Etiket Arşivleri: İYONİK BAĞ

Elementel Analiz ve Mol Kütlesi ( MEGEP )

1. ORGANİK BİLEŞİKLER VE YAPISI

1.1. Organik Kimyanın Tarihçesi

1.2. Organik ve Anorganik Bileşiklerin Karşılaştırılması

1.3. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması

1.3.1. Elektronegatiflik

1.3.2. İyonik Bağ

1.3.3. Kovalent Bağlar

1.3.4. Elektron – Nokta Yapısı(Lewis Yapısı)

1.3.5. Sigma (s) ve Pi () Bağları

1.3.6. Hibritleşme

1.3.7. Koordine Kovalent Bağ

1.3.8. Moleküller ArasıBağlar

2. ORGANİK BİLEŞİKLERDE HİDROJEN ARANMASI

2.1. Hidrojenin Fiziksel Özellikleri

2.2. Hidrojenin Kimyasal Özellikleri

2.3. Hidrojenin Elde Edilişi

2.4. KullanıldığıYerler

3. AZOT

3.1. Azotun Özellikleri

3.2. Azot’un Önemli Bileşikleri

3.3. Azot’un Kullanım Alanları.

3.4. Azot Tayini

3.4.1. Sodyum Eritişiyle Azot Tayini

3.4.2. Amonyak Oluşumuyla Azot Tayini

3.5. Azot , Kükürt ve Halojen Tayininde Dikkat Edilecek Noktalar

4. KÜKÜRT

4.1. Kükürtün Özellikleri

4.2. Önemli Kükürt Bileşikleri

4.3. Kükürtün Kullanım Alanları

4.4. Kükürt Tayini

4.5. Dikkat Edilecek Noktalar

5. HALOJENLER VE ÖZELLİKLERİ

5.1.Halojen Tayini

6. EBÜLİYOSKOPİ

7. KRİYOSKOPİ

Molekül İçi ve Moleküller Arası Bağlar

  1. İYONİK BAĞ:

Metaller Elektron vererek + , Ametaller de elektron alarak – yükle yüklenirler. Bu şekilde +  ve – yükler arasında oluşan elektro statik çekime İYONİK BAĞ denir

ÖZELLİKLERİ

  1. Metallerle Ametaller arasında gerçekleşir.

  2. Elektron alış verişi esasına dayanır.

  3. + ve – yükler arasındaki elektrostatik çekimdir.

  4. Polardır. (Kutuplu)

  5. En kuvvetli iyonik bağ; en aktif metalle en aktif ametal arasında bulunur. (1A-7A)

6.İyonik bağlı bileşikler oda şartlarında katı halde bulunurlar.

7.Katı halde elektrik akımını iletmezler. Ancak eriyik ve çözeltileri iletkendir.

  1. KOVALENT BAĞ:

Elementlerin elektronlarını ortaklaşa  kullanarak oluşturdukları bağa denir.

ÖR: H2 nin yapısını inceleyiniz ?

ÇÖZÜM:1H :1s1 , diğer H’in de benzer biçimde 1s orbitalinde 1e’u vardır. Bu iki yarı dolu atomik orbital girişim yaparak bağ orbitalini oluşturur.