.

Bunun en büyük nedeni ise, hayvansal ürünler üretiminin nüfusa göre
yeterli bir düzeyde bulunmamasıdır. Türkiye hayvan varlığı açısından dünyanın
önde gelen ülkelerinden biri olmakla beraber, birim başına üretim (verim)
açısından diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok geri düzeydedir.

Bu amaçla ülkemizde hayvansal ürünler üretiminin artırılabilmesi için
her şeyden evvel hayvanlardan elde edilen verimin artırılması gerekmektedir. Bu
ise, hayvan ıslah yöntemlerinin etkin olarak uygulanmasıyla başka bir ifadeyle,
hayvan varlığı içerisinde saf kültür ırkı hayvanların sayısının miktar ve
oransal olarak artırılması ile mümkün olacaktır.

Proje
konusu yatırım da ülkemizin hayvancılık alanında yaşamakta olduğu bu sorunların
giderilmesi amacına yönelik olarak önerilmiş bir yatırım konusu olup, ülkemiz
hayvancılığının mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel gelişmesi dikkate
alındığında özellikle bu gibi işletmelerin Türkiye hayvancılığının gelişmesinde
önemli görevleri yerine getireceği tahmin edilmektedir.

            Proje
bedelini oluşturan ilk yatırım harcamaları, işletme-bakım-onarım-yenileme ve
projenin olumsuz etkilerinden oluşan tüm harcamalar ile primer faydalar sabit
fiyatlarla belirlendikten sonra, yatırım başlangıcından ekonomik analiz
periyodunun sonuna kadar ait oldukları yılda gösterilecek şekilde sıralanıp
farkları matematiksel olarak hesaplanmak suretiyle projenin “para akışı” ortaya
çıkarılır. Yatırım periyodunda negatif değerlere sahip olan para akışı belli
bir yıldan itibaren pozitif değerlere ulaşacaktır. Para akışındaki değerler
sabit fiyatlara göre hesaplanmış olup paranın zaman değerini yansıtmamaktadır.

Yıllık Fayda değeri ise, Rantabilite
olarak da isimlendirilen bu değer, yıllık net faydayı meydana getiren yıllık
eşdeğer faydaların yıllık eşdeğer masraflara oranı olmaktadır. Projenin
savunulması için kullanılan en önemli göstergelerden biri olan rantabilitenin 1’den büyük olması projenin ekonomik yönden
yapılabilirliğini ortaya koymaktadır.

İşletmenin ekonomik ömrü on yıl olarak
alınmış ve mali rantabilite hesaplamaları
bu kabul üzerinden yapılmıştır.  

Mali Rantabilite = İşletmenin
Ekonomik Ömrü İçerisindeki Toplam Karı

                                                           Yatırım
Sermayesi

 

                                                962.613
=   3,3

                                        291.363

 

            Görüldüğü üzere rantabilitenin 1’den
yüksek çıkması
projenin ekonomik yönden
yapılabilirliğini ortaya koymaktadır.

 

Projede yer alan teknik ve ekonomik
veriler doğrultusunda yapılan mali inceleme ve değerlendirmeler sonucunda
projenin yıllar itibariyle borç ödeme gücü yeterli bulunmuştur. Proje mali
açıdan yeterli bulunmuştur.

Projenin İl
ekonomisi için gerek süt üretimi gerekse işletmede elde edilecek dişi ve erkek
buzağılar ile damızlık düve ve erkek besi materyali oluşmasında önemli bir paya
sahip karlı bir işletme olacaktır.

YATIRIM TUTARI TABLOSU

 
   

EK-1

YATIRIMIN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM FİYATI (.-YTL)

TOPLAM YATIRIM (.-YTL)

1-Arazi Bedeli

 

 

10.000

2-İnşaat İşleri

 

 

0


Ahır Binası

1

 

55.000


İşçi Lojmanı

1

 

15.000

Kaba yem deposu, Gübrelik, Silaj
Çukuru

1’er adet

 

20.000

3-Yardımcı Makine Donatım

 

 

0


Elektrik Tesisatı

 

 

8.000


Su ve Sıhhi Tesisat

 

 

2.000

4-Canlı Yatırım

50

2.750.000

137.500

5- Etüd-Proje, İzinlendirme İşlemleri

 

 

5.000

6-Genel Giderler

 

 

12.375

7-Beklenmeyen Giderler

 

 

26.488

SABİT YATIRIM TUTARI

 

 

291.363

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

30.386

GENEL YATIRIM TUTARI

 

 

321.748

       
NOTLAR:      

1-Genel giderler %5 alınmıştır.
5%  

2-Beklenmeyen giderler %10 alınmıştır.
10%  

3-Arazi bedeli sabit yatırım tutarının %2’si alınmıştır.
2%  

4-Projenin niteliği ve büyüklüğüne göre değişik yatırım kalemleri
eklenebilir.
   

5-Projede ahır binası 100 başlık tek ünite halinde planlanmıştır.
Gezinme alanı mevcuttur.
1

 

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI

 
                 

EK-2   (YTL)

HARCAMANIN NEVİ

D      Ö      N
E      M      L
E      R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yem Gideri

24.444

42.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

Nakit İhtiyacı

5.941

6.591

6.698

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

TOPLAM

30.386

49.258

55.365

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

YILLIK ARTIŞ/AZALIŞ MİKTARI

0

18.872

6.106

14

0

0

0

0

0

0

 
                   
NOTLAR:

1-İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde 120 günlük işletme
giderleri dikkate alınmıştır.

2-Sürü projeksiyonuna göre yıllar itibariyle ortaya çıkabilecek
işletme sermayesindeki artış miktarının, dönemlerdeki gelir-gider farklarının
karşılanacağı kabul edilmiştir.

 

YILLIK İŞLETME GELİR – GİDER TABLOSU

                   

EK-3   (YTL)

GELİRLER

D      Ö      N
E      M      L
E      R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Süt Satışı ve Gübre Geliri

133.120

150.995

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

Deforma İnek Satışı

11.500

9.200

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Damızlık Düve Satışı

0

27.500

27.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

Erkek Dana Satışı

0

44.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

Deforme Düve Satışı

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

İthal Hayvan Primi

13.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

158.370

233.695

262.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

GİDERLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yem Gideri

73.333

128.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

Aşı,İlaç ve Vitamin Gideri

2.520

3.360

3.320

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

Yakıt ve Enerji Gideri

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

İşçilik Gideri

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

Bakım ve Onarım Gideri

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

Genel Giderler

1.787

2.898

3.257

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI

91.158

147.774

166.094

166.134

166.134

166.134

166.134

166.134

166.134

166.134

GELİR-GİDER FARKI

67.212

85.920

96.846

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

NOTLAR:
1-Süt sığırlarında doğum oranı ilk
yıl % 97, izleyen yıllarda ise % 85 alınmıştır.
2-Süt verimi 1.yıl 8 ay  sağılacağı varsayılarak 5,5 ton, 2.yıl 6,1
ton, 3. ve izleyen yıllarda ise 7,6 ton olarak alınmıştır.
3-Süt satışı 0,55.-YTL, deforme sığır
satışı 2300.-YTL, damızlık düve satışı 2500.-YTL, erkek dana satışı 2000.-YTL
ve deforme düve satışı da 2000.-YTL olarak alınmıştır.
4-İthal hayvan primi olarak 2004 yılı
için belirlenen 275.-YTL/adet hedef alınmıştır.
5-Yem fiyatlarında kesif yem
0,45.-YTL/kg, mısır silajı 0,035.-YTL/kg, kuru ot 0,1.-YTL/kg, ve sap
0,12.-YTL/kg olarak alınmıştır.
6-Gübre geliri hayvan başına 3 kg/gün
olarak alınmış, ve gübre fiyatı 0,15.-YTL/kg olarak kabul edilmiştir.
7-Aşı, ilaç ve veteriner gideri
40.-YTL/büşükbaş hayvan birimi olarak kabul edilmiştir.
8-İşletmede 1 bakıcının
çalıştırılacağı kabul edilmiştir.
9-Bakım onarım sabit yatırım
tutarının %1,5’u, genel giderler ise yıllık işletme giderlerinin %2’si olarak
alınmıştır.
10-İlk yıl işletmenin 8 ay çalışacağı
varsayılmıştır.

 

KARLILIK HESABI

                     

EK-5      (YTL)

 

D      Ö      N
E      M      L
E      R

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SATIŞ GELİRLERİ

 

158.370

233.695

262.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

İŞLETME GİDERLERİ

 

-91.158

-147.774

-166.094

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

AMORTİSMANLAR

 

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

FİNANSMAN GİDERİ

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERGİ ÖNCESİ KAR

 

18.933

37.641

48.567

53.526

53.526

53.526

53.526

53.526

53.526

53.526

VERGİLER

 

0

0

13.356

14.720

14.720

14.720

14.720

14.720

14.720

14.720

VERGİ SONRASI KAR

 

18.933

37.641

35.211

38.807

38.807

38.807

38.807

38.807

38.807

38.807

AMORTİSMANLAR

 

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

FİNANSMAN GİDERİ

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

İŞLETME SERMAYESİ

 

-30.386

-18.872

-6.106

-14

0

0

0

0

0

0

SABİT YATIRIM

-291.363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURDA DEĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.545

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.378

NAKİT AKIMLARI

-291.363

36.826

67.048

77.384

87.072

87.086

87.086

87.086

87.086

87.086

259.009

KÜMÜLATİF NAKİT AKIMLAR

-291.363

-254.536

-187.488

-110.104

-23.032

64.054

151.139

238.225

325.310

412.396

671.405

1-İskonto oranı %3 olarak alınmıştır.
2-Vergi hesaplamalarında önceki dönem zararları dikkate
alınmıştır.

 

 

NAKİT AKIM
TABLOSU

                     

EK-4   (YTL)

 

D      Ö
N      E      M
L      E      R

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A-ÖZKAYNAK

291.363

-36.826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-KREDİ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-İŞLETME GELİR-GİDER FARKI

0

67.212

85.920

96.846

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

D-HURDA DEĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.545

E-İŞLETME SERMAYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.378

F-YILBAŞI ELDEKİ NAKİT

 

0

0

67.048

139.168

220.976

302.797

384.618

466.440

548.261

630.082

G-NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI                               (A+B+C+D+E+F)

291.363

30.386

85.920

163.894

240.973

322.781

404.602

486.424

568.245

650.066

903.811

-İnşaat Yatırımları

70.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Canlı Yatırımlar

137.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-İlk Tesis Giderleri

83.863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-SABİT YATIRIM TOPLAMI

291.363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-İŞLETME SERMAYESİ

 

30.386

18.872

6.106

14

 

 

 

 

 

 

Faiz ve Komisyon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Borç Taksitleri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J-BORÇ ÖDEME TOPLAMI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K-VERGİLER

 

 

 

18.620

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

L-NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI         (H+I+J+K)

291.363

30.386

18.872

24.727

19.998

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

YIL SONU ELDEKİ NAKİT

0

0

67.048

139.168

220.976

302.797

384.618

466.440

548.261

630.082

883.827

NOTLAR:
1-Projenin tamamen özkaynaklarla finanse edileceği
varsayılmıştır.
2-Vergi hesaplamalarında vergi oranı %25 olarak dikkate
alınmış ve bu orana %10 fon ilave edilmiştir.
3-Amortismanlar normal amortisman yöntemine göre
hesaplanmış ve oran %10 alınmıştır.

 

150 Baş Kapasiteli Besi Sığırcılığı Fizibilite Raporu

150 BAŞ KAPASİTELİ BESİ SIĞIRCILIĞI FİZİBİLİTE RAPORU

BÖLÜM I
PROJENİN ÖZETİ

1.1. Projenin Adı                              : Besi Sığırcılığı İşletmesi
1.2. Yatırımcı Kuruluş / Kişi           :
1.3. Kuruluş Yeri                               :
1.4. Yatırım Türü                              : Besi Sığırcılığı Tesisi
1.5. Projenin Kapasitesi                  : Besi Sığırcılığı : 150 Baş
1.6. Yatırımın Temrin Planı
1.6.1. Başlama Tarihi  :
1.6.2. Bitiş Tarihi           :
1.7. Elektrik Gücü (Kw)                 :
1.8. İstihdama Katkısı                     : 2 Kişi
1.9. Yatırım Tutarı
1.9.1. Sabit Yatırım Tutarı         : 847.878 TL
1.9.2. İşletme Sermayesi         :-
1.9.3. Toplam Yatırım : 847.878 TL
1.10. Projenin Finansmanı
1.10.1. Öz Kaynak (%50)             : 423.939  TL
1.10.2. IPARD (%50)                     : 423.939  TL
1.10.3. Toplam Finansman        : 847.878  TL
1.11. Projenin Gelir ve Giderleri

BÖLÜM II

GENEL BİLGİLER

2.1. PROJENİN GEREKÇESİ

Ekonomik ve toplumsal birçok objektif gerekçe, tarımı Türkiye için vazgeçilmez kılmaktadır. Çünkü satılabilir sanayi ürünleri üretmek durumunda olan Türkiye, bu oluşumu büyük ölçüde tarımdan sağlayacağı girdilerle, hammaddelerle sağlamak zorundadır. Genel olarak imalat sanayimiz büyük ölçüde tarıma bağlıdır. Bunun yanında özellikle hayvansal besinler yönünden son yıllarda yetersizlik içinde bulunan Türkiye toplumunun sağlıklı geleceği için, hayvancılık sektörü üretimine muhtaç durumdadır. Bugün et ve süt dahil olmak üzere hayvansal besin tüketimi bakımından çağdaş ölçütlerin çok gerisinde bulunan toplumumuz, Avrupa ülkeleri tüketiminin 1/3’ü kadardır.
Türkiye arazi büyüklüğü bakımından Rusya’dan sonra Avrupa’da en büyük toprak büyüklüğüne sahiptir. Bu verimli ve geniş topraklarda çok çeşitli tarımsal üretim yapılabilecek durumdadır. Ayrıca ülkenin coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir hayvan varlığının oluşmasına neden olmaktadır.
Dünyada mevcut ülkelerden, gıda maddeleri konusunda kendine yeterli olacak nadir ülkelerden birisi Türkiye’dir. Son yıllarda bazı gıda maddelerinin ithal edildiği görülmekte ise de, ithal edilen ürünler genelde lüks tüketim maddeleridir. İthal edilen hayvansal gıda maddeleri hatalı politikalara dayanmakta ve hazırlanan bu projenin ne denli önemli ve gerçekçi olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye hayvan varlığı itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde birinci ve Dünya ülkeleri arasında ise yedinci sırada yer almaktadır. Ancak verim yönünden ise oldukça geri sıralarda yer almaktadır.
Dünya ülkelerini gittikçe ciddileşen bir ölçüde tehdit etmeye başlayan gıda krizine rağmen, Türkiye sahip olduğu büyük potansiyelini henüz tam anlamıyla kullanamamaktadır.

2.2. PROJENİN PLAN PROGRAMLARLA İLİŞKİSİ

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) Hayvancılık özel ihtisas komisyonu raporunda yer verilen Tarım Stratejisi belgesinde hayvancılık alanında sektörün vizyonunun; “Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir Hayvancılık Sektörü”  ifadesiyle ortaya konması büyük bir önem arz etmektedir. Yine aynı belgenin stratejik amaçlar başlığı adı altında aşağıda belirtilen tespitler yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması,
· Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin rekabet düzeylerinin yükseltilmesi,
· Tarımsal pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve üreticilerin pazara erişim düzeylerinin artırılması, tarım sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, işleme sanayinin rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temin edilmesi ile tüketici tercihlerinin karşılanması amacına yönelik tedbirlerin alınması,
· Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman sağlayan yaklaşıma dayalı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması ve söz konusu projelerin kırsal yaşam şartlarını iyileştirecek biçimde uygulanması,
· Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek üzere; kar amacı gütmeyen Tarımsal Üretici Birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi ile tarımsal nitelikli diğer üretici örgütlerinin geliştirilmesi, söz konusu örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi, temel stratejik amaçlardır.
Özet olarak; planlı dönemlerde de gelinen noktada temel besinlerin en önemlileri olan hayvansal ürünler (özellikle et ve süt) üretimimiz yetersizdir. Bu ürünlerde dışa bağımlılık giderek artmaktadır. 2010 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın et ve süt ithalatına izin vermesi bunun en çarpıcı örneğidir.

2.3.YATIRIMCI HAKKINDA GENEL BİLGİ

2.4. PROJEYİ HAZIRLAYAN

BülentBOYALIOĞLU
ZiraatMühendisi
Tel:
e-mail:

BÖLÜM III PİYASA ETÜDÜ

3.1. ÜRÜNLER

Hazırlanan bu proje ile üretilecek ürünler; kasaplık besi hayvanı, dolayısıyla ettir. Bu ürünlerden önemli olmaları nedeni ile et ve süt üretimi kısaca incelenmiştir.

3.1.1. ET ÜRETİMİ

3.1.1.1. ETİN BESİN DEĞERİ

İnsan beslenmesinde etin önemli bir değeri vardır. Ortalama olarak bir kişinin günlük protein ihtiyacı 70gr/gün’dür. Bu ihtiyacın en az %40 – 50’lik kısmının hayvansal proteinlerle karşılanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Sağlık Komitesi’nin yaptığı hesaplamalara göre yetişkin bireylerin günlük protein ihtiyaçları, bireylerin ağırlıklarının her kilosu için bir gramdır. Verilen bu miktar kişinin alması gereken protein minimum protein miktarı olarak kabul edilmiş olup, bu oranın en az 1/3’ünün et, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal protein bakımından zengin olan gıdalardan alınması öngörülmektedir.
Etin yapısı proteinden başka diğer bazı önemli elemanları da kapsamaktadır. Et cinslerinin kimyasal birleşimleri aşağıda tablolar halinde verilmiştir.