Etiket Arşivleri: Fermente Süt Ürünleri

Starter Kültür ( Saf Kültür ) Üretim İşletmesi Dizaynı ve Fizibilite Raporu ( Mustafa N. GÜVEN )

ÖZET

STARTER KÜLTÜR (SAF KÜLTÜR) ÜRETİM İŞLETMESİ DİZAYNI VE FİZİBİLİTE RAPORU

GÜVEN, Mustafa N.

Yüksek Lisans Tezi, Süt Teknolojisi Bölümü
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Sevda KILIÇ
Haziran, 2008, 82 sayfa

Türkiye’de henüz saf kültür üretimi gerçekleştirilmediğinden süt sanayi ihtiyaç duyduğu toplam kültürü bugün tamamen birkaç ithalatçı firmanın aracılığıyla temin etmektedir. Ancak mevcut kültürlerin, Türk halkının damak zevkine hitap eden ürünlerin elde edilmesine pek de uygun değildir ve aynı zamanda saf kültürlerin yurtdışından ithal edilmesinden dolayı ülke ekonomisi de zarar görmektedir. İnsan beslenmesinde çok önemli rolü olan süt ürünlerinin yapımında kullanılan saf kültürü kendi ülkemizde üreterek ithal yolla temin edilen bu kültürler için ödenen dövizin en azından bir kısmının yurtdışına çıkmasını engellemek gerekir. Bunun için çok geniş ve önemli bir bakteri popülasyonuna sahip olan ülkemiz mikroflorasından faydalanarak damak tadına hitap edecek özelliklere sahip kültürlerin hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, öncelikle, süt ürünleri üretiminde kullanılan saf kültürler hakkında bilgiler ve üretim yöntemleri, ardından, saf kültür üretim işletmesi dizaynı ve fizibilite raporu oluşturmak için yapılan hesaplamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saf (Starter) Kültür, Laktik Asit Bakterileri, Fermente Süt Ürünleri, Fizibilite

ABSTRACT

THE FEASIBILITY REPORT AND DESIGN OF STARTER CULTURE PRODUCTION PLANT

GÜVEN, Mustafa N.
MSc in Dairy Technology
Supervisor: Prof. Dr. Sevda KILIÇ
June, 2008, 82 pages

As starter culture production has not been able to be realised in Turkey, dairy industry today provides the required total culture through some importer companies. However the available cultures are not suitable to produce the products for the Turkish taste and at the same time the national economy is harmed by the import of the starter cultures. By producing the starter cultures that are very important for human nutrition in our own country, at least some part of the foreign exchange paid for these imported cultures could be kept in hand. To realise this, our country that has a very large and important bacteria population, has to prepare the cultures suitable for the Turkish taste by using microfloration. In this study, firstly, information about starter cultures used in diary production and production methods and secondly, calculations made on the design and feasibility report of the starter culture production plant have been included.

Key Words: (Starter) culture, lactic acid bacterias, fermentated dairy, feasibility

Kaynak: http://www.acikerisim.ege.edu.tr:8081/jspui/bitstream/11454/3445/1/mustafanguven2008.pdf

Yoğurt Teknolojisi

YOĞURT TEKNOLOJİSİ

Fermente süt ürünleri içinde yoğurt en çok bilinen üründür. Akdeniz, Asya ve Avrupa ülkelerinde geniş bir şekilde üretilmektedir.

Laktozu laktik asit v.b. fermantasyon ürünlerine parçalayan bir starter-kültürün, sütü pıhtılaştırmasıyla elde edilen ürünlere fermente süt ürünleri denilmektedir.

Ymer,fermente süt, pıhtılaşmış süt, yayıkaltı, kefir, kımız gibi ürünlerin yanında yoğurtta geniş yer tutmaktadır. Fermente süt ürünlerinin konsistens, koku ve tat gibi duyusal kriterleri üretim yöntemine bağlıdır.

Yoğurt ise sütün streptoccocus thermophilus ve lactobasillus bulgaricus karışımı starter kültürüyle fermente olması sonucunda oluşan bir fermente süt ürünüdür. İki tip yoğurt vardır:

Set tipi: Süt starter kültürüyle inoküle edildikten sonra hemen paketlenir ve inkübasyona paketlenmiş olarak girer.

Stirred tipi: inokülayon ve inkübasyon işlemi tankta yapılmaktadır. İnkübasyon işleminden sonra pıhtı tankta karıştırılır ve paketlenir.

Bunlardan başka yoğurt, “yoğurt dondurması” ve “içilebilir yoğurt “ olarakta üretilebilmektedir. Yoğurdun kokusu ve tadı diğer ürünlerden farklılık göstermektedir. Hakim aroma maddeleri asetaldehit ve asetik asittir.

Türkiye’de genellikle set tipi yoğurt üretilip tüketilmektedir.

Yoğurt üretimi geleneksel ve modern yöntemlerle yapılabilmektedir. Geleneksel yöntemle yoğurt üretiminde herşey tesadüflere bağlı olduğundan standart ve kaliteli bir yoğurt elde edilememektedir.

Modern yöntemle yoğurt üretiminde bütün işlem aşamaları kontrol altında tutulduğundan kaliteli ve standart bir ürün elde edilmektedir. (şekil 65)

“Beyaz yoğurt “ veya “sade yoğurt” yanında meyveli yoğurtlar da çok sevilmektedir. Meyve hazırlarının katım oranı %18’e kadar çıkabilmektedir. Yoğurt yine vanilya, kahve gibi maddelerle aromalandırılmaktadır. Bunların dışında renk veren gıda maddeleri yoğurdun kuru madde içeriğini yükseltirler. Örneğin meyveli yoğurdun kurumaddesi yarım yağlı süt kullanılarak dengelenir.

Şöyleki;% 1,5yağ, %3-4,5 laktoz, %0,3-0,5 stabilizatör, %2-5 kurumadde artışıyla toplam kurumadde %12-16 olur. yoğurt üretiminde önemli aşamalar sırasıyla aşağıda açıklanmıştır:

ÇİĞ SÜTÜN NİTELİKLERİ

Yoğurt üretiminde yararlanılacak çiğ süt şu niteliklere sahip olmalıdır:

Hastalıklı bir hayvandan(örneğin mastitizli)sağılmamış olmalıdır.

Bakteriyolojik kalitesi iyi olmalıdır.

Tat ve kokusu normal olmalıdır.

Yoğurt bakterilerinin gelişimini engelleyen inhibitör maddeler yani antibiyotik(penisilin),bakteriofajlar,deterjan ve dezenfektan madde içermemelidir.

Bileşimi normal olmalıdır.

Fermentasyon ve Bazı Fermente Süt Ürünleri ( Doç.Dr.Özge ÖZGEN ARUN )

Fermentasyon

Fermentasyon organik bileşenlerin Karbonhidrat gibi) oksidasyonu yolu ile enerji elde edilmesi prosesisidir.

Şekerler en yaygın fermentasyon bileşiğidir ve tipik fermentasyon ürünleri de etanol, laktik asit ve hidrojendir.

Bunun yanında butirik asit yada aseton gibi özel maddelerin açığa çıkmasıda mümkündür.

Mayalar bira, şarap yada diğer alkollü içkilerde olduğu gibi etanol ve yanında bol miktarda CO2 açığa çıkmasını sağlarlar.

Gıda teknolojisi ve fermentasyon

Anaerobik koşullarda şekerlerden alkol ve asit üretimidir.

Daha genel bir tanım olarak karbonhidratların alkol ve asite dönüşümü denebilir.

Fermentasyon bilimine Zimoloji denir.

Fermentasyon ile arzu edilen bir mikroorganizma gelişimi sağlanır ve sonucunda alkollü içecekler geliştirilir (şarap, bira) Bunun yanında fermentasyon ile ekşi gıdalarda laktik asit gelişimi ve gıda güvenliği sağlanır ör: yoğurt, turşu ).

Fermantasyon ve SÜT

En eski süt ürünleri fermente ürünlerdir.

İlk önceleri doğal fermantasyon yapılırken daha sonra güdümlü fermantasyona geçiş başlamıştır

Ilıman ülkelerde fermantasyon daha hızlı ilerlemiştir.

Tarihçe eski çağlara dayanır ama bilinçli olarak mandıralarda fermente süt üretimi 1880’lere dayanır

Fermente süt ürünü ne demektir?

Almanya:

“Yağlı yada yağsız sütten doğal fermantasyon yada asit yapan bakterilerin katılması ile yapılan süt ürünü”