Etiket Arşivleri: Health

Tıbbi ve Yenilebilir Mantarlar & Et Ürünlerinde Kullanımı ( Gülen YILDIZ TURP )

Tıbbi ve Yenilebilir Mantarlar & Et Ürünlerinde Kullanımı

Gülen YILDIZ TURP1*, Meltem BOYLU2

1Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
*e-posta: gulen.yildiz.turp@ege.edu.tr; Tel: +902323113038; Fax: +902323114831

Özet:

Son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelik olarak toplumun bilinçlenmesi ve tüketicilerin doğal gıdalara gösterdikleri ilginin artmasıyla bu konuda yapılan araştırmalar da hız  kazanmıştır. Yüksek besin değerine sahip olan mantarlar uzun yıllardır gıda olarak tüketilmekte ve içerdikleri biyoaktif bileşenler nedeniyle ilaç, kozmetik ürün, diyet takviyesi ve fonksiyonel gıda üretimi alanında kullanılabilme potansiyeli taşımaktadırlar. Mantarlara karşı ilginin giderek artması Dünya’da ve ülkemizde mantar üretim ve tüketiminde önemli gelişim ve değişimlere neden olmuştur. Mantarlar, yüksek oranda protein, karbonhidrat, lif, vitamin, mineral ve biyoaktif bileşenler içermektedirler. Bunun yanında sodyum, yağ, kolesterol ve kalori değerleri düşüktür. Bu özellikler mantarları sağlıklı ve dengeli bir diyetin parçası olabilecek gözde gıdalar haline getirmektedir. Bu çalışmada mantarların üretim ve tüketimi, besleyici değerleri, sağlık üzerine etkileri ve et ürünlerinde kullanımlarına yönelik bilgiler derlenerek sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Beslenme, Et ürünleri, Mantar, Sağlık

Medicinal and Edible Mushrooms & Usage in Meat Products

Abstract:

In recent years, awareness of the community towards healthy nutrition and the interest that consumers have shown in natural foods have accelerated the research conducted in this field. Mushrooms with high nutritional value have been consumed for many years as food and they have the potential to be used in medicine, cosmetics, dietary supplement and functional food production due to the bioactive components they contain. The growing interest in mushrooms has led to significant developments and changes in mushroom production and consumption in the World and in our country. Mushrooms include high protein, carbohydrates, fiber, vitamins, minerals and bioactive components. In addition, sodium, fat, cholesterol and calories are low. These properties make mushrooms the favorite food that can be a part of a healthy and balanced diet. In this study, information on production and consumption of mushrooms, nutritive values, health effects and usage in meat products is compiled and presented.

Keywords: Nutrition, Meat Products, Mushroom, Health

Kaynak: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/462007

Fonksiyonel Besinlerin Sağlığımız Üzerine Etkileri ( Prof. Dr. Turgay COŞKUN )

Fonksiyonel besinlerin sağlığımız üzerine etkileri
Turgay Coşkun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü

SUMMARY: 

Developing scientific technology has increased our awareness of the relationship between diet and disease, and there has been a growing interest in functional foods and their role in the maintenance and improvement of health and wellness. Foods can no longer be evaluated only in terms of macro- and micronutrient content alone. Recently, more attention is being paid to the role of food in bioregulating functions. Any food that exerts health properties beyond the traditional nutrients it contains is termed a functional food. They can be whole, fortified, enriched or genetically engineered foods that are consumed as a part of a daily regular diet. A variety of functional foods or food ingredients have been shown to improve health, reduce the risk of chronic diseases and have an impact on the prevention and treatment of various diseases. Many different fruits, vegetables, grains, fish, and dairy and meat products contain several components that deliver health benefits beyond basic nutrition, such as lycopene in tomatoes, omega-3 fatty acids in salmon and phytoestrogens in soy. Regular consumption of functional foods can help reduce the risk of or manage a number of health concerns, including cancer, cardiovascular disease, gastrointestinal health, menopausal symptoms, osteoporosis and eye health. It should be born in mind that functional foods are not magic bullets and that they are for the establishment of good health. The most effective way to reap the health benefits from foods is to eat a balanced and varied diet.

Key words: functional foods, health, nutraceuticals, phytochemicals, phytoestrogens, flavonoids, polyphenols, phytosterols, omega-3 fatty acids, conjugated linoleic acid,
prebiotics, probiotics, synbiotics.

ÖZET:

Bilimsel teknolojideki gelişmeler diyet ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi anlamamıza olanak vermiş olup, fonksiyonel besinle, bunların sağlığımızın korunması ve geliştirilmesindeki rolleri daha çok ilgi çeker hale gelmiştir. Besinler artık sadece içerdikleri makro- ve mikrobesleyiciler ile değerlendirilmez olmuştur. Son zamanlarda biyolojik düzenleyici rolleri üzerinde daha çok durulmaktadır. Temel besleyici özelliklerinin ötesinde sağlığımıza olumlu katkıları olan besinlere fonksiyonel besinler adı verilmektedir. Fonksiyonel besinler hiçbir işlem görmemiş doğal bir besin maddesi olabileceği gibi fonksiyonel bir besin öğesi ile zenginleştirilmiş veya genetik mühendislik yöntemleri ile değişikliğe uğramış bir besin de olabilir ve günlük diyetle tüketilir. Çok çeşitli besin ve besin ögesinin sağlığımız üzerinde olumlu etkileri, bazı kronik hastalıklardan korunmada ve bu hastalıkların tedavisinde katkıları olduğu gösterilmiştir. Domateste bulunan likopen, somon balığında bulunan omega-3 yağ asitleri ve soyada bulunan fitoöstrojenler gibi çeşitli meyva ve sebzelerle tahıllar, balık, süt ve et ürünlerinde fonksiyonel özellikli bileşenler bulunmaktadır. Düzenli fonksiyonel besin tüketimi kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan korunma ve tedavide, gastrointestinal sistemin sağlığının korunmasında, menapoz semptomlarının hafifletilmesi, osteoporozun önlenmesi ve göz salığının korunmasında etkilidir. Fonksiyonel besinlerin sihirli birer mermi oldukları düşünülmemeli, sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanabilmek için çeşitli besinleri içeren dengeli bir diyet tüketmeliyiz.

Anahtar kelimeler: fonksiyonel besinler, sağlık, nutrasötikler, fitokimyasallar, fitoöstrojenler, flavonoidler, polifenoller, fitosteroller, omega-3 yağ asitleri, konjuge linoleik asit, prebiyotikler, probiyotikler, sinbiyotikler.

Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Güncel Bakış ( Duygu TÜRKÖZÜ )

Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Güncel Bakış
Duygu TÜRKÖZÜ, Nevin ŞANLIER

Özet

Ağır metaller, periyodik cetvelin üçüncü ya da daha yüksek periyodunda bulunan ve fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3 ‘ten daha yüksek olan metaller için kullanılan bir terimdir. Ağır metaller çok çeşitli kaynaklardan ortaya çıkabilmeleri, yaygın kirlenme nedeni oluşturmaları, çevre koşullarına dayanıklı olmaları, daima biyolojik sistemlere yönelik etki göstermeleri ve kolaylıkla besin zincirine girerek canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleri nedeniyle diğer kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir önem taşımaktadırlar. Birçok ağır metal; toprak, toprak ıslah maddeleri, lağım ve endüstriyel atıklar, içme suları, pişirme ve işleme ekipmanları, seramik ürünler, paketleme-kutulama aşamaları gibi kaynaklardan bulaşarak sağlığımızı her geçen gün artan bir risk ile tehdit etmektedirler. Ağır metal kontaminasyonun önlenmesi amacı ile ulusal ve uluslararası alanda yapılan bazı yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu derlemede, insan sağlığı ile olumsuz etkileşimde olan bazı ağır metaller, gıdalara bulaşma yolları ve kaynakları tartışılacak olup ilgili ulusal-uluslararası yasal düzenlemelerden kısaca bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gıdalar, Ağır Metaller, Kontaminasyon, Sağlık

Current Overview: Heavy Metal Contamination of Food

Abstract

Heavy metals is the term used for metals which are the third or higher period in periodic table whose density is higher than 5 g/cm3 higher according to the physical properties Heavy metals are more important than other chemical contaminants as for getting from many different sources, causing widely contamination, being resistant to different environmental conditions and
always effecting on biological systems and increasing concentrations of heavy metals accumulate in organisms can easily enter the food chain. Human heath are being increasingly threatened by the heavy metals day by day via contaminating from various sources such as soil reclamation agents, sewage and industrial waste, drinking water, cooking and processing equipment, ceramic products, packaging stages of boxing. Hence, some national and international legal arrangements are available to prevent heavy metal contamination. In this review, the main contamination ways and sources to food together with related to legal regulations of some heavy metals that adversely interact to human health are briefly discussed.

Key Words: Foods, Heavy Metals, Contamination, Health

Kaynak: http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs/article/view/689/527

Geleneksel Türk Tadı: Pekmez ( Aslı UÇAR )

GELENEKSEL TÜRK TADI: PEKMEZ

UÇAR, Aslı
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Türkiye’de eski yıllardan beri yaygın olarak üretilmekte olan pekmez, ülkemize özgü bir değerlendirme şeklidir. İçerdiği yüksek şekerden dolayı iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olup ülkemizde üretilen en önemli geleneksel gıdalardan birisidir. Pekmez özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, iyileşme döneminde olan kişilerin diyetinde yer alması önerilmektedir. Tarih boyunca Türk milleti içinde şeker olan her şeyden pekmez üretmiştir. Ancak geçmişte ve günümüzde en yaygın olan uygulama, üzümden pekmez üretilmesidir. Bunun yanında elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir, keçiboynuzu gibi meyvelerden de pekmez üretilmekte-
dir. Türkiye’de pekmez üretimi geleneksel olarak binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Pekmez pişirme, helva çekme gibi folklorumuzda geniş yer tutan adetler, sohbetler ve efsaneler vardır. Bu çalışmada, geleneksel olarak büyük önem taşıyan, ancak tüketimi giderek azalan pekmezin tarihçesi, üretim yöntemleri, insan sağlığı üzerine etkisi ve kullanım alanları ile ilgili bilgi vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pekmez, sağlık, beslenme, geleneksel Türk gıdası.

ABSTRACT

Traditional Turkish Taste: “Pekmez”

Pekmez, whose production in Turkey has been widespread since old times, is one use of grapes that is peculiar to Turkey. It is one of the most important traditional foods produced in Turkey. It includes a high amount of glucose in it, which makes it a good carbohydrate and a good source of energy. Pekmez meets most of the daily requirement of especially calcium, iron, potassium and magnesium. As the mineral amounts and the absorption rates are high, it is recommended that pekmez is included in the diets of children, the pregnant, nursing mothers, and patients who are in the healing stage. Turks have produced pekmez from everything that contains glucose throughout history. Nevertheless, the most widespread application has been the production of pekmez from grapes, both in the past and today. In addition to grapes, fruits such as apples, mulberries, apricots, plums, watermelons, figs and carobs are also used to obtain pekmez from. The conventional production of pekmez in Turkey dates back to thousands of years ago. There are traditions, conversations and legends, involving the cooking of pekmez and helva making, which are common in the Turkish folk culture. The aim of this study is to provide information about the history, the production methods, and the area of use of pekmez, which is traditionally prominent but whose production is getting less and less, as well as its effects on human health.

Key Words: Pekmez, health, nutrition, traditional Turkish taste.


Kaynak: http://ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/U%C3%87AR-Asl%C4%B1-GELENEKSEL-T%C3%9CRK-TADI-PEKMEZ.pdf

Balık Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı için Önemi ( Yalçın KAYA )

Abstract:  The importance of fish fatty acids on human health. In this review, it was reviewed the benefit of fish consumption in nutrition regime on human health. While the nutrition is described as a process in which the livings takes and uses the necessary diets from outside in order to grow, develop and continue their life, the healthy nutrition is described as taking adequate and well-balanced  diets.  Insufficient  and  unbalanced  diets  appearing  in  Third  World  countries  and  faced  health  problems  because  of American  style  unbalanced  diets  attained  the  unminimized  dimension.  In  recent  years,  the  importance  of  adequate  and  well-balanced diets understood and nutritional habits started to be changing. For this reason, recent articles relating to saturated and unsaturated  especially  poly  unsaturated  fatty  acids  which  have  an  impact  on  human  health  were  able  to  be  reviewed  and comprehensively written.

Key Words: Fish, fatty acids, health.

Özet:  Bu  derlemede,  beslenme  rejiminde  bal ık  tüketmenin  insan  sağlığına  faydaları  üzerinde  durulmuştur.  Beslenme,  canlıların  büyümeleri,  gelişmeleri  ve  yaşamlarını  sürdürebilmeleri  için  gerekli  olan  gıdaları  dış  ortamdan  al ıp  kullanmaları  süreci  olarak  tanımlanırken; sağlıklı beslenme, besinlerin yeterli ve dengeli olarak al ınması şeklinde tanımlanmaktadır. Üçüncü dünya ülkelerinde görülen  yetersiz  ve  dengesiz  beslenme,  Amerikan  tarzı  düzensiz  beslenme  nedeniyle  karşılaşılan  sağlık  problemleri  bazı  batı ülkeleri  ve Türkiye’de  küçümsenmeyecek  boyutlara  ulaşmıştır.  Son  yıllarda  yeterli  ve  dengeli  beslenmenin  önemi  anlaşılmış  ve beslenme alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Bu sebeple son yıllarda yapılan ve insan sağlığına etki ettiği tespit edilen doymuş, doymamış ve özellikle çoklu doymam ış yağ asitleri ile ilgili makaleler derlenerek bir bütünlük içinde yazılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balık, yağ asidi, sağlık.


Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığına Etkileri ( Semra AKAR ŞAHİNGÖZ )

ÖZET    Araştırmalar,  omega-3  yağ  asitlerinin  insan  sağlığı  bakımından  yaşamsal  önem  taşıdığını   ortaya  koymaktadır.  Bu  çalışma,  son  yıllarda  omega-3  yağ  asitlerinin  insan  sağlığına   etkilerinin incelendiği araştırma bulgularının derlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Yapılan   araştırmaların    sonuçlarına  göre  de,  bebeklik  döneminden  itibaren  bu  yağ  asitlerinin   gereksinimi karşılayacak oranlarda tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Omega-3 Yağ Asitleri, Sağlık

EFFECTS OF OMEGA -3 FATTY ACIDS ON HUMAN HEALTH

ABSTRACT    Recent researches indicates that omega-3 fatty acids are vital for human health. This study   has been made to collect recent researches’  results of omega-3 fatty acids’ effects on human   health.  According  to  the  results  of  these  researches  consuming  the  rate  of  omega-3  oil   should be taken pain since the begining of  infancy.

Key Words: Omega-3 Fatty Acids, Health

Gıda Katkı Maddelerinin Gıdalardaki Kullanım Miktarları ( Prof. Dr. Selman TÜRKER )

GIDA KATKI MADDELERİNİN GIDALARDAKİ KULLANIM MİKTARLARI

Prof. Dr. Selman TÜRKER

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya

sturkere@gmail.com

Özet

Katkı maddeleri gıdaların duyusal özelliklerini geliştirmek, kalitelerini korumak, hazırlanmalarına yardımcı olmak, besleyici değerlerini korumak gibi amaçlarla kullanılırlar. Bu kaynakları, kullanım miktarları ve kullanılan kimyasalların sağlığımız üzerindeki etkilerinin ne olduğuna dair konular her zaman tartışma konusu olmuştur.

Her ülkede gıda katkı maddelerinin kullanımını düzenleyen ulusal mevzuat ve bunu uygulayan resmi kuruluşlar bulunmaktadır. Uluslar arası komisyonlar katkı maddelerinin insan sağlığı açısından güvenilirliği konusunda çalışmalar yapmakta ve belirli dozlarda kullanımında sakınca olmadığı belirlenen katkı maddeleriyle ilgili listeleri hazırlanmaktadır. Gıda katkı maddeleri uygun şekilde kullanıldığında (izin verilen katkı maddesi, izin verilen gıdalarda ve izin verilen miktarlarda) sağlık riskleri minimize edilebilir. Bu makale ile gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin amaçları, kullanım dozları, bu kullanımı dozlarının hangi kriterlere göre belirlendiği ve izin verilen bu gıda katkı maddelerinin kullanım dozlarının neye göre belirlendiği detayları ile verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Katkı maddesi, gıda, sağlık, kullanım oranı.

Abstract

Additives are using for the purpose of improving sensory characteristics, conserving the quality and nutritional components, helping to prepare of foods. The subjects of usage levels and origins of additives, and health risks are always controversy. There is national legislation for usage of additives and formal organizations to put into practice of this regulations in every country. International commissions carried out risk assessment and safety work and prepare list related with the additives poses no risk to health when used in amounts up to the approved limits. If permitted additives are used in permitted foods up to permitted levels, the health risk can be minimized.

The aim of this study is giving the detailed information about the purpose of food additives, the usage levels and how this level is established.

Keywords: Food additives, food, health, usage level.