Sanitasyon Sınavı için Hazırlık Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi GDO’nun dezavantajı olabilir?
a) Ekonomiye etkileri
b) Ürün-kalite geliştirme
c) Direnç kazandırma
d) Çevresel etkiler
e) Verim

Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi, GDO grupları oluşturulurken genetik değişim yollarından biri değildir?

a) Gen aktarma
b) Gen ilavesi
c) Gen değiştirme
d) Gen çıkartma
e) Gen çaprazlama

Cevap: E

3. I.  Klorlu dezenfektanların su dezenfeksiyonunda kullanımında dikkate alınması gereken miktar suya ilave edilen klor miktarıdır.

II. Klorun dezenfeksiyon etkisi asidik pH’larda optimum düzeydedir.

III. Suyun dezenfeksiyonunda sıvı klorun kullanılması durumunda klor, tepkimeye girmek için sodyum nazaran kalsiyumu tercih etmektedir.

IV. Elementer klor, klor formları içerisinde en ucuz olanıdır.

V. Klorun buharlaşmaması ve etkinliğini kaybetmemesi için, klorlu dezenfektanların uygulama sıcaklığının maksimum 55ºC olması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?
A)I ve II           B)II ve IV     C)I, III ve  V      D)I ve III       E)IV ve V

Cevap: D

4. Aşağıdakilerden hangisi klorun kullanıldığı dezenfeksiyon işleminde etkin faktörlerden biri değildir?

A) Temas süresi ve sıcaklığı
B) Başlangıç mikroorganizma yükü
C) Dezenfektan solüsyonu pH derecesi
D) Konsantrasyon
E) Suyun safsızlık derecesi

Cevap: E

5. Aşağıda verilen pestisitlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?
a. Ülkemizde en çok kullanılan pestisit grupları; insektisitler, fungusitler ve herbisitlerdir.
b. Türkiye’de rutin kalıntı analizi yapan laboratuvarlar Avrupa Birliğince tanınan TÜRKAK tarafından 17025 kalite sistemi ile akredite edilir.
c. Meyve sebzelere uygulanan pestisit kalıntılarının tamamı çeşitli ortamlardan izole edilmiş mikroorganizmalar yardımıyla parçalanma sonucu ürünlerden uzaklaştırılır.
d. Pestisit uygulaması uygun hava şartlarında, rüzgarsız havada ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
e. Pestisitlerle zehirlenmelerde belirtilerilacın içeriğine göre değişir. Zehirlenmeler konusunda 114 nolu Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nden bilgi alınabilir.

Cevap: C

6. Aşağıda verilenlerden hangisi bitki zararlısı olan yabani otlara karşı kullanılan pestisitin adıdır?

a. Fungusitler
b. Herbisitler
c. Nematositler
d. İnsektisitler
e. Akarisitler

Cevap: B

7. Zehir etkisi en fazla olan, hem kanser hem de gen yapısını değiştiren aflatoksin çeşidi hangisidir?

A) Aflatoksin G1
B) Aflatoksin G2
C) Aflatoksin B1
D) Aflatoksin B2
E) Aflatoksin M1

Cevap: C

8. B1 aflatoksininin tüm gıda maddelerinde kabul edilebilir en yüksek değeri kaç µg/kg’dır?

A) 0,02
B) 0,05
C) 0,25
D) 2
E) 5

Cevap: E

9. Gıdalarda akrilamid oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Akrilamidin monomerik formu yüksek sıcaklık uygulaması (120°C) ile gıdalarda karbonhidratların ve aminoasitlerin tepkimeleri sonucu oluşur.
b) Akrilamid polimerinden su arıtma işlemlerinde kağıt üretiminde organik kimyasalların üretiminde yararlanılır.
c) Pişirme işleminde ekmeğin kabuk kısmında oluşurken iç kısmında oluşmaz.
d) Patates cipsi ve kızartma işlemi uygulanan patateslerde görülür.
e) Haşlama işlemi yapılmış gıdalarda görülmektedir.

Cevap: E

10. Aşağıdaki bileşenlerden hangileri akrilamid oluşumuna sebep olmaktadır?
a) Gliserol ve vitaminler
b) Asparajin ve lipitler
c) Methionin ve indirgen şekerler
d) Methionin ve lipitler
e) Asparajin ve indirgen şekerler

Cevap: E

11. Sıcaklık ile sterilizasyonda sıcaklık derecesinin değişmesi, sıcaklığın etki süresi, ortamda nem olması, mikroorganizma içerisinde %50 oranında su bulunması, pH derecesinin nötrden uzaklaşması sıcaklık ile sterilizasyonunun mikroorganizmalar üzerine etkisini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıcaklık derecesi arttıkça sterilizasyon süresi kısalır.
b) Nem arttıkça daha düşük sıcaklık derecelerinde, daha kısa zamanda sterilizasyon sağlanır.
c) Mikroorganizma içindeki su miktarı arttıkça sterilizasyon zorlaşır.
d) Asidik veya bazik ortamlarda nötr ortama göre daha kolay sıcaklık etkisi görülür.
e) Ortam yoğunluğunun az veya çok olması sterilizasyon sıcaklığını etkileyen faktörlerdendir.

CEVAP: C Mikroorganizma içindeki su miktarı arttıkça da sterilizasyon kolaylaşır. Çünkü proteinler daha çabuk koagüle olurlar. Proteinlerin koagülasyonu için ortamda en az % 50 oranında su bulunmalıdır. Su içeriği % 5-10 arasında olduğundan, bakteri sporları sterilizasyona çok dayanıklıdır.

12. 1. Yüksek Basınçlı Karbondioksit
2.Yüksek Gerilim Darbeli Elektrik Alanı
3. Işınla Sterilizasyon
4. Filtrasyon

Yukarıdakilerden hangisi yeni gıda koruma yöntemlerindendir?
a)            Yalnız 1        b)Yalnız 3           c) 1, 2 ve 3              d) 1 ve 2                 e) hepsi

Cevap: D

13. Aşağıdakilerden hangisi ementel iyodun suda çözünür kompleksleri olarak bilinen iyodoforların yapısında bulunan bileşiklerdendir?

a) İnorganik tuzlar
b) İyonik olmayan yüzey aktif maddeler
c) İnorganik kloramin
d) Alkali bileşikler
e) Asit bileşikler

14. Aşağıdakilerden hangisi iyotlu dezenfektanlar için yanlıştır?
a) Kalıntı bırakıp bırakmadığı gözle kontrol edilebilir.
b) Klordan daha az koroziftir.
c) Deriyi tahriş etmez.
d) 500C’yi aşan sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
e) Bazik ortamda aktivitesi artar.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu