Süt Sığırı İşletmesi Projesi

50 BAŞ SAĞMAL SÜT SIĞIRI

KAPASİTELİ İŞLETMESİ  PROJESİ 

PROJENİN TANITILMASI

 

1.1. PROJENİN ADI   : DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMI

1.2. KURULUŞ YERİ  :KONYA

1.3. KAPASİTESİ        : Kuruluş
Kapasitesi  50 BAŞ GEBE DÜVE
                                                                               

1.4. TOPLAM YATIRIM TUTARI

                        – Sabit Yatırım           : 291.363,00 YTL

            –
İşletme Sermayesi   :   30.386,00 YTL                                                  

                        –
Toplam                    : 321.748,00
YTL

 

YATIRIMIN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM FİYATI

(.-YTL)

TOPLAM YATIRIM

(.-YTL)

1-Arazi Bedeli

 

 

10.000

2-İnşaat İşleri

 

 

0


Ahır Binası

1

 

55.000


İşçi Lojmanı

1

 

15.000

Kaba yem deposu, Gübrelik, Silaj
Çukuru

1’er adet

 

20.000

3-Yardımcı Makine Donatım

 

 

0


Elektrik Tesisatı

 

 

8.000


Su ve Sıhhi Tesisat

 

 

2.000

4-Canlı Yatırım

50

2.750.000

137.500

5- Etüd-Proje, İzinlendirme İşlemleri

 

 

5.000

6-Genel Giderler

 

 

12.375

7-Beklenmeyen Giderler

 

 

26.488

SABİT YATIRIM TUTARI

 

 

291.363

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

30.386

GENEL YATIRIM TUTARI

 

 

321.748

  

 

1.5 Projenin Finansmanı                 :
Özkaynak

1.6 Projenin Faydaları                     :
Projenin uygulanması ile işletme de başlıca kuruluş amacı olan sütün hijyenik
şartlarda üretimi yapılacağından piyasada önemli bir yer tutulacaktır.
Üretilecek sütün pazarlanmasında veya satışında sıkıntı yaşanmayacaktır.

İşletmede
bulunan saf ırk sığırlar suni tohumlama yöntemiyle tohumlanarak, kayıtları
sağlıklı tutularak ve gereken bakım-besleme ve yetiştirme metodları
kullanılarak daha kaliteli damızlık düve üretimi de gerçekleştirileceğinden
gerek eldeki sürünün yenilenmesi gerekse ihtiyaç fazlası damızlık düvelerin
civardaki yetiştiricilere satılarak işletmeye ek gelir sağlaması da amaçlarımız
arasındadır. Elde edilecek erkek buzağılar yöredeki besicilere satılarak
kasaplık materyali oluşturması ile hem işletmemizin gelirlerinin yükseltilmesi
sağlanacak hem de yöredeki hayvancılığın gelişmesi teşvik edilecektir.

            Teknik
elemanlarca işletmenin bitkisel ve hayvansal üretimi her aşamada devamlı
kontrol ve denetim altında tutulacak, işletmenin geliştirilmesi için azami
gayret gösterilecek, suni tohumlama-hayvan sağlığı, bitkisel üretim açısından
İlimiz çiftçileri için örnek olacak çalışmalar yapılacaktır.

Projede
kullanılacak kültür ırkı damızlık ineklerden üstün vasıflı yavrular alınacak,
böylece İlimizin büyükbaş hayvan varlığının birim hayvan başına düşen et ve süt
verimi artacaktır. Uygulanacak yeni proje ile
ilin ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır.

1.7.Teknik Kabuller Ve Sürü Projeksiyonu

Hayvancılıkla
ilgili projelerin hazırlanmasında sürü projeksiyonunun düzenlenmesi en önemli
işlemlerden birisidir. Sürü projeksiyonu bizim yıllar itibariyle ihtiyaç
duyacağımız kaba ve yoğun yemin, elde edeceğimiz hayvansal ürünlerin, yapmamız
gereken yatırımların tahminine olanak sağlar. Sürü projeksiyonunun
düzenlenmesinde sürünün büyümesi “Tam Gelişmeye” ulaşıncaya kadar
sürer. “Tam Gelişme” işletmenin hayvancılık için ayırdığı kaynakları,
özellikle yem bitkileri kaynaklarını en ekonomik biçimde değerlendirebilecek
sürü büyüklüğünü ifade eder.

Konya ilinde
kurulması düşünülen işletmede 50 baş hayvan ile başlanacağı, başlangıçta
hayvanların 4 aylık gebe oldukları 9. ayda buzağı doğumu ile yılı 3 aylık süt
verimi ile kapatacakları varsayılmıştır. Bir işletme dönemi 305 gün olarak
alınmıştır. (Süt için) Bir inekten 1. yıl 18 kg, 2. yıl 20 kg, 3. yıl 25 kg, 4.
yıl 25 kg, 5. yıl 25 kg. süt alınacağı varsayılmıştır. (Bu miktarlarda
buzağının emdiği süt hariçtir)

İşletmede 2.
yıldan itibaren gebe düve satışına başlanacaktır.


Gebe
düvelerin ilk yıl %97, sonrasında % 85’inin doğum yapacağı varsayılmıştır


İneklerin
% 15’inin ölüm, hastalık vb. nedenlerle telef olacağı varsayılmıştır.


Gebe
düvelerin doğumunda % 50 dişi, % 50 erkek olacağı varsayılmıştır.

1.8. Yatırım Kalemi Hesabı Ve Yıllara Dağılımı

1.8.1. Arsa Yatırımı

Toplam arazi
ihtiyacı hesaplanırken hayvanların beslenmesinde kullanılan yem türleri, ahır
ve yardımcı tesisler için gerekli her bir arazinin tespiti yapılmıştır.

Yonca:

Süt sığırı
işletmesi için en faydalı yem bitkilerindendir. Yeşil ve kuru olarak hayvanlara
yedirilebilir. Yonca sulama ile ülkemizde iyi bir şekilde yetiştirilebilir.
Verim ilk yıl için 1 ton/dekar, sonraki yıllar içinse 1.5 ton/dekardır. Bir
hayvan günde 2 kg. yonca tüketmektedir. Gerekli arazi 25 dekardır.

Fiğ+Yulaf:

Fiğ ve yulaf tek
yıllık yem bitkisidir. İkisi bir araya geldiğinde besin değeri yüksektir.
Fiğ+yulaf karışımının dekara kuru ot verimi 0.4 ton’dur. Bir hayvan günde 2 kg.
fiğ+yulaf tüketmektedir. Gerekli arazi 95 dekardır.

Silajlık Mısır:

Hayvancılıkta
ileri gitmiş ülkelerde süt hayvancılığı denildiğinde akla ilk gelen mısır
silajıdır. Mısır silajı en önemli sığır yemidir. İyi kalitede ve bol miktarda
mısır silajı elde edebilmek için çimlenme gücü yüksek bol ürün veren silajlık
mısır tohumları temin edilmelidir. Silaj mısırın dekara verimi 8 ton’dur.

Hasadı gelmiş
olan silajlık mısır 2.5-3 cm kıyıldıktan sonra silajı yapılmalıdır. Silaj
yapılırken sıkıştırma işine ok dikkat edilmelidir. Silaj doldurulurken içeride
havaboşluğu kalır ise silajın içindeki ısı 40 dereceye kadar çıkabilir. Bu
durumda silajın kızışmasına ve besin değerinin bozulmasına neden olur. Doldurma
işlemi tamamlandıktan sonra çukurun üzeri kalın bir plastik örtü ile tamamen
örtülür ve üzerine ağırlık konur. Usulüne uygun şekilde hazırlanmış olan mısır
silajı takriben 2 ay içinde olgunlaşır. Bir hayvan günde 25 kg. mısır silajı tüketmektedir.
Gerekli arazi 60 dekardır.

Yem bitkileri
için gerekli toplam arazi 180 dekardır. Fiğ+Yulaf ve Mısır dönüşümlü olarak
ekilecektir.

Ahır, süt sağım,
doğum, yem depoları vb. inşai tesisler için 10 dekar gerekmektedir. İnşai
tesislerin dökümü inşai tesisler kaleminde yapılmıştır. 10 dekar olan arazinin
bedeli 10.000,00 YTL.’ dır. İşletmede ihtiyaç duyulan kaba yemlerin işletmenin
kendi imkanları ile üretileceği varsayılmıştır. Kaba yem giderlerinin
hesaplanmasında üretim maliyetleri dikkate alınmıştır.

1.8.2. Etüd-Proje ve İzinlendirme İşlemleri

Etüd proje ve
izinlendirme (işletme ruhsatı, birlik üyeliği v.b.) gideri olarak 5.000,00 YTL.
öngörülmüştür.

2. İşletmenin Mali ve Ekonomik Analizi    :

            İşletme
için 10 yıllık projeksiyon uygulanmış ürünler ve birim fiyatlar aşağıdaki gibi
planlanmıştır.

2.1. GELİRLER                              :

2.1. 1 Süt Satışları                            : 0,55 YTL/kg (Teşvik primi
dahil)

2.1.2 Deforme İnek Satışları           : 2.300,00 YTL/baş

2.1.3 Damızlık Düve Satışları          : 2.500,00 YTL/baş

2.1.4 Erkek Dana Satışı                   : 2.000,00 YTL/baş

2.1.5 Deforme Düve Satışı               : 2.000,00 YTL/baş olarak
alınmıştır.

2.1.6 Teşvik Primleri                        : Gebe düve alım
fiyatından düşülmüştür. Düve alımı

  2.750,00 YTL
olarak düşünülmüş, düve başına

  275,00 YTL
teşvik uygulanmıştır.

2.1.7 Gübre Geliri                            : 0,15 YTL/Kg.

2.2. GİDERLER                              :

2.2.1 Yem
Giderleri                          :

İşletmedeki hayvanların yaş, canlı ağırlık, süt verimi vb

  diğer
hususlara göre en uygun rasyonlar hazırlanmıştır.

  Kaba yem
üretimi için yaklaşık 180 da. alana ihtiyaç

  duyulmaktadır.
Kesif yem hammaddeleri tamamıyla

  dışarıdan
temin edilecektir.

2.2.2 Aşı, İlaç ve Vitamin Gideri     : Büyük Baş Hayvan Başına 40,00 YTL/Yıl

2.2.3 Yakıt
ve Enerji Gideri            :

Aydınlatma, Süt sağma, Su kuyusu, Bakıcı odası vb.


için yıllık 2.000,00 YTL hesaplanmıştır.

2.2.4 İşçilik Gideri                : Tüm işletme için 1 kişi çalıştırılması
planlanmıştır. Aylık 700,00 YTL brüt ücretten yıllık 1 kişi*700,00 YTL/kişi*12
ay = 8.400,00 YTL

2.2.5 Bakım ve Onarım Gideri        : Canlı hayvan alımı hariç Sabit
Yatırımın % 1,5’i,

2.2.6 Genel Giderler             : Yıllık işletme giderlerinin % 2’si alınmıştır.

3.İşletmenin Mali ve Ekonomik Analizi     :

A) YATIRIM
(SABİT) GİDERLERİ (TL)

            Arazi Bedeli                           :
10.000,00 YTL

            Ahır Binası                             :
55.000,00 YTL

            Diğer İnşaat İşleri                  :     20.000,00 YTL* (Kaba Yem Deposu, Silaj Çukuru,

Gezinti Avlusu (Gübrelik,
Şerbetlik maliyeti 10.000,00 YTL’dir. %40 teşvik alınabilecektir.)      İdare Binası ve Bakıcı Evi       :    15.000,00 YTL

            Canlı Yatırım                         :
137.500,00 YTL

            Elektrik Su Tesisatı                :   10.000,00
YTL

B) İŞLETME
GİDERLERİ                                              :

            İşletme
Sermayesi İhtiyacı     :  30.386,00 YTL

            Genel Giderler                       :  12.375,00 YTL

            Beklenmeyen Giderler           :
26.488,00 YTL

             

Projenin toplam yatırım tutarı            : 321.748,00 YTL’dir.

4. PROJEYE AİT TABLOLAR:

4.1 Yatırım Tutarı Tablosu             : EK-1

4.2 İşletme Sermayesi İhtiyacı         :
EK-2

4.3 Yıllık İşl.Gelir-Gider Tabl.        :
EK-3

4.4 Nakit Akım Tablosu                  :
EK-4

4.5 Karlılık Hesabı                            : EK-5

 

5. Proje Sonrasında Ürün Deseninde Değişme:

            –
Damızlık gebe düve ve erkek buzağılardan oluşacak besi materyali bulmak
kolaylaşacak,

– Kurulacak
işletmenin toplu olması sebebiyle elde edilecek sütün toplanması ve
değerlendirilmesi daha kolay olacak,

6.  Diğer Teknik Değerler    :

İşletmenin
planlanmasında ve sürü idaresinde kullanılan teknik esaslar aşağıda
verilmiştir.

a)
Süt sığırcılığında çiğ süt maliyetinin % 50 – 70’ini
yem giderleri oluşturmaktadır.

b)
Süt inekleri yaşama payı için canlı ağırlıklarının %
2,5’i kadar kuru kaba yem almalıdır. (Bu rakam günlük 4 kg kuru ottan az
olmayacaktır.)

c)
1 BBHB için yıllık 9,5 ton mısır silajı ile, 1 ton kuru
yonca otu hesap edilmelidir. Yavrusu ile birlikte yıllık 13,3 ton mısır silajı
ve 1,4 ton kuru yonca otu gereklidir. 1 sığır için bu miktarlardaki kaba yem
üretimi ancak 4 da alanda olabilmektedir. (2,5 da silajlık mısır ekiliş alanı
ve 1,5 da yonca ekiliş alanı gereklidir)

d)
 Günlük kuru
madde alımının 1/3’ü kuru kaba yemlerden sağlanmalıdır.

e)
Yeni doğan buzağılara ilk 3-4 gün ağız sütü
verilmelidir. 4-6 haftalık olana kadarda günlük 3,5-4 kg olmak üzere toplam 150
kg süt hesaplanmalıdır.

f)
Yataklık ihtiyacı yıllık beher hayvan için 600 kg
hesaplanmalıdır.

g)
Ortalama 2-2,5 kg süt verimi için 1 kg kesif yem
hesaplanmalıdır.

h)
İşletmede 1 yılda ortalama % 90 buzağılama oranı, % 10
buzağı kayıpları, % 5 genç hayvan kayıpları, % 2 ergin hayvan kayıpları
hesaplanmalıdır.

i)
İneklerin içme suyu ihtiyacı olarak; her 1 kg süt
verimine 3-4 kg su, her 1 kg kuru madde tüketimine karşılık 4-6 litre su
gerekmektedir. Günde ortalama 70 lt. içme suyu ve 70 lt. de kullanma suyu olmak
üzere her bir hayvana 140 lt. su hesap edilmelidir.

j)
Her bir ineğin günlük gübre (katı ve sıvı atık) üretimi
canlı ağırlığının % 8’i kadar olup yaklaşık 32-40 kg arasındadır. Yılda
ortalama 8,5 ton gübre elde edildiği hesaplanmalıdır.

k)
Sürü yenileme yılı 5 yıldır. 50 başlık sağmal sürüde
her yıl 10 baş ineğin yerine sürüye 2 yaşında ilkine doğum yapacak düve
katılmalıdır.

l)
İdeal sürü yönetimi için 14-15 aylık yaşa gelen
damızlık vasıftaki düvelerin tohumlanması ve 24 aylık olunca buzağılayıp sürüye
katılması gerekir. Bunun içinde düvenin ergin canlı ağırlığının % 70’ine kavuşması
için gerekli bakım ve beslemenin yapılması önem taşımaktadır.

m)
Silaj çukuru toprak üzerinde beton duvarlı olarak inşa
edilecektir. 2,5 m yükseklikte ve 7 m genişlikte olacaktır. 1 m3
silaj ortalama 650 kg gelmektedir. Ahırların ve arazinin durumuna göre bir
ünite için 2 veya 3 adet silaj çukuru yapılmalıdır.

n)
Ahırların planlamasında her bir inek için 5,5 m2
durak alanı, 7 m2 gezinme alanı, doğum ve buzağı bölmeleri, hasta
hayvan bölmeleri, süt sağım yerleri ve süt depolama odaları, bakıcı odaları, kesif
yem deposu, kaba yem deposu alanları ihtiyaca göre tespit edilerek
planlanmıştır.

  1. EKONOMİK
    DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ülkelerin
gelişmişlik ölçülerinden birisi de kişi başına tüketilen hayvansal protein
miktarıdır. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için günlük
almaları gereken protein miktarının (70 gram) yarısının veya %40’ının hayvansal
ürünlerden sağlanması gerekir. Ancak Türk halkının beslenme durumuna
bakıldığında, halkın önemli bir kısmının büyük ölçüde tahıl ile beslendiği ve hayvansal
ürün tüketiminin beslenme içerisinde %8-10 gibi düşük bir düzeyde kaldığı
görülmektedir.

Gerek kişi başına et tüketimi gerekse kişi başına süt tüketimi
açısından Türkiye, hem AB üyesi ülkelerin hem de ABD’nin oldukça gerisinde bir
yerde bulunmaktadır. Bu ise, Türk halkının dengeli bir biçimde beslenmediğini
ortaya koymaktadır.

Bunun en büyük nedeni ise, hayvansal ürünler üretiminin nüfusa göre
yeterli bir düzeyde bulunmamasıdır. Türkiye hayvan varlığı açısından dünyanın
önde gelen ülkelerinden biri olmakla beraber, birim başına üretim (verim)
açısından diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok geri düzeydedir.

Bu amaçla ülkemizde hayvansal ürünler üretiminin artırılabilmesi için
her şeyden evvel hayvanlardan elde edilen verimin artırılması gerekmektedir. Bu
ise, hayvan ıslah yöntemlerinin etkin olarak uygulanmasıyla başka bir ifadeyle,
hayvan varlığı içerisinde saf kültür ırkı hayvanların sayısının miktar ve
oransal olarak artırılması ile mümkün olacaktır.

Proje
konusu yatırım da ülkemizin hayvancılık alanında yaşamakta olduğu bu sorunların
giderilmesi amacına yönelik olarak önerilmiş bir yatırım konusu olup, ülkemiz
hayvancılığının mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel gelişmesi dikkate
alındığında özellikle bu gibi işletmelerin Türkiye hayvancılığının gelişmesinde
önemli görevleri yerine getireceği tahmin edilmektedir.

            Proje
bedelini oluşturan ilk yatırım harcamaları, işletme-bakım-onarım-yenileme ve
projenin olumsuz etkilerinden oluşan tüm harcamalar ile primer faydalar sabit
fiyatlarla belirlendikten sonra, yatırım başlangıcından ekonomik analiz
periyodunun sonuna kadar ait oldukları yılda gösterilecek şekilde sıralanıp
farkları matematiksel olarak hesaplanmak suretiyle projenin “para akışı” ortaya
çıkarılır. Yatırım periyodunda negatif değerlere sahip olan para akışı belli
bir yıldan itibaren pozitif değerlere ulaşacaktır. Para akışındaki değerler
sabit fiyatlara göre hesaplanmış olup paranın zaman değerini yansıtmamaktadır.

Yıllık Fayda değeri ise, Rantabilite
olarak da isimlendirilen bu değer, yıllık net faydayı meydana getiren yıllık
eşdeğer faydaların yıllık eşdeğer masraflara oranı olmaktadır. Projenin
savunulması için kullanılan en önemli göstergelerden biri olan rantabilitenin 1’den büyük olması projenin ekonomik yönden
yapılabilirliğini ortaya koymaktadır.

İşletmenin ekonomik ömrü on yıl olarak
alınmış ve mali rantabilite hesaplamaları
bu kabul üzerinden yapılmıştır.  

Mali Rantabilite = İşletmenin
Ekonomik Ömrü İçerisindeki Toplam Karı

                                                           Yatırım
Sermayesi

 

                                                962.613
=   3,3

                                        291.363

 

            Görüldüğü üzere rantabilitenin 1’den
yüksek çıkması
projenin ekonomik yönden
yapılabilirliğini ortaya koymaktadır.

 

Projede yer alan teknik ve ekonomik
veriler doğrultusunda yapılan mali inceleme ve değerlendirmeler sonucunda
projenin yıllar itibariyle borç ödeme gücü yeterli bulunmuştur. Proje mali
açıdan yeterli bulunmuştur.

Projenin İl
ekonomisi için gerek süt üretimi gerekse işletmede elde edilecek dişi ve erkek
buzağılar ile damızlık düve ve erkek besi materyali oluşmasında önemli bir paya
sahip karlı bir işletme olacaktır.

YATIRIM TUTARI TABLOSU

 
   

EK-1

YATIRIMIN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM FİYATI (.-YTL)

TOPLAM YATIRIM (.-YTL)

1-Arazi Bedeli

 

 

10.000

2-İnşaat İşleri

 

 

0


Ahır Binası

1

 

55.000


İşçi Lojmanı

1

 

15.000

Kaba yem deposu, Gübrelik, Silaj
Çukuru

1’er adet

 

20.000

3-Yardımcı Makine Donatım

 

 

0


Elektrik Tesisatı

 

 

8.000


Su ve Sıhhi Tesisat

 

 

2.000

4-Canlı Yatırım

50

2.750.000

137.500

5- Etüd-Proje, İzinlendirme İşlemleri

 

 

5.000

6-Genel Giderler

 

 

12.375

7-Beklenmeyen Giderler

 

 

26.488

SABİT YATIRIM TUTARI

 

 

291.363

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

30.386

GENEL YATIRIM TUTARI

 

 

321.748

       
NOTLAR:      

1-Genel giderler %5 alınmıştır.
5%  

2-Beklenmeyen giderler %10 alınmıştır.
10%  

3-Arazi bedeli sabit yatırım tutarının %2’si alınmıştır.
2%  

4-Projenin niteliği ve büyüklüğüne göre değişik yatırım kalemleri
eklenebilir.
   

5-Projede ahır binası 100 başlık tek ünite halinde planlanmıştır.
Gezinme alanı mevcuttur.
1

 

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI

 
                 

EK-2   (YTL)

HARCAMANIN NEVİ

D      Ö      N
E      M      L
E      R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yem Gideri

24.444

42.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

Nakit İhtiyacı

5.941

6.591

6.698

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

TOPLAM

30.386

49.258

55.365

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

YILLIK ARTIŞ/AZALIŞ MİKTARI

0

18.872

6.106

14

0

0

0

0

0

0

 
                   
NOTLAR:

1-İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde 120 günlük işletme
giderleri dikkate alınmıştır.

2-Sürü projeksiyonuna göre yıllar itibariyle ortaya çıkabilecek
işletme sermayesindeki artış miktarının, dönemlerdeki gelir-gider farklarının
karşılanacağı kabul edilmiştir.

 

YILLIK İŞLETME GELİR – GİDER TABLOSU

                   

EK-3   (YTL)

GELİRLER

D      Ö      N
E      M      L
E      R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Süt Satışı ve Gübre Geliri

133.120

150.995

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

183.940

Deforma İnek Satışı

11.500

9.200

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Damızlık Düve Satışı

0

27.500

27.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

Erkek Dana Satışı

0

44.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

Deforme Düve Satışı

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

İthal Hayvan Primi

13.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

158.370

233.695

262.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

GİDERLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yem Gideri

73.333

128.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

146.000

Aşı,İlaç ve Vitamin Gideri

2.520

3.360

3.320

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

Yakıt ve Enerji Gideri

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

İşçilik Gideri

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

Bakım ve Onarım Gideri

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

3.117

Genel Giderler

1.787

2.898

3.257

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

3.258

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI

91.158

147.774

166.094

166.134

166.134

166.134

166.134

166.134

166.134

166.134

GELİR-GİDER FARKI

67.212

85.920

96.846

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

NOTLAR:
1-Süt sığırlarında doğum oranı ilk
yıl % 97, izleyen yıllarda ise % 85 alınmıştır.
2-Süt verimi 1.yıl 8 ay  sağılacağı varsayılarak 5,5 ton, 2.yıl 6,1
ton, 3. ve izleyen yıllarda ise 7,6 ton olarak alınmıştır.
3-Süt satışı 0,55.-YTL, deforme sığır
satışı 2300.-YTL, damızlık düve satışı 2500.-YTL, erkek dana satışı 2000.-YTL
ve deforme düve satışı da 2000.-YTL olarak alınmıştır.
4-İthal hayvan primi olarak 2004 yılı
için belirlenen 275.-YTL/adet hedef alınmıştır.
5-Yem fiyatlarında kesif yem
0,45.-YTL/kg, mısır silajı 0,035.-YTL/kg, kuru ot 0,1.-YTL/kg, ve sap
0,12.-YTL/kg olarak alınmıştır.
6-Gübre geliri hayvan başına 3 kg/gün
olarak alınmış, ve gübre fiyatı 0,15.-YTL/kg olarak kabul edilmiştir.
7-Aşı, ilaç ve veteriner gideri
40.-YTL/büşükbaş hayvan birimi olarak kabul edilmiştir.
8-İşletmede 1 bakıcının
çalıştırılacağı kabul edilmiştir.
9-Bakım onarım sabit yatırım
tutarının %1,5’u, genel giderler ise yıllık işletme giderlerinin %2’si olarak
alınmıştır.
10-İlk yıl işletmenin 8 ay çalışacağı
varsayılmıştır.

 

KARLILIK HESABI

                     

EK-5      (YTL)

 

D      Ö      N
E      M      L
E      R

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SATIŞ GELİRLERİ

 

158.370

233.695

262.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

267.940

İŞLETME GİDERLERİ

 

-91.158

-147.774

-166.094

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

-166.134

AMORTİSMANLAR

 

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

-48.279

FİNANSMAN GİDERİ

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERGİ ÖNCESİ KAR

 

18.933

37.641

48.567

53.526

53.526

53.526

53.526

53.526

53.526

53.526

VERGİLER

 

0

0

13.356

14.720

14.720

14.720

14.720

14.720

14.720

14.720

VERGİ SONRASI KAR

 

18.933

37.641

35.211

38.807

38.807

38.807

38.807

38.807

38.807

38.807

AMORTİSMANLAR

 

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

48.279

FİNANSMAN GİDERİ

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

İŞLETME SERMAYESİ

 

-30.386

-18.872

-6.106

-14

0

0

0

0

0

0

SABİT YATIRIM

-291.363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURDA DEĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.545

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.378

NAKİT AKIMLARI

-291.363

36.826

67.048

77.384

87.072

87.086

87.086

87.086

87.086

87.086

259.009

KÜMÜLATİF NAKİT AKIMLAR

-291.363

-254.536

-187.488

-110.104

-23.032

64.054

151.139

238.225

325.310

412.396

671.405

1-İskonto oranı %3 olarak alınmıştır.
2-Vergi hesaplamalarında önceki dönem zararları dikkate
alınmıştır.

 

 

NAKİT AKIM
TABLOSU

                     

EK-4   (YTL)

 

D      Ö
N      E      M
L      E      R

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A-ÖZKAYNAK

291.363

-36.826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-KREDİ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-İŞLETME GELİR-GİDER FARKI

0

67.212

85.920

96.846

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

101.805

D-HURDA DEĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.545

E-İŞLETME SERMAYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.378

F-YILBAŞI ELDEKİ NAKİT

 

0

0

67.048

139.168

220.976

302.797

384.618

466.440

548.261

630.082

G-NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI                               (A+B+C+D+E+F)

291.363

30.386

85.920

163.894

240.973

322.781

404.602

486.424

568.245

650.066

903.811

-İnşaat Yatırımları

70.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Canlı Yatırımlar

137.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-İlk Tesis Giderleri

83.863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-SABİT YATIRIM TOPLAMI

291.363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-İŞLETME SERMAYESİ

 

30.386

18.872

6.106

14

 

 

 

 

 

 

Faiz ve Komisyon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Borç Taksitleri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J-BORÇ ÖDEME TOPLAMI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K-VERGİLER

 

 

 

18.620

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

L-NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI         (H+I+J+K)

291.363

30.386

18.872

24.727

19.998

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

19.984

YIL SONU ELDEKİ NAKİT

0

0

67.048

139.168

220.976

302.797

384.618

466.440

548.261

630.082

883.827

NOTLAR:
1-Projenin tamamen özkaynaklarla finanse edileceği
varsayılmıştır.
2-Vergi hesaplamalarında vergi oranı %25 olarak dikkate
alınmış ve bu orana %10 fon ilave edilmiştir.
3-Amortismanlar normal amortisman yöntemine göre
hesaplanmış ve oran %10 alınmıştır.

 

Bir cevap yazın