Etiket Arşivleri: Fındık

Fındık Yetiştiriciliği ( MEGEP )

1. FINDIK

1.1. Fındık Yetiştiriciliği

1.1.1. Tanımı ve Önemi

1.1.2. Bitkisel Özellikleri

1.1.3. Tozlanma ve Döllenme

1.2. Çeşitleri

1.2.1. Yuvarlak Gruba Giren Fındık Çeşitleri

1.2.2. Sivri Gruba Giren Fındık Çeşitleri

1.2.3. Badem Fındık Grubuna Giren Çeşitleri

1.3. Genel İstekleri

1.3.1. İklim İstekleri:

1.3.2. Toprak İstekleri:

1.4. Üretimi

1.5. Bahçe Tesisi

1.5.1. Arazi ve Toprak Hazırlığı

1.5.2. Çeşit Seçimi

1.5.3. Fidan Seçimi ve Dikime Hazırlanması

1.5.4. Dikim Zamanı

1.5.5. Dikim ve Terbiye Sistemleri

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

2.2. İlaçlama

2.2.1. Fındık Zararlıları

2.2.2. Fındık Hastalıkları

2.3. Gübreleme

2.3.1. Gübrelemenin Esasları

2.3.2. Yeni Dikim Fındık Bahçelerinde Gübreleme

2.3.3. Verim Çağında Fındık Bahçelerinin Gübrelenmesi

2.3.4. Verim Çağındaki Fındık Bahçelerinde Kireçleme

2.3.5. Verim Çağındaki Fındık Bahçelerinde Çiftlik Gübresi Uygulanması

2.4. Budama ve Destek Sağlama

2.4.1. Budama Tekniği

2.4.2. Budama Zamanı

2.4.3. Budamada Kullanılan Aletler

2.4.4. Terbiye Sistemine Göre Şekil Kazandırılmış Fındık Bahçelerinde Budama Tekniği

2.4.5. Terbiye Sistemine Göre Şekil Kazandırılmamış Halk Bahçelerinde Budama Tekniği

2.4.6. Kök Sürgün Temizliği

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1. Hasat Zamanı

3.2. Hasadın Yapılması

3.3. Pazara Hazırlama

3.4. Depolama


Sert Kabuklu Meyve Araştırmaları Çalışma Grubu ( Dr. Haydar KURT )

Sert Kabuklu Meyveler Çalışma Grubu (Fındık, Antepfıstığı, Ceviz, Badem, Kestane)

Mevcut Durum

Sert Kabuklu Meyvelerde Çalışan Araştırma Kuruluşlarımız

Dünya Sert Kabuklu Meyve Üretimi

Türkiye Sert Kabuklu Meyve Üretimi

Türkiye Sert Kabuklu Meyve İhracatı

Türkiye Sert Kabuklu Meyve İthalatı

Fındık

Türkiye Fındık Üretim Alanları Haritası

Dünyada fındık üretim alanları (ha)

Dünya Fındık Üretimi (Ton)

Fındık Konusunda Çalışan Araştırma Kuruluşları

Fındık Konusunda Yapılan Önemli Çalışmalar

Fındık Araştırma İstasyonu Tarafından Tescil Ettirilen Çeşitler

Antepfıstığı

Dünya Antepfıstığı Üretimi

Türkiye Antepfıstığı Üretimi

Antepfıstığı konusunda Çalışan Araştırma Kuruluşları

Antepfıstığı Araştırma İstasyonu tarafından tescil ettirilen çeşitler

Ceviz, Badem ve Kestane

BADEM

KESTANE

Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi

SERT KABUKLU MEYVELERDE SWOT ANALİZİ

2023 Hedeflerimiz

2013 Yılında Enstitü / İstasyonlarımız Tarafından Yapılan Yayınlar


Kaynak: https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/SUNULAR/Sert%20Kabuklu%20Meyveler_Haydar%20KURT.pdf

Fındık Ezmesi Analizleri

FINDIK EZMESİ ANALİZİ
1. Fındık Ezmesinde Yapılan Kimyasal Analizler
1.1. Rutubet Analizi
1.1.1. Cihazlar ve malzemeler
– Genel laboratuar malzemeleri
– Etüv, 130 °C’ye ayarlanabilen
– Cam kurutma kabı
– Desikatör
– Analitik terazi, 0,001 g hassasiyetle ölçüm yapabilen

1.1.2. Tayin
Daha önce 130 °C’de tutulan kapların darası alınır ve içlerine 3-5 g numune tartılır. Kaplar tekrar 130 °C’de 6 saat süreyle kurutulur, soğutulur ve tartılarak rutubet miktarı belirlenir.

1.1.3. Hesaplama
Rutubet miktarı yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

%R=((m2-m1)/m1)x100

R: Rutubet miktarı
m1: Numune miktarı, g
m2: Etüvden çıkan numunenin darası, g

1.2. Kül Analizi
1.2.1. Cihazlar ve malzemeler
– Genel laboratuar malzemeleri
– Etüv, 550 °C’ye ayarlanabilen
– Desikatör
– Isıtma Ocağı
– Porselen kroze, 50-100 ml’lik
– Analitik terazi, 0,001 g hassasiyetle ölçüm yapabilen

1.2.2. Tayin
550 °C’lik etüvde 4 saat bekletilip,soğutulup darası alınan krozelere 3-5 g numune tartılır. Krozeler ısıtma ocağına konarak ön yakma işlemi uygulanır. Bu işlemden sonra krozeler 550 °C’lik etüve konulur ve 6 saat bekletildikten sonra soğutulur ve darası alınır.

1.2.3. Hesaplama
Fındık ezmesindeki kül miktarı yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

%K=m1x(100/m2)

K: Kül miktarı
m1: Numune miktarı, g
m2: Kalıntı miktarı, g

1.3. Şeker Miktarı Analizi
1.3.1. Cihazlar ve malzemeler
– Genel laboratuar cihaz ve malzemeleri
– Cam balon, 250 ve 100 ml’lik
– Erlen, 200 ml’lik
– Kaba süzgeç kağıdı
– Su banyosu, 65 ’ye ayarlanabilen
– Analitik terazi, 0,001 g hassasiyetle ölçüm yapabilen

1.3.2. Reaktifler
– Sodyum hidroksit çözeltisi, 6 N
– Hidroklorik asit çözeltisi, %37’lik
– Carrez 1 çözeltisi
– Carrez 2 çözeltisi
– Fehling A çözeltisi
– Fehling B çözeltisi
– Fenolfitalein indikatör çözeltisi
– Metilen mavisi indikatörü

1.3.3. Tayin
2 g numune 250 ml’lik balona tartılır, üzerine 100 ml saf su, 1’er ml carrez 1 ve carrez 2 eklenir ve 250 ml’ye kadar saf su ile tamamlanır. Çözelti kaba süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 50’şer ml 100 ml’lik iki ayrı balona aktarılır. Bunlardan biri invert şeker diğeri de sakaroz miktarı tayini için kullanılacaktır. İnvert şeker için hazırlanan ve 50 ml süzüntü içeren balon saf su ile 100 ml’ye tamamlanıp bürete koyulur. Sakaroz için hazırlanan ve 50 ml süzüntü içeren balona ise 5 ml %37’lik hidroklorik asit çözeltisi eklenir ve su banyosunda sıcaklığı 65 olana kadar ısıtılır ve 5 dakika bekletilir. Ardından hızla suyun altında soğutulur. Çözeltiye birkaç damla fenol fitalein ekleyip 6 N sodyum hidroksit ile çözelti nötrlenir ve 100 ml’ye tamamlanıp bürete koyulur. Ayrı bir yerde 200 ml’lik iki ayrı erlene 5 ml Fehling A, 5 ml Fehling B, 10 ml saf su ve 5 ml büretteki deney çözeltisi eklenir ve kaynatılır. Kaynamadan 2 dakika sonra metilen mavisi ekleyip büretteki deney çözeltisiyle iki titrasyon yapılır.

1.3.4. Sonuç
Titrasyonların sonuçlarına göre invert şeker ve sakaroz miktarı belirlenir.

Fındık İşleme Yatırım Fizibilitesi ( Ereğli TSO )

Dünyada ve ülkemizde piyasa ağırlıklı bir ekonomik yapının güçlenmesine paralel olarak özel sektör yatırımlarının önemi artmış, bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde rekabetçi özel sektör girişimciliği son derece önemli hale gelmiştir.  Bu kapsamda göreli olarak gelir düzeyi düşük yörelerde özel sektör dinamizminin çeşitli araçlarla harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Bu araçlardan biri de özel sektörün bilgi açığını kapatacak çalışmalardır. Özellikle yatırım alanları ve yatırım ile ilgili diğer konularda yapılan çalışmalar; bir yandan yöre girişimcileri için yeni fikirler oluştururken, diğer yandan yöre dışından gelebilecek yerli ve yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ortam sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenen bu proje çerçevesinde Karadeniz Ereğli ilçesi için 7 uygun yatırım alanı belirlenmiş ve bu alanlara yönelik yatırım fizibiliteleri hazırlanmıştır. Amaç, Zonguldak ilinde yapılacak yatırımları uygun alanlara yönlendirerek yerel potansiyeli harekete geçirmek, kaynak israfını azaltmak ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulan bu raporlar ile uygun yatırım alanlarının fizibilite düzeyine çıkarılması hedeflenmiştir. Ancak, nihai fizibilite statüsü kazanma açısından raporlar bazı belirsizliklere ve kısıtlara sahiptir. Bu belirsizlikler ve kısıtlar 3 ana başlık altında toplanabilir:

  1. Projeyi uygulayacak yatırımcıların kimliği belli değildir. Bu durumda hazırlanan raporlarda zorunlu olarak standart bazı varsayımlardan hareket edilmiştir.

  2. Hazırlanan projelerin ne zaman uygulanacağı hususu belirsizdir.

  3. Yapılan fizibilite çalışmalarının destek dokümanlar ile kati hale gelmesi gerekmektedir. Gerekli destek dokümanlar arasında bazı projelerde yasal olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya Ön-ÇED raporu hazırlanması, ilave pazar etütleri yapılması gibi dokümanların hazırlanması gerekli olabilecektir.

Bu belirsizlikler ve kısıtlar altında hazırlanan raporlarda duyarlılık analizleri yapılması, gelecekte ortaya çıkabilecek değişimlere karşı raporların kullanım değerini artırıcı olumlu bir unsur olarak görülmektedir. Ancak, yukarıda açık bir şekilde ifade edilen kısıtlar altında hazırlanan fizibilite çalışmalarının, özel sektör için yol gösterici bir doküman olarak değerlendirilmesi ve uygulama aşaması öncesinde yukarıda sözü edilen konularda ilave çalışmalar ile raporların güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Fındık Kreması Üretim Akışı

Pudra Şekeri Oluşturma
Formulasyona göre toz kristal şeker, şeker öğütme makinesinde pudra şekeri haline getirilir.

Yağ Eritme
Donuk halde olan bitkisel yağ eritme kazanına konularak 35 C’de erimesi sağlanır.

Ön Hazırlama
Tüm içerikteki maddeler ön hazırlama kazanına alınır ve 15 dakika tüm ürünlerin birbirleriyle karışması sağlanır. Bu işlemin ardından ürün winner adı verilen sisteme aktarılır.

Ezme ve Pişirme
Sabit ısıda (38 C) pişirme sağlayan ve içerisinde bulunan bilyeler yardımıyla ürünün ezilerek incelmesini sağlayan winner kazanlarında ürün yaklaşık 4 saat işleme tabi tutulur.

Dinlendirme
Hazırlanmış olan fındık kreması en az 4 saat boyunca paslanmaz kazanlarda dinlendirilir.

Dolum
Dinlenmiş olan ürünler gramajına göre uygun kaplara doldurulur

Soğutma
4 C’de ortalama 2 saat ambalajlanmış olan ürünler soğutmaya bırakılır.

Depolama
Soğumuş ürünler kolilenip uygun şartlarda 18-22 C’de depolanır.

Kaynak: Seyidoğlu Gıda

Dünya ve Türkiye’de Fındık

Nüfus kütüğünde adı bilimsel olarak bitkiler aleminin Fagales takımının, Betulaceae familyasının, Corylus cinsi içinde yer almaktadır.Yeryüzünde, 36-41 kuzey enlemlerinde ve kendine özgü iklim koşullarında yetişen fındık ağacı, kıyılardan en çok 30km içerde ve yüksekliği 750-1000 metreyi geçmeyen yerlerde ürün verir.      Amerika ve İspanya’nın büyük bölümünde tek gövde üzerinde üretilen fındık, ülkemizde ocak dediğimiz sistemle, daha küçük boyuttaki ağaçlarda yetiştirilmektedir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan 16 çeşit fındık bulunmaktadır. Bunlar: Tombul, Palaz, Foşa, Mincane, Çakıldak, Kalınkara, Cavcava, Uzunmusa, Kargalak, Kan, Sivri, İncekara, Kuş, Acı, Yassı Badem ve Yuvarlak Badem adları ile anılmaktadırlar.Merkezi Giresun’da bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü, ticari olarak üretilebilecek 7 çeşit üzerinde geliştirme çalışmalarını da sürdürmektedir.

Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmekte ve fındığın son 6 yüzyıldan beri Türkiye’den diğer ülkelere ihraç edildiği bilinmektedir. Dünya’nın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip bir kaç ülkesinden biri olan Türkiye, toplam Dünya üretiminin % 75’ini, ihracatının ise % 70-75’ini gerçekleştirmektedir.


Fındıkta Aflatoksin ( Prof. Dr. Osman Ecevit )

AFLATOKSİN NEDİR?
Aflatoksin:
Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus bilimsel adlı, mikroskobik, fındıkta parazit olarak yaşayan, çürüklük meydana getiren mantarların çıkardığı toksin veya zehirli maddelerdir.

..