Etiket Arşivleri: Mesleki Etik

Gıda Mühendisinin Mesleki Etik Kılavuzu Çalışmaları ( Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU )

Gıda Mühendisinin Mesleki Etik Kılavuzu Çalışmaları

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

Meslek

 Öğrenmek suretiyle veya bilim yoluyla bir konunun teorik olarak kavranmasının ve bunun için gereken becerilerin üzerine kurulmuş uygulamalardır.

Tanımların Ortak Yönleri

 Özgün bilgi ve becerilerin gerekliliği,

 Toplumda bir grup meydana getirmesi,

 Uygulanmasında kuralların varlığı,

 Dürüst toplum yaratmada önemli işlevleri olması,

 Kamu yararı olması

Meslek ve Toplum

 Meslek sahipleri hem toplum ile hem de aynı mesleğe sahip bir grup ile sürekli temas halindedir.

 Mesleğin üyeleri arasındaki ilişki -dahili

 Toplumla olan ilişki – harici

 İdeal hizmeti verebilmek için mesleki kuralların yanı sıra meslek ile toplum arasındaki ilişki de netleşmelidir.

Mesleğin Dahili ve Harici İlişkileri

DAHİLİ İLİŞKİLER

 Eğitim ve öğretim standartları

 Resmi veya gayri resmi sertifikalandırma veya yetkilendirme prosedürü

 Etik kuralları da içerebilen uygulama kuralları

HARİCİ İLİŞKİLER

 Mesleğin topluma hizmet vermesi

 Gerektiğinde mesleki yargılamaya imkan tanıması

Etik Kavramı

 Ahlak bilimi

 doğru ve yanlış

 iyi ve kötü

 fazilet ve ahlaksızlık

 Erdem (moral), çoğu kez günlük yaşamımızda yer alan aksiyonlar ve düşüncelerin modelleri için kullanılır ve kişilerin kendi yargılarıdır.

 Etik ise bir başka grup tarafından hazırlanmış ve davranışları kontrol eden standart seti olarak kabul edilebilir.

Etik Yaklaşımlar

 Ahlak kuralları ile uyuşmazlık

 Meslek kuralları

 Mesleki erdem rolü

 Etik ortam

1. Ahlak Kuralları ile Uyuşmazlık

 Ahlak bilimi “ahlak kavramını vurgulayarak meslekte yaşanan uyumsuzlukların önlenmesi ve bunların analizini hedefleyen” bir disiplindir.

 Bir anlamda etik bir uyuşmazlık veya bir çatışma yok ise sorun da yok demektir.

 Bu yaklaşımın kuvvetli yönleri akut durumlara çözüm
getirmesidir.

 Ancak kuşkusuz normal olmayan durumların hep göz önüne alınması da zayıf yönüdür.

Kaynak: http://www.gidamuhendisligikongresi.org/images/onuc/dc468feba5afea1.pdf

Meslek Etiği Ders Notları ( M. Mustafa EKİN )

MESLEK ETİĞİ

1.ETİK KAVRAMI

1.1. Etik Tanımı

Tarihsel süreç içerisinde etik kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Sözlük anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik, ahlak felsefesidir. Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.

Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içersindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik ile ahlak kelimeleri, bazı felsefeciler tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte, bazı felsefeciler ise buna karşı çıkmaktadırlar.

Aristotales, etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur. Etik, pratik felsefenin bir bölümü olarak insan eylemleri ve onların ürünlerini konu alır. Etik sözcüğünün iki farklı kullanımı vardır.

İlk kullanımı; alışkanlık töre ve gelenek anlamlarını taşır.

İkinci kullanımı ise (genel kullanımı budur), eylemde bulunan ve davranan kişi, aktarılan eylem kurallarını ve değer ölçülerini sorgulamadan uygulamayıp; aksine kavrayarak ve üzerinde düşünerek talep edilen iyiyi gerçekleştirmek için onları alışkanlığa dönüştüren kişidir.

Alışkanlık, töre ve gelenek böylelikle karakter anlamını da almakta, erdemli olmanın temel tavrı olarak pekişmektedir.

Etik her şeyden önce istenilecek bir yaşamın araştırılması ve anlaşılmasıdır. Daha geniş bir bakış açısı ile, bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması neyin yapılacağı ya da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunamayacağının bilinmesidir. Etik; insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır..

Bireylerin ve toplumların yaşamlarında etik değerlerin varlığı, önem ve gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Etik; iyi, kötü, yararlı gibi sorunları inceleyen, ahlaki bir davranış kuralı ortaya koyan, neyin yapılması gerektiğini, hangi davranışın iyi olduğunu, neyin yaşama anlam kazandırdığını gösteren ahlak bilimi olduğuna göre, bu tanımın sınırladığı tüm değer, kavram ve eylemlere her bireyin saygılı olması gerekir. Tüm var olan ve kabul görmüş etik değerleri reddedebilmek mümkün değildir. Çünkü etik değerler, insan yığınlarını “toplum” ve insanları “birey” yapmaya yetebilecek güçte altyapı oluştururlar

Kısaca belirtecek olursak; etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir. İlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır. Etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.

Mesleki Etik – Gıda Mühendisliği ( Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu )

Meslek

 Öğrenmek suretiyle veya bilim yoluyla bir konunun teorik olarak kavranmasının ve bunun için gereken becerilerin üzerine kurulmuş uygulamalardır.

Özellikler

 Meslek kamu amaçları ile eş anlamlıdır.

 Ayrıca meslek, etik kurallar ile kendi-kendine yönetilebilir.

 Meslek, dürüst toplum yaratma görevine sahiptir.

Meslek Tanımlarının Ortak Yönleri

 Özgün bilgi ve becerilerin gerekliliği,

 Toplumda bir grup meydana getirmesi,

 Uygulanmasında kuralların varlığı,

 Dürüst toplum yaratmada önemli işlevleri olması,

 Kamu yararı olması

Meslek ve Toplum

 Meslek sahipleri hem toplum ile hem de aynı mesleğe sahip bir grup ile sürekli temas halindedir.

 Mesleğin üyeleri arasındaki ilişki-dahili

 Toplumla olan ilişki – harici

 İdeal hizmeti verebilmek için mesleki kuralların yanı sıra meslek ile toplum arasındaki ilişki de netleşmelidir.