Etiket Arşivleri: Louis Pasteur

Pasteurization: Definition and Methods

Pasteurization: Definition and Methods

Pasteurization: A process named after scientist Louis Pasteur which uses the
application of heat to destroy human pathogens in foods. For the dairy industry, the terms “pasteurization”, “pasteurized” and similar terms shall mean the process of heating every particle of milk or milk product, in properly designed and operated equipment, to one (1) of the temperatures given in the following chart and held continuously at or above that temperature for at least the corresponding specified time:

Temperature           Time                   Pasteurization Type
63ºC (145ºF)*         30 minutes       Vat Pasteurization
72ºC (161ºF)*          15 seconds         High temperature short time Pasteurization(HTST)
89ºC (191ºF)           1.0 second         Higher-Heat Shorter Time (HHST)
90ºC (194ºF)          0.5 seconds       Higher-Heat Shorter Time (HHST)
94ºC (201ºF)          0.1 seconds        Higher-Heat Shorter Time (HHST)
96ºC (204ºF)         0.05 seconds     Higher-Heat Shorter Time (HHST)
100ºC (212ºF)        0.01 seconds     Higher-Heat Shorter Time (HHST)
138ºC (280ºF)        2.0 seconds      Ultra Pasteurization (UP)

*If the fat content of the milk product is ten percent (10%) or more, or if it contains added sweeteners, or if it is concentrated (condensed), the specified temperature shall be increased by 3ºC (5ºF). Provided that, eggnog shall be heated to at least the following temperature and time specifications:

Temperature         Time               Pasteurization Type
69ºC (155ºF)         30 minutes    Vat Pasteurization
80ºC (175ºF)         25 seconds     High temperature short time Pasteurization (HTST)
83ºC (180ºF)         15 seconds     High temperature short time Pasteurization (HTST)

The original method of pasteurization was vat pasteurization, which heat milk or other liquid ingredients in a large tank for a at least 30 minutes. It is now used primarily in the dairy industry for preparing milk for making starter cultures in the processing of cheese, yogurt, buttermilk and for pasteurizing some ice cream mixes. The most common method of pasteurization in the United States today is High Temperature Short Time (HTST) pasteurization, which uses metal plates and hot  water to raise milk temperatures to at least 161° F for not less than 15 seconds, followed by rapid cooling. Higher Heat Shorter Time (HHST) is a process similar to HTST pasteurization, but it uses slightly different equipment and higher temperatures for a shorter time. For a product to be considered Ultra Pasteurized (UP), it must be heated to not less than 280° for two seconds. UP pasteurization results in a product with longer shelf life but still requiring refrigeration. Another method, aseptic processing, which is also known as Ultra High Temperature (UHT), involves heating the milk using commercially sterile equipment and filling it under aseptic conditions into hermetically sealed packaging. The product is termed “shelf stable” and does not need refrigeration until opened. All aseptic operations are required to file their processes with the Food and Drug Administration’s (FDA) “Process Authority.” There is no set time or temperature for aseptic processing; the Process Authority establishes and validates the proper time and temperature based on the equipment used and the products being processed.

Source: IDFA, June 2009

Enzimler ( Celal Bayar Üniversitesi )

Jon Berzelius
Patateste katalitik görev yapan maddeler olduğunu,
Louis Pasteur
Katalitik aktivitenin hücre içinde olduğunu, canlı hücreden ayrılamayacağını,
Hans ve Eduard Büchner (1897)
Canlı hücreden ayırdığı maya ekstraktı ile glukozu parçaladı.
Duclaux (19. yy sonu)
Enzim substratının sonuna“az”eki getirilmesini önermiştir. (Örn: proteaz, üreaz, lipaz, amilaz, vb.)
James Sumner (1926)
İlk kez bir enzimin (üreaz) kristalizasyonunu gerçekleştirdi ve bunun bir protein olduğunu gösterdi.
Thomas Ceck ve Sidney Altman (1980)
Belli tip RNA moleküllerinin enzim özelliği gösterdiğini tespit ettiler (ribozimler: RNA enzimleri)

International Union of Biochemistry (IUB) adlandırma sisteminin özellikleri (1965)
1.Reaksiyonlar ve onları katalizleyen enzimler 6 sınıfa ayrılırlar. Her birinin4-13alt sınıfı vardır.
2.Enzimin adı 2 kısımdan oluşmaktadır. (substrat veya substratların adı)+ (katalize edilenreaksiyon tipi)-az Örn: L-malat= NADP+ oksiredüktaz
3. Söz konusu reaksiyonu aydınlatmak için ilave bilgi gerekirse parantez içinde verilebilir. Örn: L-malat + NADP+ Piruvat + CO2 + NADPH + H+
L-malat : NADP+ oksiredüktaz (dekarboksile eden)

ENZİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
ENZİMLERİN SAFLAŞTIRILMASI
ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
ENZİM AKTİVİTESİ
AKTİVASYON ENERJİSİ (Ea)
Enzim-Substrat kompleksi
ENZİMLERİN AKTİF BÖLGELERİ
Kimotripsin Enziminin Bir Peptid Bağını
Hidrolize Etmesi
Aktif Bölgenin Katalitik Etkinliği
ENZİM KİNETİĞİ
ENZİM AKTİVİTESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
KOFAKTÖRLER
Koenzimler
ENZİM İNHİBİTÖRLERİ
Geri Dönüşümsüzİnhibitörler
Yarışmalı İnhibitörler
Yarışmasız İnhibitörler
ENZİM KONTROLÜ
FEED-BACK İNHİBİSYONU
ENZİMLERİN EŞLEŞMİŞ REAKSİYONLARI
ENZİM AKTİVİTESİNİN REJENERASYONU
ENDÜSTRİYEL ENZİM ÜRETİMİ
BAZI ENZİMLERİN ELDE EDİLDİKLERİ KAYNAKLAR
MİKROORGANİZMALARDAN ENZİM ÜRETİMİNDE
KULLANILAN YÖNTEMLER
DALDIRMA VE YÜZEY YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
MİKROORGANİZMALARDAN ENZİMLERİN İZOLE
EDİLMESİ
SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DEPOLAMA
ENDÜSTRİYEL ENZİMLER
İMMOBİLİZE ENZİMLER
İMMOBİLİZASYON YÖNTEMLERİ
…..

Kaynak: http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/gida/docs/databank/enzimler.pdf