Etiket Arşivleri: E. coli

Çiğ ve Farklı Metotlarla Pişirilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi ( Bilal BİLGİN )

Çiğ ve Farklı Metotlarla Pişirilen Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Bilal Bilgin*, Neslihan Makarnacı, İsmail Yılmaz Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ *bilginbilal@yahoo.com Özet Bu araştırmada 20 adet çiğ, 20 adet ızgara ve 20 adet tandırda pişirilmiş olmak üzere toplam 60 adet kokoreç örneğinin bazı mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir. Çiğ örneklerin toplam mezofil aerob bakteri, koliform grubu bakteri 7 4 3 ve S. aureus sayıları ortalama sırasıyla 3,9×10 , 2,2×10 ve 3,2×10 kob/g olarak saptanmıştır. Çiğ örneklerin tamamında E. coli, ve Salmonella spp., %15’inde E. coli O157:H7 ve %45’inde C. perfringens’e rastlanılmıştır. Tandırda pişirilen örneklerin toplam mezofil aerob bakteri, koliform grubu bakteri ve S. aureus 4 2 sayıları ortalama sırasıyla 2,3×10 , 88 ve 3,1×10 kob/g olarak saptanmıştır. Tandırda pişirilen örneklerin hiçbirinde E. coli O157:H7 ve C. perfringens saptanamazken, %40’ında E. coli ve %70‘inde de Salmonella spp.’ye rastlanılmıştır. Izgarada pişmiş örneklerin toplam mezofil aerob bakteri sayıları en 3 2 yüksek 5,5×10 kob/g ve en düşük <10 kob/g, koliform grubu bakteri ve S. aureus 3 sayıları ortalama olarak sırasıyla 58 ve 1,2×10 kob/g olarak saptanmıştır. Izgarada pişmiş örneklerin hiç birinde E. coli O157:H7 ve C. perfringens saptanamazken, sadece birer örnekte Salmonella spp. ve E. coli’ ye rastlanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kokoreç, Izgara, Tandır, E. coli, O157:H7, C. perfringens Giriş Kasaplık hayvanların iç organları kırmızı etlere oranla daha fazla su içermesine karşın, daha az yağ ihtiva etmektedir. Protein oranı ise beyin hariç, çizgili kas dokusunun protein oranına yakın değerdedir. Kırmızı et çok az karbonhidrat içermesine rağmen çoğu iç organlar yüksek oranda karbonhidrat içerir. Sakatatlar beslenme açısından önemli olan vitamin ve mineral yönünden de oldukça zengindir (1). Beslenme bilgisinin yetersizliği, kötü beslenme alışkanlıkları ekonomik nedenler, sakatatın çoğu zaman iyi, temiz ve tüketiciyi cezp edici şekilde hazırlanıp sunulmaması nedeniyle ülkemizde sakatat tüketimi düşüktür. Yenilebilir sakatat, karaciğer, akciğer, yürek, böbrek, diyafram, işkembe, yemek borusu dış kırmızı kası, dalak, bumbar, kokoreç, billur (yumurta) baş, dil, beyin, baş eti ile paça gibi kırmızı sakatat, beyaz sakatat olarak adlandırılan doku ve organlar ile yağ dokularıdır (2).

Kokoreç, küçükbaş kasaplık hayvanların özel olarak temizlenmiş ince barsağıdır. Izgara, kızartma, tandır veya haşlama sote şeklinde pişirilir. Pişirildikten sonra isteğe bağlı olarak değişik baharatların ilavesiyle servise sunulur. Özellikle Türkiye’de ve Yunanistan’da geniş bir halk kesimince zevkle tüketilir. Yentür vd (3), Ankara’da satılan kokoreçlerde aerob mezofil bakteri sayısını 105-107 kob/g, koliform grubu bakteri sayısını 104 5 4 5 -10 kob/g, E.coli sayısını ise 10 -10 kob/g düzeyinde belirlemiştir. Bursa’da yapılan diğer bir araştırmada da çiğ kokoreç örneklerinde mikrobiyolojik açıdan kirliliğin oldukça yüksek olduğu bildirilmiştir (4). Kokoreç, hammaddesi bağırsak olduğu için taze olmaması, iyi yıkanıp temizlenmemesi ve/veya yeterince pişirilmediği durumlarda sağlık açısından, özellikle mikrobiyolojik yönden risk oluşturabilir. Bu araştırmada Tekirdağ Belediye mezbahasında üretilen kokoreçlerden alınan çiğ örneklerin ve farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanan kokoreçlerin mikrobiyolojik kaliteleri incelenmiştir. Materyal ve Yöntem Araştırma materyalini Tekirdağ Belediye mezbahasından birer aylık periyotlarla 4 ay ve her defasında 5 adet olmak üzere toplam 20 adet kuzu bağırsağından hazırlanmış kokoreç örnekleri oluşturmuştur. Her bir örnek üç birime ayrılarak biri çiğ, diğerleri tüketici yoğunluğu olan kokoreç satış noktasında ızgara ve tandırda pişirildikten sonra mikrobiyolojik yönden incelenmiştir. Toplam mezofil aerob bakteri sayısı Plate Count Agar ile 32oC’ de 24 saat inkübe o edilerek, koliform bakteriler Violet Red Bile Agar ile 35 C’ de 24 saat inkübe ederek, Escherichia coli EMBA ve IMVIC doğrulama testi ile Escherichia coli O157:H7’ nin belirlenmesinde Tryptic soy broth’ ta zenginleştirme yapıldıktan sonra Sorbitol MacConkey Agar da izolasyon, Trytic soy agar yeast extractta doğrulama yapılmış, tanımlamada lateks test kitleri kullanılmıştır. Staphylococcus aureus Braid Parker Agar’da 37 oC de 48 saat inkübe edilerek, Clostridium perfringen Sülfite-Polymyxin-Sulfadizin Agar’da 35-37 oC’de 24 saat anaerobik şartlarda inkübe edilerek, Salmonella spp. nin belirlenmesinde Selenite sistin brothta zenginleştirme yapıldıktan sonra izolasyonda Bismut Sulfit agar kullanılmış ve Triple sugar ironda tanımlama BAM (5)’a göre belirlenmiştir. Besiyerlerin tamamı Oxoid (İngiltere) firmasından temin edilmiştir. Bulgular ve Tartışma Çiğ, ızgara ve tandırda pişirilmiş kokoreç örneklerine ait toplam mezofil aerob bakteri, koliform grubu bakteri ve S. aureus sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. Çiğ örneklerin toplam mezofil aerob bakteri 1,2×106–1,2×108 kob/g arasında değişirken, koliform grubu bakteri sayısı ortalama 2,2×104 kob/g, S. aureus sayısı 3,2×103 kob/g olarak saptanmıştır. Çiğ örneklerin tamamında E. coli ve Salmonella

spp. saptanırken, örneklerin %15’inde E. coli O157:H7 ve %45’inde de C. perfringens tespit edilmiştir. Belirlediğimiz toplam mezofil aerob bakteri sayıları Yentür vd (3) ve Temelli vd (4)’ nin kokoreçlerde belirlediği değerlerden daha yüksek oranda tespit edilirken, koliform grubu bakteri açısından benzerlik göstermektedir. S. aureus değeri de Türk Gıda Kodeksi (TGK)’ndeki (6) sınır değerlerinden yüksektir. Yine TGK’ne (6) göre çiğ et ürünlerinde, E. coli O157:H7 ve Salmonella spp. bulunmamalıdır. Elde ettiğimiz sonuçlar, kokoreçlerin mikrobiyolojik kalitesinin düşük olduğunu ve hijyenik koşullarda elde edilmediğini göstermektedir. Çizelge 1. Çiğ, ızgara ve tandır örneklerin toplam mezofil aerob bakteri, koliform grubu bakteri ve S. aureus sayıları (kob/g) Toplam mezofil aerob bakteri Koliform grubu bakteri S. aureus Örnek No Çiğ Izgara Tandır Çiğ Izgara Tandır Çiğ Izgara Tandır 7 2 3 4 3 1 5,6×10 <10 1,3×10 4,5×10 – 12 1,8×10 – 30 7 2 3 4 3 2 7,6×10 <10 1,5×10 5,7×10 – 21 4,5×10 – 46 3 1,2×108 2 3 4 3 <10 1,1×10 8,4×10 – 27 2,6×10 – 25 7 2 3 4 3 4 4,5×10 <10 2,1×10 4,4×10 – 26 3,4×10 – 58 7 2 3 4 3 5 4,1×10 <10 4,6×10 3,5×10 – 53 9,6×10 – 65 6 3 4 3 2 3 2 6 1,6×10 1,0×10 1,2×10 8,0×10 22 6,4×10 3,0×10 45 3,5×10 6 3 4 3 2 3 2 7 2,1×10 2,2×10 2,1×10 5,0×10 – 1,2×10 2,0×10 32 6,0×10 8 1,2×106 3 4 3 2 3 2 1,1×10 2,7×10 1,8×10 – 1,1×10 1,9×10 56 7,0×10 6 3 4 3 2 3 2 9 3,2×10 1,4×10 2,6×10 2,5×10 – 5,0×10 7,5×10 25 2,0×10 6 3 4 3 2 3 2 10 2,5×10 1,7×10 5,3×10 5,2×10 – 3,0×10 2,3×10 33 2,5×10 7 2 4 3 3 2 11 6,4×10 <10 5,0×10 2,6×10 – 10 1,5×10 – 1,2×10 7 2 4 3 3 2 12 2,2×10 <10 1,1×10 2,7×10 – 15 1,7×10 – 2,5×10 7 2 4 3 3 2 13 3,0×10 <10 3,0×10 1,0×10 – 56 3,2×10 – 1,4×10 7 2 4 3 3 2 14 1,0×10 <10 1,3×10 2,5×10 – 18 2,7×10 – 7,6×10 7 2 4 3 3 2 15 3,6×10 <10 1,0×10 1,2×10 – – 5,5×10 – 4,5×10 8 3 4 4 2 3 2 2 16 1,2×10 3,8×10 1,7×10 2,4×10 52 2,4×10 4,3×10 5,3×10 1,2×10 7 3 4 4 2 3 2 2 17 4,4×10 1,1×10 1,6×10 2,7×10 – 2,2×10 1,5×10 2,9×10 6,8×10 7 3 4 4 2 3 2 2 18 2,0×10 5,5×10 2,5×10 3,2×10 24 3,1×10 1,8×10 3,3×10 2,6×10 7 3 4 4 2 3 2 2 19 3,8×10 2,3×10 5,2×10 1,4×10 17 4,2×10 1,7×10 9,0×10 5,3×10 7 3 4 4 2 3 2 2 20 5,2×10 3,8×10 6,0×10 4,2×10 – 3,7×10 1,3×10 8,9×10 4,9×10 2 4 Çizelge 1’de görüldüğü gibi ızgarada pişirilen örneklerde sırasıyla <10 -5,5×10 kob/g arasında toplam mezofil aerob bakteri, %20’sinde koliform, %50’sinde S. aureus ve 1’er örnekte E. coli ve Salmonella spp. rastlanırken, örneklerin hiçbirinde E. coli O157:H7 ve C. perfringens saptanamamıştır. Tandırda pişirilen örneklerin toplam mezofil aerob bakteri sayıları ortalama 2,3×104 kob/g saptanırken, %95’inde koliform, %70’inde Salmonella spp. ve tamamında S.

aureus tespit edilmiştir. Tandırda pişirilen örneklerin hiç birinde C. perfringens ve E. coli O157:H7’ye rastlanmamıştır. Izgarada pişirilen örneklerin çiğ örneklere 4 3 göre 10 kat, tandırda pişirilen örneklerin ise 10 kat daha az toplam mezofil aerob bakteri içerdiği belirlenmiştir. Yentür vd (3), ızgarada pişirilmiş kokoreç 4 7 örneklerinde, mezofil aerob bakteri sayısını 10 -10 kob/g, koliform grubu bakteri sayısını 4.0×104 2 kob/g, E. coli sayısını 7.8×10 kob/g tespit etmişlerdir. Belirlediğimiz değerler Yentür vd (3) ve Temelli vd (4) ‘ün ızgarada pişirilmiş kokoreçlerde tespit ettikleri değerlerden daha düşüktür. Sonuç Çiğ kokoreç örneklerinde sağlık açısından riskli patojen mikroorganizmaların tespit edilmesi yıkama, temizleme ve hazırlama aşamalarında temizlik ve hijyene gerekli önemin verilmediğini göstermektedir. Çiğ kokoreçlere uygulanan pişirme işlemlerinin de yetersiz olduğu belirlenmiştir. Izgarada pişirmenin tandır pişirmeye göre mikrobiyolojik açıdan daha etkin olduğu fakat tüketici sağlığı açısından güvenli bir tüketim için pişirme yöntemlerinde uygulanan sıcaklık ve süre parametrelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kaynaklar 1. Demirci M. 2002. Beslenme. Rebel Yayıncılık, İstanbul. 2. TSE. 1991. Türk Standartları Enstitüsü, 8834. Sakakat Hazırlama Kuralları – Yenilebilir Sakatat . Necatibey cad. No:112, Bakanlıklar, Ankara. 3. Yentür G, Abbasoğlu U, Bayhan A. 1989. Research on the microbiological qualities of kokoreçs consumed in Ankara. Gazi Üniv Ecz Fak Derg, 6: 12-15. 4. Temelli S, Anar Ş, Evrensel SS, Tayar M. 2002. Bursa’da tüketilen kokoreçlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi. İÜ Vet Fak Derg 28: 467–473. 5. BAM. 1998. Bacteriological analytical manual (8th ed.) Gaithersburg, MD, USA. 6. TGK. 2000. Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği, Tebliğ No: 2000/4. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara. 576

Escherichia Coli ( İlkay ÜNAL )

Genelde E. coli kısaltması ile veya koli basili olarak bilinen Escherichia coli (okunuşu Eşerişiya koli), memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteri türlerinden biridir. E. coli, pediyatrist ve bakteriyolog olan Theodor Escherich tarafından bebek dışkılarında keşfedilmiştir ve adını ondan alır; coli, “kalın bağırsaktan” demektir. E. coli, genel olarak bakteri biyolojisinin anlaşılması amacıyla üzerinde sıkça çalışılmış bir model organizma olmuştur. Canlılar arasında hakkında en fazla şey bilinen organizma olduğu söylenebilir

Başlangıçta bağırsak florası olarak kabul edilen ve burada B vitamini sentezine katılması ile yararlı olarak nitelendirilen E.coli, daha sonraları diyarejenik suşlarının ortaya konulması ile bu bakteriye bakış değişmiştir. Bugün için gıda kaynaklı en tehlikeli patojen bakteri E.coli’nin özel bir serotipi olan O157:H7’dir. } İnsanın bir günde dışkı yoluyla vücudundan geçen E. coli bakteri sayısı 100 milyar ila 10 trilyon arasındadır. Dışkıyı oluşturan bakteriler başlıca anerobik bakterilerdir. Başka hayvanlarda etkisiz olan bazı E. coli tipleri insana bulaştıklarında hastalık yapabilirler. Bunların en ünlüsü sayılan O157:H7 adlı serotip kanlı ishale ve ölüme yol açabilir.

E.coli yaklaşık olarak 2-6 boyunda µm, 0.6- 1.5 µm eninde,düz uçları yuvarlak bakterilerdir. Çoğu hareketli olmakla birlikte hareketsiz olan suşlarıda vardır. Bazı şusları kapsüllüdür. Spor oluşturmazlar. Gram negatiftirler.

Fakültatif anaerop bakteridir } Kan,serum,asit sıvısı ve glukoz ilave edilmeyen besi yerlerinde kolaylıkla üreyebilirler. Optimal üreme ısısı 37 °C optimal pH 7-7.2 dir. Ancak 22-44 °C ve pH 5-8 arasında ürerler. Özellikle 44 °C ‘de üreyebilmeleri benzer bazı bakterilerden ayırt edici özelliktir. } Kanlı agarda hafif nemli görünümlü, 1-2 mm çapında gri renkli koloniler oluştururlar. Etken uzun süreli soğuk ve donmuş muhafaza ortamında canlılığını korur.

E. Coli’nin somatik(O), kirpik (H), kapsül(K) antijeni vardır.antijen yapılarının belirlenmesi özellikle epidemiyolojik çalışmalarda yararlıdır. } O ANTİJENİ; ısıya ve alkole dayanıklıdır } H ANTİJENİ; protein yapıdadır.ısıya, alkole ve proteolitik enzimlere dayanıksızdır. } K ANTİJENİ; kapsul antijenidir.bir çok E.coli suşunda bulunur.üç tiptir.

E. coli ‘nin büyümesi ve bölünmesi. E. coli, orta kısmından yeni hücre duvarı yaparak büyür. Mavi ve kırmızı, sırasıyla, eski ve yeni hücre duvarını gösterir

Bağırsak florasının normal bir üyesi olan E. coli ile konak organizma arasında uyumlu bir ilişki olduğundan bakteri normalde hastalık yapmaz. Ancak, ortama geçmesi halinde, ki bu aynı organizmada başka bir organ olabilir (idrar yolu enfeksiyonu ile mesaneye geçmek gibi) veya başka bir konak organizmanın bağırsağı olabilir, E. coli bir hastalık etmeni olabilir. } Bazı E. coli tipleri içinde bulundukları hayvan için zararsız olmalarına rağmen insana geçtiklerinde hastalık yapabilirler. } Bu hastalıklar arasında başlıca ishalli hastalıklar olmakla beraber idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, septisemi ve gram-negatif pnömoni de sayılabilir.

E. coli ‘nin, tavuk, dana ve başka hayvanlarda da hastalık yapabildiği gösterilmiştir. } E. coli içinde hastalık yapan pek çok tipi vardır. Bunlar hasta ettikleri dokular ve hastalık mekanizmalarına bağlı olarak aşağıdaki gibi gruplandırılırlar. } 1)İshalli hastalıklar } 2)İdrar yolu enfeksiyonu

İshalli hastalıklara neden olan E. coli tipleri aşağıdaki gruplara ayrılırlar; } Enterotoksijen E. coli (ETEC) tipleri, enterotoksin üreterek hastalık yapar. Çeşitli toksinler vardır, bazıları bağırsak mukozasına zarar veren sitotoksik enterotoksinlerdir, bazıları bağırsak hücrelerinin su ve elektrolit salgılamalarına neden olan sitotonik enterotoksinlerdir. } insan, domuz, koyun, keçi, sığır, köpek ve atlarda ishal (ateş olmadan) etkeni } ETEC çocuklarda ishale neden olan dünyanın önde gelen bakteriden biridir.

Enteroinvazif E. coli } Sadece insanlarda görülür. } (EIEC) tipleri, doku hücrelerinin içine girip çoğalırlar. Bunun yol açtığı enflamasyon tepkisi doku hasarını artırır. } Yüksek ateş ve ishale sebep olur.

Enteropatojenik E. coli (EPEC) } tipleri dokuya sıkıca bağlandıktan sonra bir enflamasyon reaksiyonu oluştururlar. Toksin salgılayarak değil, hücre içi sinyalizasyona etki ettikleri için ishale yol açtıkları düşünülmektedir. } insanlar, tavşanlar, kediler, köpekler ve atlar içinde ishal etkeni .

Enterohemorajik E. coli (EHEC) Bu grupta olanlar Enteropatojenik özellikler taşımaya ilaveten Şiga toksinleri salgılar. Bu gruba ait olanların en ünlüsü E. coli O157:H7’nin yol açtığı hastalık hemorajik kolit olarak adlandırılır. İshal az sulu, bol kanlı ve mukuslu olur. Insan, sığır ve keçiler bulunur. } EnteroAggregatif E. coli (EAEC), Bağırsak epiteline bağlanıp tuğla gibi dizilmiş bakteriler şeklinde görünür. Bu gruba has bakterilerin salgıladığı toksinler mukozaya zarar verip kronik ishale yol açarlar. Sadece insanlarda görülür.

Diffusely Adherent E. coli (DAEC), Bir yaştan küçük çocuklarda ishale yol açar. Özelleşmiş fimbiralar sayesinde seyrek bir şekilde epitele bağlanırlar ve hücre içi sinyal mekanizmasını etkinleştiriler. Bu grup hakkında az şey bilinmektedir

Uropatojenik E. coli (UPEC) İdrar yolu enfeksiyonlarının %90’ının nedenidir. Bu E. coli tipleri idrar yolu epitel hücrelerine özellikle bağlanabilen fimbriumlara sahiptir. Kadınların üretrasının erkeklerinkinden daha kısa olması nedeniyle bu enfeksiyon kadınlarda daha sıkça görülür. } Dışkıdan gelen bakteri genelde cinsel ilişki sonucu idrar yoluna girer, bakteriler üretrayı tırmanıp mesaneye ulaşırlar. Mesane enfeksiyonuna sistit denir, tedavi edilmediğinde böbrek yangısına (piyelonefrit) dönüşebilir.

E. coli türü içinde büyük bir çeşitlilik vardır, hatta modern tekniklerle gösterilmiştir ki Shigella ve Salmonella familyasının üyeleri aslında E. coli’nin alt- tipleridir. } E. coli türü içinde farklı özelliklere sahip olan, “suş” olarak adlandırılan çeşitli tipler vardır. Bunları birbirinden farklı kılan küçük mutasyonlar olabileceği gibi bütün bir genin, hatta pek çok genin, varlığı veya yokluğu, olabilir. } Suşları farklı kılan genler arasında toksin ve yapışma (adezyon) faktörleri gibi hastalık (virülans) faktörleri vardır. Örneğin O157:H7 suşunun taşıdığı Şiga toksini geni, E. coli ‘ye Shigella’dan geçmiştir.

Aşağıda E. coli ‘nin hastalık yapmasını sağlayan özelliklerin bazıları sıralanmıştır. Bunların hepsi bir arada olmaz, belli E. coli suşları bu faktörlerin belli kombinasyonlarına sahiptir. } Pilus veya fimbriumlar bakterinin üstünde bulunan ve saç görünümlü yapılardır. } Zararsız E. coli ‘ler de piluslara sahip olmakla beraber ETEC tiplerinde bulunan özelleşmiş piluslar onların ince bağırsak epitel hücrelerine bağlanmalarını sağlar. Bu sayede bakteri dışkıyla atılmayıp ince bağırsakta yerleşir ve orada çoğalabilir. } Bu faktörler konak organizmaya özgün olup bakterinin hangi hayvanlarda çoğalabileceğini belirler. Başka tip piluslar idrar yolu hücrelerine veya mesane hücrelerine bağlanmayı sağlarlar, bu yüzden idrar yolu enfeksiyonlarına yol açarlar.

Eksotoksinler. ETEC tiplerinin neden olduğu ishali meydana getiren ST eksotoksini epitel hücrelerinin su emmelerini engeller, LT eksotoksini ise hücrelerin su ve elektrolit salgılamalarına neden olur. EHEC tipi bakteriler ST ve LT eksotoksinleri yoktur, bunlar Şiga toksini salgılarlar, bu toksin bağırsak epitel hücrelerinin ölümüne yol açar, bu yüzden bağırsak su emme yeteneğini kaybeder, sonuç kanlı bir ishaldir } Kapsül hücrenin dışında ek bir koruyucu tabakadır, vücudun koruma mekanizmalarının bakteriyi tanımasını ve imha etmesini engeller

Hemolizin alyuvarların parçanmasını sağlar, salınan demir bakteri için bir besin kaynağıdır. } Sideroforlar kandaki demiri toplamaya yarar. Kanamalı ishalde ve sistemik enfeksiyonlarda bakterinin büyümek için ihtiyaç duyduğu demiri sağlar. } K1 antijeni bakterinin fagositozuna engel olur. } Endotoksin hücre zarında bulunan bir glikolipittir, vücudun ona karşı gösterdiği kuvvetli tepki enflamasyonda önemli rol oynar.

Gıdaların yıkanması patojen E. coli enfeksiyonun yeme yoluyla yayılmasını engellemenin en etkili yoludur. E. coli bulaşmış yiyeceklerin kaynatılması da etkilidir. } Sıcaklığa direnç göstermez. pastörizasyon veya kaynatma ile ölür. (D60 ºC)

Uygun tedavi, enfeksiyonun nedeni olan E. coli tipinin antibiyotik duyarlılığına bağlıdır. } E. coli ‘nin neden olduğu her hastalık için her antibiyotik uygun olmayabilir, bu konuda bir doktora danışmak gereklidir.

hazırlayan İLKAY ÜNAL TEŞEKKÜRLER!..

E.coli O157 Hızlı Test Kiti

E. coli O157  hızlı test kiti:GLISA-(Gold Labelled ImmunoSorbent Assay), E.coli O157‘nin gıdalarda kalitatif belirlenmesi için hızlı test 25 test

Kullanıma yönelik

E.coli O157 hızlı test kiti, gıda analiz labaratuarlarında çeşitli gıdalardan muhtemel E. coli O157 (H7 içeren)‘nin kalitatif olarak belirlenmesi için kullanımına yöneliktir. Testin, çiğ kıyma ve pastörize tam yağlı sütte 25 gr örnekte en az bir E. coli O157 içeriyorsa 18 sa zenginleştirmeyle kullanımı AOAC onayını almış ve geçerliliği kabul edilmiştir.

İnsan patojeni olan E. coli ler arasında Verotoksin (Shigella benzeri bir toksin) üreten suşlar (VTEC) son yıllarda önem kazanmaktadır. Enterohemorojenik E. coli (EHEC) grubu ve onun oldukça patojen olan O157:H7 suşu özellikle bu yönden dikkat çekmektedir.

EHEC, özellikle küçük çocuklar ve yaşlılarda bağışıklık düşmesiyle birlikte hayati tehlikesi olan hastalıkları başlatabilir. Enfeksiyonun bulaşmasının ana kaynağı çiğ veya yetersiz ısıl işlem uygulanmış (et ve süt ürünleri gibi) gıdalardır. EHEC sığır, koyun ve keçi dışkısında bulunur. Bu mikroorganizmalar, et ve süt ürünleri gibi gıdaların işlenmesi sırasında hijyenik koşullara dikkat edilmezse gıdalara bulaşabilir.

E. coli O157 nin yol açtığı gıda enfeksiyonlarının hızla artması, tanımlamada güvenilir ve hızlı metotlara talebi arttırmıştır. Geleneksel kültürel metotlardan farklı olarak immunolojik teknikler, hassasiyet ve spesifliğinin daha fazla olması sebebiyle kullanıcılar arasında yaygınlaşmıştır.

E. coli O157 kiti bir immunolojik görüntüleme testidir. İmmün akış prensibine dayanır ve testin uygulanması ve yorumlanması için zaman alıcı ve personel yoğunluklu çalışmalardan kaçınmayı sağlar.

Prensip: E. coli O157 kiti, altın rengine boynamış antikorları baz alan hızlı bir immünokramatografik test kitidir. Test cihazında dairesel örnek boşlukları ve oval şekilli bir test penceresi (T) ve bir kontrol penceresi (C)  bulunmaktadır.

1. Örnek, dairesel örnek boşluğu aracılığıyla kramotografi kağıdına koyulur.

2. Örnek, E. coli O157’ye spesifik olan altın renkli antikorları içeren kolloid reaksiyon zonuna doğru ped ile absorblanır.

3. E. coli O157 antijeni bulunmuyorsa, altın renkli antikorlar kompleks yapamaz ve bağlayıcı bir zonla karşılaşana kadar test alanında (T) ilerler.

4. Bağlayıcı zon (T), herhangi bir  E. coli O157 antikor kompleksinin oluşturan başka bir E. coli O157 antikorunu tutar. Altın renkten dolayı, sabit kırmızı bir çizgi oluşur.

5. Örneğin geri kalanı, kontrol zonu (C) bünyesinde ikinci bir bağlayıcı reaktif zona doğru ilerlemeye devam eder. Ve ikinci bir sabit kırmızı çizgi oluşur (pozitif kontrol).  Herhangi bir E. coli O157 bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kontrol zonu (C) içinde bu kırmızı çizgi her zaman oluşur. Böylece testin doğru çalıştığından emin olunur.

Depolama/Stabilite: E. coli O157 test kiti, +2 ila +8 ºC arasında depolandığında kutu üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir.

Paket içeriği: 25 test düzeneği ( alüminyum folyo ile tek tek paketlenmiş)

Test için gerekli malzemeler:

1.Zenginleştirme besiyeri, mEC Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri veya mTSB Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri

2.Stomacher/ Stomacher torbaları

3.35 ºC  ve 37 ºC inkübatörler

4.Distile veya deiyonize su

5.Otoklav

6.Örnekleri kaynatmak için su banyosu (opsiyonal)

7.Örnekleri kaynatmak için tek kullanımlık Polypropilen tüpler (opsiyonal)

8. 1-2 ml ( kaynatılacak örnekler) ve 150 mikrolitre(teste koyulacak kaynatılmış örnekler) çekebilen tek kullanımlık plastik aktarım pipetleri ve /veya uygun mikropipetler ve tek kullanımlık uçlar

Örnek madde / örnek zenginleştirme: *25g katı örnek veya 25 ml sıvı örneği, 225ml zenginleştirme besiyeri¹ ile karıştırın ve gerekirse Stromacher ile homojenize edin.

*35-37 ºC’ta, 18-24 sa inkübe edin.

*Oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakın.

¹Süt ürünleri için, mTSB +Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri önerilir.

Et ve et ürünleri için, mEC +Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri kullanılmalıdır.

Test Prosedürü

Örnek hazırlama  (opsiyonel kaynatma aşaması)

Kaynatma aşaması mecburi değildir ancak uygulandığında işleme sırasında oluşan canlı bakteri bulaşısı riskini düşürmektedir.

1.Yaklaşık 1-2 ml zenginleştirme besiyerini uygun tüpe(polypropilen) aktarın. Bir kapakla gevşekçe kapatın.

2.Tüpleri su banyosunda 15 dakika kaynatın.

3. Çıkarın ve kullanmadan önce oda sıcaklığına(18-26 ºC) kadar soğumaya bırakın.

Prosedür

1.Gerekli sayıda E. coli O157 analiz düzeneğini alüminyum folyolu poşetlerden çıkarın. Analiz düzeneklerini düz bir zemine koyun ve uygun örnekleri tanımlamak için etiketleyin.(Not: Test, açıldıktan sonra 2 saat içinde uygulanmalıdır.)

2.Mikropipet ve tek kullanımlık ucunu kullanarak  kaynamamış veya kaynatılmış, soğutulmuş zenginleştirme besiyerinden150 mikrolitre çekin. Test cihazındaki örnek boşluğuna örnekten 150 mikrolitre yayın.

Tek kullanımlık pipete alternatif olarak, pipeti örneğe daldırıp basınç ile içine dolan sıvıyı tutabilirsiniz. Daha sonra bundan 5 damlayı(150-160 mikrolitre civarı) analiz cihazındaki örnek boşluğuna damlatın.

3.Test düzeneklerini oda sıcaklığında inkübe edin ve sonuçları örneği düzeneğe koyduktan sonra 20 dakika içinde gözlemleyin.

Sonuçların yorumlanması

Kontrol zonunda (C) 20 dakika içinde sabit kırmızı çizgi görünmesi, testin doğru çalıştığını gösterir.

Test (T) ve kontrol (C) zonunda 20.dakikada veya daha önce kırmızı bir çizgi görünürse örnek POZİTİF olarak değerlendirilebilir.

20 dakika sonunda kontrol (C) zonunda sabit bir kırmızı çizgi görünürken test (T) alanında kırmızı çizgi görünmüyorsa örnek NEGATİF olarak değerlendirilir.

Teknik özellikler

Saptama sınırı: Alt belirleme sınırı 25 gr gıda örneğinde 1 E. coli O 157(H:7) koloni oluşturan birim olarak kabul edilmektedir.Bu seviye AOAC Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenebilme alt sınırı olarak uygun bulunmuştur. Bu veri bağımsız bir analiz labaratuvarı tarafından onaylanmıştır.

Sınırlamalar: E. coli O157 test kiti, AOAC tarafından onaylanmış ve çiğ et ve pastörize sütte kullanım için uygun bulunmuştur. Gıda katkı maddeleri içeren çeşitli gıda ürünlerinde E. coli O157 test kitinin kullanımıyla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu test mEC +N ve , mTSB +N  seçici zenginleştirme sıvı besiyeri, MERCK ve EHEC zenginleştirme sıvı besiyeri + cerixime, cefsulodin ve vancomycin baz alınarak geliştirilmiştir.

Diğer seçici zenginleştirme besiyeri tipleri ve diğer markalarla ilgili sınırlamalar dahil edilmemiştir. Özellikle kırmızı-kahve  rengindeki sıvı besiyerlerini kullanmak, test zonunu da arka plan rengi yüzünden zayıf sinyalleri maskeleme riski oluşturur.

Sorun giderme

Sorun                                                                                             Çözüm

20 dk’lık test süresince herhangi bir zonda                                    Örneği tekrar hazırlamak

çizgi oluşmaması

Tedbirler

İzole edilen E. coli O157(H7)’lerin çok düşük dozajda (<50 bakteri) bile hastalık yapıcı olabileceği gösterilmiştir. E. coli O157 test kiti kullanıcıları, E. coli O157’nin tanmlanması ile ilgili uygun aseptik koşullara hakim olmalıdır. Örnek hazırlanırken, zenginleştirilirken ve cihaza konulurken son dere dikkatli olunmalıdır.

İmha etme: Kurallar ve federal düzenlemelere göre kitler, tüpler, pipetler ve kültürler otoklav veya ağartıcı ile temizlenmelidir.

Teknik yardım: Teknik yardım için yerel MERCK temsilcinizle irtibata geçin.