Etiket Arşivleri: Gıda Kalite Kontrol

Gıda Kalite Kontrolünde Elektronik Burunun Kullanımı

ELEKTRONİK BURUN NEDİR?

Elektronik burun yapısında kimyasal sensör dizisi bulunduran ve insan burnunun algılayamadığı seviyelerdeki kokular üzerinde hassas ölçüm yapabilen cihazdır.

Bir kokuyu algılayıp tanımlayabilmenin yanı sıra ölçüm yapılan madde içinde her bir kokudan ne oranda bulunduğunu, aynı zamanda kokuların hangi sınıflara dahil olduğunu belirler.

Elektronik Burun’la ilgili ilk araştırmalar 1970 yılında İngiltere’de Warwick Üniversitesinde başlamıştır.

Bu üniversitede başlayan araştırma ve bir burun taklidi makine icadı çalışmaları tüm dünyada devam etmiş ve Elektronik Burun terimi literatüre ilk olarak 1990’da girmiştir.

İlk prototip sistemler 1993’de, ilk ticari sistemler ise 1994’de piyasaya sürülmüştür.

ELEKTRONİK BURUN TARİHÇESİ

Elektronik Burunlar insan beynindeki algılama yöntemine benzer bir yöntem kullanılarak tasarlanmıştır.

Memeliler bir kokuyu kokladığında nefesle çekilen havayla birlikte burna giren koku molekülleri koku algılayıcıları tarafından tutulmakta ve bağlanmaktadır.

Bu sinyal koklama soğanına iletilmekte ve tanıma işlemi beynin koku merkezinde bir eğitim ile öğrenmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Elektronik Burun’da, koku algılayıcılarının yerini kimyasal sensörler, koklama soğanının yerini yapay sinir ağları almaktadır.

Koku molekülleri muhtelif yöntemlerle kimyasal sensör dizisine gönderilir. Bu alıcılar her biri değişik kokuları algılayacak biçimde tasarlanmıştır.


Gıda Kalite Kontrol Sistemleri ( Ethem EKİNCİ )

1. KALİTE İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

1.1.1 Kalite Kavramı

Kalite “ bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir” diye de tarif edilebilir. Tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak, kalite kavramı topluma, toplumun kültürel gelişimine, beğeni ve alışkanlıklarına göre değişen bir kavramdır. Amaç müşteri beğeni ve gereksinimlerini daha iyi yakalamak ve rakiplerinden daha iyi mal hizmet üretmektir. (PALA 1992, s: 4,5,6)

Gıda Kalite Kontrol

Gıda Kontrolü ve Mevzuatına Giriş
BESLENME: SAĞLIKLI VE KALİTELİ GIDA TÜKETİMİ
GIDA SANAYİ
Gıda Sanayinin Tanımı ve İşlevi
Türkiye’de Gıda Sanayinin Gelişimi
MEVZUAT
Mevzuatın Tanımı
Gıda Mevzuatının Tanımı
Gıda Mevzuatının Amacı
GIDA MEVZUATININ TARİHÇESİ
Eski Uygarlıklarda Gıda Mevzuatı
Osmanlı Dönemi Gıda Mevzuatı
Cumhuriyet Dönemi Gıda Mevzuatı
GIDA KONTROLÜNDE TANIMLAR, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Tanımlar
Yetki ve Sorumluluklar
İşyeri Sorumlulukları
Devletin Yetki ve Sorumlulukları
Tüketici Hak ve Sorumlulukları
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK GIDA MEVZUATI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Kaynakları
Kalite Kavram› ve Gıdaların Kalite Ögeleri
KALİTE KAVRAMI
Kalite Nedir?
Kalite Ne Değildir?
GIDALARIN KALİTE ÖGELERİ
Fizyolojik Kalite Ögeleri
Temel Besin Ögeleri
Beslenme Etiketi
Beslenme Beyanı
Sağlık Beyanı
Hijyenik-Toksikolojik Kalite Ögeleri
Teknik Kalite Ögeleri
Duyusal Kalite Ögeleri
Duyusal Özelliklerin Önemi
Duyusal Özelliklerin Belirlenmesi
GIDALARIN KALİTE DEĞİŞİMİ VE RAF ÖMRÜ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Türkiye’de Gıda Kodeksi ve Gıda Kontrolü
GIDA KONTROLÜ VE ÖNEMİ
GIDA YASASI VE KAPSAMI
Gıda Yasasından Öncesi
Gıda Yasasının Getirdikleri
GIDA KODEKSİ: YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER
Yönetmelikler
Tebliğler
GIDA KONTROLÜ
Yetkili Kuruluş
Kontrol Noktaları
Denetim Uygulaması
Kontrol Laboratuarları
Kontrol Personeli
Ceza Uygulamaları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
G›da Standartlar› ve Kontrol Kriterleri
ULUSAL VE ULUSLARARASI GIDA STANDARTLARI VE KONTROL KRİTERLERİ
TÜRK STANDARDLARI ENSTiTÜSÜ (TSE) STANDARTLARI
Genel Bakış
TSE ve Gıda Standardları
TSE Gıda Standardlarında Kontrol Kriterleri
CODEX ALİMENTARiUS COMMiSSiON (CAC) STANDARTLARI
Genel bakış
Uygulama Kodlar›, Rehberleri ve Di¤er Tavsiyeleri
Ürün Standardları
CAC Standarlarının Uygulanması
CAC ve Tüketiciler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaflam›n ‹çinden
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan Kaynaklar
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar›n›n (HACCP) Tanımı ve Genel Prensipleri
GİRİŞ
HACCP SİSTEMİ
HACCP İlkeleri
G›dalardaki Tehlikeler
Biyolojik Tehlikeler
Fiziksel Tehlikeler
Kimyasal Tehlikeler
HACCP Program›n›n Uygulanması
HACCP Ekibinin Kurulması
Ürünün Tan›mlanması
Hedef Kitlenin Tan›mlanması
Ak›fl Diyagram›n›n Oluflturulması
Ak›fl Diyagram›n›n Yerinde Kontrolü
Tehlike Analizi
Kritik Kontrol Noktalar›n›n Belirlenmesi
Kritik Limitlerin Belirlenmesi
‹zleme ve Kontrol Sisteminin Kurulması
Düzeltici Faaliyetler
Do¤rulama
Kay›t Tutma ve Dokümantasyon
HACCP ve ISO 22000:2005
G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi
Yönetimin Sorumlulu¤u
Kaynak Yönetimi
Güvenli Ürünlerin Planlanmas› ve Gerçeklefltirilmesi
G›da Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli K›l›nmas›, Doğrulanması ve İyileştirilmesi
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Okuma Parças›
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtarı
S›ra Sizde Yan›t Anahtarı
Yararlan›lan Kaynaklar
Baz› G›dalar›n Üretiminde HACCP Uygulamaları
G‹R‹fi
SUCUK ÜRET‹M‹NDE HACCP UYGULAMASI
YO⁄URT ÜRET‹M‹NDE HACCP UYGULAMASI
ELMA SUYU ÜRET‹M‹NDE HACCP UYGULAMASI
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtarı
S›ra Sizde Yan›t Anahtarı
Yararlan›lan Kaynaklar
G›da Mevzuat› Aç›s›ndan G›dalarda Bulunan Kontaminantlar
G‹R‹fi
M‹KROB‹YOLOJ‹K BULAfiANLAR
Bakteri ve Bakteri Toksinleri
Küf ve Mikotoksinler
Virüsler
K‹MYASAL BULAfiANLAR
Nitrat
A¤›r Metaller
3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD)
Dioksin (poliklorlu dibenzo-para-dioksinler (PCDD’ler) ve
poliklorlanm›fl dibenzofuranlar›n (PCDF’ler) ve dioksin benzeri
poliklorlubifeniller (PCB’ler))
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
Erusik Asit
Pestisitler ve Bitki Büyüme Düzenleyicileri
Veteriner ‹laçlar›
Ambalaj Maddelerinden Geçifl
F‹Z‹KSEL BULAfiANLAR
Radyoaktif Maddeler
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Yaflam›n ‹çinden
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar
G›da Kontrol Örgütleri ve G›da Güvenli¤indeki Rolleri
G‹R‹fi
ENTERNASYONAL GIDA GÜVENL‹⁄‹ VE ÖNEM‹
FAO / WHO
FAO / WHO Bünyesinde Codex Alimentarius Komisyonu (CAC) ve Görevleri
Yatay Komiteler
Dikey Komiteler
Bölgesel Komiteler
G›da Güvenli¤i, Uluslararas› Ticaret, WTO’nun Rolü ve SPS Anlaşması
ISO (Uluslararas› Standardizasyon Örgütü)
AVRUPA B‹RL‹⁄‹NDE (AB) GIDA KONTRO ÖRGÜTLER‹
Sa¤l›k ve Tüketici Koruma Genel Direktörlü¤ü (DG SANCO)
Avrupa G›da ve Veteriner Ofisi (Food and Veterinary Office – FVO)
Avrupa G›da Güvenli¤i Otoritesi (EFSA)
AMER‹KA B‹RLEfi‹K DEVLETLER‹NDE (ABD) GIDA KONTROL
ÖRGÜTLER‹: FDA, USDA, FSIS, EPA
Et ve Tavuk
Pestisitler
Restoranlar ve Yiyecek Dükkanlar
Su
USDA-FSIS
TÜRKİYE’DE GIDA KONTROLÜ
Risk Analizi
Tar›m ve Köyiflleri Bakanlığı
Özet
Kendimizi S›nayal›m
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde Yan›t Anahtar
Yararlanılan Kaynaklar

Kaynak: http://ue.anadolu.edu.tr/eKitap/GKA101U.pdf