Etiket Arşivleri: FOTOMETRİ

Enstrümantal Analiz Spektrofotometrik Yöntemler

ENSTRÜMANTAL ANALİZ

Spektrofotometrik yöntemler

ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ

• Işının absorpsiyon düzeyinin ölçülmesi ile gerçekleştirilen analizlere absorpsiyometri denir.

• Doğal olarak renkli veya sonradan renklendirilen bir bileşiğin görünür bölgeye ait bir ışığı absorplamasına dayanan absorpsiyometrik yöntemlere kolorimetri denir.

• Spektrofotometri ise görünür bölge (visible, GB), Ultraviyole (UV), infrared (IR) bölgelerdeki belli dalga boyundaki herhangi bir ışının madde tarafından absorplanmasına dayanan yöntemlerdir.

• UV ve GB ışınları, daha çok kantitatif analizlerde, IR ışınları ise kalitatif analizlerde kullanılmaktadır

FOTOMETRİ, çok genel bir terimdir.

• Absorpsiyon dışında emisyon ölçümlerini de içine alır.

• Fotometri bir maddenin absorbe ettiği veya yaydığı ışının miktarının ölçülmesidir.

Fotometri tekniği 4 genel grupta toplanır.

1) Kolorimetrik veya spektrofotometrik analizler

2) Florometrik analiz metotları (Floresans özelliğe sahip maddelerin yaydığı ışının şiddetinin ölçülmesidir

3) Nefelometrik analiz metotları: Bir süspansiyon tarafından saçılan ışın miktarının ölçülmesi prensibine dayanır.

4) Türbidimetrik analiz metotları: bulanık bir çözelti içinden geçen ışın miktarının ölçülmesine dayanır.

Absorpsiyometride kullanılan temel kavramlar

• Kolorometrik ve spektrofotometrik analizler, kimyasal maddelerin ışığın bir kısmını absorbe edip bir kısmını da geçirmesi prensibinden yararlanılarak geliştirilen analiz yöntemleridir.

Lambert-Beer Yasası

absorpsiyon ölçümlerinin dayandığı kanundur.

Absorplanan fotonların sayısı, ortamdaki absorpsiyon yapan türlerin sayısı ile orantılıdır. Monokromatik ve I0 şiddetinde ışıma, ortamı daha küçük olan I şiddetinde terk eder.


Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49147/39037/enstr%C3%BCmantal-uv-v%C4%B1s.pdf

Spektrofotometri

SPEKTROFOTOMETRİ

Beyaz ışık farklı dalga boyu ve farklı renklere sahip ışınların bir bileşimidir.Her bir ışın dalgalar halinde yayılan ve belli enerjiye sahip fotondur.İki dalganın en yüksek noktaları arasındaki mesafe dalga boyu olarak adlandırılır.

Dalga boyu uzunluk birimleri cinsinden ifade edilir.Genel olarak Angstrom tabiri kullanılmakla birlikte spektrofotometrik ölçümlerde daha çok nanometre, mikrometre, veya milimikron tabirleri kullanılır.10AO=1 nM=1 milimikron.

Elektromanyetik ışınlar dalga boylarına göre adlandırılır.Dalga boylarına göre;

180-400 nm : Ultraviyole
380-700 nm : Görünür
700-2000 nm: İnfrared

KOLORİMETRİ:
FOTOMETRİ:
Lambert-Beer yasası:
1. IŞIK KAYNAĞI:
2. GİRİŞ YARIKLI LEVHASI
3.MONOKROMATÖR:
4.IŞIK KIRICI SİSTEM( PRİZMA)
5.ÇIKIŞ YARIKLI LEVHA
6.KÜVET:
7.DEDEKTÖR
8.GALVANOMETRE
9.GÖSTERGE
Fotometrik Ölçümün Yapılışı: