Etiket Arşivleri: OÖGP

İç Tetkik Prosedürü v2

 1. AMAÇ

Planlanmış düzenlemelerin ve kalite yönetim sistemi şartlarının etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve devamlılığını tespit etmek üzere planlanan aralıklarla tarafsız bir şekilde iç tetkikler yapmaktır

 1. KAPSAM

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi alanında görev yapan tüm departmanları ve bütün sistem tetkiklerini kapsamaktadır.

 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

KYT: Kalite Yönetim Temsilcisi

OGP: Operasyonel Gereksinim Programı

OOGP: Operasyonel Ön Gereksinim Programı

YGG: Yönetimi Gözden Geçirme

Kalite Sistem Tetkiki / Denetimi / Audit: KYS ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uyup uymadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir.

Baş tetkikçi / Baş Denetçi / Baş Auditor: Bir KYS sistem tetkikini yönetebilecek nitelikte ve yetkide kişi.

Tetkikçi / Denetçi / Auditor: Bir KYS sistem tetkikinin tümünün ya da bir kısmının gerçekleştirilmesinde görev alabilecek nitelikte ve yetkide kişi.

Kılavuz / Rehber: Tetkik sırasında tetkikçilere yardım etmek ve tetkik sırasında belirlenen gözlem ve uygunsuzluklara şahitlik etmekten sorumlu kişi.

Gözlemci: Tetkikçi eğitimini başarıyla tamamlamış olup, deneyim kazanmak üzere tetkike izleyici olarak katılan kişi.

Uygunsuzluk: ISO 9001:2008 KYS standardına ve/veya sistem dokümanlarına uygun olmayan, uygulanmayan ya da farklı uygulanan; OGP ve OOGP gerekliliklerine uymayan hususlardır.  Ayrıca Kalite sistemini yönetimin gözden geçirmesi (YGG) sırasında  alınan kararların hedef tarihlerinde gerçekleşmemesi ile ilgili durumlardır. Uygunsuzluklar tetkik edilen bölümün kontrolünde olmayan, fakat sistem açısından çok önemli eksiklik olan konulardaki eksik ya da farklı uygulanan durumlarla da ilgili olabilir.

Gözlem: Mevcut kriterlere göre uygunsuzluk olarak değerlendirilmeyen, fakat ileride bir uygunsuzluk yaratabilecek hususlardır. Gözlemler tetkik edilen bölümün kontrolünde olmayan konulardaki eksik ya da farklı uygulanan durumlarla da ilgili olabilir.

Tavsiye: Sistemi iyileştirici ve geliştirici tavsiyeler.

 1. SORUMLULUK

                  Genel Müdür

Genel Müdür Y.

Kalite Yönetim Temsilcisi

                  Satın alma Müdürü

                  Üretim Müdürü

                  Laboratuar ve Teknik Müdür

REFERANSLAR

       PR.KY.02 Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü

       PR.KY.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

            PL.KY.07 İç Tetkik Planı

            FR.KY.04 İç Yazışma Formu

                   PL.KY.08 Detay Tetkik Planı

            LT.KY.06 İç Tetkik Soru Listesi

                   RP.KY.02 İç Tetkik Raporu

                   FR.KY.20 Düzeltici ve  Önleyici Talep Formu

 1. UYGULAMA

 • KY.07 İç Tetkik Planı, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından bir önceki yılın Aralık ayı sonunda hazırlanır ve Genel Müdür Y. tarafından onaylanır ve Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer. Tetkikler kalite sistemi içindeki tüm müdürlükleri kapsayacak ve en az yılda bir defa yapılacak şekilde planlanır.

 • Bu plan,hangi departmanın denetleneceğini, denetleme tarihini ve denetçilerin isimlerini içerir. Hiçbir tetkikçi kendi departmanını denetleyemez.Bu nedenle denetleyenle denetlenen birim birbirinden bağımsız olmak zorundadır.

 • KY.07 İç Tetkik Planı, tetkik edilecek bölümlere Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından çıktı alınarak veya e-mail yoluyla 1 hafta öncesinden gönderilir.

 • Denetlemesi yapılacak, Bölüm Sorumlusu’na ve denetçilere yaklaşık bir hafta önceden bir “FR.KY.04 İç Yazışma Formu”yla Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından denetlemenin kesin tarihi,denetim içeriği bildirilir ve belirlenen tarih ile ilgili olarak bir uygunsuzluk olursa, karşılıklı  belirlenecek diğer bir tarihte uzlaşma sağlanır. Denetimlerde birden fazla denetçinin görev alması durumunda, Kalite Yönetim Temsilcisi tetkikçilerden birisini baş denetçi olarak seçer.

Tetkikçilerde Bulunması Gereken Özellikler:

 • Tetkikçilik konusunda şirket içi veya şirket dışı bir eğitimden geçmiş ve bunu belgelendirmiş olmak,

 • Tarafsız ve objektif olmak, bir tetkikçide bulunması gereken diğer vasıflara sahip olmak.

İç Tetkikler,tetkikçi eğitimi almış personel tarafından ISO 9001 standardına ve tetkik ettiği birimle ilgili dokümanlara göre yapılmaktadır.

PL.KY.08 Detay Tetkik Planı:

 • “PL.KY.08 Detay Tetkik Planı”:Tetkikin yapılacağı tarihi, tetkik süresi, açılış ve kapanış toplantı saatleri, toplantılara kimlerin katılacağını, hangi saatlerde hangi kısımların tetkik edileceği v.b. tetkik ile ilgili detaylı bilgileri içeren bir plandır. Baştetkikçi,detay tetkik planını hazırlar ve Genel Müdür Y.’ye onaylatır.

 • Baştetkikçi, tetkik edilecek birim ile tetkik tarihini belirleyerek detay tetkik planını en geç tetkik tarihinden bir hafta önce ilgili birime gönderecektir.

KYT tarafından her denetleme için ayrı bir LT.KY.06 İç Tetkik Soru Listesihazırlanır.

Tetkikin Gerçekleştirilmesi:

 • Tetkikçiler ve tetkik edilecek birimdeki görevli personelin de katılacağı tetkike, açılış toplantısı yapılarak başlanır. Açılış toplantısında, tetkikin amacı, tetkikin nasıl bir yol izleneceği ve uygunsuzluk tanımı açıklanır. Detay tetkik planı gözden geçirilir.

 • Tetkikçi(ler) soru listelerini kullanarak, tetkiki gerçekleştirir. Tetkik sırasında olumlu-olumsuz notlar alırlar ve görmüş olduğu uygunsuzlukları ve gözlemleri tetkik sırasında kılavuza objektif delillerle gösterirler.

 • Tetkikçiler tarafından, (kapanış toplantısından önce) tetkik sırasında bulunulan uygunsuzlukların giderilmesi için “FR.KY.20 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu”

 • Tetkik tamamlandığı zaman tercihen açılış toplantısına katılan aynı kişilerle kısa bir kapanış toplantısı yapılır. Bu toplantıda olumlu bulunan konular, varsa düzeltici ve önleyici faaliyet talebinde bulunulacak uygunsuzluklar objektif delillerle açıklanır, gözlemler ve tavsiyeler belirtilir. Tetkikin genel olumlu-olumsuz değerlendirmesi yapılır.

 • Kapanış toplantısında düzeltici faaliyet(ler)in tamamlanma süresi tetkikçi onayıyla belirlenir. Bu süre duruma göre en kısa süre olmalıdır.Tavsiye edilen süre en geç 1 aydır.Denetlenen birim,bu zaman zarfında gerçekleştirilmesi gereken DÖF’leri yapacağına dair DÖF’e imza atar.

Tetkikin Raporlanması:

 • “RP.KY.02 İç Tetkik raporu”nda,denetlenen birimin görülen olumlu yönleri,uygunsuzlukları, gerekliyse düzeltici ve önleyici faaliyet talepleri (DÖF No, konu ve tamamlanması için verilen en geç tarih olarak), gözlem ve tavsiyeler yer almalıdır. Tetkik sırasında kullanılan soru çizelgeleri ve onaylı detay tetkik planı tetkik raporu ekinde yer alır. Tetkikin raporlanmasından baştetkikçi sorumludur.

 • Baş tetkikçi tetkik raporunun kopyasını ilgili departman ve Genel Müdür Y’ye,orjinalini İç Tetkik Listesi,DÖF ve Onaylı Detay Tetkik Planı ekleriyle birlikte de KYT’ne gönderir. KYT’ye verilen dokümanların bir kopyası da takip tetkikinde kullanılmak üzere tetkikçide kalır.

Takip Tetkiki :

 • Takip tetkikleri, mümkünse planlı tetkiki gerçekleştiren tetkikçiler tarafından mümkün değilse KYT tarafından görevlendirilen diğer tetkikçiler vasıtasıyla yapılır.

 • Tetkikçi faaliyetin gerçekleştirildiğini ve etkinliğini yerinde doğrulayacak ve bu doğrulamadan sonra DÖF’nin “doğrulama” bölümünü, tetkik edilen birim de DÖF’nin “tamamlanmıştır” bölümünü imzalayacaktır.

 • Tetkikçi,gözlemler konusunda yapılan düzeltici faaliyetleri de doğrulayacaktır.

 • Takip tetkikinde doğrulanmamış olan faaliyetlerin gerçekleşmeme nedenleri takip raporunda ve DÖF üzerinde tetkikçi tarafından açık bir şekilde belirtilecektir.Değerlendirme sonucunda,baştetkikçi tarafından kararlaştırılmış bir sonraki tarihte (en geç 2 haftaya) kadar 2.takip tetkik yapılacaktır.2.takip tetkik zamanı gelmesine rağmen DÖF’te belirtilen uygunsuzluklar giderilmemişse Tetkik Raporunda yazılıp Genel Müdür’e rapor edilir.

Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü

1.AMAÇ: Bu prosedürle ……………………………………………………………nde uygulanan GGYS kapsam alanındaki işletme alanları, depolar, personel, hammadde/yardımcı malzemelerde uygulanacak olan hijyen ve sanitasyon kurallarının etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Tüm işletme proseslerini ve tüm çalışanları kapsar.

3.SORUMLULUK:  HACCP VE OÖGP Planında belirtilen tüm prosesleri ve bu proseslerde görev alan tüm personeli, üst yönetimi ve işletmeye giren tedarikçi ve misafirleri kapsar. 

4.PROSEDÜR DETAYI:

 • PERSONEL HİJYENİ:

 • Personel tek tip iş kıyafeti giyecek, saçlarını tamamen kapatacak şekilde bone ve/veya şapka takacak, terlik giyecektir.

 • Personelin iş kıyafeti dışında kıyafetle üretim alanına girmeleri yasaktır.

 • Personel kıyafetlerini temiz tutacak, kıyafetler ütülü olacak ve düzenli olarak temizlenecektir.

 • Saat dahil takı takılmayacaktır.

 • Personel aşırı miktarda parfüm ve kolonya kullanmayacaktır.

 • Erkek personelin saç ve sakal tıraşları yapılmış olacaktır.

 • Ağır grip, nezle, deri döküntüsü, yanığı; kusma ve ishali olan personel GGYS ekibinin bilgisi dahilinde üretim ve servis alanlarına, tuvaletlere girmeyecektir.

 • Hasta olan personel tedavisi bittikten sonra rapor getirip işe başlayacaktır.

 • Personelin İşletme ve Personel Hijyeni-Sanitasyon Planı göre genel sağlık kontrolleri Projeler Koordinatörü ve GGYS Ekip Lideri sorumluluğunda yaptırılır, kontroller sonucu çalışması uygun olmayan personel tedavi görmeden üretim ve servis alanlarına alınmaz. Personelin sağlık kayıtları Projeler Koordinatörü ve GGYS Ekip Lideri tarafından takip edilecektir.

 • Aşağıdaki işlemler her yapıldıktan sonra, eller sıvı sabunla yıkanacak, akan suda durulanacak, kağıt havlu kullanılacak, havlu çöp kutusuna atılacak ve el dezenfektanı kullanılacaktır.

–     Tuvaleti kullandıktan sonra,

 • Yüze dokunduktan sonra,

 • Yemek hazırlığından önce ve sonra, çay aralarında,

 • Hapşırdıktan sonra,

 • Üretim alanına giriş ve çıkışta,

 • Temizlik yaptıktan önce ve sonra,

 • Ellerin kontamine olmasından şüphelenildiği durumlarda.

 • Tırnaklar kısa, temiz ve ojesiz olacaktır.

 • Ellerde kesik veya yara varsa plaster kullanılacaktır.

 • Gerekli yerlerde eldivenle çalışılacaktır, el başka bir yüzeye değince ve eldiven yırtılınca eldiven yenisiyle değiştirilecektir.

 • Gıdaların yanında esnenmeyecek ve hapşırılmayacaktır.

 • Kişisel temizliğe dikkat edilecektir.

 • İŞLETME VE EKİPMAN HİJYENİ

 • Üretim ve depolama alanları birbirinden ayrı olacak, paketleme malzemeleri ile son ürün depoları ayrı olacaktır.

 • Soyunma odaları ve tuvaletler her gün temizlik maddeleri ile temizlenecektir.

 • Bütün alanların temizliği kontrol edilecek, yeterli temizlik yapılmadan prosese başlanmayacak, proses bittikten ve makineler durdurulduktan sonra hijyen ve sanitasyon planına göre makineler, yerler, ekipmanlar vb. temizlenip dezenfekte edilecektir.

 • Üretim ve depolama alanlarında pencere ve kapılar kapalı tutulacaktır.

 • SU HİJYENİ

 • Şebeke suyunun bakteriyolojik kontrolleri yılda en az 2 kez ,kimyasal özellikleri yılda en az bir kez yaptırılacaktır.

 • HAŞERE VE KEMİRGENLERLE MÜCADELE

 • Üretim ve servis alanları ekipman ve gıdalara bulaşmayacak şekilde sözleşmemiz bulunan yetkili firma tarafından ilaçlama yapılacaktır.

 • Kemirgenler için sözleşmemiz bulunan yetkili firma tarafından kemirgen istasyonları aylık periyotlarda denetlenecektir.

 • Sinek telleri kapalı tutulacak, hasar gördüğünde Üretim ve GGYS Ekip Liderine bildirilecektir ve tamiri yaptırılacaktır. (HAŞERE MÜCADELE TALİMATI)

 • DEPO HİJYENİ

 • Depolar kirlendikçe olarak temizlenecektir.

 • Depolarda bulunan yarı ürün ve ürünler üzeri kapalı olarak türlerine göre istiflenecektir.

5.REFERANS DOKÜMANLAR

İşletme ve Personel Hijyeni-Sanitasyon Planı

Operasyonel Ön Gereksinim Programları ( OOGP )

 • OOGP Adı

 • Tehlike Analizindeki Yeri/Aşaması

 • Operasyonel OGP ile Kontrol Edilen Gıda Güvenliği Tehlikeleri

 • Kritik Limitler

 • OOGP’lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren İzleme Programı

 • Ne

 • Nasıl

 • Sıklık

 • Kim

 • Kayıtlar

 • Kontrol Eden / Doğrulayan

 • Düzeltme Ve Düzeltici Faaliyetler