Etiket Arşivleri: eğitim

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Eğitimi

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER EĞİTİMİ
Hazırlayan :
Yalçın KILIÇ
Kalite Yönetim Müdürü
DÜZELTİCİ FAALİYET
Problemler ortaya çıktıktan sonra yapılan tedavi edici faaliyetlerdir. Kısaca DF ile ifade edilir.
ÖNLEYİCİ FAALİYET
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERE BAZI ÖRNEKLER
—DÜZELTİCİ
—Yangın çıktıktan sonra söndürmek
—Bozuk ürünü onarmak, hurda etmek
—Arıza çıkınca tamir etmek
—Müşterileri küstürünce gönüllerini almak
—Suyu boşaltmaya uğraşmak
—ÖNLEYİCİ
—Yangın çıkmaması için tedbir almak
—Bozuk ürün olmamasını sağlamak
—Koruyucu, önleyici bakım yapmak
—Müşterileri küstürmemek için tedbirler almak
—Damlaları ve akan delikleri kapatmak
DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET KARŞILAŞTIRMASI
DÜZELTİCİ FAALİYET
Problemler ortaya çıktıktan sonra yapılır.
Problemin etkisini ortadan kaldırır.
Problemlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepleri düzeltir.
Etkisi kısa sürer. Kalıcı değildir.
ÖNLEYİCİ FAALİYET
Problemler ortaya çıkmadan önce yapılır.
Problemin kendisini ortadan kaldırır.
Problemlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepleri önler.
Etkisi uzun süre devam eder. Kalıcıdır.
Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin her ikisi de gereklidir.
—Problemler ortaya çıktıktan sonra daha fazla zarar vermelerini önlemek için düzeltilmeleri gerekir.
—Ortaya çıkması muhtemel problemleri çıkmadan önce önlemek gerekir. Bazı problemler sonradan düzeltilse bile etkisi uzun süren zararlar bırakabilir.
—Bazı problemler kendini hissettirmeden umulmadık anda ortaya çıkar. Bunu önceden fark edemeyiz. Bir takım tedbirler alarak bunların bir kısmını önlemek mümkün olabilmektedir.
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN FAYDALARI
Problemlerin ortadan kaldırılmasını, düzeltilmesini ve Problem oluşmamasını sağlar.
Verimliliği ve kaliteyi arttırır.
Sürekli iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlar.
Hataların en aza indirilmesini sağlar. (sıfır hata)
Maliyetlerin düşmesini, karlılığın artmasını sağlar.
Zaman kaybını önleyerek performansın artmasını sağlar.
Sistemin sürekli gelişmesini ve yenilenmesini sağlar.
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER UYGULAMASI
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER NASIL YAPILIR?
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
(PR 8 03)

1.AMAÇ ve KAPSAM
Bu Prosedürün amacı mevcut ve potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmaya ve sistemi geliştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesi için yöntem geliştirmektir.
Bu Prosedür kalite sistemiyle ilgili tüm uygunsuzluklar, iç denetim, dış denetim ve müşteri denetimleri, gözetim ve incelemeler sırasında rastlanılan tüm potansiyel uygunsuzluklar ve firmanın gelişimine yönelik tüm fikir ve öneriler için uygulanabilir. Yazılı veya sözlü müşteri şikâyetleri için de kullanılır.
2.TANIMLAR
DÖF: Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
Düzeltme: Tespit edilen uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen faaliyet.
Düzeltici Faaliyet (DF): Meydana gelen ürün/hizmet uygunsuzlukları ile müşteri şikâyetlerinin sebeplerini tespit etmek ve tekrarını önlemek için planlanan faaliyetlerdir.
Önleyici Faaliyet (ÖF): Meydana gelebilecek ürün / hizmet uygunsuzlukları ile müşteri şikâyetlerinin, daha meydana gelmeden potansiyel sebeplerini tespit etmek, analiz etmek ve ortadan kaldırmak için alınması gereken kısa veya uzun vadeli tedbirlerdir.
3.SORUMLULUK ve YETKİ
DÖF talep edilen bölüm yöneticisi bu faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludur. İyileştirmeye açık alan tespit eden çalışanlarımız faaliyet isteğinde bulunabilirler.
Bu Prosedürün işleyişinden, DÖF’ lerin sonuçlandırılması ve takibinden Kalite Yöneticisi sorumludur.
Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve sonuçların üst yönetime raporlanması ve YGGT’ na sunulmasından Yönetim Temsilcisi sorumludur.
4. UYGULAMA
a) Genel: Sistem uygunsuzluklarının sebeplerini ortadan kaldırmak için DF yürütülür. Potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için ÖF gerçekleştirilir.
Aşağıdaki hallerde kalite sistemi dâhilinde DÖF başlatılması gerektiren uygunsuzluklar, potansiyel uygunsuzluklar ve eksiklikler var demektir;
Yapılan düzenli gözetim, muayene ve testlerin sonuçları ile tespit edilen uygunsuzluklar.
Sistemle ilgili uygunsuzluklar ya da potansiyel uygunsuzluklar, kalite kayıtları, süreçler ve operasyonların incelenmesi sırasında tespit edilen uygunsuzluklar.
İç, dış ve müşteri denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzluklar
Değerlendirme sonucuna göre müşteri şikâyetleri, önerileri ve talepleri
HANGİ SEBEPLERDEN DOLAYI DÖF YAZILIR?
—Kalite sisteminden sapmalar (prosedüre, talimata uymama)
—Uygun olmayan ürünler
—İç denetimlerde saptanan uygunsuzluklar
—Görev gereklerinin, sorumlulukların yerine getirilmemesi
—Toplantı kararlarına uyulmaması
—Tedarikçilerle ilgili problemler ve sıkıntılar
—İyileştirme önerileri
Belirlenen gerekleri aşırı oranda aşmayan eksiklikler ve benzeri küçük uygunsuzluklar tutanaklar ve raporlar ile çözüme kavuşturulur. Tekrar etme riski bulunmayan bu tür hallerde DF açılmaz.
b) Faaliyet talebi / değerlendirme / yürütme: DÖF talepleri FR 8 01 (DÖF Formu) ile yapılır. Talepte bulunan bölüm / kişi ilgili formun ilk bölümünü doldurur. Bu kısımda yapılması istenen faaliyetin türü (düzeltici, önleyici) işaretlenir. Faaliyeti talep eden kişinin ismi, faaliyeti gerçekleştirmesi istenen bölüm / kişi yazılır. Hatanın / muhtemel hatanın tespit şekli işaretlenir. Uygunsuzluk / muhtemel uygunsuzluk özetlenir. Faaliyet gerçekleştirilmesi istenen konunun ilgili standardın (ISO 9001) hangi maddesine denk geldiği parantez içinde belirtilir. Faaliyetin talep edildiği tarih yazılır.
Talepler Yönetim Temsilcisi tarafından incelenir. Faaliyet yapılması uygun görülenler için gerekli faaliyet yürütülür. Faaliyetin tamamlanması öngörülen tarih yazılır. Bu kapsamda Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulaması sırasında mevcut kalite dokümanlarında revizyon ihtiyacının tespit edilmesi halinde Kalite Yöneticisi tarafından durum değerlendirilir ve gereği yerine getirilir.
Açılan Düzeltici faaliyetlerde öncelikle uygunsuzluğun gözden geçirilmesi (müşteri şikâyetleri dâhil) sağlanır. Hatanın (uygunsuzluğun) temel sebebi belirlenir. Tekrar etmemesini sağlayıcı tedbirlere yönelik ihtiyaç değerlendirilir. Gerekli faaliyetler belirlenerek uygulamaya konulur. Uygulanan faaliyetlerin kayıtları tutulur.
Önleyici faaliyet gerçekleştirilmesi gerekli hallerde; öncelikle muhtemel uygunsuzluklar ve bunların sebepleri belirlenir. Uygunsuzlukların tekrarlanmasını önleyici faaliyet ihtiyacı değerlendirilir. Gerekli faaliyetler belirlenir ve uygulanması sağlanır. Uygulanan faaliyetin sonuçları kaydedilir. Uygulanan önleyici faaliyet gözden geçirilir.
c) Müşteri ve 3. taraf şikâyetleri: DÖF ile ilgili gerekli faaliyetleri talep etmek uygunsuzluğu tespit eden kişiye aittir. Uygunsuzluk, dış bir kurum (müşteri ve üçüncü şahıslar) tarafından tespit edilmişse DÖF başlatmak Kalite Yöneticisinin sorumluluğundadır.
Müşteri şikâyetleri için DÖF başlatılması durumunda, Kalite Yöneticisi yazılı olarak müşteriyi inceleme sonuçları ve uygunsuzluk sebeplerinin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir.
d) Sonuçlar ve Takip: Takip, izleme veya denetim işlemleri Yönetim Temsilcisi ya da onun yetki verdiği personel tarafından düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütüldüğü ve hedeflere ulaşıldığının doğrulanması için yapılır.

Haşere / Kemirgen Mücadelesi Eğitimi ( Prof. Dr. Nevzat ARTIK )

SANİTASYON

HAŞERE/KEMİRGEN MÜCADELESİ EĞİTİMİ

1.TANIM

Sanitasyon; hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması olarak tanımlanabilir. Haşere kontrolünde başlıca sanitasyon kuralları;
Yiyecek kaynaklarının kaldırılması
İçecek kaynaklarının kaldırılması
Tecrit olup , bu faaliyetler ile ilgili faktörler ise şu şekildedir.
Temizlik,
Çöp yönetimi
Uygun bina yapısı
Tecrit
Uygun depolama
Bahçe düzeni
Dış ışıklandırma
Haşere kontrolüdür.

2.Temizlik

İlgili kurallar;

1..Dökülmüş saçılmış ürünler temizlenmelidir,

2. Yağlı yüzeyler temizlenmelidir,

3. Dolap , tezgah altı/arkası ,makine altı/arkası gibi görünmeyen yerler temizlenmelidir,

4. Dip köşe temizliğine önem verilmelidir,

5..Giderler temizlenmelidir,

6. Ölü fare, sıçan, kuş gibi hayvanlar varsa atılmalıdır,

7. Ekipmanlarda kalan kalıntılar temizlenmelidir,

8. Süpürge, paspas, çekçek gibi ekipmanlar temiz bırakılmalı ve kullanılmadığı zamanlarda baş aşağı durmalıdır.

3.Çöp yönetimi

İlgili kurallar;

1. Çöp torbası kullanılmalı ,kullanılan çöp torbaları ağzı kapalı çöp konteynerlerine atılmalıdır,

2. Çöp toplama alanındaki çöpler min. 1, max 7 günlük periyotlarla alınmalıdır,

3. Her çöp alınışında, çöp konteynerleri, çöp alanının zemini yıkanmalı, etrafa dökülen kalıntılar temizlenmelidir.

4.Uygun Bina Yapısı

İlgili kurallar;

1. Bina kullanım amacına uygun inşa edilmelidir,

2. Havalandırması, ışıklandırması uygun dizayn edilmiş olmalıdır,

3. Haşere geçmesini önleyecek şekilde inşa edilmelidir.

5. Tecrit

İlgili kurallar;

1 Haşerenin bina içine girişi engellenmelidir (Haşere / böcek / kemirgen geçirmezliğin sağlanması)

2 Bina içine giren / bina içinde yuva ve barınak olarak kullanılabilecek yerlerde önlemler alınmalıdır (kapama / tıkama)

3 Kemirgen geçirmezlik
¨Bina içine açılan 0,6 cm’den geniş tüm açıklıklar kapatılmalıdır.
Kapı altları
Boru-kablo vs. etrafındaki duvar açıklıkları
Boru ağızları
Havalandırma ve fonlar
Giderler
¨Kemirgenin tırmanması engellenmelidir
¨Kullanım dışında iken kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.

4 Sinek kontrolünde tecrit için;
¨Kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır,
¨Açık kalacak camlara sineklik takılmalıdır.
¨Metal,göz büyüklüğü ,küçük küçük sinekler için 1,4 mm,kara sinekler için 1,8 mm yi aşmamalıdır
¨Dışarı ile bağlantılı tüm delikler kapatılmalıdır,
¨Kapılar mümkünse dışarı doğru açılmalıdır,
¨Kapı altlarına süpürgelik /fırça takılmalıdır,
¨Kapı ve pencereler kasalarına tam oturmalı,oturmayanlara bant takılmalıdır,
¨İç alandaki girişlere PVC şeritler takılmalıdır,
¨Hava kapıları (perdeleri) kullanılmalıdır

5 Hamam böceği kontrolünde tecrit
¨Tüm yarık/çatlak,aralıklar ve boşluklar kapatılmalıdır.
Kırık/çatlak fayanslar
Tezgah-tezgah,tezgah-duvar araları
Lavabo etrafındaki yarık/çatlaklar
Kapı /pencere kasası ile duvar arası
Ucu açık profil,boru,kablo hatları

6.Uygun Depolama

İlgili kurallar;

1. Depolanan malzeme ile duvar arasında 45 cm mesafe olmalı

2. Depolanan malzeme yerden 20 cm yukarıda olmalı

3. Her 3 cm’de bir duvara doğru koridor bırakılmalıdır

7.Bahçe Düzeni

İlgili kurallar;

1. Bina etrafında en az 60 cm’lık çakıl veya beton zemin olmalıdır,

2. Bahçe beton/asfalt veya çim olmalıdır,

3. Çimler kısa tutulmalıdır,

4. Ağaçlar binadan uzak olmalıdır (15-20 m)

5. Bahçede meyve ağacı almamalıdır,

6. Bina duvarında sarmaşık ve asma gibi bitkiler olmamalıdır,

7. Bahçede veya binaya bitişik yerde hurdalık ve yığınlar olmamalıdır,

8. Bahçede oluşan su birikintileri drene edilmelidir,

9. Bahçede görülen ölü hayvanlar derhal atılmalıdır

8.Dış Işıklandırma

Özellikle uçan haşerelerin binaya çekilmesini engellemek için dış ışıklandırma uygun dizayn edilmelidir(örneğin sodyum buharlı lambalar kullanılmalıdır)

İç Tetkikçi Eğitimi

KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİKİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve tedarikçi tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

El Hijyeni Eğitimi ( Doç.Dr. Rahmet ÇAYLAN )

TEHLİKE ELLERİNDE!
Sunumu hazırlayan
Doç.Dr. Rahmet ÇAYLAN’a teşekkür ederiz.
Normal Cilt Florası
İnsan cildi bakterilerle kolonizedir.
Florada yer alan bakterilerin sayısı cilt bölgesine göre değişkenlik gösterir.
Saçlı deri: 1 x 106 kob/cm2
Aksilla: 5 x 105 kob/cm2
Karın: 4 x 104 kob/cm2
Önkol: 1 x 104 kob/cm2
Sağlık personelinin elleri: 3.9 x 104 – 4.6 x 106 kob/cm2
Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma içeren 106 hücre dökülür
Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur
Hastaya / yakınındaki cansız çevreye temas ile sağlık çalışanlarının ellerinin kontaminasyonu
Kontamine Ellerden
Çapraz Kontaminasyon
Kontamine Ellerden Mikroorganizma Bulaşını Etkileyen Faktörler
Organizmanın tipi
Hasta bakım aktivitesinin süresi
Kaynak ve ulaştığı yüzey
Nemlilik düzeyi
İnokulumun büyüklüğü
El Hijyeni ve “Temiz İşlemler”
Hemşirelerin elleri
Hastayı kaldırma,
Nabız, tansiyon ölçme
Hastanın vücut sıcaklığını ölçme
Hastaya dokunma
El Hijyeni
Su ve normal sabunla el yıkama:
yıkama süresi ciltteki bakteri sayısında azalma
15 saniye 0.6-1.1 log10
30 saniye 1.8-2.8 log10
1 dakika 2.7-3.0 log10
Alkollü el antiseptikleri:
30 saniyede 3.4-5.8 log10 azalma
El Hijyeni Ne Zaman ??
ÖNCE
Hasta ile temas
Hasta çevresindeki yüzeylerle temas
Her tür invaziv girişim
Eldiven giyme
İlaçların hazırlanması
Yemek
İşten ayrılma
SONRA
Hasta ile temas
Hasta çevresindeki yüzeylerle temas
Her tür invaziv girişim
Eldivenlerin çıkartılması
Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan herhangi bir alet veya objeye temas
Diğer vücut sekresyonları ile temas
Tuvalet
El Yıkama Endikasyonları
Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında,
Nonantimikrobiyal sabun ve su
Antimikrobiyal sabun ve su
Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;
Alkol bazlı el antiseptikleri
Gözle görülür kir?

Kendini kirli hissetmesi
El Yıkama Endikasyonları
Bacillus spp
Clostridium spp
Sporosidal etkinlik için su ve basit/antimikrobiyal sabunla ellerin yıkanması
Eldiven giyilmesi
Eldiven çıkardıktan sonra el yıkama / el antisepsisi
Ellere 3-5 ml sıvı sabun alınır
Etkili El Yıkama
Ellerin Kurulanması
Kağıt havlu kullanarak
musluk kapatılır
Kullanılmış
havlu
çöp kutusuna
atılır
Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı
Dermatit riski!
Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenek
Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun eklenmemeli!
Çok kullanımlık havlular uygun değil!
El Antisepsisi
avuç içlerinin teması
El Antisepsisi
Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli!
Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli
Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı
Cerrahi El Hijyeni
Geçici floranın tamamen, kalıcı floranın kısmen ortadan kaldırılması amaçlanır
İrritan olmamalı
Geniş etki spektrumlu
Hızlı ve persistan etkili olmalı
Yüzük, saat vs çıkartılmalıdır
Cerrahi El Hijyeni
2-6 dakika
Fırça kullanımı ?
Steril havlu ile kurulama
Gözle görülür kir yok ise
Uygun antiseptik, doğru kullanılır ise alkol bazlı el antiseptiği ile el ve ön kolu ovalamak yeterli
Tırnak altları alkol içerikli dezenfektan ile fırçalanırsa etkinlik artar
Kuruması beklenmeli
Günün ilk ameliyatında ve günlük etkinlikler sonrasında eller yıkanmalıdır
Kalıcı etkinlik düşük
Havlu ile kurulama gerekli değil
Önemli Noktalar
Suni tırnak
Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemeli
Eldiven Kullanımı Endikasyonları
Sınırlanmalı !
Kan ve/veya vücut sıvıları ile temas olasılığı durumunda
Bütünlüğü bozulmuş cilt ile veya mukoza ile temas durumunda
Temas veya sıkı temas izolasyonundaki hasta odasına girmeden önce steril olmayan temiz eldiven giyilmelidir.
Eldivenler, önlük giyildiği durumlarda önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir.
Eldiven Kullanımı
Yanlış güven hissi!
El hijyeni uyumu azaltan bir uygulama!
Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır
Eldivenler yıkanmamalı
Tekrar kullanılmamalı
Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı
Sağlık Personeli-El Hijyeni Tipi
Hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalı
Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas edilmemeli
Hastadaki işlemler temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalı
Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli
EL HİJYENİNE UYUM NASIL?
El Hijyeni – Uyum
Normal servislerde ve YBÜ’lerde yapılmış çok sayıda çalışma:
Bazal uyum: % 4 – 50
İyileştirme çalışmaları sonrasında uyum: % 40 – 80
Uyumsuzluk Nedenleri
Yetersiz sayıda veya uygunsuz yerleşimli lavabo ya da alkollü el antiseptikleri
Sabun ve kağıt havlu bulunmaması
İş yoğunluğu
Yetersiz eğitim
Eldiven kullanımı
Rol modelinin bulunmaması
Unutkanlık
El Hijyenine Uyum
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Hindistan, Fas, Türkiye
60 055 gözlem
% 55.8 hemşire
%43.4 doktor
Uyum
Hemşireler %52.8
Doktorlar %47.1
Kadınlar %52.8
Erkekler %47.1
Uyum
Sabah %52.1
Öğleden sonra %50.6
İnvaziv temas %53.9
Yüzeyel temas %50
163 doktorun hasta bakımı ile ilgili 573 aktivite sırasında gözlenmesi ve sonrasında anket uygulaması
Ortalama uyum %57
Bölümler arasında önemli fark
(dahili branşlarda %80, anestezistlerde %23)
Öğrencilerde uyum daha iyi
Profesör veya konsültan hekim: %49
Fellow veya asistan: %57
Tıp öğrencisi: %79
Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni uygulamanın gerekli diyenler
%30
Uyumdaki Sıkıntılar
Bilgi ve farkındalık eksikliği
Beklenti eksikliği
Motivasyon bozukluğu
Aşırı iş yükü
Profesyonel kategori
Ünitenin özellikleri
Cilt irritasyonu
Kurumsal politika eksikliği
El Hijyenine Uyum
Uyumu Artırmada
Etkinliği Gösterilmiş Uygulamalar
Yalancı GÜVEN ! Yanlış inanış !
El hijyeninin önemini azaltmıştır!
Hatırlatıcı Posterler
Uyumu Artırmada Etkinliği Gösterilmiş Uygulamalar
Eğitim çalışmaları
Devamlı olmalı
Lokal ve kültürel şartlara uygun öneriler içermeli
Eğitimin ve Performansın
Geri Dönük Bildiriminin Etkisi
Arjantin’de 3 hastanede 15531 hasta teması gözleminde;
El hijyenine uyum
%17 (müdahale yok iken)
%44 (eğitim)
%58 (eğitim ve performans bildirimi)
Hastane Genelinde Program
%48
Alkol bazlı el antiseptiği tüketimi
1000 hasta günü
3.5lt 15.4lt
CleanYour-Hands Campaign
İngiltere ve Galler’de 187 hastanede SP’nin el hijyenini artırma kampanyası
Hasta başı alkollü el antiseptiği
Her ay değişen her koğuşa posterler
Hastanın yetkilendirilmesi / cesaretlendirilmesi (hastanın, sağlık personeline el hijyeni uygulamasını hatırlatmasına dair materyaller)
Altı aylık verilerin ve el hijyeni uyumunun geri bildirimi
El hijyeni uyumunda
%32’den %63’e
artış
Alkollü el antiseptiği kullanımı
%184
artış
“Clean Care is Safer Care”
DSÖ’nün projesi
Dünya bazında eğitime ve teşvike dayalı Hİ’nin önlenmesi
İsveç’te ilk olarak ulusal el hijyeni kampanyası
Başlatılan araştırma sonucunda bir kavram ortaya çıkmış
“My five moments for hand hygiene”
“Clean Care is Safer Care”
“My five moments for hand hygiene”
Eğitimi kolaylaştıracak
Bireyler arası uygulama farklılıklarını en aza indirecek
Uyumu artıracak
El Hijyeni Uyumu İçin
Bireysel düzeyde
Bilmek
İnanmak
Uygulamak
Kurumsal düzeyde
El hijyeni kalite göstergesi olarak atanmalı
Enfeksiyon kontrolünde SP’nin öneminin vurgulanması
Devamlı uyum değerlendirmesi
Geri dönük bildirimler
Hatırlatma çalışmaları

Dokümantasyon Eğitimi ( TSE )

Türk Standardları Enstitüsü ; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

Eğitim Performans Değerlendirme Formu

Eğitim Performans Değerlendirme Formu

Alınan eğitimler personel performansını olumlu yönde etkiliyor mu?

Alınan eğitimler sonrası personel konuyla ilgili bilince ulaşmış mı?

Personel gıda güvenliği ile ilgili aldığı eğitimler hakkında soru sorulduğunda cevap verebiliyor mu?

Alınan eğitimler personel ile ilgili (varsa) daha önceden ortaya çıkan sorunları önlemede etkili oldu mu?

Alınan eğitimler uygulamaya yansılatılabiliyor mu?

Eğitim konuları personelin eğitim ihtiyaçları ile aynı doğrultuda belirlenmiş mi?

Alınan eğitimler konusunda personelin memnuniyet derecesi yeterli mi?

Personel; eğitim sürecindeki tüm saatlerde bulunmuş mu?

Personel gıda güvenliği ile ilgili aldığı eğitimleri uygulamaya yansıtabiliyor mu?

Personelin eğitim sürecindeki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?