Etiket Arşivleri: C12H22O11

Fruktoz ve Nişasta Bazlı Şeker Tüketiminin Sağlık Açısından Etkileri: Son Verilerin Derlemesi ( Halk Sağlığı Genel Müd. )

FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ

Fruktoz, yapısal olarak glukoz ile aynı kimyasal formüle sahip (C6H12O6), ancak glukozda birinci karbondaki aldehid grubu yerine ikinci karbonunda keto grubu bulunduran bir monosakkarittir. Diyetteki başlıca fruktoz kaynakları şekerkamışından elde edilen sakaroz, yüksek fruktozlu mısır şurubu olarak bilinen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ), meyveler ve baldır.
Yapısal olarak bakıldığında sakaroz veya diğer adlarıyla sükroz veya çay şekeri, C12H22O11 formülüyle gösterilen ve bir glukoz ile bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle meydana gelen bir disakkarittir. NBŞ ise mısırdan elde edilen nişasta hidrolizatının içerdiği glukozun, enzimler yardımıyla değişen oranlarda fruktoza çevrildiği bir üründür. En yaygın kullanılan formlarının NBŞ -55 ( %55 fruktoz, %41 glukoz, % 4 glukoz
polimerleri) ve NBŞ -42 ( %42 fruktoz, %53 glukoz, % 5 glukoz polimerleri) olduğu rapor edilmiştir 1

NBŞ tüketimi ile organizmaya alınan serbest fruktozun sakaroz yolu ile alınan
fruktozdan daha fazla yan etkiye neden olup olmadığı üzerinde çok tartışılan bir konudur ancak NBŞ ile sakaroz arasında NBŞ nin daha ciddi metabolik etkilere yol açtığı konusunda direk bir kanıt bulunmamaktadır.2

I. FRUKTOZ METABOLİZMASI

Diyetle alınan fruktoz, spesifik bir fruktoz taşıyıcısı olan GLUT5 yolu ile barsak hücresine alınır. Glukozun aksine bu işlem Na bağımlı değildir ve enerji gerektirmez. Barsak hücresine alınan fruktoz daha sonra enterositin basolateralindeki GLUT2 taşıyıcıları üzerinden kana verilir. Enterosit içinde fruktozun bir kısmı laktata dönüşmektedir. Bir kısmı ise trioz fosfatlar üzerinden glukoza çevrilmektedir.3 Kana geçen fruktozun temel hedef organı karaciğer olup, vücuda alınarak emilen ve kana geçirilen fruktozun yoğun biçimde tutulduğu organ yine karaciğerdir.4

Fruktozun hepatik metabolizması glukozdan oldukça farklıdır. Glukozun aksine, fruktoz karaciğerde fruktokinaz (Km: 0,5 mM) ile metabolize olur. Glukozun karaciğerdeki fosforillenmesi ise hepatik glukokinaz (Km: 10 mM) ile gerçekleştirilir. Şekil 1’de karaciğerdeki glukoz ve fruktoz metabolizması özetlenmektedir. Karaciğerde glukoz öncelikle glukokinaz ile glukoz-6-fosfata fosforile olur. Takiben fruktoz-6-fosfat ve sonrasında fruktoz 1,6-bifosfata dönüştürülür. Bu dönüşümün hızı, ATP ve sitrat tarafından inhibe edilebilen ve glikolizin temel hız kısıtlayıcı enzimi olan fosfofruktokinaz tarafından düzenlenir. Fruktoz 1,6-bifosfat, Krebs döngüsüne girmeden hemen önce piruvata dönüştürülür. Glukozun piruvata hepatik dönüşümü insülin tarafından düzenlenir.


Kaynak: http://beslenme.gov.tr/content/images/spot/fruktozbilimselrapor.pdf

Biochemistry Lecture Note

Biochemistry

Biochemistry is the study of the chemistry of living organisms. Biomolecules are often sorted into four categories: (1) peptides and proteins, (2) carbohydrates, (3) nucleic acids, and (4) The term protein comes from the Greek proteios, which means “of first importance.” Biochemistry, for many years, was almost synonymous with the study of proteins because these compounds serve the broadest array of functions of any class of biomolecules,

Structure: The actin and myosin in muscles, the collagen in skin and bone, and the keratins in hair, horn, and hoof are examples of proteins whose primary function is to produce the structure of the organism.

Catalysis: Most chemical reactions in living systems are catalyzed by enzymes, which are proteins.

Control: Many proteins regulate or control biological activity. Insulin, for example, controls the rate at which sugar is metabolized.

Energy: Some proteins, including the casein in milk and the albumin in eggs, are used primarily to store food energy.

Transport: O2 is carried through the bloodstream by hemoglobin and myoglobin. Other proteins transport sugars, amino acids, and ions across the cell membranes.

Protection: The first line of defense against viruses and bacteria are the antibodies produced by the immune system, which are based on proteins. The term carbohydrate reflects the fact that many of the compounds in this category have the empirical formula CH2O they are literally “hydrates of carbon.” Carbohydrates are the primary source of food energy for most living systems. They include simple sugars such as glucose (C6H12O6) and sucrose (C12H22O11) as well as polymers of these sugars such as starch, glycogen, and cellulose. Carbohydrates are produced from CO2 and H2O during photosynthesis and are therefore the end products of the process by which plants capture the energy in sunlight.