Şeker Kurulu Kararı

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR KARAR’DA DEĞİŞİKLİK İLANI

21/12/2006 tarih ve 26383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İmalatçı-ihracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair” 12/12/2006 tarih, 135/1 sayılı Kurul Kararı’nda; 06/01/2007 tarih, 26395 sayılı Resmi Gazete, 09/03/2007 tarih, 26457 sayılı Resmi Gazete, 30/06/2007 tarih, 26568 sayılı Resmi Gazete, 27/09/2007 tarih, 26656 sayılı Resmi Gazete, 14/02/2008 tarih, 26787 sayılı Resmi Gazete, 04/04/2008 tarih, 26837 sayılı Resmi Gazete, 27/04/2008 tarih, 26859 sayılı Resmi Gazete, 10/07/2008 tarih, 26932 sayılı Resmi Gazete, 22/10/2008 tarih, 27032 sayılı Resmi Gazete, 07/03/2009 tarih, 27162 sayılı Resmi Gazete, 21/05/2011 tarih, 27940 sayılı Resmi Gazete, 30/11/2011 tarih, 28128 sayılı Resmi Gazete, 31/01/2012 tarih, 28190 sayılı Resmi Gazete ile 05/07/2012 tarih, 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikleri içeren Kararın son hali aşağıda verilmiştir.

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR KARAR 

1- Amaç

Bu kararın amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu’na göre yurtiçinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekerinin, imalatçı- ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2- Hukuki Dayanak ve İlkeler

İmalatçı ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması işlemleri, 4634 sayılı Şeker Kanunu ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmelikler esas alınarak düzenlenen bu karara uygun olarak yapılır.

Kararda açıklık bulunmayan haller ve kararın yetersiz kaldığı durumlarda; 4634 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan mevzuat hükümleri ve Kurul kararları esas alınır.

Kurul, Karar’ın bu haliyle veya gerektiğinde değiştirilerek ihdasında ve alınan tüm kararların uygulanmasında; ekonominin ve şeker sektörünün durumunu, yurtiçi ve yurtdışı piyasa fiyatlarını, spekülatif hareketleri, üretici, imalatçı-ihracatçıların durumunu dikkate alır.

3- Kapsam

Bu karar; yaptıkları ihracat karşılığında, imalatçı-ihracatçılara C şekeri kapsamındaki pancar şekerinin satışı işlemlerinde uyulması gereken usul ve esasları belirler.
Bu kapsamdaki C şekeri satışı, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun biçimde belgelendirilmesi sonrasında yapılır.

Kurum, bu karar hükümlerine istinaden, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

4- Tanım ve Açıklamalar

Kararda geçen;

Kanun:
 4634 sayılı Şeker Kanunu’nu,
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
Kurum: Şeker Kurumu’nu,
Kurul: Şeker Kurulu’nu,
Şeker: Yerli hammaddeden (Şeker Pancarı) üretilen beyaz kristal şekeri,
Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,
C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekeri,
Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,
İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
İmalatçı-İhracatçı: Şekeri ve/veya yan sanayiciden temin ettiği şeker içeren ara mamulü girdi olarak kullanmak suretiyle şekerli mamul üreten ve ürettiği mamul/mamuller, doğrudan kendisi ya da aracılar tarafından ihraç edilen gerçek ya da tüzel kişiyi,
Tedarikçi: İmalatçı ihracatçılara şeker temin etmek üzere bu kararda listelenen şirketleri,
Tahsisat Belgesi (Belge): İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimini müteakip Kurum tarafından düzenlenen ve imalatçı-ihracatçı firmaya tedarikçiler tarafından satışı yapılabilecek C şekeri miktarını gösteren belgeyi,
Yan Sanayici: İmalatçı-ihracatçı ya da aracılar tarafından ihraç edilmiş olan şekerli mamulün bir aşamasını (ara mamul) veya şekeri girdi olarak kullanmak suretiyle üreterek imalatçı-ihracatçıya temin eden gerçek veya tüzel kişiyi
Şekerli Mamul: Pancar şekeri girdi olarak kullanılmak suretiyle üretilen insan tüketimine sunulan gıda ürününü

ifade eder.

5- Tedarikçiler

Bu karar doğrultusunda imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini karşılamak üzere yetkili olan tedarikçiler;
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ve
Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Kurum; tedarikçiler ve imalatçı-ihracatçılar arasında sözleşmeye bağlanmış tahsisatlarla yüklenilmiş hak ve yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, gelişmeleri dikkate alarak, tedarikçi listesini değiştirmeye yetkilidir.

6- Miktar

İmalatçı-ihracatçıların C şekeri hakediş miktarları, Ek-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, gerek duyulması halinde imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan şeker (sakaroz) oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım oranı hususunda tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşamasında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması halinde analiz raporları ile diğer belge ve bilgiler Kurumca değerlendirilerek belirlenir. Gümrük Müsteşarlığı tarafından ihracatı gerçekleşen şekerli mamulden numune alınmış ise, bu numunede analiz yaptırılacak olup analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) yüzdesi, tahsisata esas olarak kullanılır.

Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g. şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)

Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire oranı tahsisat miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

Ek-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak C şekeri satışı yapılmaz.

Kurum; gerekli görmesi halinde, imalatçı-ihracatçı bir firmanın ürünlerinde; şeker kullanım oranlarının tespiti için numune aldırarak, analiz yaptırır, numune alımı ve analiz sonuçları ile ilgili uygulamalar, C şekeri tahsisatında uygulanacak şeker oranları, C şekeri tahsisatı yapılmayacak ürünler ve gerekli görülen diğer hususlarda imalatçı-ihracatçıdan taahhüt alır.

7- İhracatın Belgelenmesi

İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ihracat gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer alacak bilgileri ihtiva eden Hakediş Bilgi Formu (Ek–3) karar ekindedir. Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kaydı bulunmayan Gümrük Beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, Beyannamelerin 44 no’lu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur.

İmalatçı-ihracatçının hak edişine konu olan ihracatına ait gümrük beyannamesi üzerinde;

– dahilde işleme izin belgesi kaydının bulunması ve bu belgede yan sanayicinin kayıtlı olması,
– dahilde işleme izin belgesi kaydının bulunmaması durumunda ise, bu gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yan sanayici unvanı ile yan sanayiciden temin edilen ara mamulün adının (kapasite raporunda yer aldığı şekilde) ve miktarının kayıtlı olması halinde, yan sanayiciden temin edilen ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde ilgili ihracatçı birlikleri tarafından hesaba alınır ve imalatçı ihracatçıya ait Hakediş Bilgi formuna işlenir.

Serbest Bölgelere yapılan ihracatlar, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, serbest bölgelere ihraç edilen ürünlerin, üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığını veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla ihracat gerçekleşmelerinin hesabında dikkate alınır.

8- Tahsisat Belgesi Düzenlenmesi ve Belgenin Şekli

Tahsisat Belgesi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimini müteakip Karar ekinde verilen örneğe (Ek-4) uygun olarak Kurum tarafından düzenlenir. İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin bulunması halinde bu firmanın ihracat döneminde geçerli olan kapasite raporu, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından Kuruma iletilir. İmalatçı-ihracatçıya düzenlenen Tahsisat Belgesi yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yapılan tahsisatı da kapsadığı için yan sanayiciye ayrıca C şekeri tahsisatı yapılmaz. Düzenlenen Tahsisat Belgesi, imalatçı-ihracatçıya gönderilir ve yapılan tahsisat ile ilgili olarak tedarikçiler bilgilendirilir.

“İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri aracılığı ile tahsisat talebinde bulunan imalatçı ihracatçılardan;

a) Standart denetim sonucu kapasite raporunda yer alan adresinde gayri faal olduğu tespit edilen,
b) Şekerli mamul üretiminde kullanılmak üzere yasal olmayan yollardan temin edilmiş şeker bulundurduğu analiz sonucu tespit edilen,
c) Kuruma tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen firmalara, başvurularına esas Hakediş
Bilgi Formlarına istinaden C Şekeri Tahsisat Belgesi düzenlenmez.”

Kurumca düzenlenecek her bir Tahsisat Belgesinin, tekrar etmeyecek bir ‘tek’ numarası bulunur.

Tahsisat Belgelerinin kullanım süresi 6 (altı) ayla sınırlı olup, Tahsisat Belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi, ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde belge süresi, 6 aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.

Her ne suretle olursa olsun; süresi biten Tahsisat Belgesi sahibi imalatçı-ihracatçı, satın almadığı C şekerine ilişkin tahsisat hakkını kaybeder.

Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Kurum tarafından belge süresi uzatılabilir.

Dahilde İşleme Rejimi ve benzeri uygulamalar ile işbu Karar kapsamında ihraç kaydıyla ihracat öncesi ve/veya ihracat sonrası temin edilen C şekerinin, mamul bünyesindeki ihracatının gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığı tespit edilen imalatçı-ihracatçılara, tespit tarihinden itibaren tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemi, aksi ispatlanıncaya kadar durdurulur. Ancak, usulsüzlüklere konu ihracat miktarına karşılık, Şeker Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında Kurumca hesaplanacak idari para cezası tutarı karşılığı TL cinsinden teminatı Kuruma veren veya varsa Kurul tarafından söz konusu usulsüz ihracatla ilgili verilmiş olan idari para cezasını ödeyen imalatçı-ihracatçıların usulsüz olmayan ihracatlarına tahsisat belgesi düzenlenmesine başlanır.

Tedarikçiler, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri veya imalatçı-ihracatçıların talepleri, vb. her türlü neden ile Kurum tarafından iptal edilen Tahsisat Belgeleri kapsamında iptal tarihine kadar olan sürede yapılan işlemler hususunda Kurumun sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Satış

Bu karar kapsamında yapılacak satışlar, ancak C şekeri stoku bulunan veya A ya da B kotası şekerini, Kurul kararıyla bu kapsamda satmasına izin verilen tedarikçiler tarafından yapılabilir.

Bu durumdaki tedarikçi, imalatçı-ihracatçının Tahsisat Belgesi ile müracaatı halinde; bir örneği ekte bulunan C Şekeri Satış Taahhütnamesini (Ek-5) imza ettirmek suretiyle satış işlemini başlatır.

Tedarikçi, Tahsisat Belgesi kapsamında yaptığı her bir satış için Tahsisat Belgesi üzerine; satış tarih ve miktarı ile kalan tahsisat miktarını belirten bir şerh düşer. Şerh düşülen Tahsisat Belgesi, iki suret çoğaltılarak biri tedarikçi tarafından saklanır. Diğer suret, ekine satış faturasının bir nüshası da ilave edilerek Kuruma gönderilir. Tahsisat Belgesine istinaden ilk satışı yapan tedarikçi, C Şekeri Satış Taahhütnamesinin bir suretini de, şerh düşülen Tahsisat Belgesi sureti ekinde Kuruma gönderir. Taahhütnamenin aslını muhafaza eder.

Toplam tahsisat miktarı yapılan satış ile tamamlanmamış ise, şerh düşülen Tahsisat Belgesi aslı imalatçı-ihracatçıya iade edilir. Toplam tahsisat miktarını tamamlayacak şekilde nihai satışı yapan tedarikçi, Tahsisat Belgesi aslını Kuruma iade eder.

Tahsisat Belgesi ibraz edilmeksizin, ya da süresi geçmiş Tahsisat Belgesi karşılığında satış yapılamayacağı gibi, yapılan satış miktarı hiçbir şekilde Tahsisat Belgesinde tahsis edilen ya da kalan tahsisat miktarını aşamaz. Bu hüküm hilafına yapılan satıştan, satışı yapan tedarikçi sorumludur.

İmalatçı-ihracatçı, kendisine Tahsisat Belgesiyle Kurum tarafından tahsis edilmiş bulunan şekerin satın alışlarını azami (15) defada tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Tahsisat Belgesi, süresi dolmuş gibi işlem görür.

Tedarikçiler, bu kapsamda yapacakları satışlarda kararın diğer hükümleri ile çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttirler.

Tedarikçinin şekeri bizzat kendisi işleyerek şekerli mamule dönüştürüp, doğrudan ya da aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç ettiği durumlarda; ihracatın 7. maddede belirtildiği şekilde belgelenmesi suretiyle, Kurum tarafından tahsisat belgesi düzenlenerek, tedarikçinin belgede belirtilen miktarda C şekerini, bulunması halinde öncelikle kendi stoklarından ya da diğer bir tedarikçiden temin etmesine izin verilir.

10- Satışta İstenecek Belgeler

C şekerinin bu karar kapsamındaki satışlarında, Tahsisat Belgesinin yanı sıra tedarikçi tarafından aşağıdaki belgeler aranır.

a) Son 1 yıl içerisinde alınmış Ticaret Sicil Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
b) Ticaret Sicilinden alınmış; sermayesini, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösterir sermaye kompozisyonu,
c) İhracatı gerçekleştirilmiş olan işlenmiş üründe kullanılan şekerlerin yurtiçi alış faturalarının birer sureti, (kaynak tespiti için talep edilecektir)

İhracata karşılık C şekeri alımlarında yurt içi alım için ibraz edilen faturalar;

i. İhracat tarihinden önceye ait olmak üzere ve ilgili partiye ait ilk ihracat tarihinden en çok 1 yıl öncesi bir tarihe ait olması durumunda koşulsuz kabul edilecektir.
ii. İhracat tarihinden sonraki bir döneme ait olması veya Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)’e kayden ihracat yapmak amacıyla alınan şekere ait olması durumunda koşulsuz red edilecektir.
iii. İlgili partiye ait ilk ihracat tarihinden 1 yıldan daha öncesi bir döneme ait olması ve/veya DİİB’e kayden ancak 2005/1 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 7 inci madde 6 ncı fıkrası gereğince önceden yapılmış ihracat karşılığında alınmış olması durumunda;

– Söz konusu firmanın, ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespiti için ayrıntılı bir mali denetimi kabul etmesi,
– Tarafların (ilgili firma ve ilgili Tedarikçi) kabul edeceği “Yeminli Mali Müşavir” gibi bir yetkili ve/veya merci tarafından yapılacak mali denetim sonucu ibraz edilen şeker faturalarının söz konusu ihracat için kullanıldığının ve/veya daha önceden yapılmış ihracat karşılığı ise bu ihracat için yapılan yurt içi alıma ilişkin olduğunun tespit edilmesi
halinde kabul edilecektir.

iv. Kaynak tespiti amacıyla ibraz edilen yurt içi alım faturalarının bu maddenin (i) ve (ii) bendlerinde belirtilen koşullara bağlı olarak kabul edilmemesi halinde; tedarikçi tarafından, söz konusu durum incelenmek üzere Şeker Kurumu’na bildirilecektir.

d) Tedarikçi tarafından talep edilmesi zaruri görülen diğer belgeler.
İmalatçı-ihracatçının önceki dosyasında bulunan ve süresi halen geçerli olan bilgi ve belgeler, tekrar istenmeyebilir.

11- Baz Fiyat

C şekeri satışlarına ilişkin baz fiyat; Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın işlem gören her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Ortalamanın hesaplanmasına esas teşkil edecek günlük vadeli işlem fiyatları seçilirken; her zaman, mevcut en kısa vadeli fiyatın, önceki kalıcı kapanış değeri alınır. C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat, baz fiyattan düşük olamaz.

Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınır.

12- Teminat

Yapılan ihracatın belgelenmesi karşılığında sonradan C şekeri satışı yapıldığından, satışın peşin olarak gerçekleştirilmesi halinde tedarikçilerce herhangi bir teminat aranmaz.

Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat miktarı, satış bedelinin %5’ini aşamaz. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçı ile tedarikçi arasında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi Tahsisat Belgesi süresini aşamaz.

13- Eşyanın Geri Gelmesi

Kurum tarafından Tahsisat Belgesi düzenlenerek tedarikçilerce C şekeri satışı yapılmış bulunan bir imalatçı-ihracatçının, ihracat karşılığı tahsisatına konu şekerli mamulün herhangi bir nedenle Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelmesi halinde;

a) Eşyanın geri gelmesi için izin istendiğinin bildirildiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yazısının Kurum tarafından kayda alındığı tarih, tespit tarihi olarak saptanır.
b) Kurum, tespit tarihi ile birlikte geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen şeker tahsisat miktarını tedarikçiye bildirilir.
c) Tedarikçi, C şekerinin tamamını ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya satmış ise, satışı gerçekleştirdiği tarihteki Katma Değer Vergisi hariç yurtiçi peşin satış fiyatı ile tahsil edilen C şekeri satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp, 6183 sayılı Kanun’da öngörülen oranda gecikme zammını tatbik ederek, Katma Değer Vergisini ilave eder ve imalatçı-ihracatçının C Şekeri Satış Taahhütnamesi kapsamında ödemeyi taahhüt ettiği borcu belirler. Eğer tedarikçi ilgili imalatçı-ihracatçı firmaya C şekeri satışını tamamlamamış ise, kalan bakiyeden, geri gelen eşyanın ihracatına karşılık gelen ve Kurumca bildirilen tahsisat miktarını düşerek satışı tamamlar.
d) Keyfiyet ve imalatçı-ihracatçının hesaplanan borç tutarı, tahakkuk ettirilmesini müteakip imalatçı-ihracatçıya bildirilir. Borcun ifası için tespit tarihinden başlayan 15 iş günü süre verilerek ödemeye davet edilir.
e) Alacağın takibi, tedarikçi tarafından diğer alacaklarının takibi gibi sürdürülür. Alacağın verilen süre içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanun’da öngörülen oran esas alınarak gecikme faizi uygulanır.
f) Tedarikçinin geri gelen eşyaya ilişkin alacağı konusundaki işlemin tamamladığını Kurum’a bildirimini müteakiben Kurum, durumu ilgili İBGS’ye bildirir.
g) İmalatçı-ihracatçı tarafından şekerli mamule dönüştürülerek ihraç edilen, ancak geri gelmesi sebebiyle mamul bünyesinde yurtiçinde kalan şeker için tahsil ettiği bedeli A kotası şekeri bedeline iblağ eden tedarikçi, söz konusu miktar kadar A şekerini başka bir Kurul kararına hacet kalmaksızın C şekerine aktarır ve yapılan işlemle ilgili olarak Kuruma bilgi verir.

14- İmalatçı İhracatçının Sorumluluğu

İmalatçı-ihracatçılar; Kurum, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve tedarikçiler ile denetim yetkili görevliler tarafından, uygulamayla ilişkili olarak işbu karar hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, tamlığından ve doğruluğundan sorumlu olup, Madde 6’da bahse konu taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Kendilerine yapılan tahsisat ve satışın, gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığının tespiti halinde; fiilin sonuçlarına bağlı olarak 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun ilgili müeyyideleri uygulanır.

15- Denetim

Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu karar kapsamında imalatçı-ihracatçıların işyerlerinde denetim (işyeri görme ve tespit) yapmak maksadıyla yeterli sayıda personeli görevlendirirler.

Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun tahsisat belgesi düzenlenmeden önce, gerektiğinde talep edeceği standart denetimleri yerine getirirler.

İmalatçı-ihracatçının işyerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın bulunması halinde tedarikçi, diğer tedarikçiden denetim talep edebilir. Denetimin şekline ilişkin hususlar, Kurumca düzenlenerek tedarikçilere bildirilir.

16- Uygulama ve Eşgüdüm

Kurum; uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması, tedarikçilerin ve imalatçı-ihracatçıların çıkarlarının korunması ve uygulamaların her biri açısından adil ve düzenli yapılmasının sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alır.

17- Yürürlük

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

18- Yürütme

Bu karar hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1: İşbu kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar düzenlenmiş olan Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde hazırlanan 09/09/2005 tarih ve 103/4 sayılı Kararla değişik30/12/2004 tarih ve 85/1 sayılı Kurul Kararına uygun olarak işlem görür.

Geçici Madde 2: İhracat öncesi vadeli ön alım hakkı 2007 yılı için tanınan bir hak olması nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 3: Kurum, tedarikçiler açısından uygulamada eşitlik ve hakkaniyet sağlanmasına yönelik olarak ve bu amaçla kalıcı bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu Karar’ın 5 inci maddesinde tadat edilen ve stoğunda C şekeri bulunan tedarikçilerden herhangi birini tahsisat belgesine istinaden satış yapmak üzere tespit etmeye yetkilidir. Kurum bu yetkiyi;

a) İmalatçı –ihracatçı bazında tahsis edilen C şekeri miktarını,
b) Tedarikçinin C şekeri stok miktarını,
c) Adına tahsisat belgesi düzenlenmiş imalatçı-ihracatçının tedarikçiye erişebilme imkanlarını,
d) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle stoğunda C şekeri bulunan tedarikçilerin, kurulu kapasiteleri toplamları içindeki paylarının, 2006/07 PY DİİB/Tahsisat Belgesi kapsamında yapılan satış toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın satışının sağlanması esasını öncelikler açısından gözeterek kullanır.

EK–1

C ŞEKERİ TAHSİS EDİLECEK ŞEKERLİ MAMULLER VE ŞEKER KULLANIM ORANLARI TABLOSU

MADDE ADI TAHSİS EDİLECEK AZAMİ ŞEKER (SAKAROZ) ORANI %
Tatlı Bisküvi 22
Kremalı Bisküvi 30
Kek 25
Çikolata Kaplı Gofret 35
Çikolata Kaplamalı Bisküvi 30
Kokolin Kaplı Gofret 38
Gofret (Sade) 30
Sütlü Çikolata 44
Bitter Çikolata 44
Beyaz Çikolata 40
Kokolin 55
Sert Şeker 62
Yumuşak Şeker 41
Şeker Kaplı Kokolin Draje (Bonibon) 62
Şeker Kaplı Çikolatalı Draje 62
Krokan 31
Helva 45
Saray Helvası (Pişmaniye) 41
Reçel, Marmelat 26
Lokum (Sade)* 65
Lokum (Çeşnili)* 58
Cezerye (Sade) 51
Cezerye (Çeşnili) 41
Toz İçecek (Şekerli)** 80
Tatlandırıcılı Şeker Katkılı Toz İçecek** 20
Gıda Jölesi 70
Şekerli Puding (Toz) 70
Krema (Çokokrem-Şokella) 50
Şekerli Sakız 55
Şekerli Sakız (Draje) 60
Gazlı İçecekler 9
Limonata*** 11,5
Buzlu Çay*** 5,8

(*) Lokumda pudra şekeri kullanılması halinde, kullanılan pudra şekerinin % 95’i oranında ayrıca C şekeri tahsisatı yapılacaktır.

(**) Aromalandırılmış olsun olmasın.

(***) Türk Patent Enstitüsü tarafından Marka Tescil Belgesi olması ve söz konusu markanın Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization-WIPO) nezdinde tescil ettirilmiş olması kaydıyla.
EK–2

İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TAHSİS EDİLMEYECEK ŞEKERLİ MAMULLER LİSTESİ

Sıra no

Ürün Adı

1

Meyve özü konsantreleri

2

Meyve özü şurupları

3

Meyve aromalı içecekler*

4

Meyveli şuruplar

5

Meyveli içecekler

6

Üzüm ve pekmez şurupları

7

Meyve suyu

8

Meyve nektarı

9

Glukoz, fruktoz içeren şekerli karışımlar (arı yemi, arı şurubu, vb. dahil)

(*) Sıvı halde

EK–3 

TAHSİSAT BELGESİNE ESAS İHRACAT LİSTESİ

HAKEDİŞ BİLGİ FORMU

Hakediş Belgesi Tarih Sayı :
İmalatçı Vergi No / TC Kimlik No :

İmalatçı Unvanı :

Gümrük İdaresi Adı Tescil No Tescil Tarihi Özel Fatura Tarih/Sayı Yan Sanayici Unvanı Gönderici Vergi No Gönderici Unvanı GB Kalem No G.T.İ.P. Ürün Tanımı Miktar (Net KG)

Not: Söz konusu ihracatla ilgili Beyanname/Özel Fatura bilgilerinin teyitleri alınmıştır 

EK–4

TAHSİSAT BELGESİ (ÖRNEK)

Bildirim Yapan İBGS* :
İBGS Bildirim Tarihi :

Belge No :
Belge Tarihi :

Adına Tahsisat Belgesi Düzenlenenin,

Adı, Unvanı :
Adresi :
Vergi Dairesi ve Numarası :
Belge Süresi :
Belge Süresi Bitim Tarihi :
Tahsisat Miktarı (Rakamla) :
Tahsisat Miktarı (Yazıyla) :

Tahsisata Bağlı
Satış İşleme (Şerh) Tablosu

Sıra No Tedarikçi Adı Satış Tarihi Satış FaturaNumarası Satış Miktarı (kg) Kalan Tahsisat Miktarı (kg) TedarikçiOnayı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Belgeyi Düzenleyen
                                                                                                         İmza

* İBGS : İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
_____________________________________________________________________
Tedarikçi İçin Belge Notları:
1-Satış İşleme Tablosu el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.
2-Tedarikçi onayları, mühür ve yetkili imza/imzalarla yapılacaktır. Şerh düşülen belge sureti, satış faturası ile birlikte Kuruma gönderilecektir.
3-İlk müracaat edilen tedarikçi, satıştan evvel C Şekeri Satış Taahhütnamesini imalatçı-ihracatçıya imza ettirerek aslını saklayacak, bir suretini Kuruma gönderecektir.

EK–5

C ŞEKERİ SATIŞ TAAHHÜTNAMESİ

Firmamızca ihraç edilen şekerli mamul/mamullerin ihracı karşılığında; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin bildirimlerine istinaden Şeker Kurumu tarafından düzenlenen ………. sayılı Tahsisat Belgesiyle tedarikçilerden satın alacağım C şekeri ile ilgili olarak;

1- İhraç ettiğimiz ve şeker tahsisatına esas olan şekerli mamul/mamullerimizin, Dış Ticaret mevzuatı kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine geri dönmesi ve durumun İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yazısıyla tevsik edilerek Kuruma bildirilmesi halinde; “İmalatçı-ihracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karar” adındaki Şeker Kurulu kararının 13. maddesinde belirtilen hükümlerin aynen uygulanacağının tarafımızca bilindiğini, bu hükümlerin gerek ve sorumluluklarını yerine getirmeyi şimdiden kabul ettiğimizi,
2- Kurum, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve tedarikçiler ile denetim yetkili görevliler tarafından uygulamayla ilişkili olarak; adı geçen karar hükümleri çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesinden, tamlığından ve doğruluğundan sorumlu olduğumuzu,
3- Firmamıza yapılan tahsisat ve satışın gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeye dayandığının tespiti halinde; 4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince Şeker Kurulu tarafından “C şekerini Kurul kararı dışında iç piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakkında uygulanacak idari para cezası” nın tatbik edilebileceğini bildiğimizi,

Firmamız adına beyan ve taahhüt ederim.

Huzurunda Beyanname İmza Edilen

İmalatçı-ihracatçı Firma Yetkili

Tedarikçi Yetkili

İmza ve Kaşesi

İmza/İmzalar ve Kaşesi

Not: İşbu Karar, 6 Mart 2009 tarih ve 27161 sayılı Resmi Gazete’de eksik yayımlandığından, 7 Mart 2009 tarih ve 27162 sayılı Resmi Gazete’de düzeltilerek yeniden yayımlanmıştır.

Kaynak: http://www.sekerkurumu.gov.tr/icerikv2.aspx?id=77

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu