Etiket Arşivleri: Gıda

Gıdalarda Bisfenol A Varlığının Değerlendirilmesi ( Buket ER )

Gıdalarda bisfenol A varlığının değerlendirilmesi

Buket ER*, Belgin SARIMEHMETOĞLU**

Öz:

Bisfenol A (BFA), gıda ve içecek ambalajlama materyallerinde hammadde olarak kullanılan polikarbonat plastikler ve epoksi reçinelerin monomeri olan endüstriyel bir kimyasaldır.Bu monomerler yüksek üretim kapasitesine sahiptirler ve yaygın kullanım alanları vardır. Gıdalardaki BFA kontaminasyonunun çoğunluğu BFA içeren kaplardan migrasyon ile şekillenmektedir. Kontamine gıdanın tüketilmesi ile de vücuda alınımı gerçekleşmektedir. BFA’ya maruziyet durumuna bağlı olarak insanların serum, kan, idrar örneklerinde belirli düzeylerde BFA varlığına rastlanabilir. BFA öncelikli olarak endokrin sistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu endokrin bozucu kimyasal madde endojen östrojenlerin aktivitesinde ve androjen sistem üzerine de etkilidir. Ayrıca BFA tiroid hormon fonksiyonunda bozukluklar, merkezi sinir sistemi fonksiyonunda farklılıklar ve immün sistemin baskılanmasında da rol oynayabilmektedir. Bu derlemede, önemli bir gıda kontaminantı olan BFA’nın gıdalara migrasyonu, metabolizması ve toksikolojik etkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Bisfenol A, epoksi reçine, polikarbonat, gıda, endokrin sistem.

The assesment of bisphenol A presence in foods

Abstract:

Bisphenol A (BPA), is an industrial chemical substance as a monomer in the production of epoxy resins and polycarbonates and is used as raw material in food and drink packaging. These monomers are produced with high capacity thus they have a wide usage area. BPA contamination in food usually occurs as a result of migration from the packages that contains BPA. As a results of consumption of the contaminated food, it is taken into body. According to the BPA exposure, BPA may be determined in serum, blood, urine samples of human. BPA affects the endocrine system primarily. This endocrine defecting chemical substance was many affects on the activity of endogenous eustrogens and the androgen system. BPA, also may play a role in thyroid hormone dis-
functions, central nervous system function disorder and immune supression. In this review the migration to food, the metabolism and the toxicologic side effects of an important food contaminant, BPA was mentioned.

Key words: Bisphenol A, epoxy resin, polycarbonate, food, endocrine system.


Kaynak: http://veteriner.org.tr/files/dergi/cilt82sayi1/10.pdf

Nanokompozit Filmlerin Gıda Sanayi Uygulamaları ( Oya Irmak ŞAHİN )

Özet

Endüstride kullanılan ambalaj materyalleri, petrol türevi ve pratikte sindirilemeyen materyallerdir. Bunlar yüksek atık oranları ile ekolojik dengeye zarar vermekte ve işletmeler için de yüksek maliyet unsurları arasında yer almaktadır. Bu olumsuzluklardan yola çıkılarak gıda kalitesinden ödün vermeden, raf ömrünü iyileştirebilecek, düşük maliyetli ve çevreci materyal arayışına girilmiştir. Biyolojik olarak sindirilebilir ve yenilebilir filmler gibi biyolojik bazlı materyaller bu arayışların sonucudur. Ancak biyolojik olarak sindirilebilir filmlerin gıda ambalajı olarak kullanımı bazı zayıf özellikleri nedeniyle sınırlıdır. Nanoteknoloji uygulamaları ile geliştirilen nanokompozit filmlerin kullanımı sonucu bu zayıf özellikler iyileştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nanokompozit, yenilebilir film, gıda, ambalaj

Giriş

Kaliteli ve güvenli gıda koşulları, yalnızca üretim aşamasında değil, ambalajlama ve depolama aşamalarında da sağlanmalıdır. Depolama ve taşıma aşamalarında gerçekleşen değişimler de gıdanın kalitesi üzerine etki göstermektedir. Gıda maddesini stabil hale getirmek ve gıda kalitesini koruyabilmek amacıyla; sterilizasyon, yüksek basınç, radyasyon veya aktif ajanlar gibi birçok fiziksel ve kimyasal işlemler geliştirilmiştir (1). Bu işlemlere ek olarak depolama ve taşıma koşullarına uygun son ürünün ambalajlanması, kalite özelliklerini korumakta ve raf ömrünü uzatmaktadır. Son yıllarda geleneksel ambalajların özelliklerini geliştirme amacıyla yapılan çalışmalar yenilebilir film ve kaplamalar ile bunların nanoteknolojik ürünleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Gıda Sanayinde Yüksek Basınç Uygulamalarındaki Besin Kayıpları ( Elif SEZER )

Özet: Yüksek basınç teknolojileri  günümüzde hızlı bir şekilde yükselişe geçen, ısıl işleme iyi bir alternatif  olarak  görülen bir gıda işleme tekniğidir. Yüksek basınç uygulamalarıyla ilgili araştırmalar özellikle son yüzyılda giderek  önem  kazanmıştır. Gıdalarda  daha  çok  süt,  et  ve  meyve-sebze  ürünlerine uygulanmaktadır.  Yüksek  basıncın  mikrobiyal  gelişimi engellemesinin  yanı  sıra  gıdada  yapı,  tekstür,  aroma  ve  besin  maddeleri  bakımından  en  az  değişikliğe  neden  olması  beklenmektedir. Uygulanacak  basınç,  sıcaklık  ve  süre  parametreleri üzerine  yapılan  araştırmalarda   mikrobiyal   inaktivasyon   ve   besin   değerlerindeki   kayıplar değerlendirilerek   uygun   değerlerin  belirlenmesine çalışılmaktadır.  Çalışmamızda yüksek basınç uygulamalarında gıdalarda görülen besin kayıpları  ile  ilgili yapılmış çalışmalar yer almaktadır. Yapılmış araştırmalar yüksek basınç uygulamalarının besin maddelerinin  korunması açısından olumlu bir uygulama olduğunu ortaya koymaktadır .

Anahtar Kelimeler: Yüksek Basınç, Besin bileşenleri, Gıda

Nutritional Losses in High Pressure Processing of Foods

Abstract : High pressure technologies nowadays is through  in a rapid rise  and  seen as a good alternative to heat  treatments.  Researches  on  high  pressure  applications  have  become  increasingly  important,  especially  in  the  last  century.  High  pressure  is      mostly    applied  on  dairy,  meat  and  fruit-vegetable  products.  As  well  as  preventing  microbial growth, high pressure is expected to cause a change in at least of structure, texture, flavor and nutrients. In  researches  on  application  pressure,  temperature  and  time  parameters,  for  trying  to  determine  the  proper  values,  microbial inactivation and nutritional value losses has been evaluated. In our study, researches related to nutritional  value losses as a result of high pressure applications are included. The researches on the application of high pressure  applications reveal that there is a favorable practice in terms of the protection of nutrients.

Key Words: High pressure, Nutrients, Food

Atama Bekleyen Mühendislerin Eylemi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`ndan atama bekleyen meslek disiplinleri 19 Mart 2015 Perşembe günü Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı`nda basın açıklaması yaptılar.

Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Tekniker ve Teknisyenlerin aralarında bulunduğu grubun açıklamasına CHP Ankara Milletvekili ve önceki dönem ODA başkanlarımızdan Gökhan GÜNAYDIN, MHP Kütahya Milletvekili Alim IŞIK, ODA Başkanı Özden GÜNGÖR, Önceki Dönem BaşkanıDr. Turhan TUNCER, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf SONGÜL ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği eski Başkanı Fehmi KİRAZ katılım sağladı.

Karla karışık yağmur altında gerçekleştirilen basın açıklamasında grup üyeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER ile Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK`in maskelerini takarak, kadro verme tartışmalarını temsili olarak canlandırdılar. Boyunlarına ilmek geçiren grup, “Sadaka değil, hakkımız olan kadroyu istiyoruz”, “Evlenmemiz için bir atama yeter sevgilim”, “Gıda denetimleriyle alınacak 1 önlem, 1000 tedaviden üstündür”, “Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, 14 yılda 86 kadro, artık unutulmak istemiyoruz”, “Avrupa`yı balığa doyurdular, mühendisi kadrosuz bıraktılar” yazılı pankartlar taşıdılar. İşçi tulumu giyen bir mühendis de, “Ziraat mühendisiyim inşaat işçisi oldum. Hayalim değildi, gerçek oldu” yazılı pankart açtı.

Grup tarafından okunan basın açıklamasında, Bakanlığın boş bulunan kadroları için acil olarak atama yapılması istendi.

Gıda Katkı Maddelerinin Gıdalardaki Kullanım Miktarları ( Prof. Dr. Selman TÜRKER )

GIDA KATKI MADDELERİNİN GIDALARDAKİ KULLANIM MİKTARLARI

Prof. Dr. Selman TÜRKER

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya

sturkere@gmail.com

Özet

Katkı maddeleri gıdaların duyusal özelliklerini geliştirmek, kalitelerini korumak, hazırlanmalarına yardımcı olmak, besleyici değerlerini korumak gibi amaçlarla kullanılırlar. Bu kaynakları, kullanım miktarları ve kullanılan kimyasalların sağlığımız üzerindeki etkilerinin ne olduğuna dair konular her zaman tartışma konusu olmuştur.

Her ülkede gıda katkı maddelerinin kullanımını düzenleyen ulusal mevzuat ve bunu uygulayan resmi kuruluşlar bulunmaktadır. Uluslar arası komisyonlar katkı maddelerinin insan sağlığı açısından güvenilirliği konusunda çalışmalar yapmakta ve belirli dozlarda kullanımında sakınca olmadığı belirlenen katkı maddeleriyle ilgili listeleri hazırlanmaktadır. Gıda katkı maddeleri uygun şekilde kullanıldığında (izin verilen katkı maddesi, izin verilen gıdalarda ve izin verilen miktarlarda) sağlık riskleri minimize edilebilir. Bu makale ile gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin amaçları, kullanım dozları, bu kullanımı dozlarının hangi kriterlere göre belirlendiği ve izin verilen bu gıda katkı maddelerinin kullanım dozlarının neye göre belirlendiği detayları ile verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Katkı maddesi, gıda, sağlık, kullanım oranı.

Abstract

Additives are using for the purpose of improving sensory characteristics, conserving the quality and nutritional components, helping to prepare of foods. The subjects of usage levels and origins of additives, and health risks are always controversy. There is national legislation for usage of additives and formal organizations to put into practice of this regulations in every country. International commissions carried out risk assessment and safety work and prepare list related with the additives poses no risk to health when used in amounts up to the approved limits. If permitted additives are used in permitted foods up to permitted levels, the health risk can be minimized.

The aim of this study is giving the detailed information about the purpose of food additives, the usage levels and how this level is established.

Keywords: Food additives, food, health, usage level.

Gıda, Beslenme ve Kanser ( Doç.Dr. Sibel KARAKAYA )

GIDA BESLENME VE KANSER
DOÇ. DR. SİBEL KARAKAYA
Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Beslenme Bilim Dalı
İzmir, 2004

Gerçekler
Her yıl 7.1 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir (ölümlerin % 12.5’i). Batı ülkelerinde diyete bağlı faktörler kanser olgularının % 30’nu, gelişmekte olan ülkelerde ise % 20’ni oluşturmaktadır. Yaklaşık 20 milyon kişi kanser hastasıdır ve 20 yıl içinde bu sayının 30 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılında yeni vaka sayısının 10 milyondan 15 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. Kanser olgularının yarısından fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (The National Institutes of Health) 2003 yılında kanser için yapılan tüm harcamaların 189.5 milyar $ olduğunu bildirmiştir. Beslenmenin kanser riski açısından önemli bir etken olduğu fikri yeni değildir. Yong-He Yan (960-1270) kötü beslenmenin özofagus kanserine neden olacağını Wisemen (1676) ise kanserin ‘’beslenmedeki bir hatadan‘’ kaynaklandığını söylemiştir.

DİYET VE KANSER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hayvan denemeleri, in vitro denemeler ve klinik bulgularla desteklenen epidemiyolojik çalışmalar; diyet ve kanser arasındaki ilişkiyi belirlemekte ve diyet-kanser hipotezini geliştirmek amacıyla yapılacak klinik denemelere temel oluşturmaktadır.