Süt Sığırı İşletmesi Projesi

50 BAŞ SAĞMAL SÜT SIĞIRI

KAPASİTELİ İŞLETMESİ  PROJESİ 

PROJENİN TANITILMASI

1.1. PROJENİN ADI: DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMI

1.2. KURULUŞ YERİ:KONYA

1.3.KAPASİTESİ: Kuruluş Kapasitesi 50 BAŞ GEBE DÜVE                                                                               

1.4. TOPLAM YATIRIM TUTARI

– Sabit Yatırım: 291.363,00 YTL

-İşletme Sermayesi:   30.386,00 YTL                                                  

 -Toplam: 321.748,00 YTL

YATIRIMIN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM FİYATI

(.-YTL)

TOPLAM YATIRIM

(.-YTL)

1-Arazi Bedeli

 

 

10.000

2-İnşaat İşleri

 

 

0


Ahır Binası

1

 

55.000


İşçi Lojmanı

1

 

15.000

Kaba yem deposu, Gübrelik, Silaj
Çukuru

1’er adet

 

20.000

3-Yardımcı Makine Donatım

 

 

0


Elektrik Tesisatı

 

 

8.000


Su ve Sıhhi Tesisat

 

 

2.000

4-Canlı Yatırım

50

2.750.000

137.500

5- Etüd-Proje, İzinlendirme İşlemleri

 

 

5.000

6-Genel Giderler

 

 

12.375

7-Beklenmeyen Giderler

 

 

26.488

SABİT YATIRIM TUTARI

 

 

291.363

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

30.386

GENEL YATIRIM TUTARI

 

 

321.748

1.5 Projenin Finansmanı:

Özkaynak

1.6 Projenin Faydaları:

Projenin uygulanması ile işletme de başlıca kuruluş amacı olan sütün hijyenik şartlarda üretimi yapılacağından piyasada önemli bir yer tutulacaktır. Üretilecek sütün pazarlanmasında veya satışında sıkıntı yaşanmayacaktır. İşletmede bulunan saf ırk sığırlar suni tohumlama yöntemiyle tohumlanarak, kayıtları sağlıklı tutularak ve gereken bakım-besleme ve yetiştirme metodları kullanılarak daha kaliteli damızlık düve üretimi de gerçekleştirileceğinden gerek eldeki sürünün yenilenmesi gerekse ihtiyaç fazlası damızlık düvelerin civardaki yetiştiricilere satılarak işletmeye ek gelir sağlaması da amaçlarımız arasındadır. Elde edilecek erkek buzağılar yöredeki besicilere satılarak kasaplık materyali oluşturması ile hem işletmemizin gelirlerinin yükseltilmesi sağlanacak hem de yöredeki hayvancılığın gelişmesi teşvik edilecektir.

Teknik elemanlarca işletmenin bitkisel ve hayvansal üretimi her aşamada devamlı kontrol ve denetim altında tutulacak, işletmenin geliştirilmesi için azami gayret gösterilecek, suni tohumlama-hayvan sağlığı, bitkisel üretim açısından İlimiz çiftçileri için örnek olacak çalışmalar yapılacaktır.

Projede kullanılacak kültür ırkı damızlık ineklerden üstün vasıflı yavrular alınacak, böylece İlimizin büyükbaş hayvan varlığının birim hayvan başına düşen et ve süt verimi artacaktır. Uygulanacak yeni proje ile ilin ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır.

1.7.Teknik Kabuller Ve Sürü Projeksiyonu

Hayvancılıkla ilgili projelerin hazırlanmasında sürü projeksiyonunun düzenlenmesi en önemli işlemlerden birisidir. Sürü projeksiyonu bizim yıllar itibariyle ihtiyaç duyacağımız kaba ve yoğun yemin, elde edeceğimiz hayvansal ürünlerin, yapmamız gereken yatırımların tahminine olanak sağlar. Sürü projeksiyonunun düzenlenmesinde sürünün büyümesi “Tam Gelişmeye” ulaşıncaya kadar sürer. “Tam Gelişme” işletmenin hayvancılık için ayırdığı kaynakları, özellikle yem bitkileri kaynaklarını en ekonomik biçimde değerlendirebilecek sürü büyüklüğünü ifade eder.

Konya ilinde kurulması düşünülen işletmede 50 baş hayvan ile başlanacağı, başlangıçta hayvanların 4 aylık gebe oldukları 9. ayda buzağı doğumu ile yılı 3 aylık süt verimi ile kapatacakları varsayılmıştır. Bir işletme dönemi 305 gün olarak alınmıştır. (Süt için) Bir inekten 1. yıl 18 kg, 2. yıl 20 kg, 3. yıl 25 kg, 4. yıl 25 kg, 5. yıl 25 kg. süt alınacağı varsayılmıştır. (Bu miktarlarda buzağının emdiği süt hariçtir)

İşletmede 2. yıldan itibaren gebe düve satışına başlanacaktır.

Gebe düvelerin ilk yıl %97, sonrasında % 85’inin doğum yapacağı varsayılmıştır

İneklerin % 15’inin ölüm, hastalık vb. nedenlerle telef olacağı varsayılmıştır.

Gebe düvelerin doğumunda % 50 dişi, % 50 erkek olacağı varsayılmıştır.

1.8. Yatırım Kalemi Hesabı Ve Yıllara Dağılımı

1.8.1. Arsa Yatırımı

Toplam arazi ihtiyacı hesaplanırken hayvanların beslenmesinde kullanılan yem türleri, ahır ve yardımcı tesisler için gerekli her bir arazinin tespiti yapılmıştır.

Yonca:

Süt sığırı işletmesi için en faydalı yem bitkilerindendir. Yeşil ve kuru olarak hayvanlara yedirilebilir. Yonca sulama ile ülkemizde iyi bir şekilde yetiştirilebilir. Verim ilk yıl için 1 ton/dekar, sonraki yıllar içinse 1.5 ton/dekardır. Bir hayvan günde 2 kg. yonca tüketmektedir. Gerekli arazi 25 dekardır.

Fiğ+Yulaf:

Fiğ ve yulaf tek yıllık yem bitkisidir. İkisi bir araya geldiğinde besin değeri yüksektir.
Fiğ+yulaf karışımının dekara kuru ot verimi 0.4 ton’dur. Bir hayvan günde 2 kg.
fiğ+yulaf tüketmektedir. Gerekli arazi 95 dekardır.

Silajlık Mısır:

Hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelerde süt hayvancılığı denildiğinde akla ilk gelen mısır silajıdır. Mısır silajı en önemli sığır yemidir. İyi kalitede ve bol miktarda mısır silajı elde edebilmek için çimlenme gücü yüksek bol ürün veren silajlık mısır tohumları temin edilmelidir. Silaj mısırın dekara verimi 8 ton’dur.

Hasadı gelmiş olan silajlık mısır 2.5-3 cm kıyıldıktan sonra silajı yapılmalıdır. Silaj yapılırken sıkıştırma işine ok dikkat edilmelidir. Silaj doldurulurken içeride hava boşluğu kalır ise silajın içindeki ısı 40 dereceye kadar çıkabilir. Bu durumda silajın kızışmasına ve besin değerinin bozulmasına neden olur. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra çukurun üzeri kalın bir plastik örtü ile tamamen örtülür ve üzerine ağırlık konur. Usulüne uygun şekilde hazırlanmış olan mısır silajı takriben 2 ay içinde olgunlaşır. Bir hayvan günde 25 kg. mısır silajı tüketmektedir. Gerekli arazi 60 dekardır.

Yem bitkileri için gerekli toplam arazi 180 dekardır. Fiğ+Yulaf ve Mısır dönüşümlü olarak ekilecektir.

Ahır, süt sağım, doğum, yem depoları vb. inşai tesisler için 10 dekar gerekmektedir. İnşai tesislerin dökümü inşai tesisler kaleminde yapılmıştır. 10 dekar olan arazinin bedeli 10.000,00 YTL.’ dır. İşletmede ihtiyaç duyulan kaba yemlerin işletmenin kendi imkanları ile üretileceği varsayılmıştır. Kaba yem giderlerinin hesaplanmasında üretim maliyetleri dikkate alınmıştır.

1.8.2. Etüd-Proje ve İzinlendirme İşlemleri

Etüd proje ve izinlendirme (işletme ruhsatı, birlik üyeliği v.b.) gideri olarak 5.000,00 YTL. öngörülmüştür.

2. İşletmenin Mali ve Ekonomik Analizi    :

İşletme için 10 yıllık projeksiyon uygulanmış ürünler ve birim fiyatlar aşağıdaki gibi planlanmıştır.

2.1. GELİRLER     :

2.1. 1 Süt Satışları: 0,55 YTL/kg (Teşvik primi dahil)

2.1.2 Deforme İnek Satışları: 2.300,00 YTL/baş

2.1.3 Damızlık Düve Satışları: 2.500,00 YTL/baş

2.1.4 Erkek Dana Satışı: 2.000,00 YTL/baş

2.1.5 Deforme Düve Satışı: 2.000,00 YTL/baş olarak alınmıştır.

2.1.6 Teşvik Primleri: Gebe düve alım fiyatından düşülmüştür. Düve alımı

 2.750,00 YTL olarak düşünülmüş, düve başına

 275,00 YTL teşvik uygulanmıştır.

2.1.7 Gübre Geliri: 0,15 YTL/Kg.

2.2. GİDERLER:

2.2.1 Yem Giderleri                          :

İşletmedeki hayvanların yaş, canlı ağırlık, süt verimi vb diğer hususlara göre en uygun rasyonlar hazırlanmıştır. Kaba yem üretimi için yaklaşık 180 da. alana ihtiyaç duyulmaktadır. Kesif yem hammaddeleri tamamıyla dışarıdan
temin edilecektir.

2.2.2 Aşı, İlaç ve Vitamin Gideri: Büyük Baş Hayvan Başına 40,00 YTL/Yıl

2.2.3 Yakıt ve Enerji Gideri:

Aydınlatma, Süt sağma, Su kuyusu, Bakıcı odası vb. için yıllık 2.000,00 YTL hesaplanmıştır.

2.2.4 İşçilik Gideri : Tüm işletme için 1 kişi çalıştırılması
planlanmıştır. Aylık 700,00 YTL brüt ücretten yıllık 1 kişi*700,00 YTL/kişi*12 ay = 8.400,00 YTL

2.2.5 Bakım ve Onarım Gideri: Canlı hayvan alımı hariç Sabit Yatırımın % 1,5’i,

2.2.6 Genel Giderler: Yıllık işletme giderlerinin % 2’si alınmıştır.

3.İşletmenin Mali ve Ekonomik Analizi:

A) YATIRIM (SABİT) GİDERLERİ (TL)

Arazi Bedeli: 10.000,00 YTL

Ahır Binası: 55.000,00 YTL

Diğer İnşaat İşleri: 20.000,00 YTL* (Kaba Yem Deposu, Silaj Çukuru,

Gezinti Avlusu (Gübrelik, Şerbetlik maliyeti 10.000,00 YTL’dir. %40 teşvik alınabilecektir.)      İdare Binası ve Bakıcı Evi       :    15.000,00 YTL

Canlı Yatırım: 137.500,00 YTL

Elektrik Su Tesisatı:   10.000,00 YTL

B) İŞLETME GİDERLERİ                                              :

İşletme Sermayesi İhtiyacı:  30.386,00 YTL

Genel Giderler:  12.375,00 YTL

Beklenmeyen Giderler: 26.488,00 YTL          

Projenin toplam yatırım tutarı: 321.748,00 YTL’dir.

4. PROJEYE AİT TABLOLAR:

4.1 Yatırım Tutarı Tablosu : EK-1

4.2 İşletme Sermayesi İhtiyacı : EK-2

4.3 Yıllık İşl.Gelir-Gider Tabl. : EK-3

4.4 Nakit Akım Tablosu: EK-4

4.5 Karlılık Hesabı : EK-5

5. Proje Sonrasında Ürün Deseninde Değişme:

– Damızlık gebe düve ve erkek buzağılardan oluşacak besi materyali bulmak
kolaylaşacak,

– Kurulacak işletmenin toplu olması sebebiyle elde edilecek sütün toplanması ve değerlendirilmesi daha kolay olacak,

6.  Diğer Teknik Değerler:

İşletmenin planlanmasında ve sürü idaresinde kullanılan teknik esaslar aşağıda verilmiştir.

a) Süt sığırcılığında çiğ süt maliyetinin % 50 – 70’ini yem giderleri oluşturmaktadır.

b) Süt inekleri yaşama payı için canlı ağırlıklarının % 2,5’i kadar kuru kaba yem almalıdır. (Bu rakam günlük 4 kg kuru ottan az olmayacaktır.)

c) 1 BBHB için yıllık 9,5 ton mısır silajı ile, 1 ton kuru yonca otu hesap edilmelidir. Yavrusu ile birlikte yıllık 13,3 ton mısır silajı ve 1,4 ton kuru yonca otu gereklidir. 1 sığır için bu miktarlardaki kaba yem üretimi ancak 4 da alanda olabilmektedir. (2,5 da silajlık mısır ekiliş alanı ve 1,5 da yonca ekiliş alanı gereklidir)

d) Günlük kuru madde alımının 1/3’ü kuru kaba yemlerden sağlanmalıdır.

e) Yeni doğan buzağılara ilk 3-4 gün ağız sütü verilmelidir. 4-6 haftalık olana kadarda günlük 3,5-4 kg olmak üzere toplam 150 kg süt hesaplanmalıdır.

f) Yataklık ihtiyacı yıllık beher hayvan için 600 kg hesaplanmalıdır.

g) Ortalama 2-2,5 kg süt verimi için 1 kg kesif yem hesaplanmalıdır.

h) İşletmede 1 yılda ortalama % 90 buzağılama oranı, % 10 buzağı kayıpları, % 5 genç hayvan kayıpları, % 2 ergin hayvan kayıpları hesaplanmalıdır.

i) İneklerin içme suyu ihtiyacı olarak; her 1 kg süt verimine 3-4 kg su, her 1 kg kuru madde tüketimine karşılık 4-6 litre su gerekmektedir. Günde ortalama 70 lt. içme suyu ve 70 lt. de kullanma suyu olmak üzere her bir hayvana 140 lt. su hesap edilmelidir.

j) Her bir ineğin günlük gübre (katı ve sıvı atık) üretimi canlı ağırlığının % 8’i kadar olup yaklaşık 32-40 kg arasındadır. Yılda ortalama 8,5 ton gübre elde edildiği hesaplanmalıdır.

k) Sürü yenileme yılı 5 yıldır. 50 başlık sağmal sürüde her yıl 10 baş ineğin yerine sürüye 2 yaşında ilkine doğum yapacak düve katılmalıdır.

l) İdeal sürü yönetimi için 14-15 aylık yaşa gelen damızlık vasıftaki düvelerin tohumlanması ve 24 aylık olunca buzağılayıp sürüye katılması gerekir. Bunun içinde düvenin ergin canlı ağırlığının % 70’ine kavuşması için gerekli bakım ve beslemenin yapılması önem taşımaktadır.

m) Silaj çukuru toprak üzerinde beton duvarlı olarak inşa edilecektir. 2,5 m yükseklikte ve 7 m genişlikte olacaktır. 1 m3 silaj ortalama 650 kg gelmektedir. Ahırların ve arazinin durumuna göre bir ünite için 2 veya 3 adet silaj çukuru yapılmalıdır.

n) Ahırların planlamasında her bir inek için 5,5 m2 durak alanı, 7 m2 gezinme alanı, doğum ve buzağı bölmeleri, hasta hayvan bölmeleri, süt sağım yerleri ve süt depolama odaları, bakıcı odaları, kesif yem deposu, kaba yem deposu alanları ihtiyaca göre tespit edilerek planlanmıştır.

7. EKONOMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisi de kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarıdır. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için günlük almaları gereken protein miktarının (70 gram) yarısının veya %40’ının hayvansal ürünlerden sağlanması gerekir. Ancak Türk halkının beslenme durumuna bakıldığında, halkın önemli bir kısmının büyük ölçüde tahıl ile beslendiği ve hayvansal ürün tüketiminin beslenme içerisinde %8-10 gibi düşük bir düzeyde kaldığı görülmektedir.

Gerek kişi başına et tüketimi gerekse kişi başına süt tüketimi açısından Türkiye, hem AB üyesi ülkelerin hem de ABD’nin oldukça gerisinde bir yerde bulunmaktadır. Bu ise, Türk halkının dengeli bir biçimde beslenmediğini ortaya koymaktadır.

Bunun en büyük nedeni ise, hayvansal ürünler üretiminin nüfusa göre yeterli bir düzeyde bulunmamasıdır. Türkiye hayvan varlığı açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmakla beraber, birim başına üretim (verim) açısından diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok geri düzeydedir.

Bu amaçla ülkemizde hayvansal ürünler üretiminin artırılabilmesi için her şeyden evvel hayvanlardan elde edilen verimin artırılması gerekmektedir. Bu ise, hayvan ıslah yöntemlerinin etkin olarak uygulanmasıyla başka bir ifadeyle, hayvan varlığı içerisinde saf kültür ırkı hayvanların sayısının miktar ve oransal olarak artırılması ile mümkün olacaktır.

Proje konusu yatırım da ülkemizin hayvancılık alanında yaşamakta olduğu bu sorunların giderilmesi amacına yönelik olarak önerilmiş bir yatırım konusu olup, ülkemiz hayvancılığının mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel gelişmesi dikkate alındığında özellikle bu gibi işletmelerin Türkiye hayvancılığının gelişmesinde önemli görevleri yerine getireceği tahmin edilmektedir.

Proje bedelini oluşturan ilk yatırım harcamaları, işletme-bakım-onarım-yenileme ve projenin olumsuz etkilerinden oluşan tüm harcamalar ile primer faydalar sabit fiyatlarla belirlendikten sonra, yatırım başlangıcından ekonomik analiz periyodunun sonuna kadar ait oldukları yılda gösterilecek şekilde sıralanıp farkları matematiksel olarak hesaplanmak suretiyle projenin “para akışı” ortaya çıkarılır. Yatırım periyodunda negatif değerlere sahip olan para akışı belli bir yıldan itibaren pozitif değerlere ulaşacaktır. Para akışındaki değerler sabit fiyatlara göre hesaplanmış olup paranın zaman değerini yansıtmamaktadır.

Yıllık Fayda değeri ise, Rantabilite olarak da isimlendirilen bu değer, yıllık net faydayı meydana getiren yıllık eşdeğer faydaların yıllık eşdeğer masraflara oranı olmaktadır. Projenin savunulması için kullanılan en önemli göstergelerden biri olan rantabilitenin 1’den büyük olması projenin ekonomik yönden yapılabilirliğini ortaya koymaktadır.

İşletmenin ekonomik ömrü on yıl olarak alınmış ve mali rantabilite hesaplamaları bu kabul üzerinden yapılmıştır.  

Mali Rantabilite = İşletmenin Ekonomik Ömrü İçerisindeki Toplam Karı

Yatırım Sermayesi 962.613 =   3,3 .291.363

Görüldüğü üzere rantabilitenin 1’den yüksek çıkması projenin ekonomik yönden yapılabilirliğini ortaya koymaktadır.

Projede yer alan teknik ve ekonomik veriler doğrultusunda yapılan mali inceleme ve değerlendirmeler sonucunda projenin yıllar itibariyle borç ödeme gücü yeterli bulunmuştur. Proje mali açıdan yeterli bulunmuştur.

Projenin İl ekonomisi için gerek süt üretimi gerekse işletmede elde edilecek dişi ve erkek buzağılar ile damızlık düve ve erkek besi materyali oluşmasında önemli bir paya sahip karlı bir işletme olacaktır.

YATIRIM TUTARI TABLOSU

 

 

 

EK-1

YATIRIMIN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM FİYATI (.-YTL)

TOPLAM YATIRIM (.-YTL)

1-Arazi Bedeli

 

 

10.000

2-İnşaat İşleri

 

 

0


Ahır Binası

1

 

55.000


İşçi Lojmanı

1

 

15.000

Kaba yem deposu, Gübrelik, Silaj
Çukuru

1’er adet

 

20.000

3-Yardımcı Makine Donatım

 

 

0


Elektrik Tesisatı

 

 

8.000


Su ve Sıhhi Tesisat

 

 

2.000

4-Canlı Yatırım

50

2.750.000

137.500

5- Etüd-Proje, İzinlendirme İşlemleri

 

 

5.000

6-Genel Giderler

 

 

12.375

7-Beklenmeyen Giderler

 

 

26.488

SABİT YATIRIM TUTARI

 

 

291.363

İŞLETME SERMAYESİ

 

 

30.386

GENEL YATIRIM TUTARI

 

 

321.748

 

 

 

 

NOTLAR:

 

 

 


1-Genel giderler %5 alınmıştır.

5%

 


2-Beklenmeyen giderler %10 alınmıştır.

10%

 


3-Arazi bedeli sabit yatırım tutarının %2’si alınmıştır.

2%

 


4-Projenin niteliği ve büyüklüğüne göre değişik yatırım kalemleri
eklenebilir.

 

 


5-Projede ahır binası 100 başlık tek ünite halinde planlanmıştır.
Gezinme alanı mevcuttur.

1

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2   (YTL)

HARCAMANIN NEVİ

D      Ö      N
E      M      L
E      R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yem Gideri

24.444

42.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

48.667

Nakit İhtiyacı

5.941

6.591

6.698

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

6.711

TOPLAM

30.386

49.258

55.365

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

55.378

YILLIK ARTIŞ/AZALIŞ MİKTARI

0

18.872

6.106

14

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTLAR:


1-İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde 120 günlük işletme
giderleri dikkate alınmıştır.


2-Sürü projeksiyonuna göre yıllar itibariyle ortaya çıkabilecek
işletme sermayesindeki artış miktarının, dönemlerdeki gelir-gider farklarının
karşılanacağı kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu