Etiket Arşivleri: Ambalâj

Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı

Öz:  Tüketicilerin talepleri ve gıda endüstrisinin eğilimleri doğrultusunda yeni gıda paketleme teknolojileri gelişmektedir. Son yıllardaki yenilikçi gelişmelerden biri, paketlenmiş gıdanın kalitesi ve güvenliği hakkında bilgi vermek ve izlemek amacında olan akıllı ambalajlardır. Bu derlemede gıda endüstrisinde akıllı ambalajın kullanımı, yasal düzenlemeleri, maliyeti ve akıllı paketleme araçlarından bahsedilmiştir.

Anahtar sözcükler: Akıllı ambalaj, biyosensör, indikatör, nanosensör, radyo frekanslı tanımlama (RFID) etiketleri. The Use of Intelligent Packaging in Foods

Abstract: New food packaging technologies are developing as a response to consumer demands or industrial production trends towards. In recent years, one of the most innovative developments in the area of food packaging is the intelligent packaging, which aiming to monitor and to give information about the quality and safety of the packaged food. In this paper the usage, legal aspects and costs of intelligent packaging in food industry and the smart package devices are reviewed.

Key words: Biosensor, indicator, intelligent packaging, nanosensors, radio frequency identifiation tags.

Gıdaların Korunmasında Ambalajın Rolü ( Hasan Salih ACAR )

Gıdaların Korunmasında Ambalajın Rolü Y. Kimyager Hasan Salih ACAR FASD Genel Sekreteri 5 Mayıs 2011 /Gebze

Ambalâj (TS 14182), hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün bir arada tutulması, korunması, yüklenip-boşaltılması, sevk edilmesi ve tanıtılması için kullanılan herhangi bir yapıdaki herhangi bir malzemeden yapılmış bütün ürünler. Aynı amaçla kullanılan geri dönüşümsüz maddeler de ambalâj olarak kabul edilmelidir:

Ambalâj yalnız aşağıdakilerden oluşur: 1a) Satış ambalâjı veya birincil ambalâj, satınalma noktasında, son kullanıcı veya tüketiciye bir satış birimi oluşturmak için kullanılan ambalâj. 1b) Gruplandırılmış ambalâj veya ikincil ambalâj, satış noktasında, rafları doldurma aracı olarak hizmet veren veya son kullanıcı veya tüketiciye mevcut haliyle satılan, satın alma noktasında belirli sayıdaki satış biriminden bir grup oluşturmak için kullanılan ambalâj. 1c) Taşıma ambalâjı veya üçüncül ambalâj, fiziksel yükleme-boşaltma ve taşıma hasarlarını önlemek için belirli sayıda satış birimi veya gruplandırılmış ambalâjların yükleme-boşaltma ve taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılan ambalâj.

AMBALAJIN TEMEL FONKSİYONLARI KORUMA İÇERME PERFORMANS B İLGİLENDİRME

‘e KARŞI KORUMA DERECESİ IŞIK NEM SICAKLIK GAZLAR HAŞERE PROTEİN MİKTARI YAĞ MİKTARI ÜRÜN NEM MİKTARI TAT, KOKU YÜKLEME BOŞALTMA MEKANİK TÜKETİCİ FİYAT ALBENİ KOLAYLIĞI ETKİLER KULLANIMI AMBALAJ SEÇİMİNDEKİ ÖNEMLİ ETMENLER

Gıda zincirinde iletişim Gıda zincirinde iletişim r Ürün üreticileri e l e t i r Yem üreticileri o t Pestisit, gübre ve ilaçlar o i c Birincil gıda üreticileri Katkı maddeleri i y e l Taşıma ve depolama n Gıda üreticileri e z ü Makine üreticileri d İkincil gıda üreticileri e Temizlik maddeleri v l üreticileri a Toptancılar s AMBALAJ MALZEMESİ a Y ÜRETİCİLERİ Perakendeci, hazır yemek firması vb. Hizmet sağlayıcılar Tüketici

Gıda için ambalaj sistemlerinin seçiminde mutlaka dikkate alınması gereken kriterler Öncelikle oluşabilecek, gıdayı bozucu kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik tepkimelere karşı gıdanın kararlılığı, Gıda maddesinin ambalajlama malzemesi tarafından korunma ihtiyacının derecesini belirlenmesi.

Depolama ve dağıtım sırasında gıdanın maruz kalabileceği çevre şartları, Ortam sıcaklığı ve nem en önemli çevre faktörlerinden ikisini oluşturmaktadır ve ambalaj malzemesinin engelleme özelliğinin bu faktörler dikkate alınarak belirlenmesi,

Gıdadaki yağve vitamin gibi unsurları etkileyecek oksijen gibi maddelerle, higroskopik gıda ambalaj malzemelerinin su buharı geçirgenlik değerlerinin düşük olması, Sıcaklık yükseldikçe genellikle malzemelerin geçirgenlikleri artmaktadır.

Seçilen gıda muhafaza yöntemine ambalajın uygunluğu. Örneğin, gıda ısıl işlem görecekse, ambalajlarda doğal olarak bu işlemlere dayanabilmelidir. Benzer şekilde dondurarak muhafaza söz konusu ise ambalajlama derin dondurucudaki sıcaklıkta performans gösterebilmelidir.

Özel ambalaj malzemelerinin yapısı ve kompozisyonu ile ambalaj malzemesinden gıdaya göçebilecek bileşenlerin sonucu olarak ambalajlı gıdanın kalite ve güvenliği üzerine potansiyel etkileri, Depolarda, gıdanın komşu ambalajlardan etkilenmemesi, Gıda ile temas eden ambalaj malzemelerinin yasal mevzuata uygun olması.

GIDA AMBALAJI MEVZUATI 1935/2004/EC (Gıda Kodeksi, 2002/32,2002/8) Framework 2023/2006/EC GMP 2007/42/EC 84/500/EC PLASTICS MATERIALS ELASTOMERS&RUBBER R Cellulose Film Ceramics (2001/38) +COATINGS 93/11/EEC Nitrosamines 2005/31/EC 1.amendment 2002/72/EC 78/142/EEC 372/2007/EC 282/2008/EC 1895/2005/EC Monomers VC Plasticizers Recyled plastics BADGE/BFDGE/NOGE (2005/31) (2002/5) Migration in lids 2004/1/EC 80/766/EEC 1.amendment VC in PVC (2002/22) 2004/19/EC 81/432/EEC 82/711/EEC 85/572/EC 2.amendment VC in FOOD Migration test List of simulants (2002/23) (2005/34) (2005/33) 2005/79/EC 93/8/EEC 3.amendment 1.amendment 2007/19/EC 97/48/EC 4.amendment 2.amendment (2008/7) 2008/39/EC 5.amendment Paper&Board Glass Active&Intelligent Wood Cork Metals&alloys Textiles Adhesives Ion-exchange Printing inks Silicones materials resins Varnishes&coatings Waxes

Gıda ile temasta bulunan plastik madde ve malzemeler, 14 Ocak 2011, Komisyon Tüzüğü (EU) No 10/2011 of, L 12/1 – L12/89, 15 Ocak 2011, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi • Avrupa Birliği pazarı için gıda ile temasla ilgili olarak önceden yayınlanmış bütün yönetmelik (direktif) ve tüzükleri (regülasyon) birleştirmiş olan gıda ile temas eden plastiklerle ilgili yeni tüzük (EU No 10/2011), Plastik Uygulama Önlemleri (PIM) olarak 15 Ocak 2011de yayınlandı ve şartlarda çok sayıda değişiklik ortaya çıktı. Yeni tüzük çok sayıda koşul içermekte olup, 4 Şubat 2011de zorunlu uygulamaya girmiştir. PIM 1 Mayıs 2011de 2002/72/EC ve eklerinin yerini alacaktır.

Aral ık 2010da önerilen Plastik Uygulama Önlemleri (PIM) AB Bakanlar Konseyi tarafından kabul edildi. Yeni tüzük, g ıda ile temas eden plastiklerle ilgili AB mevzuatını bir şemsiye altında toplayacaktır. 1 Mayıs 2011den 31 Aralık 2015e kadar geçiş hükümleri vardır. Spesifik migrasyon ve toplam migrasyon hükümleri 31 Aralık 2012de uygulamaya girecektir. PIM gıda ile temas eden malzemeler için bazı yeni tanımlar ve mevcut bazı tanımlara genişletme getirmiştir. Örneğin: daha önce tanımlanmayan ve AB de safsızlıkları açıklayan “istenmeden eklenmiş maddeler” (non-intentionally added substance – NIAS).

Plastik Yönetmeliğinde iki ayrı listede verilen katkılar ve monomerler PIM de tek bir listede birleştirilmiştir. Bu izin verilen maddelerin listesi, maddenin katkı veya polimer üretim yardımcısı (polymer production aid – PPA) ve/veya monomer (başlangıç maddesi) olarak izin verilen madde olup olmadıkları ayrı bir sütunda gösterilmektedir. Pozitif liste altında izin verilmişolan metal tuzları listesi baryum, kobalt, lityum ve manganezi içerecek şekilde genişletilmiştir.

Nano teknoloji konusunda, PIM, özel olarak izin verilmemiş nanoformdaki maddelerin kullanımını yasaklamaktadır. PIM de listelenmemiş (vinil klorür monomeri hariç) maddelerin kullanımına olanak sağlayan işlevsel engelleme yaklaşımıyla istisna tutma nanoform malzemeler için uygun değildir. Cam lifi ile güçlendirilmiş plastiklerdeki cam lifinde kullanılan katkılar ile kap ve kapaklarda kullanılan contalardaki plastik katman veya kaplamalar 1 Ocak 2016’dan itibaren zorunlu olacaktır.

ÖNEMLİ KONULAR Kapsam • Yalnız plastiklerde oluşan madde ve malzemeler. • Tutkal veya başka araçlarla bir araya getirilmişçok katlı plastik madde ve malzemeler • Baskılı ve/veya kaplanmışilk iki maddede yer alan madde ve malzemeler. • Kap ve kapaklarla birlikte farklı malzemelerin iki veya daha fazla katmandan oluşan, kap ve kapaklarda conta olarak kullanılan plastik katmanlar veya plastik kaplamalar. • Çok malzemeli çok katlı madde ve malzemelerdeki plastik katmanlar. İstisna • İyon değiştirme reçineleri, kauçuk ve silikonlar

İzin verilmiş Birlik listesi (Ek I) 885 madde içerir. Üretimde yalnız bu maddeler kullanılabilir. Birlik listesinde (veya geçici listede) bulunmayan maddeler ulusal yasaların izin vermesiyle kullanılabilir. • CMR (Karsinojen-Kanserojen, mutajen veya reprotoksik) olarak sınıflandırılan maddeler kullanılmamalıdır. • İzin verilmemiş maddeler gıdada en çok 0.01 mg/kg migrasyon seviyesi sağlayacak şekilde işlevsel engelleme malzemesinin arkasında kullanılabilir. • Nano malzemeler işlevsel engelleme kavramı ile kapsanmamalıdır. Madde yapısı • Malzemenin kullanımı için uygun kalitede olmalıdır. • Üretici bilmelidir. • Talep edildiğinde yetkililere sunulabilmelidir.

Spesifik migrasyon için gıda benzerleri (EK III) • 3 % asetik asit • Etanol (10%, 20% veyar 50%) • Bitkisel yağ • Poli(2,6‐difenil‐p‐fenilen oksit), Parça büyüklüğü 60‐80 mesh, gözenek büyüklüğü 200 nm (Tenax) Toplam Migrasyon sınırı (OML) • ≤10 mg/dm² • ≤60 mg/kg Çocuk ve bebekler için gıda ile temas eden plastikler (Yönetmelikler 2006/141/EC ve 2006/125/EC)

Spesifik Migrasyon Sınırları (SML, EK I) Belirli maddeler için dar kapsamlı örnekler: • ≤0.6 m/kg (bisfenol A (BPA)) PHTHALATES • ≤0.3 mg/kg (Dibütil ftalat (DBP)) • ≤30 mg/kg (Benziylbütil ftalat (BBP)) • ≤1.5 mg/kg (Bis(2‐etilhekzil) ftalat (DEHP)) • Not detected (dialil ftalat) • ≤60 mg/kg SMLsi olmayan veya diğer kısıtlamaları olan maddeler için

Spesifik Migrasyon Sınırları (SML, EK II) AĞIR METALLER • ≤ 1 mg/kg (baryum (Ba)) • ≤0.05 mg/kg (kobalt (Co)) • ≤5 mg/kg (bakır (Cu)) • ≤48 mg/kg (demir (Fe)) • ≤0.6 mg/kg (lityum (Li)) • ≤0.6 mg/kg (manganez (Mn)) • ≤25 mg/kg (çinko (Zn)) PRİMER AROMATİK AMINESLER (PAA) • ≤0.01 mg/kg

Uygunluk Deklarasyonu • Madde ve malzemelerin veya üretimin ara aşamaları ürün veya maddelerinin kolay tanımı sağlanmalıdır. Destek Dokümanları Destek Dokümanları • Üretilmek istenilen madde ve malzemelerle birlikte madde ve malzemelerin veya üretimin ara aşama ürünlerinin gösterimi talep halinde işişlemcileri ve yetkili merciler için bulundurulmalıdır.

GIDA MEVZUATI TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayımlandığı R.Gazete 16 Kasım 1997, 23172

1935/2004/EC – Tüzük Gıdalarla temasta bulunan malzemeler (80/590/EEC ve 89/109/EEC iptal)

2023/2006/EC – Tüzük Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler iyi üretim kuralları (282/2008 geri dönüşümlü malzeme için ek)

İyi Üretim Uygulamaları (GMP); madde ve malzemelerin üretildiği ve kontrol edildiği, insan sağlığını tehlikeye düşürmeyecek veya gıdanın yapısında kabul edilemez değişikliklere veya duyusal özelliklerinde bozulmalara neden olmayacak kalite güvence boyutlarıdır ki onların istenilen kullanımlarına uygunluğunu sürekli olarak sağlamak anlamındadır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi • BRC/IoP Global Standard • IFS

Baskı mürekkeplerini içeren işlemler için ayrıntılı kurallar düzenlenmelidir. Malzemenin veya maddenin gıda ile temas etmeyen yüzüne uygulanan baskı mürekkebi için GMP, kendiliğinden geçiş veya malzemenin içinden geçiş ile maddelerin gıdaya geçmemesini sağlamalıdır. Madde ve malzemenin gıda ile temas etmeyen yüzeyine uygulanan baskı mürekkebi, baskılı yüzeyden gıda ile temas eden yüzeye: z malzemenin içinden geçmeyecek veya; z Regulasyon (EC) No 1935/2004 Madde 3’ün şartları uyarınca, bobin veya istifte kendiliğinden geçiş ile gıdada madde seviyelerine yol açacak seviyelere ulaşmayacak, şekilde formüle edilmeli ve/veya uygulanmalı ve elleçlenmeli ve depolanmalıdır: • Baskılı yüzey gıda ile temasta bulunmamalıdır.

RAF ÖMRÜ Kraker ambalajı : 1.2 mil PP ( 30 µ ) 2 0 WVTR : 2.0 g.mil /100in .d.atm (95 F, % 90 RH) Ambalaj alanı : 100 in2 Ürün miktarı : 100 g (Başlangıç nem miktarı % 2) Kritik nem miktarı : % 5.5 Depolama şartları : 700 F, % 70 RH Raf ömrü ? (İzoterm lineer değil) Çözüm için aşağıdaki bilgilere gereksinim vardır: 1-Depolama şartlarında geçirgenlik sabiti 2-Ürünün sorpsiyon izotermi 3-Ambalaj alanı 4-Ambalaj kalınlığı 5-Δp değeri

RAF ÖMRÜ 2 p = q x l / Δp x t x 100 in ) t = (3.5 x 1.2 x 100) / (100 x 8.35 x 0.053) = 9.5 d

Hububat ve Ürünlerini Paketleme ( MEGEP )

 • 1. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 • 1.1. Ambalajlamanın Tanımı Ve Önemi

 • 1.2.Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Göre Ambalajlama Kuralları

 • 1.3.Ambalaj seçimi

 • 1.3.1.Ambalajlamadan Gıdaya Geçen İstenmeyen Maddeleri Etkileyen Faktörler

 • 1.3.2. Ambalajlamanın Avantajları

 • 1.3.3.Gıda Ambalajlarının İşlevleri

 • 1.3.4. İyi bir Ambalaj Materyalinde Bulunması Gereken Özellikleri

 • 1.4. Ambalaj Materyalleri

 • 1.4.1.Cam Esaslı Ambalaj Materyalleri

 • 1.4.2. Kâğıt Esaslı Ambalaj Materyalleri

 • 1.4.3.Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri

 • 1.4.4.Plastik Esaslı Ambalaj Materyaller

 • 2. PAKETLEME

 • 2.1. Paketleme Metotları

 • 2.1.1. Aktif Paketleme

 • 2.1.2. Antimikrobiyal Paketleme

 • 2.2. Ambalajlama Makineleri

 • 2.2.1. Dikey Paketleme Makineleri

 • 2.2.2. Yatay Paketleme Makineleri

 • 2.2.3. Volümetrik Dolum Makinesi ( Klepeli )

 • 2.2.4. Ambalaj Verimliliği ve Ambalaj Paketleme Hattını Etkileyen Başlıca Faktörler

 • 2.2.5. Paketleme Makinelerinin Çalışma Prensibi

 • 2.3.Hububat Ambalajlama

 • 2.3.1.Granül Hububat Paketleme

 • 2.3.2.Patlamış Mısır Paketleme

 • 2.3.3. Un ve Unlu Mamullerin Ambalajlanması

 • 3. ETİKETLEME

 • 3.1. Etiketlemenin Tanımı ve Önemi

 • 3.2. Etiket Çeşitleri

 • 3.3. Etiket Bilgileri

 • 3.4. Etiketleme İle İlgili Kurallar

 • 3.5. Etiket Bilgilerinin Tanımları

 • 3.6. Etiketleme Makineleri

 • 3.7. Ambalajlama Kontrolleri ve İlgili Kayıtlar

Hububat Ürünlerinin Ambalajlanması ( Necla SEVİNİR )

Hububat ürünlerinin ambalajlanması R İ N İ V E S a l c e N Patates ve ürünleri

Hububatların Ambalajlanması • Pirinç, buğday, mısır, yulaf gibi tahıl ürünlerinin su aktivitesi değerleri düşük olduğundan nişasta ve protein içerikleri kararlıdır. • Birçok tahıl ürünü acılaşmaya sebep olabilecek yağ içerir. Su ve havanın varlığı tahılları biyokimyasal bozulmalara daha yatkın hale getirir.

Hububatların Ambalajlanması • Bu ürünler çok düşük nem içeriğine sahip olduklarından nem absorpsiyonuna yatkındırlar. • Yüksek sıcaklıklarda yağ, sıvı yağ fazından ayrılabilir. • Kahvaltılık tahıllar bu yüzden su buharı ve yağ geçirgenliği az olan malzemelerle ambalajlanmalıdır.

Patates ve ürünlerinin ambalajlanması

Patatesin Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması • Hasadı yapılan patatesler iki gruba ayrılmış; Paketlenmeden küçük tepsi şeklinde Polistrenler üzerine konarak; LDPE CPP polipropilen filmler içerisine konmuş

Depolama süresince 5°C de 8 ay sureyle depolama işlemi gerçekleştirilmiştir. • O2 ve CO2 konsantrasyonları – – ağırlık kaybı – pH, – titrasyon asitliği kimyasal kalite değerlerinde – vitamin kaybı oluşan değişmeler incelenmiştir.

patates örneklerinde 8 ay depolama suresi sonunda • Ağırlık kaybı; § Modifiye atmosferde paketleme (MAP) % 4’ un altında § Açıkta depolananlar % 12’den daha fazla • Patateslerin polipropilen filme karsı göstermiş oldukları tepkinin polietilen filme karsı göstermiş oldukları tepkiden çok daha iyi olduğu belirlenmiştir. • O2 ve CO2 içeriği acısından paket ici optimum denge gaz konsantrasyonunun % 9-10 O2 ve % 7.5-8.0 CO2 olabileceği ve bu koşullarda patatesin CPP polipropilen paketler ile 15 ° C de 8 ay suresince sorunsuz bir şekilde depolanabileceği belirlenmiştir

Cipsler Patates cipsi Mısır cipsi Patates unu cipsi Mısır irmiği

Patates cipsi • Patates cipsi, çok ince doğranmış patateslerin kırılgan hale gelene kadar yağda kızartılmasıyla oluşmuş bir yiyecektir. • Patates cipsleri %2.0’si su, % 6.7 protein, %37.1 yağ, % 51.5 karbonhidrat ve % 3’ü çeşitli mineraller içerir. • En çok tüketilen ürünler arasında yer almaktadır. • İngiliz Kalp Sağlığı Vakfı (BHF) • Dünyada her yıl 36 milyar paket patates cipsi satıldığını kaydetmiştir.

Yiyin gari?? • Patates cipsi kalp rahatsızlıkları, obezite ve kanser riskini artırdığı söyleniyor. • İçerdiği trans yağ – Trans yağ asitleri doymuş yağ asitleri gibi LDL kolestrol miktarını artırırken HDl kolestrol miktarını düşürür ve kalp hastalıkları riskini yükseltir. • Patates cipsinin yağda kızartılması sırasında ortaya çıkan “akrilamid” adlı maddenin kansere yol açtığına yönelik bilimsel tartışmalar sürüyor. yüksek ısıda besinlerde çıkan vücuda zararlı kimyasal bir madde – Yüksek ısıda protein ile şeker kimyasal reaksiyona girip ‘akrilamid’i doğuruyor. Bu madde plastik sanayinde kullanılıyor. Sigarada kansere yol açtığı sanılan maddeler arasında akrilamid de bulunuyor. – Yapılan araştırmalarda yüksek ısıya maruz kalan cips, kraker, bebe bisküvisi, kavrulmuş çerezlerde yüksek oranda kanserojen ‘akrilamid ‘ maddesi tespit edilmiştir.

Patates cipsi ambalajı • Ambalajlama işlemi ile bitmiş üründe; o kırılma kötü tat, kötü koku, o nem absorbsiyonu görünüm, vs o yağ oksidasyonu engellenir..

Sıcaklık – nem Camsılığa geçiş • Gıda bileşenlerinden karbonhidratlar ve proteinler camsılığa geçiş göstermekte ve gıdadaki hal değişimini etkilemektedirler. • Özellikle su aktivitesi düşük olan gıdalarda camsılığa geçiş bozulmaları etkilemektedir. • Camsı hal bir denge hali olmadığı için sıcaklık ve su içeriğine bağlı olarak hal değişimleri meydana gelmektedir

Sıcaklık – nem Camsılığa geçiş • Sıcaklık camsı geçiş sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklara geldiğinde kauçuğumsu hale ve daha sonra kristal hale geçiş olmaktadır • Su içeriği arttıkça da hal değişimleri olmaktadır, su plastikleştirici etkisinden dolayı hal değişimlerini doğrudan etkilemektedir. • Tahıl gevreklerinde 20 ° C de 0,3-0,5 su aktivitesi aralığında kritik bir su aktivitesi değerinde gevrekliğin kaybolduğu ve bu değerin amorf şekerlerin kristalizasyonuna karşılık geldiği bulunmuş..

MAP ( Modifiye Atmosfer Paketleme) • inert bir gaz olan azotu atmosfer olarak kullanarak ürün kalitesini arttıran ve raf ömrünü uzatan bir paketleme tekniğidir. • Azot, gıda paketlemede, öncelikle paket içindeki oksijen içeriğini düşürerek ürünün bozulmasına engel olmak için kullanılır. • Ayrıca , basınçlandırılmış azot, dolum gazı olarak paketin sönmesini ve kırılmaları engellemek amacıyla kullanılır.

Fleksibl ambalaj • Su buharı, gaz, koku ve ışık geçirmezliği, • Rutubete ve yağa karşı mukavemeti, • Baskı lakları, • Mürekkep ve boyaların tutuculuğu, • Darbeye karşı dayanıklılığı, • Delinme kabiliyeti • Yırtılma kolaylığı • İçine konulan ürüne tat ve koku nüfuzu, • Ambalajlamada sıkı kapanma ve ihtiyaç anında kolay açılabilme özelliği,

Cips Ambalajı • OPP/PP • PET/LDPE • PA/PE • PET/Al-folyo/LDPE (map)

Patates cipsi ambalajı • Otomatik makinalarda ambalajlama önce selefonla başlamıştır. • Laminelli malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. • Genel olarak OPP/ metalize OPP laminasyonu kullanılmaktadir.

Patates cipsi ambalajı • Sert ambalajlama maddesi ürünle birlikte pakete konulan hava ürünün fazla kırılmasını ve nem absorbsiyonununu önler. • Işığın pakete girmemesi için ışık geçirmez bir malzeme kullanılır.

Patates cipsi ambalajı • Patates cipslerinde ambalaj malzemesi olarak OPP kullanılmaktadır . • OPP 3 kattan oluşur, metal kat, boya ve jelatin

OPP (Oriyente polipropilen) film • Dayanıklı ve berrak filmdir • ısıyla yapıştırılamaz. • Isıyla yapıştırılma için genellikle diğer filmlerle (örneğin LDPE) birlikte kullanılır. • PVDC (poliviniliden klorid) ile ya da metalize film ile kaplanarak engelleyici özellikleri iyileştirilebilir.

OPP-MET OPP • Bu ambalaj filmi cips, kuruyemiş, bisküvi ve kekler için uygundur. Şeffaf opp de olan bütün özelliklerin yanısıra daha yüksek nem ve oksijen bariyeri sağlar. Özellikler ü Işık bariyeri ü Yüksek nem ve oksijen bariyeri ü Yatay ve dikey makinelerde yüksek verimlilik ü Yüksek çekme mukavemeti ü 8 renge kadar yüksek kaliteli baskı

Opp filmlerin özellikleri

Karton kutu • Karton tüp biçiminde ambalaj üretildiğinde Müşteriler, ürünün seklini tüpte muhafaza etmenin, kabul edilmiş ürün ambalajından (ve markadan) daha beklenir bir sey olduğunu belirtmiştir. • Gerçekten karton tüp, farklılaşmanın güçlü varlığıyla marka imajı sağlamaktadır ve rafta duran ürünü seçilir kılmaktadır • Karton ambalaj, diger ambalajlara göre kullanım kolaylıgı, ekonomik olusu gibi avantajlarının yanı sıra, geri dönüşüm özelliği ve çevre dostu olarak da dikkat çekmektedir

Ambalajına özellikle dikkat ettiginiz ürün grubu hangisidir?

Renk ? • Cips ambalajları %55,4’lük bir oranla sarı renk ile bağdaştırılırken; • %19’luk oranı ile mavi en çok bağdaştırılan ikinci renk olmaktadır.

• Lütfen aşağıda yer alan ürünlerin ambalajlarını, verilen ambalaj malzemelerinden hangisi ile bağdaştırıyorsanız isaretleyiniz • • Cips ambalajları %57,9 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır.

Dondurulmuş patates ürünleri oDondurma işlemi gıdaların kalite, tat, koku ve besin değerinin en iyi şekilde korunur. oDondurma işlemi sayesinde gıdaların içerdikleri su, buz kristallerine dönüşerek bozulmasına yol açan mikroorganizmalar yaşayamamakta, kimyasal ve biyokimyasal değişmeler asgariye indirilerek gıdaların en doğal haliyle korunması sağlanmaktadır.

Avantajlı • Dondurulmuş gıdalar katkı maddesi içermemektedir. • Uygun ortamlarda uzun süre saklanmaları mümkündür. • Yıkanmış, ayıklanmış ve pişirmeye hazır halde tüketime sunulduklarından özellikle çağımızın hız gerektiren yaşamı için pratik bir gıda maddesidir.

• Dondurulmuş ürünlerin üretim tesisinden depoya, depodan ana dağıtım deposuna oradan da perakende satış noktalarına taşınması ve muhafazası esnasında soğuk zincirin kırılmaması ve her aşamanın sıcaklık kontrolünün yapılması zorunludur.

Üretim aşaması • Hasat dilen patatesler, bekletilmeden 3 saat gibi çok kısa sürede uygun koşullarda fabrikaya ulaştırılır. • Hemen işlenen ve ön kızartma yapılarak IQF (Individual Quick Freezing – Bireysel Hızlı Dondurma) işlemi ile dondurulan patatesler 3 saat içinde pakete girer. • Bu sayede, patatesler tazeliğinden ve besin değerlerinden asla ödün vermeden sofralarımıza gelir.

Ambalaj • Dondurulmuş patates ürünlerinin ambalajlanmasında yaygın olarak LDPE kullanılmaktadır.

Öneriler • Dondurulmuş patateslerin paket boyutları daha küçük olabillir.

Aç-Kapa Paket • Cips ambalajı için; Büyük boy paketlerde açıldıktan sonra da kaliteyi korumak amacıyla kilitli paketler kullanılabilir…

🙂 • Geometrik dizayn • Karton ambalaj

Kağıt ve Kağıt Ambalajlar

Kağıt ve Kağıt Ambalajlar

Tarihçesi:Gerçek anlamda kağıdın ilk defa Çin’de yaklaşık 105 yılında üretildiği, ancak kağıt endüstrisinin 17.yy’dan itibaren geliştiği, odun ya da ağacın kağıt yapımında kullanılmasına ise 19. yy’ ın ortalarında başlandığı kaydedilmektedir.

Kağıt Ambalajların Önemi

Kağıt Ambalajların Avantajları

Kağıt Ambalajların Dezavantajları

Kağıdın Esas Maddesi

Kağıdın başta gelen hammaddesi odunun

Odunun kağıda işlenmesi

Kağıt, selüloz yanında değişik amaçlar için katılan katkı maddeleri de içerebilir

Ambalaj Kağıtları

Kraft kağıdı

Sülfit Kağıtlar

Yağ geçirmez kağıtlar

Glasin

Bitkisel Parşömen

İpek kağıtlar

Karton Ambalajlar

Karton ve Mukavva Ambalajlar

Günümüzde Kartonun Kullanımı

Metal Esaslı Ambalajlar ( Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU )

METAL ESASLI AMBALAJLAR
Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU
Gıda Yük. Müh Belgin GÖKOĞLU

GİRİŞ
Metal esaslı ambalaj materyallerinin avantajları
METAL LEVHALAR
Kalaylı Teneke Levhalar (Tin Plate)
Laklı Teneke Levhalar
Çeşitli ürün gruplarına göre kullanılan genel lak tipleri
Kalaysız Teneke Levhalar (TFS)
Aluminyum Kaplı Teneke Levha
Aluminyum Levha
Propilen Kaplı alüminyum Levhalar
TENEKE KALİTESİ
TENEKE KUTULAR
Lehimli Kutular
Dikiş Kaynaklı Kutular
Contalı Kutular
Yapıştırma Kutular
METALİK KUTULARDA KİMYASAL OLAYLAR
KOROZYON
Korozyon Olayının Gerçekleşme İlkeleri ve Kalaylı Teneke
Kutuda Korozyon
Korozyonu etkileyen faktörler
Kutulanan Gıdaların Bileşimi ve Özellikleri
Renk Maddeleri
Kükürt Bileşikleri
ALÜMINYUM AMBALAJLAR
Alüminyum Esaslı Gıda Ambalajları
Alüminyum Kutular ve Fıçılar
Gıdaların Ambalajlanmasında Temel Kullanım Alanları

Oluklu Mukavvanın Üretim Prosesi

Oluklu mukavva bakır yada dönüştürülmüş selüloz liflerinden oluşan kâğıtlardan yapılır.Oluklu mukavva (kaplama) astar adı verilen iki düz levha ile bu levhaların ortasında yiv adı verilen oluklu kısmın birbirine yapıştırılmasından meydana gelir. Bu üç tabakanın bir araya gelmesiyle oluşan ürün her bir tabakanın tek tek sahip olduğu güçten daha fazlasına sahiptir. Pes pese oluklardan oluşan yapısı, oluklu mukavvaya sertlik ve dayanıklılık verir. Oluklar arasındaki hava dolaşımı yalıtım görevi yaparak sıcaklık değişimlerine karsı koruyucu rol oynar.

Farklı nitelikteki ürünlerde kullanılmak üzere oluk ebadı ve profili açısından farklılık gösteren oluklu mukavva türleri vardır. Oluklu mukavva, ambalaj olarak kullanılmak üzere sonsuz sayıda sekil ve ebatta kesilerek katlanabilir. Oluklu mukavva, çeşitli ürünleri paketleyerek, korumak ve sunmak için tasarlanmış yüksek performanslı bir ambalaj malzemesidir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri ( Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ )

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri • Normal sıcaklıklarda genellikle katı halde bulunan, ısı ya da basınç etkisiyle mekaniksel veya kimyasal yolla yumuşatılıp, kalıba dökme, haddeleme gibi çeşitli yöntemlerle şekillendirilebilen veya kalıplanabilen ve bu biçimlerini soğuyunca da kalıplanabilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay ya da doğal, çoğunlukla organik polimerik maddelerdir.

• Dev molekül olarak tanımlanan yapı, basit yapılı bir organik bileşiğin veya iki farklı bileşiğin uygun koşullarda birbirlerine bağlanması ile oluşur. •• Çok uzun zincir veya örgü yapıda, Çok uzun zincir veya örgü yapıda, hatta örgüler arasında da bağlanmalar yaparak üç boyuta uzanmış binlerce molekülün bir araya gelmesinden oluşurlar. • Monomer——————POLİMER Gıda Ambalajlama

• Plastikler polimerizasyon tepkimeleri ile elde edilirler. • Polimerizasyon, uygun koşullarda n tane molekülün çift bağlarının açılarak ard arda bağlanmasını sağlayan ard arda bağlanmasını sağlayan tepkimlere denir. • Tek tür monomerden oluşurlarsa homopolimer; • En az iki farklı tip monomer içerirlerse kopolimer adını alırlar.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Homopolimer (doğrusal) Kopolimer (ardışık) Kopolimer (gelişigüzel)Kopolimer (gelişigüzel) Kopolimer (blok) Kopolimer (aşı(graft)) Polimerlerde monomerlerin düzenlenişi

• Plastikler işlenme özelliklerine göre üç ana gruba ayrılırlar; 1. Termoplastikler (plastomerler-ısıl yumuşar-), 2.2. TermosetTermoset plastikler (plastikler (duroplastlarduroplastlar–ısıl ısıl sertleşir-), 3. Elastomerlerdir

• Termoplastikler, plastik sektöründe en çok kullanılan malzemelerdir. Isı ve basınç altında plastik özelliklerini daima korurlar •• Isı ile erimeden yumuşatılıp kolayca Isı ile erimeden yumuşatılıp kolayca şekillendirilebilirler. • Isı ile yumuşatılıp tekrar kalıplanabilirler. Polymers are Everywhere!

• Plastikler üretim şekillerine göre de üç gruba ayrılırlar; 1. Doğal Polimerler ve bunlardan yapılan plastiklerbunlardan yapılan plastikler 2. Kondensasyon polimerleri (polikondensatlar) 3. Katılma polimerleri

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri DOĞAL POLİMERLER •Kollajen •Jelatin •Keratin •İpek •Yün •Nişasta •Doğal Kauçuk •DNA ve RNA • Selüloz

1. Kondensasyon polimerleri (polikondensatlar) İki farklı madde molekülü arasından küçük ve polar bir molekül (H2O, NH3, HCl vb. ) ayrılması ile daha büyük bir molekül oluşmasına büyük bir molekül oluşmasına kondensasyon denir.  Basamaklı polimerleşme ile elde edilirler.  Monomer birimleri genellikle çift işlevsel gruplu ya da çok işlevsel grupludur.

Genellikle düz zincir yapıda bileşiklerdir.  Poliamidler en çok bilinenlerdir.Poliamidler en çok bilinenlerdir.  Polimerleşme tepkimesi sırasında asit ve amin bileşenleri arasından su ayrılarak amid bağı oluşur.  Yağlar ve proteinler doğal kondensasyon polimerleridir.

1. Katılma (zincir) polimerleri Bir ya da daha çok çift bağ içeren bir monomer biriminin diğerine yinelenerek eklenmesi ile (katılma) oluşurlar.oluşurlar. Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan önemli plastikler katılma polimerizasyonu yöntemiyle elde edilirler.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Plastiklerin üretiminde kullanılan katkı maddeleri • Antistatik maddeler; plastik üzerinde oluşan statik elektriği toplayabilen ve toplanan yükün bırakılmasını sağlayan maddelerdir. Yağ asidi esterleri, alkansulfonat, etoksitlenmiş alkilamin vb. • Renklendiriciler; boya, pigment, mineral dolgu maddeleri vb.maddeleri vb. • Yağlayıcılar-kaydırıcılar; işleme sırasında akmayı kolaylaştırma ve kalıptan kolayca ayrılmayı sağlayan maddelerdir. Yağ asidi esterleri, yağ asidi amidleri, metalik sabunlar, parafinler, çeşitli vakslar.

• Plastifiyanlar; bazı polimerler işlenirken kalıcı bir akışkanlık, yumuşaklık ve esneklik sağlayıcı maddeler kullanılması gerekir. Gıda ile temasta ürüne geçmesi istenmez. Fitalatlar, fosfatlar, poliesterler, vb. • Dolgu maddeleri; fiyatı düşürmek için katılırlar. Isıya karşı dayanıklılık sağlarlar. İşlenmeyi kolaylaştırkarşı dayanıklılık sağlarlar. İşlenmeyi kolaylaştırırlar. ırlar. Darbe dayanımını arttırırlar. Odun talaşı, öğütülmüş ceviz, fındık kabuk unu, granül cam, tebeşir, kireç vb. • Antifog maddeler; gliserin yağ asidi esterleri gibi maddeler ürünün görülmesini engelleyen buğulanmayı önlemek için ambalajlara katılırlar.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Plastiklerin üretiminde kullanılan katkı maddeleri • Antioksidanlar; oksitlenmeyi önleyici maddelerdir. Migrasyon hızını en aza indirmek için molekül ağırlığı fazla olan antioksidanlardan faydalanılır. Fenol ve amin kökenli antioksidanlar, organik kükürt ve fosfor bileşikleri vb. •• Isı stabilizatörleriIsı stabilizatörleri • UV stabilzatörleri

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİETİLEN 1) Yüksek basınç polietileni—— -LDPE 2)2) Orta basınç polietileniOrta basınç polietileni—————— -MDPE 3) Alçak basınç polietileni——– -HDPE

Sınıflandırma polietilen zincirlerinin dallanma derecesine göre yapılmaktadır. q Çok dallanmış yüksek basınç PE ni en düşük yoğunluktadır. q Az dallanmış ve bu nedenle daha yoğun ve sert olan alçak basınç PE nine göre daha yumuşak ve esnektir.

PE nin lineer yapısı polimere dayanıklılık; dallı yapısı ise sertlik verir. Az dallanmış yüksek yoğunluklu Az dallanmış yüksek yoğunluklu lineer polimer, maksimum lineer polimer, maksimum derecede kristallenme, yoğunluk, katılık ve sertlik gösterir. Kristal yapıda moleküller arasındaki kuvvet fazla olduğu için kristal PE ni sert ve dayanıklıdır.

Bir polimerin kristallik özelliği arttıkıça “bariyer” özellikleri artar.  Çatlama, geçirgenlik ve darbe Çatlama, geçirgenlik ve darbe dayanımı azalır.dayanımı azalır. q Ortalama MW, MW dağılımı, kristallinite ve yoğunluk PE lerin özelliklerini etkileyen en önemli yapısal özellikleridir. q Renksiz, tatsız ve kokusuzdurlar.

Polimerler arasında en inert olanlardır. q Tuz, asit ve baz çözeltilerine dayanıklıdırlar. qq Derişik oksidan asitler tarafından Derişik oksidan asitler tarafından bozunurlar. q Süre ve sıcaklığa bağlı olmakla beraber yağa dirençleri yetersizdir. q Su buharını pek geçirmezler; fakat gazlar, aromalar, ve yağa karşı orta düzeyde geçirmezlik Gıda Ambalajlama gösterirler.

LDPE, öenmli bir kaplama ve laminasyon malzemesidir. q Su geçirmez ve ısıl kaynaklanabilir karton üretiminde kullanılır (süt)üretiminde kullanılır (süt) q PET, PP ve PA filmler LDPE ile kaplanarak, su buharı, gaz ve aroma geçirmezlik özellikleri üstün sıcak dolum ve aseptik doluma uygun hale getirilmektedir.

Ekmek, tavuk, ve benzeri kanatlılar dahil dondurulmuş gıdalar, yağsız süttozu, sosis ve çeşitli et mamüllerinin ambalajlanmasında kullanılır. q MDPE MDPE ninnin ısıl dayanımı LDPE ye ısıl dayanımı LDPE ye göre daha yüksektir. q Mekanik dayanıklılığı biraz düşüktür.

HDPE, elektrik direnci yüksek hidrofobik bir polimerdir. q Sert ve dayanıklıdır. q Nitrik aside karşı dayanıksızdır. qq Yağa dayanımı fazla ve koku Yağa dayanımı fazla ve koku geçirmezlik özelliği oldukça yüksektir. q Yüksek yumuşama sıcaklığı nedeniyle ambalajı içerisinde pişirilecek çeşitli hazır gıdalar için pişirme torbası olarak yararlanılabilir.

Plastikler içerisinde en hafif olanıdır. q Isıl dayanımı yüksek, yarı kristalin bir plastiktir. q Hidrokarbonlara, alkollere ve okside olmayan maddelere karşı dayanıklıdır.olmayan maddelere karşı dayanıklıdır. q Kristalin yapıya sahip PP; izotaktik q Amorf yapıya sahip PP; ataktik q Kristalin yapılı ve düşük sıcaklıkta polimerizasyon; sindiyotaktik q Ticari olarak en yaygın kullanılan PP izotaktik yapılıdır.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİPROPİLEN

Özellikleri MW’larına bağlı olarak değişir. q MW yüksek olan PP yumuşaktır. Düşük ise sert ve kırılgandır. qq Kimyasal davranış bakımından HDPE Kimyasal davranış bakımından HDPE ye büyük benzerlik gösterir. q Daha parlak ve durudur. q Şekerlemeler, kurutulmuş meyveler, kuruyemişler, unlu mamuller, snack gıdalar, kahve, kakaolu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılırlar.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİBUTEN-1 q Üretimi ve genel özellikleri PP ne benzer. q Optik özelliklerin önemli olmadığı; örneğin pişirme torbaları üretiminde kullanılabilir.kullanılabilir. q Esnekliği iyi olan bir malzemedir. q Yırtılma direnci yüksek olduğu için, aluminyum ve kağıt malzemelerle birlikte kullanıma da son derece uygundurlar.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİİZOBUTEN q Su buharı geçirgenliği çok düşük, çeşitli kimyasallara dayanıklılığı iyidir. q Oda sıcaklığında seyreltik ve derişik mineral asitlere ve bazlara, sulu potasyum permanganat çözeltilerine potasyum permanganat çözeltilerine ve hidrojen perokside dayanıklıdır. q İzobuten ve polyolefinlerin karışık polimerizatları lak üretiminde kullanılır.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİMETİL PENTEN q İzotaktik yapıdadır. q Çok şeffaf olması, düşük yoğunluğu, sterilizasyona dayanıklılığı, oksijen ve azot geçirgenliğinin yüksekliği dikkat çeken özellikleridir.çeken özellikleridir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v İONOMERLER q Etilenin doymamış karbon asitleriyle yüksek basınç polimerizasyonu ve magnezyum, çinko, kalsiyum ve sodyum bileşikleriyle muamelesi sonucu elde edilen bir polimerdir.sonucu elde edilen bir polimerdir. q Hem iyonik hem de kovalent bağ içerirler. q Yırtılma direnci yüksektir ve kolay kolay delinmezler. q Su buharı ve gaz geçirgenlikleri LDPE ye benzer. Yağlara karşı dayanıklıdırlar.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v İONOMERLER q Biçimlendirilmesinin kolaylığı, düşük sıcaklıklarda ısıyla kaynaklanabilmesi, ısı dikişinin sağlamlığı, şeffaflığı, yağa dirençli olması ve son derece üstün yapışma özellikleri gıda yapışma özellikleri gıda ambalajlanmasında kullanılmasına olanak sağlayan belirgin özellikleridir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v ETİLEN VİNİLASETAT KOPOLİMER (EVAC) q Poliamid ile kombine edilerek dondurulmuş gıdaların ambalajlanmasında kullanılır. q Gaz geçirgenliği oldukça yüksek olduğu için et ambalajlanmasında olduğu için et ambalajlanmasında shrink ambalaj olarak kullanılabilir. q Sıvı ve katı yağların ambalajlanmasına uygun değildir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v TERMOPLASTİK POLİESTER (PET) q Polifonksiyonel asit ve alkollerin kondensasyonu ile üretilirler. q PET’in çekme, gerilme ve kopma direnci çok yüksektir. qq Son derece şeffaftır. Kolay kolay aşınmaz.Son derece şeffaftır. Kolay kolay aşınmaz. q Su buharı, oksijen, aroma maddeleri ve yağ geçirmezlik özellikleri iyidir. q Gaz geçirgenliğinin düşük olması, şeffaf ve darbe dayanımının üstünlüğü gazlı içecek ve su ambalajlanmasında kullanımını sağlamıştır.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v TERMOPLASTİK POLİESTER (PET) q PET kaplanmış karton malzemeden fırında pişirme kapları üretilir. q Bira, meyve suyu ve bazı domates ürünlerinin ambalajlanmasında yeterli oksijen bariyeri oluşturamamaktadır.oksijen bariyeri oluşturamamaktadır. q Yüksek oranda asetaldehid migrasyonu nedeniyle maden suyu ve benzer ürünlerin tadının bozulmasına yol açar. q Biranın içerdiği bazı organik moleküllerin PET tarafından absorblanması da tadının bozulmasına neden olur.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v TERMOPLASTİK POLİESTER (PET) q Poliamid ile kombine kullanımları gaz geçirmezliği daha iyileştirilmekte ve böylece şarap ve bira için de kullanımı mümkün olmaktadır.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v DOYMAMIŞ POLİESTER q Korozyona çok duyarlı olan kimyasal proseslerde yer altı ve üstü boru, tank, ve kanallarda kullanılır. q İçecek tankları, ve tahıl başta olmak üzere çeşitli gıda siloları tipik gıda sanayi üzere çeşitli gıda siloları tipik gıda sanayi kullanım alanlarıdır. q Paslanmaz çeliğe göre ekonomik oldukları için tercih edilirler.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİAMİD (Naylon) q Amid grubu içeren, MW i yüksek lineer polimerlerdir. q Genelde sert ve dayanıklıdırlar. qq Çoğu kimyasal çözücülere, yağlara, Çoğu kimyasal çözücülere, yağlara, alkalilere ve asitlere dayanıklıdırlar.alkalilere ve asitlere dayanıklıdırlar. q Koku ve gaz geçirmezlik özellikleri üstündür. q Su buharı geçirmezlikleri ise orta düzeydedir. q Isıl yapışma sıcaklıklarının yüksek olması ve su buharı geçirgenliklerinin de yüksek Gıda Ambalajlama olması nedeniyle kolay kaynaklanabilen

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİAMİD (Naylon) q Bir plastik ile, çoğunlukla LDPE ile birlikte kullanılırlar. q Nem dirençleri biraz higroskopik olmaları nedeniyle sınırlıdır. q Çok az gaz geçirgenliğinin gerektiği Çok az gaz geçirgenliğinin gerektiği durumlarda ek olarak PVDC kaplama gerekir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİVİNİL KLORÜR (PVC) q Duyusal bakımdan nötr, şeffaf, sert veya esnek, dayanıklı, darbe ve aşınmaya dirençli ve depolimerize olmaksızın ısıyla kolay şekillendirilebilir. qq Su buharı, gaz ve koku geçirgenliği düşük, Su buharı, gaz ve koku geçirgenliği düşük, yağ ve diğer gıda bileşenlerine karşı dayanıklı, üzerine iyi kaliteli baskı yapılabilen ve boyanabilen mükemmel bir termoplastiktir. q Oksijen geçirgenliği son derece düşüktür. q Su buharı geçirgenliği LDPE den  yüksektir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİVİNİL KLORÜR (PVC) q PVC, su ve organik asitler gibi kuvvetli polar; ve hidrokarbonlar gibi kuvvetli apolar maddeler karşı dayanıklıdır. q Orta düzeyde polar olan, aseton, fenol, siklohekzanon gibi bileşikler tarafından siklohekzanon gibi bileşikler tarafından çözülürler ve şişip kabarırlar. q Sert PVC folyolar, çikolata gibi ürünlerin ambalajlanmasında ayırıcı bölmeler şeklinde kullanılırlar. q Darbe mukavemeti iyi olduğu için su, sıvı yağ ve sirke ambalajlanmasında kullanılabilir.

Plastikler ve Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler v POLİVİNİLİDEN KLORÜR (PVDC) q Üretimi güç, işlenmesi zor ve ısı karşısında dayanıksız bir polimerdir. q En önemli özelliği yüksek kristal yapıya sahip olmasıdır. q Çözücülere, asitlere ve orta kuvvetteki Çözücülere, asitlere ve orta kuvvetteki alkalilere, güneş ışığına dayanıklılığı mükemmeldir. q Zamanla deformasyona uğramaz ve suyu emmez. q Su buharı, gazlar, özellikle oksijen, yağ ve koku geçirgenlikleri son derece düşük olan bir plastiktir.