Etiket Arşivleri: İndikatörler

İndikatör Mikroorganizmalar – Çapraz Bulaşma

İNDİKATÖR MİKROORGANİZMALAR

 Gıdalar bozulmaya veya insanlarda enfeksiyon veya intoksikasyona neden olan patojen mikroorganizmalarla kontamine olur ve bu mikroorganizmaların üremesine izin veren koşullarda üretilip pazarlanırsa

 gıdanın raf ömrü kısalacak,

 gıda tüketilemeyecek hale gelecek ve

 bu tip gıdaların tüketilmesi sonucunda

insanlarda sağlık problemleri ortaya çıkacaktır.

Gıda Kalitesi ile İlgili İndikatörleri

 Mikrobiyel ürün kalitesi veya raf ömrünü belirlemek amacıyla kullanılan indikatörler gıdalarda belirli düzeylerde bulunan tipik bozulma etmeni mikroorganizmalar veya onların metabolik ürünleridir.

 Bozulma etmeni mikroorganizmaların sayılarının artması üründe kalite kaybına ve raf ömrünün kısalmasına neden olmaktadır.

indikatör organizmalar

 İndikatör organizmalar kalitesi belirlenecek gıdaların hepsinde bulunmalı (ürüne spesifik olmalı) ve tespit edilebilir düzeyde olmalıdır.

 Ürünün gıda kalitesi ile bu mikroorganizmaların gelişme ve sayıları arasında negatif bir korelasyon olmalıdır.

 Kolaylıkla tespit edilebilmeli, sayılabilmeli ve diğer mikroorganizmalardan açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır.

 İndikatör mikroorganizmaların gelişimi gıdanın kendi florasındaki diğer bakterilerden etkilenmemelidir. Genel olarak, kalite indikatörleri gıdaya özgü olmalıdır.


Nötralleşme Titrasyonları

Nötralleşme Titrasyonları

Bir asit ve bazın reaksiyona girerek su ve tuz oluşturmasına nötralleşme reaksiyonu denir.

Standart reaktifler: 

nötralleşme reaksiyonlarında kullanılan standart çözeltiler kuvvetli asit veya kuvvetli bazlardır.

Asidimetri:

Bir örneğin baz içeriğinin standart asit çözeltisi kullanarak tayin edilmesidir. Asit standart çözeltileri derişik HCl, H2SO4, HClO4 asitlerinin seyreltik çözeltileri kullanılır. HNO3 yan reaksiyonlara neden olduğundan tercih edilmez..

Alkalimetri:

Bir örneğin asit içeriğinin kuvvetli baz ile titre edilerek bulunmasıdır.Standart çözeltiler NaOH, KOH ve Ba(OH)2 den hazırlanır.

Asit Baz indikatörleri

Ortamın proton iyonu konsantrasyonuna göre renk alan zayıf organik asitlerdir.Bir maddenin asit baz indikatörü olarak kullanılabilmesi için dar bir pH aralığında renk değiştirmesi ve kolayca fark edilebilecek asidik ve bazik bölgede faklı renklere sahip olması gerekir.

Asit-Baz Titrasyon Eğrileri

Asit baz titrasyonlarında eklenen baz veya asit hacmine karşı okunan veya hesaplanan pH değerlerini gösterir.

Kuvvetli Asit in- Kuvvetli Baz ile

Kuvvetli Baz ın- Kuvvetli Asit ile

Zayıf Asit in –

Kuvvetli baz ile

Zayıf Baz ın–

Kuvvetli Asit ile

Titrasyon Eğrileri

Kuvvetli Asit – Kuvvetli Baz

 pH, Eğrisi Asidik bölgeden başlayarak dönüm noktasına kadar düz gider (eğim az, pH az değişir)  ve dönüm noktasında ani bir şekilde pH artar

Kuvvetli Baz- Kuvvetli Asit

Eğri bazik bölgeden başlayarak dönüm noktasına kadar düz gider(eğim az, pH fazla değişmez ) ve dönüm noktasında ani bir şekilde pH düşer (keskin


Genel Kimya Deney Raporu – Ph Deneyi

Yaptığımız deneyde bazı renklerin birbirine yakın bir şekilde çıkması bizi karşılaştırma esnasında çok zorladı. Yaptığımız deneyde pH ifadesinin tam katlarının değerleri için renkler bulduğumuzdan ondalık çıkan pH’ı gözle kestirme işlemindeki doğruluk çok küçük bir olasılık. Bu deneyle iyonik çözeltilerin pH larını indikatörler yardımı ile bulup içeriğini zayıf yada kuvvetli; asit veya baz sınıfına sokabiliriz

İndikatörler

% 0,04 lük Bromokrezol yeşili
( Bromocresol green ) ( 3,5,3’,5’-tetra bromo-m-kresolsülfonftalein)

100 mg brom krezol yeşili , 2,9 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etanol karışımında ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra çözeltinin tümü 250 mL lik bir ölçülü balona alınır. 50 mL % 95 lik etanol eklenir ve su ile 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH : 3,6 – 5,2 arasında sarıdan , maviye renk değiştirir.

% 0,04 lük Bromokrezol Moru
Bromocresolpurple (5,5’-dibromo-o-kresol sulfonftalein)

100 mg brom krezol moru , 5 mL % 95 lik etil alkolde çözününceye kadar ısıtılır. Çözünme tamamlanınca 20 mL % 95 lik etil alkol ve 3,7 mL 0,05 N NaOH çözeltisi katılır. Çözeltinin tümü 250 mL lik ölçülü balona alınır, 30 mL % 95 lik etil alkol katılır , iyice karıştırıldıktan sonra su ile çizgiye tamamlanır.

Belirteç , pH : 5,2 – 6,8 arasında sarıdan , mavimsi mora dönüşür.

% 0,04 lük Bromofenol mavisi
(Bromo phenol blue ) ( 3,5,3’,5’-tetrabromofenolsülfonftalein )

100 mg Bromofenol mavisi , 3,0 mL 0,05 N NaOH çözeltisi ve 5 mL % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır.250 mL lik balona aktarılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,8 – 4,6 arasında sarıdan , mavimsi mora dönüşür.

% 0,04 lük Bromotimol mavisi
( Bromothymol blue) ( 3,3’-dibromotimolsülfonftalein)

100 mg bromotimol mavisi 3,2 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 6,0 – 7,6 arasında sarıdan , maviye dönüşür.

% 0,04 lük m-kresol moru
(m-cresol purple) ( m – kresol sülfonftalein )

100 mg m-krezol moru , 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Buna 5,2 mL 0,05 N NaOH çözeltisi katılır. Çözelti 250 mL lik ölçülü balona alınır su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 7,6 – 9,2 bölgesinde sarıdan mora dönüşür.

% 0,02 lik Kresol Kırmızısı
( cresol red ) ( o-kresol sülfonftalein )

50 mg krezol kırmızısı , 2,65 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgiye tamamlanır.

Belirteç , pH : 0,2 – 1,8 arasında kırmızıdan – sarıya , pH : 7,2 – 8,8 arasında sarıdan mor kırmızıya dönüşür.

% 0,2 lik Dimetil sarısı
( Dimethyl yellow ) ( 4-dimetil amino benzen)

500 mg dimetil sarısı 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. 250 mL lik ölçülü balona alınır ve % 95 lik etil alkolle çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,8 – 4,6 arasında kırmızıdan , sarıya dönüşür.

% 0,1 lik 2,4-dinitro fenol
(2,4-dinitrophenol)

250 mg 2,4-dinitrofenol suda çözülür ve 250 mL ye su ile tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,8 – 4,4 bölgesinde renksizden , sarıya dönüşür.

% 0,04 lük Metil oranj
( Methyl Orange ) ( sodyum 4’-dimetilaminobenzen-4-sülfonat)

100 mg metil oranj 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,9 – 4,6 bölgesinde kırmızıdan , sarıya dönüşür.

% 0,1 lik Perdelenmiş metil oranj
250 mg metiloranj ve 150 mg ksilen siyanol FF , 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Çözelti 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 2,9 – 4,6 arasında kırmızıdan , yeşile dönüşür.

% 0,01 lik Metil Kırmızısı
(Methyl Red) (4’-dimetilaminobenzen-2-karboksilik asit)

25 mg metil kırmızısı, 0,95 mL 0,05 N NaOH ve 5 ml % 95 lik etil alkolde ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 125 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılıp , su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 4,2 – 6,3 bölgesinde kırmızıdan , sarıya dönüşür.

% 0,1 lik Perdelenmiş Metil Kırmızısı
250 mg suda çözünebilen metil kırmızısı ve 350 mg ksilen siyanol FF , 50 mL % 95 lik etil alkolde çözülür, 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 4,2 – 6,3 bölgesinde açık mordan , yeşile dönüşür.

Metil Kırmızısı – Metilen mavisi karışım indikatörü
500 mg suda çözünebilen metil kırmızısı , 250 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Ayrıca 250 mg metilen mavisi 250 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. Her iki çözelti ayrı ayrı saklanır ve kullanılacağı zaman eşit hacimlerde karıştırılarak kullanılır.

Belirteç , pH : 4,2 – 6,3 bölgesinde açık mordan , yeşile dönüşür.

% 0,5 lik 1-Naftolftalein
1,25 g 1-naftol ftalein % 95 lik etil alkolde çözülür ve aynı alkolle 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH:7,3 – 8,7 arasında soluk kırmızıdan , maviye dönüşür.

% 0,1 lik 3-nitrofenol
250 mg 3-nitrofenol suda çözülür ve su ile 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH:6,8 – 8,4 bölgesinde renksizden sarıya dönüşür.

% 0,1 lik 4-nitrofenol
250 mg 4-nitrofenol suda çözülür ve 250 mL ye su ile tamamlanır.

Belirteç , pH: 5,0 – 7,0 bölgesinde renksizden , sarıya dönüşür.

% 1 lik fenol ftalein
2,5 g fenol ftalein , % 95 lik etil alkolde çözülür. Ve aynı etil alkolle 250 mL ye tamamlanır.

Belirteç , pH : 8,3 – 10,0 bölgesinde , renksizden , kırmızıya dönüşür.

% 0,02 lik Fenol kırmızısı
( phenol red) ( fenol sülfonftalein )

50 mg fenol kırmızısı , 2,85 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkol karışımında ısıtılarak çözülür. Çözünme tamamlandıktan sonra 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH :6,8 – 8,4 bölgesinde sarıdan , kırmızıya dönüşür.

% 0,04 lük Timol mavisi
(Thymol blue) (timol sulfonftalein )

100 mg timol mavisi , 4,3 mL 0,05 N NaOH ve 5 mL % 95 lik etil alkol karışımında ısıtılarak çözülür. 50 mL % 95 lik etil alkol katılır. 250 mL lik ölçülü balona aktarılıp , su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH : 8,0 – 9,6 bölgesinde sarıdan , mor maviye

pH : 1,2 – 2,8 bölgesinde ise kırmızıdan sarıya dönüşür.

% 0,2 lik Timol ftalein
500 mg timol ftalein 60 mL % 95 lik etil alkolde çözülür. 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır.

Belirteç , pH:9,3 – 10,5 arasında renksizden , maviye dönüşür.

% 1 lik Nişasta Çözeltisi
Suda çözünen cinsten 1 g nişasta , bir havan içinde az miktarda su ile hamur haline getirilir. İyice karıştırılan hamur , kaynar haldeki 100 mL su içine aktarılır. Dayanıklılığı artırmak için , 1 mg HgI2 veya 1 g borik asit katılır ve iyice karıştırılır. 1–2 dakika daha ısıtılan çözelti , oda sıcaklığına soğutulur.