Etiket Arşivleri: İNKÜBASYON

Yoğurt Yapımı

Yoğurt sütün kültürlerle fermente olması sonucu oluşan sağlıklı, besleyici ve sevilerek tüketilen bir üründür. Peynir yapımında olduğu gibi yoğurt yapımında da inek, koyun, keçi ve manda sütleri veya bu sütlerin karışımı kullanılır.

YOĞURT YAPIM AŞAMALARI

 1. Çiğ süt alımı:

Bütün süt ürünlerinde olduğu gibi yoğurtta da hammaddenin özellikleri önemli ölçüde kaliteyi etkilemektedir.

Yoğurda işlenecek çiğ sütün;

– Hastalıksız bir hayvandan sağılmış olması,

– Taze olması,

– Bakteriyolojik kalitesinin iyi olması,

– Yabancı tad ve koku bulunmaması

– Yoğurt  bakterileri  için  inhibitör  (engelleyici)  madde bulundurmaması gerekir.

Dikkat

Süt endüstrisinde temizlikte dezenfektan ve deterjanlar geniş ölçüde kullanılmaktadır. Yeterli durulama yapılmazsa süte geçen bu dezenfektan ve deterjanlar yoğurt yapımında sorun yaratırlar.

Ayrıca ekşiyen sütlerin asitliğini nötrlemek için süt üreticileri tarafından özellikle yaz aylarında sütlere soda katılmaktadır. İçine soda katılan sütlerden yoğurt yapmak çok zordur. Yoğurdun inkübasyon süresi çok uzar, yoğurt gevşek olur ve yoğurtta arzu edilmeyen tad ve koku oluşur.

 1. Klarifikasyon:

Sütün temizlenmesi iki aşamada yapılabilmektedir.

 1. Klarifikatörle: Sütün içinde gözle görülebilen kıl, çöp gibi pislikler ayrılır.

 2. Separatörlerle: Gözle görülemeyen kan, lökosit, hücre parçaları sütten ayrılır.

 3. Standardizasyon:

Yoğurda işlenecek sütün, süt yağının standardize edilmesi işletme ekonomisi açısından gereklidir.

İşletmeye gelen sütün yağ oranı % 3 den fazla ise standardize edilir.

 1. Kurumadde artırılması:

Yoğurda işlenecek sütün kurumaddesi nin arttırılması gerek ürünün kıvamı, gerekse aroması açısından önemlidir.

Sütün kurumadde arttırılmasında şu yöntemler kullanılır.

– Süte koyulaştırılmış süt ilave etmek

– Süte iyi nitelikli süttozu veya peynir suyu tozu ilave etmek

– Süte çeşitli stabilize edici maddeler ilave etmek (selüloz vb.)

– Evaporasyon (buharlaştırma)

– Sütün ultrafiltrasyon ve hiperfiltrasyonla koyulaştırılması.

Ülkemizde  yaygın  olarak  kullanılan  yöntemlerin  başında evaporasyon ve süttozu ilavesi gelmektedir.

Genellikle süttozu % 1-3 oranında katılmaktadır.

Evaporasyonda ise suyun % 10-25 oranında sütten ayrılması sağlanır. Bu koyulaştırma yöntemi yoğurdun kalitesi açısından çok iyi sonuç vermektedir.

 1. Ön ısıtma ve homojenizasyon:

Homojenizasyon süt yağının yüzeyde toplanmasını engellemek için, süt yağının fiziksel olarak parçalanmasıdır.

Homojenizasyon işleminin yapılabilmesi için sütün 60-70°C sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir.

Homojenizasyon ile ayrıca şu yararlar sağlanır.

– Süt yağının yoğurtta eşit dağılımı sağlanır – Yoğurdun kıvamı gelişir

– Yoğurdun su salması önlenir

– Yoğurdun tadı iyileştirilmiş olur

– Yoğurdun hazmolabilme kabiliyeti artmaktadır.

 1. Isı işlemi:

Koyulaştırılmış sıvılarda bakterilerin imhası oldukça zordur. Yoğurda işlenecek sütün kurumaddesi çeşitli yollarla artırıldığı için   – uygulanması gereken ısının da yüksek olması gerekir.

Bu nedenle yoğurt üretiminde 80-85°C de 20-30 dakika, 90°C de 10-15 dakika veya 95°C de 5-10 dakikalık ısıtma pastörizasyon için yeterli olmaktadır.

 1. Soğutma:

Pastörize  edilen  sütün,  yoğurt  oluşumunu  sağlayacak mikroorganizmaların  faaliyet gösterdikleri  sıcaklığa soğutulması gerekmektedir.  Bu amaçla sütün 43-45°C ye kadar soğutulması sağlanmalıdır.

 1. Kültür ilavesi, paketleme

Mayalanma derecesi olan 43-45°C ye soğutulmuş süte % 1-3 oranında kültür (maya) katılarak iyice karıştırılır.

Mayada yoğurt bakterilerinin (streptecoccus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus) oranları % 50/50 veya 55/45 oranlarında olmalıdır.

Eğer mayadaki yoğurt bakterilerinin oranı dengesizse istenilen kalitede bir yoğurt elde etmek mümkün olmamaktadır.

Isıtma işlemine tabi tutulmuş sütün yoğurt mayası ile aşılanması iki şekilde olabilmektedir.

 1. Kaplarda ayrı ayrı aşılama

Isı işlemine tabi tutulmuş süt istenilen büyüklükteki kaplara dökülür. Ambalaj içinde mayalama sıcaklığına kadar soğuyan sütler tek tek şırınga ile mayalanır.

Yoğurt üzerinde kalın bir kaymak tabakası bulunması istenilen hallerde uygulanan bir yöntemdir.

Ancak bu yöntem hem zahmetli hem de fazla miktarda işgücü gerektirir. Ayrıca kapların mayalanması unutulabilir. En önemlisi ise maya şırınga ile verildiği zaman sütün her tarafına iyice dağılıp karışamaz. Bu da yoğurt oluşumu ve mayalanma süresini uzatır. Bu yöntemde aynı kalitede standart bir yoğurt elde etmek zordur.

 1. Toplu halde aşılama:

Mayalama sıcaklığının 2-3 derece üzerine kadar soğutulan sütün miktarına  uygun olarak maya katılır ve iyice karıştırılır. Zaman geçirmeden mayalanmış süt ambalajlara doldurulur.

Bu yöntemde fazla işgücüne gerek olmaz. Ayrıca maya bütün kaplarda eşit olduğundan daima kaliteli ve standart yoğurt elde edilir.

 1. İnkübasyon (Pıhtılaşma)

Ön işlemlerden geçerek kültür aşılanmış sütte, yoğurt oluşumunu sağlayan mikroorganizmaların faaliyet göstermesi için gerekli süre ve sıcaklık ortamını sağlayan devreye inkübasyon denir.

Bu  amaçla yararlanılan  donanımlar ise  inkübatör  olarak tanımlanır.

Mayalama  ve  ambalajlama  işlemi  tamamlandıktan  sonra mayalanmış sütler 41-43°C de 2-3 saat inkübasyona bırakılır.

Süre  yoğurtlaşmayı  sağlayan  mikroorganizmaların  sayıları, birbirlerine oranları ve güçlerine bağımlı olarak değişmektedir.

 1. Soğutma:

Pıhtılaşması tamamlanan yoğurt 10 °C nin altına soğutulur. Bunun için yoğurdu kısa bir süre oda ısısında beklettikten sonra soğutma yapılması idealdir.

Soğutmanın ani yapılması yapı bozukluğuna, yetersiz yapılması ise tatta ekşiliğe neden olur.

 1. Depolama:

Soğutma işlemi tamamlanan yoğurtlar 4°C lik depoda 1  gün bekletildikten sonra satışa sunulurlar.

Yoğurt işlendikten sonra tüketilinceye kadar 1-2 hafta depo ömrü olmaktadır.

Salçada Şahit Numune ve İnkübasyon Talimatı

Şahit Numune: Son kullanma talimatı doluncaya kadar saklanması gereken numunedir. Bu amaçla her üretimden belirlenen sayıda numune alınır, numune odasında son kullanma tarihi dolana kadar saklanır.

İnkübasyon Numunesi: Her üretimden 1 adet alınıp inkübatöre konulan numunedir.

Bombaj Kontrolü: Numune bombaj yönünden kontrol eilir ve varsa yalancı bombaj, yaylı bombaj, hafif bombaj ve kuvvetli bombaj durumu tespit edilir.

Yalancı Bombaj: Normal konserve kutusunun düz alana kutuda herhangi bir hasar meydana gelmeyecek şekilde dik olarak düşürüldüğünde bir tarafın şişmesi veya bir tarafı şişkin konserve kutusunun şişkin tarafına elle bastırıldığında şişkinliğin inerek kutunun normal hale gelmesidir.

Yaylı Bombaj: Bir tarafı devamlı olarak şişkin olan kutunun şişkin kısmına kuvvetle bastırılıdığında eski haline gelmesi ancak diğer ucunun şişmemesidir.

Hafif Bombaj: İki tarafı da şişkin olan kutunun baş parmakla bastırıldığında şişkin olan kısmın esnemesi ancak şişliğin giderilmemesi halidir.

Sert Bombaj: İki tarafı da şişkin olan kutunun baş parmakla kuvvetle bastırıldığında bombaj durumunda herhangi bir değişiklik olmamasıdır.

Hergün üretimi yapılan üretimlerden ürün bazında ve vardiya bazında, 1 adet inkübasyon numunesi ve 2 adet şahit numunesi alınır.

Şahit numune ve inkübasyon numunesi olarak alınan numuneler o üretimin yapıldığı süre içinde değişik zamanlarda alınarak tanımlanır. Alınan numunelerin üretim tarihi, ürün adı, vardiya, lot no bilgileri uygun formlara kaydedilir. Numune ambalajına ise tarih, saat, lot no ve numune no kaydedilir.

 • Şahit numuneler son kullanma tarihi doluncaya kadar saklanır.

 • Saklama tarihi dolan ürünler imha edilir.

 • İnkübasyon numuneleri inkübasyon sonunda analize alınır. Bu analizlerde öncelikle üründe herhangi bir mikrobiyal bozulma olup olmadığı görsel olarak kontrol eilir. Ayrıca inkübasyon aöncesi ve sonrası ölçülen pH farkının 0,5’ten fazla olup olmadığı kontrol edilir.

Mayonezler inkübasyona tabi tutulmaz. Mayonezlerin sevkiyatları mikrobiyolojik analizlerin sonuçlarına göre yapılır. Mayonezlerde ürün bazında ve vardiya bazında 2 adet şahit numune alınır.

İnkübasyon sonrası tat, koku, yapı ve renk kontrolleri duyusal ve görsel olarak yapılır.

Kültür Elde Etme ( MEGEP )

 • 1. EKİM İŞLEMİ

 • 1.1. Tanımı Dikkat Edilecek Noktalar

 • 1.2. Ekim Teknikleri

 • 1.2.1. Sıvı Besiyerine Ekim İşlemi

 • 1.2.2. Agarlı Besiyerine Ekim İşlemi

 • 1.2.3. Yüzeylerden Alınan Örneklerin Ekim İşlemi

 • 1.2.4. Dik Agarlı Besiyerine Saplama Ekim

 • 2. İNKÜBASYON

 • 2.1. Etüvde İnkübasyon

 • 2.2. Su Banyosunda İnkübasyon

 • 2.3. İnkübasyonda Dikkat Edilecek Hususlar

 • 3. KÜLTÜR

 • 3.1. Kültür Çeşitleri ve Tanımları

 • 3.1.1. Saf Kültür

 • 3.1.2. Stok Kültür

 • 3.3. Stok Kültür Elde Etme Aşamaları

Ayran ( MEGEP )

 • 1. AYRAN ÜRETİMİ İÇİN SÜTE UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

 • 1.1. Ayranın Tanımı ve Özellikleri

 • 1.1.1. Ayranın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • 1.1.2. Ayranın Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

 • 1.2. Ayranın Sınıflandırılması

 • 1.2.1. Yağ Oranlarına Göre

 • 1.2.2. Yapım Tekniğine Göre

 • 1.3. Ayran Üretim Yöntemleri

 • 1.3.1. Süte Su Katarak

 • 1.3.2. Yoğurda Su Katarak

 • 1.4. Üretimde Kullanılan Yardımcı Maddeler

 • 1.4.1. Su

 • 1.4.2. Tuz

 • 1.4.3. Stabilizatörler

 • 1.5. Sütün Temizlenmesi

 • 1.6. Standardizasyon

 • 1.7. Homojenizasyon

 • 1.8. Isıl işlem

 • 1.9. Soğutma

 • 2. İNOKÜLASYON (KÜLTÜR İLAVESİ) VE İNKÜBASYON İŞLEMLERİ

 • 2.1. İnokülasyon

 • 2.2. İnkübasyon

 • 2.3. Pıhtının Kırılması

 • 2.4. Soğutma

 • 3. TUZLU SU VEYA TUZ İLAVESİ, AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

 • 3.1. Tuzlu Su veya Tuz İlavesi

 • 3.2. Ambalajlamada Kullanılan Malzemeler

 • 3.2.1. Cam Şişeler

 • 3.2.2. Plastik Ambalajlar

 • 3.2.3. Kapak Malzemeleri

 • 3.2.4. Koliler (Viyol)

 • 3.3. Ambalajlara Dolum

 • 3.4. Kapak Örtme ve Tarih Basma

 • 3.5. Viyolleme

 • 3.6. Şrinkleme

 • 3.7. Taşımada Kullanılan Araçlar

 • 3.8. Soğuk Hava Depoları

Kaynak:http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller