Etiket Arşivleri: Enstrumental Analiz

Enstrümental Analiz HPLC-2

ENSTRÜMENTAL ANALİZ HPLC-2

• HPLC dedektörleri
• kolonda birbirinden ayrılan maddeler hareketli faz ile birlikte dedektöre
gelirler. Dedektör maddenin derişimi ile doğru orantılı bir özelliğini ölçmelidir.

HPLC için ideal bir dedektör
• Geniş bir konsantrasyon aralığında yüksek duyarlılığa sahip olmalı
• Düşük gürültü seviyesine sahip olmalı
• Basınç ve sıcaklıktaki değişikliklere de duyarsız olmalıdır.
Gürültü seviyesi: ortamda örnek olmadığında elde edilen pikler. Genellikle
ortamdan sadece su geçirilerek belirlenir. Gürültü seviyesi dedektörün
hassasiyeti hakkında bilgi verir.

• Gürültü (noise) örnekleri

HPLC’de kullanılan dedektörler
• Absorbans Dedektörü
• Floresans Dedektörü
• Refraktif index dedektörü (Kırılma İndisi Dedektörü)
• Elektrokimyasal Dedektör
• İletkenlik Dedektörü

Absorbans dedektörler
• En çok kullanılan dedektörlerden biridir.
• Maddelerin çoğu UV -görünür bölgede çeşitli dalga boylarında absorbansa
sahiptirler. Kantitatif ölçümlerin esası Lambert-Beer yasasına dayanır.
• Absorbans dedektörleri, akış hücrelerinden geçen sıvının sabit ya da istenilen değere ayarlanabilir dalga boyundaki- ışığı absorpsiyonunu ölçerler.


Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49147/28648/enstr%C3%BCmantal_analiz-hplc.pdf

Enstrumental Analiz Ders Notları ( Prof. Dr. Mehmet YAMAN )

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi ž Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları ž Işığın Özellikleri ž UV Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi ž IR Spektroskopisi ž Raman Spektroskopisi ž NMR Spektroskopisi ž X-Işınları Spektroskopisi ž Radyokimya ž Kütle Spektroskopisi ž Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ž Atomik Emisyon Spektroskopisi 2- Elektroanalitik Metodlar Voltametri POLAROGRAFi AMPEROMETRİ KONDÜKTOMETRİ (İLETKENLİK) POTANSİYOMETRİ 3- Kromatografik Metodlar ž Sıvı Kromatografisi ž HPLC Kromatografisi ž Katı-Sıvı Kromatografisi ž İyon Kromatografisi ž Gaz Kromatografisi 4-Termal Analiz Yöntemleri 2

Analiz (Nitel ve Nicel Analiz) Bir örnekte hangi bileşen ve/veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tayinine nitel (kalitatif) analiz denir. Bileşenin miktar veya derişiminin tayinine de nicel (kantitatif) analiz denir. Yine analiz Klasik (Yaş) ve Enstrümental analiz şeklinde de sınıflandırılabilr. Klasik (Yaş) Analiz: Terazi, etüv, fırın gibi temel laboratuar cihazlarının kullanılmasıyla major ve/veya minör düzeydeki bileşenlerin tayin edilmesine denir. 1-5 katyon ve 1-5 anyon analizleri klasik (yaş) nitel analize örnek verilebilirken, g ravimetrik ve volumetrik analiz ise klasik (yaş) nicel analizi oluşturur. Enstrumental Analiz: Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya derişimiyle orantılı sinyal üreten cihazlarla yapılan analize Enstrumental Analiz denir. Enstrumental Analiz 4 grupta sınıflandırılabilir. 1- Spektroskopik Metodlar 2- Elektrokimyasal Metodlar 3- Kromatografik metodlar 4- Termal analiz metodları 3

Spektroskopik Metodlar ž Spektroskopi: Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi şeklinde de sınıflandırılmaktadır. ž En geniş tanımıyla spektroskopi, yüklü ve yüksüz taneciklerle maddenin etkileşmesi sonucu meydana gelen olayların incelenmesine denir. Bu tanımla, kütle spektrometresi de spektroskopiye girmektedir. IŞIK MADDE ETKİLEŞİMİ ž Elektromanyetik ışıma, uzayda çok büyük bir hızla hareket eden enerji türüdür. Türleri arasında; görünür ışık, ısı şeklinde algılanan infrared (kırmızı ötesi) ışınları, X-ışınları ve radyo dalgaları sayılabilir. ž Işık, dalga ve tanecik özellikleriyle tanımlanmaktadır. ž Işımanın dalga özelliği: a=genlik ž Dalganın ilerleme yönüne dik olarak çizilen elektriksel alan vektörlerinden ayrı, bu vektörlere dik yönde oluşan manyetik alan vektörleri de vardır. ž Dalgaboyu (λ): Işık dalgasının ard arda gelen maximum veya minimumları arasındaki doğrusal uzaklıktır ve birimi uzaklık birimidir. (cm, nm) ž Frekans (υ): Belirli bir noktadan birim zamanda geçen dalga sayısı olup, birimi (s-1) dir ve Hertz (Hz) olarak tanımlanır. υ ortama bağlı olmayıp, ışımanın kaynağına bağlıdır. ž Foto elektrik olay: Metal yüzeyinden ışıma ile elektronların koparılması olayıdır. ž Absorpsiyon (Soğurma): Işıma enerjisinin madde tarafından tutulmasıdır.

Kaynak: http://www.profdrmehmetyaman.com/ders_notlari/dersnotlari.htm

Aletli ( Enstrümental ) Analiz ( Prof. Dr. Mehmet Sayım KARACAN )

ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ

Analitik kimya, maddelerin kimyasal bileşimlerini ve bileşenlerin miktarlarının belirlenmesi için yöntem ve alet geliştirilmesini amaçlar. Nitel Analiz; Maddenin yapısı hakkında , atomik, iyonik, moleküler özellikleri hakkında ve fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir. Nicel analiz; madde içindeki herhangi bir bileşenin miktarını belirler. — Kimyasal Analiz — 1-Numune alma, 2-Ayırma, 3. Yöntem Seçimi, 4- Ölçme, 5-Değerlendirme basamaklarından oluşur. Analitik yöntemler klasik veya aletli yöntemler olarak sınıflandırılabilir. —Klasik (yaş) yöntemler Gravimetrik , volumetrik analiz gibi yöntemleri içerir. Kimyasal maddeler, terazi , kalibre edilmiş cam malzeme, ısıtıcı gibi basit laboratuvar malzemelerinin kullanıldığı ve genelde analitin (tayin edilecek madde) daha fazla bulunduğu numunelerin analizinin yapıldığı yöntemlerdir. —Aletli Analiz Yöntemleri Spektroskopik , Ayırma-tayin ve elektrokimyasal yöntemleri içerir. Genel laboratuvar cihazlarının yanı sıra, çeĢitli analitik cihazların kullanıldığı yöntemlerdir. Analitik cihazlar, maddenin, iletkenlik, elektrot potansiyeli, ışın absorpsiyonu veya emisyonu, kütle yük oranı, floresans gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçer. Numuneyi analiz etmek amacıyla bazı bileşenleri ayırmak için kullanılan kromatografik, elektrolitik, elektroforetik yöntemler de aletli analiz yöntemlerindendir.