Şeker Pancarının Önemi

– Sağladığı katma değerle, gayri safi milli hâsılayı zenginleştirir (3 MİLYAR $)

– Orta Anadolu şartlarında yetişen ve alternatifi olmayan bir üründür.

Kırsal kesimin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirir.

– Tarımın yapıldığı bölgelerde çiftçiyi toprağa bağlayarak, köyden kente göçü engeller.

1 dekarında yaklaşık 10 işgücü istihdam sağlar

Tarımda münavebenin, planlı üretimin ve sulu tarımın öncüsü. Münavebe sistemi ile yapılan şeker pancarı tarımı, iyi bakımlı bir tarla bıraktığından kendisinden sonra yetiştirilecek ürünlerde verim artışı sağlamaktadır. Nitekim bu verim artışı buğdayda %20’ye kadar yükselebilmektedir.

– Ülkemizde yaklaşık 450 bin çiftçi ailesi geçimini pancar tarımından karşılamaktadır.

– 1 dekar pancarın tarımı, tarımda 80, sanayide 13 saat olmak üzere toplam 93 saat istihdam sağlar. Ülkemizde 3,2 milyon dekar şeker pancarı tarımı yapıldığı göz önüne alınırsa, yılda yaklaşık 123.000 tam istihdam sağlar. Geçimini doğrudan veya dolaylı olarak sektörle ilişkilendirmiş 10 milyon insanımızın iş ve ekmek kapısıdır.

-Pancar tarımı, alternatif ürünlerden buğdaya kıyasla 20, mısıra göre 10 ve ayçiçeğine kıyasla 5 kat daha fazla istihdam yaratmaktadır.

– Şeker pancarı tarım ve sanayinde 26 dekarda 1 tam istihdam sağlarken, Orta Anadolu da hibrit tohum kullanılarak yapılan mısır tarımında 200 dekarda, Buğday tarımında ise 320 dekar sulu tarımda 1 tam istihdam sağlanmaktadır.

Şeker fabrikalarında daimi ve mevsimlik olarak 32 500 kişi çalışmakta

-Ayrıca, bakım ve hasat dönemlerinde 200 bin mevsimlik tarım işçisine,

-Yılda 100 gün süreli istihdam imkânı sağlamaktadır.

-Şeker pancarı çiftçisinin kendi imkanları ile sulama suyuna kazandırdığı kıraç tarım arazisi miktarı 1 700 000 dekardır

-1,7 milyon dekar sulu tarım ile tarımda 36 milyon saat, ilave istihdam sağlanır. 15 000 tam istihdam karşılığıdır

-Şeker pancarı tarımı, Gayri Safi Milli Hasılaya, buğdaya göre 6, ayçiçeğine göre ise 3.5 kat daha fazla katkı sağlamaktadır.

– 1 hektar pancar fotosentez sonucu yılda: aynı birim alanda ekilen şeker pancarı, çam ormanından 1,5 kat daha fazla karbondioksit absorbe etmektedir.

– 1 dekar şeker pancarının fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijen, 6 kişinin 1 yılda tükettiği oksijene eşdeğer olup, aynı orman alanından 3 kat daha fazla oksijen üretmektedir. Bu yönüyle Kyoto protokolü çerçevesinde başlayacak ülkeler arası emisyon ticaretinde ülkemizin elindeki en önemli kozlardan biridir.

– Biyoenerji yada yeşil enerji olarak da tanımlanan ve son yıllarda dünyada üretimi ve kullanımı yaygınlaşan Biyoetanol’ün en önemli hammaddesiolan

– Yılda yaklaşık 25 milyon tonluk taşıma hacmi yaratarak, taşıma sektörüne büyük bir pazar oluşturan bir bitkidir

– 1 dekar pancarın yan ürünü olan pancar posası, pancar baş ve yaprağı ve melasın hayvansal besin değeri 500 kg arpaya eşdeğerdir.(Aynı tarlaya 2 dekarda arpa ekilmiş kabul edilir)

– Yıllık yağışın ortalama 643 mm olduğu ülkemizde bitkisel üretim miktarında artış sağlayan en önemli girdi, hiç şüphesiz sulama yoludur. Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar kıraç tarım arazilerimizin bu güne kadar 5,1 milyon hektarı sulama suyu imkanına kavuşmuştur.

-Ülkemizde 2006 yılı itibariyle; tarla ürünleri toplam ekiliş miktarı 17.560 bin. hektar olup, şeker pancarı ekiliş miktarı 3.256.995 dekardır. Şeker pancarı ekim miktarının tarla ürünleri içerisindeki payı %1,85’dir.Ülkemiz genelinde sulanan alanların ise %6,5’i pancar üretimine ayrılmaktadır.

-Konya ili, ülkemiz şeker pancarı ekiminden %22 civarında pay almaktadır. İlin toplam tarla ürünü ekim miktarı 1.407.095 hektar olup, şeker pancarı ekiliş miktarı 73.530 hektardır. Şeker pancarı ekim miktarının tarla ürünleri içerisindeki payı %5,2 olup, il genelinde sulanan alanları ise %25’i pancar üretimine ayrılmaktadır. İlin sulanan toplam arazi varlığı 590.000 hektar olup, sulanabilir arazi varlığı 717.000 hektardır.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. üreticileri, başta şeker pancarı olmak üzere tüm bitki sulamalarında vahşi sulama sistemlerinden yağmurlama sulama sistemine yönlendirme çalışmalarına 1980’li yıllarda başlayarak, geçen 28 yılda bölgelere göre değişmekle beraber yağmurlama sulama uygulamalarında %70-100 seviyelerine gelerek, su kullanımında %50-60’lara varan tasarruf sağlamasında önemli rol üstlenmiştir. Bu günlerde ülkemiz şeker sektörü, yağmurlama sulamaya göre %20 daha fazla su tasarrufu sağlayan damla sulama uygulamalarına geçişin öncülüğünü başlatmış bulunmaktadır.

– Diğer taraftan çeşitli araştırma sonuçlarına göre, şeker pancarına optimum koşullarda toplam 500-650 mm su verilir. Bu, patateste 500-700 mm, mısırda 400-600 mm, yoncada 550-850 mmdir. Görüldüğü gibi bitki su ihtiyacı diğer ürünlerden fazla değildir.

– Şeker pancarı toprakta nemi tutan, yaprakları vasıtasıyla atmosfere saldığı oksijen, aynı miktardaki bir orman alanından daha fazla olan bir bitkidir.Atmosfere oksijen salarak yağış çekmekte ve suyun doğal döngüsüne katkıda bulunmaktadır.

– Şeker pancarının %25’i kuru madde, %75’i ise sudur. Fabrikada işlenmesi aşamasında ihtiyaç duyulan suyun önemli bir kısmı, pancarın bünyesindeki suyun geri dönüşümünden karşılanmaktadır. Bu göstermektedir ki, şeker pancarı tarladan şeker oluncaya kadarki süreçte çevreci bir bitkidir.

-Suni gübre, sulama tesisleri ve malzemeleri, traktör, pulluk, kültivatör, kazayağı, mibzer, kombikrümler, motopomp, çapa ve söküm makinaları, mücadele aletleri gibi tarım alet ve makinaları ile tarımsal mücadele ilaçları üreten sanayilerin Ülkemizde kurulmalarını ve gelişmelerini sağlamıştır.

-Ekim sisteminin münavebeye dayalı olması, monokültür zirai yapının polikültür zirai yapıya dönüşmesini sağlamıştır.

-Pancar ekiminin ileri bir teknolojiyi gerektirmesi, üreticilerimizin tarımsal bilgi ve görgü düzeylerini yükseltmiştir.

-Ülkemiz tarımında gerçek anlamda ilk kooperatifleşme, pancar tarımı sayesinde gerçekleşmiş ve gelişmiştir. Bu sayede üreticilerin örgütlenmesinin temeli atılmıştır.

-Şeker pancarından elde edilen melas, bazı kimya sanayii kolları ile özellikle alkol ve maya üretiminde kullanılmaktadır.

-Şeker pancarının yan ürünü olan yaş pancar posası ve melas ile pancarın baş ve yaprak kısmı, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu yan ürünlerin kolay temin edilebilir ve ucuz olması, kırsal kesimde hayvancılığın gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olmakta ve bu kesime ek gelir kaynağı yaratmaktadır. Pancar üreticisine teslim ettiği net pancarın % 25’ine kadar bedelsiz olarak yaş pancar posası verilmektedir.

·Sonuç olarak şeker pancarı, ülke ekonomisine, istihdama ve çevreye katkı sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu