Etiket Arşivleri: Asit Baz indikatörleri

Nötralleşme Titrasyonları

Nötralleşme Titrasyonları

Bir asit ve bazın reaksiyona girerek su ve tuz oluşturmasına nötralleşme reaksiyonu denir.

Standart reaktifler: 

nötralleşme reaksiyonlarında kullanılan standart çözeltiler kuvvetli asit veya kuvvetli bazlardır.

Asidimetri:

Bir örneğin baz içeriğinin standart asit çözeltisi kullanarak tayin edilmesidir. Asit standart çözeltileri derişik HCl, H2SO4, HClO4 asitlerinin seyreltik çözeltileri kullanılır. HNO3 yan reaksiyonlara neden olduğundan tercih edilmez..

Alkalimetri:

Bir örneğin asit içeriğinin kuvvetli baz ile titre edilerek bulunmasıdır.Standart çözeltiler NaOH, KOH ve Ba(OH)2 den hazırlanır.

Asit Baz indikatörleri

Ortamın proton iyonu konsantrasyonuna göre renk alan zayıf organik asitlerdir.Bir maddenin asit baz indikatörü olarak kullanılabilmesi için dar bir pH aralığında renk değiştirmesi ve kolayca fark edilebilecek asidik ve bazik bölgede faklı renklere sahip olması gerekir.

Asit-Baz Titrasyon Eğrileri

Asit baz titrasyonlarında eklenen baz veya asit hacmine karşı okunan veya hesaplanan pH değerlerini gösterir.

Kuvvetli Asit in- Kuvvetli Baz ile

Kuvvetli Baz ın- Kuvvetli Asit ile

Zayıf Asit in –

Kuvvetli baz ile

Zayıf Baz ın–

Kuvvetli Asit ile

Titrasyon Eğrileri

Kuvvetli Asit – Kuvvetli Baz

 pH, Eğrisi Asidik bölgeden başlayarak dönüm noktasına kadar düz gider (eğim az, pH az değişir)  ve dönüm noktasında ani bir şekilde pH artar

Kuvvetli Baz- Kuvvetli Asit

Eğri bazik bölgeden başlayarak dönüm noktasına kadar düz gider(eğim az, pH fazla değişmez ) ve dönüm noktasında ani bir şekilde pH düşer (keskin