OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri

 

OHSAS 18001’e uygun sistem kurmak ve yaygınlaştırmak için ana prensipleri yaygınlaştırma

Mevcut İş Güvenliği Sistemini irdeleme ve geliştirmeye açık noktaların tespiti

Yapılacak çalışmalar için faaliyet planı oluşturma

SEMİNERİN AMACI

Sistemi kurmada kişilere düsen rolleri belirleyerek harekete geçme

Belgelendirme denetimi öncesinde yapılacak calışmaları ve sorumlulukları belirleme.

Belgelendirme denetiminin akışlarını ve prensiplerini tanıma

KAZA TEORİSİ

Bana birşey olmaz!

Şimdiye kadar hep böyle yaptık.

Böyle olacağı aklıma gelmemişti.

Güvenli görünüyordu

*İstatistiklerin Sonuçları

Çalışanlar, iş güvenliği kontrol yöntemlerini uyguladığı takdirde iş kazalarının %70’inin önlenebildiği görülmüş.

Önemli iş kazalarının sadece %40 kadarı rapor edilmektedir.

50’den az kişi çalıştıran işyerlerinde ölümcül ya da önemli yaralanmaların oranı, 1000’in üzerinde kişi çalıştıranlarınkinin iki katından fazladır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda
Bir Sisteme İhtiyaç Var mı?

Evet  Var;

Bir kişinin / bölümün  değil,  ekibin sistemli bir şekilde çalışmasına ihtiyaç var.

Ancak bir sistem var ise kuruluşlar zayıf noktalarını tespit edebilir  ve sistematik olarak düzeltebilirler.

  Kuruluşların Sorumlulukları

Düşük Maliyetli , ucuz ve kaliteli ürün/hizmet

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı

Sosyal sorumluluk(Çocuk işçi,fazla mesai,sigorta, ayrımcılık vb)

Yüksek Kar

Toplumsal sorumluluk (toplumun gelişimine faydalı olmak, eğitim, spor, sanat vb.)

Çevreye Sorumluluk, v.b.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi felsefesini  destekleyen teoriler:

1- Aysberg  Modeli

2- Piramit Teorisi

3- Domino Teorisi

İş Kazasının Maliyetlerinin Oranı

H W Heinrich;

İş Kazalarının Şiddetine Göre Dağılımı

H W Heinrich’in Piramit Teorisi

 1. Kapsam

 2. Referans yayınlar

 3. Terim ve tarifler

 4. İSİG yönetim sistem elemanları

4.1  Genel gereklilikler

4.2  İSİG politikası

4.3  Planlama

4.4  Operasyon ve Uygulama

4.5  Kontrol ve düzeltici faaliyet

4.6  Yönetimin gözden geçirmesi

TANIMLAR

Kaza: Ölüm,meslek hastalığı,yaralanma,zarar veya diğer kayıplarla sonuçlanabilen diğer kayıplar.

Olay: Kaza ile sonuçlanan veya sonuçlanabilecek olay / durum.

Kayba Ramak Kalma: Şartların değişik olması durumunda bir kaza ile sonuçlanabilecek vaka.

Tehlike: Yaralanma,meslek hastalığı,mala veya çalışma ortamına zarar,veya bunların bir kaçına neden olma potansiyeline sahip kaynak veya durum

Tehlike Tanımlaması : Tehlikenin farkına varma ve özeliklerini tanımlama süreci

Organizasyon : Şirket, işletme, birlik v.b

Performans : Organizasyonun İSİG Yönetim sisteminin, İSİG politika ve amaçlarına dayanan, iş sağlığı ve iş güvenlik risklerini kontrolu ile ilgili ölçülebilir sonuçları

Risk: Tehlikeli bir durumun olma olasılığı ile doğuracağı sorunların kombinasyonu.

Risk Değerlendirme : Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verme işlemi

Kabul  Edilebilir Risk : Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve ISIG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk

Not: Performans ölçümü ISIG yönetim faaliyetleri ve sonuçlarını kapsar

İlgili Taraflar : Organizasyonun ISIG Performansı ile ilgilenen yada bundan etkilenen birey ve gruplar (Taşeronlar, yerel oteriteler,komşular çalışanlar vb.)

Uygunsuzluk : Doğrudan yada dolaylı olarak insan yaralanması yada hastalığı, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin doğrudan zarar görmesi yada bunların kombinasyonuna neden olabilecek iş standartları, pratikler, prosedürler,kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden, herhangi bir sapma

İş Sağlığı İş Güvenliği : Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelinin, ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların iyiliğini etkileyecek faktör ve koşullar.

İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi : Organizasyonun yönetim sisteminin, faaliyet alanı ile ilgili ISIG risklerini yönetmek için kullanılan parçası. Bu sistem, organizasyonun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, iş pratiklerini, prosedürleri, süreçleri ve ISIG sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi,gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için kaynakları kapsar.

4.1   Genel gereklilikler

Kuruluş OHSAS standardının gerekliliklerine göre bir İSG sistemi oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli iyileştirmelidir.

Kuruluş İSG sisteminin kapsamını belirlemeli ve yazılı hale getirmelidir.Kuruluş sistemin sınırlarını belirleme özgürlüğüne sahiptir.

4.2 Politika :

Üst Yönetim organizasyonun ISIG Politikasını tanımlamalı ve onaylamalı ve ISIG’in tanımlşı kapsamı dahilinde aşağıdakilerden emin olmalıdır.

Politika tehlikelerle ilişkilendirilmeli

* ISIG Yönetim performansında sürekli gelişimi ile yaralanma , hastalıkları önleme taahhüdünü içermelidir.

* En azından ISIG tehlikeleri ile geçerli yasal gereklilikleri ve organizasyonun tabii olduğu diğer gerekliliklere uygunluğu taahhüt etmelidir.

* ISIG Hedeflerinin konulması ve gözden geçirilmesi ile ilgili temel oluşturmalıdır.

* Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

* Organizasyonun kontrolu altında çalışan tüm kişilerin kendi İSİG sorumluluklarını farkedebilmeleri için iletişimi yapılmalı/duyurulmalı.

* Tüm ilgili taraflar için ulaşabilir olmalı.

* Organizasyona uygun ve geçerli olduğundan emin olmak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

4.3.1  Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi

Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk  kontrolünün sonuçları İSG sisteminin oluşmasında uygulanmasında ve sürdürülmesinde  temel oluşturmalıdır.

Örneğin, kuruluş, ISG hedeflerini koyarken bu değerlendirmelerin sonuçlarının ve bu kontrollerin etkilerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır.

Kuruluş, bu bilgileri dokümante etmeli ve güncel tutmalıdır.

4.3.1  Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi

Tehlike tanımlaması ve ve risk değerlendirmesi ile ilgili prosedür(ler) aşağıdakileri dikkate almalıdır.

Rutin ve Rutin olmayan faaliyetleri,

İşyerine ulaşımı olan tüm kişilerin faaliyetleri (Taşeronlar, ziyaretçiler dahil)

İnsan yapısı, kapasitesi ve diğer insan faktörlerini

İş yeri dışında oluşan ve iş yerinde organizasyonun kontrolu altında olan kişileri sağlık ve güvenliğini karşılıklı etkileyebilecek tehlikeleri tanımlamalıdır.

İş yeri etrafında, organizasyonun kontrolu altındaki işle ilgili faaliyetlerden dolayı oluşan tehlikeler

4.3.1  Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi

İş yerindeki organizasyon veya diğerleri tarafından sağlanan altyapı, ekipman ve malzemeler

Organizasyonun faaliyet ve malzemelerindeki değişiklikler veya öngörülen değişiklikler

Geçici değişiklikler de dahil, ISIG yönetim sistemindeki modifikasyonlar ve bunların operasyonlar, prosesler ve faaliyetler üzerindeki etkileri

Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili geçerli yasal sorumluluklar

İş yerinin, proseslerin, tesislerin, makinaların/ ekipmanların, operasyonel prosedürlerin ve iş organizasyonunun insan kapasitesine adaptasyonları dahil dizaynı

4.3.1  Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi

Operasyonun tehlike tanımlama ve risk değerlendirme metodolijisi şunları sağlamalıdır;

Kapsam, yapı ve zamanlamayı dikkate alarak reaktiften ziyade aktif              olacak şekilde tanımlaması,

Risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve dokümante edilmesi ve  uygun şekilde kontrollerin uygulaması sağlanmalıdır.

Değişikliklerin yönetimi için kuruluş; organizasyondaki, İSİG yönetim sistemindeki veya aktivitelerine ait değişiklikler ile ilgili ISIG tehlikelerini ve risklerini bu tür değişiklikleri yapmadan önce tanımlamalıdır.

Organizasyon kontrolleri belirlerken bu değerlendirmelerin sonuçlarının göz önüne alındığından emin olmalıdır.

4.3.1Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi

Organizasyon tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi çalışmalarının sonuçlarını tutmak ve dokümante etmek zorundadır.

Organizasyon ISIG Yönetim Sistemi kurulurken, uygulanırken ve sürdürülürken ISIG Risklerinin ve tanımlanmış kontrollerin dikkate alındığından emin olmak zorundadır.

Risk Yönetiminin Amacı

Risk Değerlendirmesi Temel Adımlar

Tehlikelerin tanımlanması

Tehlike şiddeti ve olasılığının tahmini

Riskin kabul edilebilme durumunun kararı

Risk Değerlendirilmesi neden gereklidir ?

Planlanan veya mevcut kontrol sisteminin yeterliliğine karar vermek

Proaktif yaklaşımla ve sistematik prosedürle başarı sağlamak

Katılımcı tarz ile ortaya çıkan prosedürlerin gereklililiğini ve kazaların önlenmesindeki başarıyı yakalamak

4.3.1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TUZAKLAR

Zayıf planlama sonucu zaman israfı

Gereğinden fazla detaya boğulma

İşletme körlüğü

ÇÖZÜMLER

Risk değerlendirmesi ışığında kontrol ve ölçüm yönetimi seçimi

Değişik birimlerden çalışanların katılımı

Objektiflik ve eğitim

Risk Değerlendirmesi Gerekleri

Yönetimden birinin atanması

İlgi gruplarının görüşleri

Risk değerlendirme ekibinin eğitimi

Değerlendirmenin yeterliliğinin gözden geçirilmesi

Önemli bulgularının dökümante edilmesi

Risk Değerlendirmesi Performası

İşletme faliyetini ,

Tehlikeyi,

Mevcut kontrol sistemini,

Risk altındaki personeli,

Tehlikenin olasılığını ve şiddetini,

Risk seviyesini,

Alınacak aksiyonları kapsamalıdır.

Risk kontrol planı hazırlanırken;

Tehlikenin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı

Riskin azaltılıp azaltılamayacağı

Teknik imkanlar

Kişileri korumak için gerekli ölçümler

Planlı bakım gerekleri,kişisel koruyucular vb konular incelenmelidir.

Plan uygulanmadan planlanan faliyetlerin

Riski önemsiz hale getirme,

Yeni tehlikelerin ortaya çıkma konuları

Yeni prosedürlerin kullanım durumları araştırılmalıdır.

Risk Önemi Belirleme Panosu

Risk Kontrol Planı

Önemsiz  : Çalışma ve dokümantasyona gerek yok

Düşük      : Ek kontroller gerksiz

Orta         : Risk azaltıcı calışmaları yapılmalı

Maliyetler göz önüne alınmalı

Yüksek    :  Çalışma risk azaltılmadan başlatılmamalı

veya  devam ettirilmemelidir

  4.3.2  Yasal ve Diğer Gereklilikler

Organizasyon uygulanabilir yasal ve diğer ISIG gerekliliklerini tanımlama ve ulaşma ile ilgili prosedür(ler) oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

Organizasyon; belirlediği bu yasal ve diğer gerekliliklerin İSİG yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesinde dikkate alınmasını garantiye almalıdır.

Bu bilgileri güncel tutulması sağlanmalıdır.

Organizasyon yasal ve diğer gerekliliklerle ilgili bilgilerin ilgili kısımlarını kendisi için çalışanlara ve  diğer ilgili taraflara iletmelidir.

4.3.3 Hedefler ve Programlar

Kuruluş, ilgili her bir seviye ve fonksiyon için dokümante edilmiş İSG hedeflerini oluşturmalı ve sürdürmelidir.

uygunsa ölçülebilir,

politikayla uyumlu

– yaralanma ve hastalık önleme taahhüdü,

– yasalara ve diğer gerekliliklere uyum taahhüdü

– sürekli iyileşme taahhüdü

4.3.3 Hedefler ve Programlar

Kuruluş, İSG hedeflerine ulaşabilmek için yönetim  program(ları) oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

İSG programları en az aşağıdakileri içermelidir:

 1. a) İlgili fonksiyon ve seviyelerde hedeflere ulaşmadan sorumlu ve yetkilendirilmiş kişileri,

 2. b) hedefe ulaşabilmek için yapılması gereken işleri ve zamanı

Program(lar) düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerektiğinde hedeflerin ulaşılabilirliğini garantiye almak için güncellenmelidir.

Hedefler belirlenirken;

yasal ve diğer gereklilikler

İSİG tehlikeleri ve riskleri

teknik imkanlar

finansal, operasyonel gereklilikler

iş gereklilikleri

ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmalı.

4.4  Uygulama ve Operasyon

4.4.1  Kaynaklar, roller, sorumluluklar, mesuliyetler ve yetkiler

Tepe yönetim, İSG ve İSG yönetim sistemi konusunda en büyük sorumluğu almalıdır.

Tepe yönetim,

 1. a) İSİG siteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereken kaynağı sağlayarak

 2. b) İSG sisteminin etkinliğini desteklemek için rolleri tanımlayarak, sorumluluk ve mesuliyetleri belirleyerek ve yetkileri delege ederek

taahhüdünü göstermelidir.

İSİG faaliyetlerini yöneten Roller, sorumluluklar, mesuliyetler ve yetkiler yazılı ve iletilmiş olmalıdır.

Organizasyon iş Sağlığı ve İş Güvenliği için diğer sorumlulukları ile ilintisiz bir şekilde özel sorumluluklarla tepe yönetiminden üye(ler) atamak zorundadır ve aşağıdaki durumlar için rol ve sorumlulukları belirlemelidir

OHSAS standarına göre ISIG Yönetim Sisteminin kurulduğundan, uygulandığından ve sürdürüldüğünden emin olmak için,

ISIG yönetim sisteminin performansının raporlandığından, tepe yönetime gözden geçirmesi ve İSİG yönetim sisteminin geliştirilmesi ,kullanılması için prezente edildiğinden emin olmak için

Tepe Yönetimin atadığının kimliği kontrolu altında çalışan tüm kişiler tarafından bilinir kılınmalıdır.

Yönetimin sorumluluğu ile tüm bunlar, ISIG performansının sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerini göstermelidir.

Organizasyon işyerindeki kişilerin organizasyonun uygulanabilir İSİG gereklilikleri dahil kontrolleri altındaki İSİG unsurları için sorumluluk aldığından emin olmalıdır.

4.4.2  Eğitim, Bilinçlendirme  ve Yetkinlik

Kuruluş işyerinde kontrolü altında çalışan herhangi bir personelin uygun eğitim, öğrenim ve deneyime sahip olduğundan emin olmalıdır, kayıtlarını tutmalıdır. Kuruluş;

ISIG Riskleri ve İSİG Yönetim Sistemi ile ilişkili olarak eğitim ihtiyaçlarını tanımlamalıdır. Bu gereklilikleri karşılamak üzere eğitim ve diğer aksiyonları sağlamalı, etkinliğini değerlendirmeli ve ilgili kayıtları saklamalıdır.

Kontrolu altında çalışan kişilerin aşağıda tanımlanan konularda bilinçlenmesi için prosedür(ler) oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

  İSİG bilinçlendirme ve eğitim programı kontrolu altında çalışan kişilere aşağıdaki konuları adreslemeli:

Kuruluşun politikasına, prosedürlerine ve  İSİG yönetim sistemi gerekliliklerine uymanın önemi

Faaliyetlerinin davranışlarının mevcut ve potansiyeel İSİG sonuçları ve kişisel performanslarının İSİG yararları

Acil durumlar dahil, yetki ve sorumluluklar,

Operasyonel prosedürlerden sapmanın muhtemel sonuçları,

Yeni başlayan ve bölümler arası transfer olan çalışanlar için oryantasyon,

lTehlike tanımlama , risk değerlendirme ve risk kontrol eğitimleri,

lYönetim seviyesinin eğitimi, yasal  sorumluluklar dahil,

lTaşeronlar, geçici işçiler  ve ziyaretçiler için maruz kaldıkları riskin         seviyesine göre eğitim ve bilinçlendirme programları.

4.4.3 İletişim, Katılım ve Danışma

4.4.3.1 İletişim

Kuruluş, çalışanlarının ve ilgili tarafların İSG ve yön sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve onlarla bu konuda iletişim kurmasını güvenceye almak için prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kuruluşun çeşitli fonksiyon ve seviyeleri arasında iç iletişim

İşyerine gelen taşeron ve ziyaretçiler ile,

Dış ilgili tarafların iletişimine açık

4.4.3.2 Katılım ve Danışma

Kuruluş, çalışanların katılımı ve taşeronlarla İSİG’i ilgilendiren değişiklikler olduğunda görüşmeler ile ilgili prosedür(ler) olmalıdır:

Bu, çalışanların aşağıdaki konulara katılımını kapsar:

Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrollerin belirlenmesi

Olay araştırmalarına uygun katılım

İSİG politika ve hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi

Sağlık ve güvenliklerini etkileyecek her değişiklikte danışmanlık

İSG konularında temsil edilmesi

Çalışanlar İSİG ile temsilcilerinin kim olduğu dahil olmak üzere onların katılımları ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir.

İSİG konularında etkilendikleri değişikliklerle ilgili olarak taşeronların bilgilendirilmesi yapılmalıdır.

Kuruluş İSİG konuları ile ilgili olarak uygun olduğunda yetkin dış ilgili taraflara danışıldığından emin olmalıdır.

  4.4.4 Dokümantasyon

Kuruluş İSİG yönetim sisteminin yeterli bir şekilde anlaşılabildiğinden, etkin verimli kullanılabileceğinden emin olacak şekilde yeterli ve güncel dokümantasyon oluşturmalı.

Kuruluş, sisteminin ana elementlerini ve birbirleri ile ilişkilerini gösteren; ilgili dokümanları adresleyen bir bilgiyi oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

İSG yön sist dokümantasyonu aşağıdakilerden oluşur:

İSG politikası ve hedefler

Kapsam ve yönetim sisteminin açıklaması

Yön sistemindeki ana unsurların ve etkileşimlerinin açıklaması ve ilgili dokümanlara referans

Kayıtlar dahil, bu standardın istediği dokümanlar

Etkin planlama, uygulama ve İSİG proseslerinin kontrolü için gerekli duyulan dokümanlar

Dokümanlar karmaşıklık seviyesi, tehlike, risk ile uygun, etkinlik ve verimlilik için en az seviyede olmalı.

4.4.5 Doküman ve Veri Kontrolü

İSG yönetim sisteminin ve OHSAS standardının gerektirdiği tüm dokümanlar kontrol altında olmalıdır.

Kuruluş,

 1. a) Yayınlanmadan önce dokümanları yeterlilik açısından onaylaması

 2. b) Gerektiğinde dokümanları gözden geçirmek, güncellemek ve yeniden onaylamak

 3. c) Doküman değişikliğinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesinin sağlanması

 4. d) Yürürlükteki dokümanların ilgili baskısının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması

 5. e) Dokümanların okunabilir kalmasını ve kolaylıkla belirlenmesinin sağlanması

 1. f) İSG yönetim sisteminin planlanması ve uygulanması için kuruluş tarafından gerekli görülen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesini ve bunların dağıtımının kontrolünün sağlanması

 2. g) Güncelliğini yitirmiş dokümanların, herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımının önlenmesi için uygun tanımlamanın uygulanması

için prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

4.4.6 Operasyonel Kontroller

Kuruluş, İSG risklerini yönetmek için kontrollerin uygulanması gereken belirlenmiş tehlikelerle alakalı operasyon ve faaliyetleri tanımlamalıdır. Bu değişimin yönetimini içermelidir.

Bu operasyon ve faaliyetler için kuruluş:

– operasyonel kontrol, (bu operasyonel kontroller İSİG yönetim sistemi ile entegre edilmelidir)

– satın alınan mal, ekipman ve servislerin kontrolü

– işyerindeki ilgili taşeron ve ziyaretçilerin kontrolü

– olmaması durumunda İSG politika ve hedeflerinden sapmanın söz konusu olduğu durumlarda dokümante edilmiş prosedürler

  – olmaması durumunda İSG politikası ve hedeflerinden sapmanın söz konusu olduğu durumlarda belirlenmiş işletme kriterleri  uygulamalı ve sürdürmelidir.

Prosedürler

Kurallar

İdari kontroller

Lisanslar

İş izinleri

İmzalar

Renk kodlamaları

Kişisel koruyucu ekipmanlar

Tipik olarak risk doğabilecek alanlara ve bunlara karşı alınan kontrol önlemlerine bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

1-  Malzeme ve servislerin satın alması veya transferi ve dış   kaynakların kullanımı

Malzeme, madde ve tehlikeli kimyasalların satın alma ve transferinin onayı

Makinelerin, ekipmanların, malzemelerin veya kimyasalların güvenli taşınması

Taşeronların İSİG yeterliliğinin değerlendirilmesi

Yeni tesis veya ekipmanlar için İSİG hazırlıklarının dizaynının onayı

2-Tehlikeli İşler

Tehlikeli işlerin tanımını

Çalışma metotlarının onaylanması ve önceden kararlaştırılması

Tehlikeli işler için personelin ön kalifikasyonu

İş izni sistemleri ve tehlikeli iş alanlarına giren ve çıkan personelin kontrolü

3- Tehlikeli Malzemeler

Depo alanının ve envanterin tanımlanması

Güvenli depolama şartları ve ulaşılırlığın kontrolü

Malzeme güvenlik bilgilerine ve diğer geçerli bilgilere ulaşma

4-Güvenli Tesis ve Ekipman  Bakımı

Kuruluşun tesis ve ekipmanının bakımı ve kontrolü

Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı

Ulaşımın kontrolü

İSİG ile ilgili ekipman ve yüksek entegre sistemlerin muayene ve testi

operatör koruma sistemleri

fiziksel koruma

kapatma sistemleri

yangın tespit ve söndürme sistemleri

taşıma ekipmanları (kreyn, forklift,yük asansörü ve diğerleri

radyolojik kaynaklar ve korumaları

temel izleme cihazları

lokal eksoz havalandırma sistemi

tıbbi cihazlar

5- İşe  uygun eleman seçimi

Tozlu ortam- astımlı çalışan ?

Yüksekte çalışması gereken- Yüksekte çalışma korkusu ?

Ağır  işler – Bedenen zayıf  çalışan ?

Enzimle çalışma – Alerjik bünyeli çalışan ?

4.4.7  Acil Durum Hazırlıkları ve Tepki

4.4.7  Acil Durum Hazırlıkları ve Tepki

Kuruluş

 1. a) potansiyel acil durumların tanımlanması,

 2. b) bu acil durumlara karşı harekete geçmek

için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

  Kuruluş, gerçekleşen acil durumlara müdahale etmeli ve ortaya çıkan olumsuz İSG sonuçlarını önlemeli veya azaltmalıdır.

  Kuruluş, acil durumlara tepkileri planlarken ilgili tarafların beklentilerini de dikkate almalıdır. Örn acil durum kuruluşları ve komşular.

  Kuruluş, acil durum prosedürlerini, uygunsa ilgili tarafların katılımı ile test etmelidir.

Kuruluş, acil durum prosedürünü periyodik olarak ve özellikle tatbikat/ acil durum sonrasında gözden geçirmeli ve gerekiyorsa güncellemelidir.

4.4.7  Acil Durum Hazırlıkları ve Tepki

Acil durum planlaması aşamasında detaylı masa başı çalışmaları faydalı olurken pratik tatbikatlar mümkün olduğunca gerçeği yansıtmalıdır. Acil durum tatbikatlarının sonuçları değerlendirilmeli ve gerekli değişiklikler tanımlanmalı ve uygulanmalı.

4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler

4.5.1 Performans Ölçümü ve İzlenmesi

Kuruluş, İSG performansını düzenli olarak ölçmek ve izlemek için prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Bu prosedür:

 1. a) Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun nitel ve nicel ölçüleri

 2. b) Kuruluşun İSG hedeflerinin ne ölçüde karşılandığının izlenmesi

 3. c) Kontrollerin etkinliğinin izlenmesi

 4. d) İSG yönetim programına, kontrollere ve işletme kriterlerine uyumun ilenmesiyle ilgili proaktif performans ölçüleri

 5. e) Hastalık, olaylar ve geçmişte diğer İSİG performansındaki eksiklikler ile ilgili kanıtları izlemek için reaktif ölçüler

 6. f) Verilerin kayıt altına alınması ve izleme ve ölçmenin takip eden düzeltici ve önleyici faaliyeti desteklemek için yeterli olduğuna ilişkin sonuçları sağlamalıdır.

4.5.1 Performans ölçümü ve izlenmesi

Performansı izlemek için ekipman gerekiyorsa, kuruluş bu ekipmanların kalibrasyonu ve bakımı için prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Bakım ve kalibrasyon kayıtları tutulmalıdır.

  1-Proaktif ve Reaktif İzleme

Proaktif  izleme; Organizasyonun faaliyetlerinin uygunluğunu kontrol edilmesi (örn:saha kontrollerinin  sıklığı ve etkinliği)

Reaktif  izleme;  Yönetim sistemi hatalarını izleme, analiz etme, araştırma ve kaydetme (örn: kazalar, olaylar, ramak kalmalar, sağlık problemleri ve mal hasarı)

2-Ölçüm Teknikleri

Örn:

Soru listesi kullanılarak yapılan sistematik işyeri kontrolleri

İSİG kontrolleri: örn, fabrika içinde dolaşılarak yapılan genel kontrol

Yeni tesisin, ekipmanların, malzemelerin, kimyasalların, teknolojilerin proseslerin, prosedürlerin veya iş metodlarının ön değerlendirmesi

Özel makinelerin, tesisin güvenlikle  ilgili parçalarının uygun koşullarda olup olmadığının kontrolü

Güvenlik örneklemesi

2-Ölçüm Teknikleri

Çevresel örnekleme: biyolojik, fiziksel veya kimyasal maddelere maruz kalmanın ölçümü ve kabul edilen standartlarla kıyaslanması  (örn:gürültü, lejyonella vb)

Davranış örneklemesi; düzeltme gerektirebilecek  güvenli olmayan personel davranışlarının değerlendirilmesi

Doküman ve kayıtların analizi

Diğer organizasyonlardaki güzel İSİG uygulamaları ile kıyaslama

İSİG yönetim sistemine çalışanların yaklaşımının belirlenmesi için araştırma (anket),

Kuruluşun risklerinin seviyesine göre neyi ne sıklıkta izleyeceğini belirlemeye ihtiyacı vardır.Tesis veya makine kontrol sıklıkları yasalarla belirlenmiş olabilir. (örn:Buhar tesisleri, taşıma-kaldırma ekipmanları)

Kontrol programı sıklıkları, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme sonuçlarına, kanun ve yönetmeliklere göre  hazırlanmalı.

Proseslerin, işyerlerinin ve uygulamaların izlenmesi ustabaşı veya orta kademe yöneticilerce gerçekleştirilmeli.

3-Ölçüm Ekipmanları

Kritik ölçme cihazları  (gürültü seviyesi ölçer,aydınlık ölçer) tanımlanmalı, listelenmeli.

Cihazların hassasiyetleri bilinmeli.

Cihazlar bakımlı olmalı,uygun koşullarda depolanmalı.

Ulusal standartlara uygun kalibrasyon.

Kalibrasyon durumu işaretlemesi.

Kayıtlar.

4- Taşeron Ekipmanları

Sahada çalışan taşeronun ölçme cihazları içinde aynı şartlar geçerli.

5- İstatistiksel ve diğer teorik analiz teknikleri

Yönetim temsilcisi istatistiksel tekniklerle ilgili ihtiyaçların tanımlandığından ve uygulandığından emin olmalı.

4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 

4.5.2.1 Yasal Uygunluğun Değerlendirilmesi

Kuruluş uygunlukla ilgili taahhüdü ile tutarlı olarak uygulanabilir yasal gerekliliklere uyumun değerlendirilmesi ile ilgili prosedür(ler) oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

Kuruluş bu periyodik değerlendirmelerin sonuçlarının kayıtlarını tutmalıdır.( Periyodik gözden geçirme sıklığı yasal gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilir.)

4.5.2.2 Diğer gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi

Kuruluş ilgili olduğu diğer gerekliliklere (politika ve sistemde tanımlı diğer uygulamalar ) uyumunun değerlendirmesini yapmalıdır.

Kuruluş isterse 4.5.2.1’de tanımlanan diğer gerekliliklere uyum ile kombine etmek isteyebilir, yada ayrı bir prosedür oluşturabilir. Yapılan değerlendirmelerin sonuçlarının kayıtlarını tutmalıdır.

4.5.3  Olay araştırma, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet

4.5.3.1 Olay araştırması

Kuruluş, olayların kayıt altına alınması, araştırılması ve analiz edilmesi için aşağıdakileri içeren bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:

– altta yatan İSİG eksikliklerini ve olayın oluşmasına sebep olan veya katkıda bulunan diğer unsurları belirlemek

– düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek

– önleyici faaliyet ihtiyacı belirlemek

– sürekli iyileştirme fırsatlarını belirlemek

– araştırma sonuçlarının paylaşmak

Araştırma zamanında yapılmalı, sonuçlar dokümante edilmelidir.

4.5.3.2 Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet

Oluşan veya potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyet için prosedür oluşturma, uygulama, sürdürme

 1. a) Uygunsuzlukları belirleme ve düzeltme, bunların İSG sonuçlarını azaltmak için faaliyetler yapma

 2. b) Nedenlerini keşfetme ve tekrarını önleme için faaliyetler

 3. c) Uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için faaliyet ihtiyacını değerlendirmek

 4. d) Düzeltici ve önleyici faaliyetin sonucunu kayıt ve iletişimin sğlanması

 5. e) Düzeltici ve önleyici faaliyetin etkinliğini gözden geçirme

 6. f) Yenilik veya değişiklik halinde, uygulama öncesinde risk analizi yapılmalı.

4.5.3.2 Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet

g)Mevcut veya potansiyel uygunsuzluğun(ların) sebeplerini elimine etmeye yönelik alınan herhangi bir düzeltici – önleyici faaliyet, problemin boyutuna ve karşılaşılan İSİG risklerine uygun olmalıdır.

h)Kuruluş düzeltici veya önleyici faaliyet nedeni ile oluşan herhangi bir değişikliğin İSİG yönetim sistem dokümantasyonunda olduğundan emin olmalıdır.

1-Prosedürler aşağıdakileri ele almayı gerektirmektedir;

 1. Genel

«DÖF’leri uygulama,  raporlama, araştırma, takip yetki ve sorumlulukları

«Tüm uygunsuzlukların, kazaların, olayların, tehlikelerin raporlanmasını

«Tüm personel için geçerli olduğunu (taşeronlar, ziyaretçiler vb dahil)

«Mal hasarını hesaba katmayı

«Kazanın / olayın raporlanmasından dolayı kötü muamele olmayacağı

«Uygunsuzluk sonucu alınan dersin İSİG sistemine eklenmesi

2) Düzeltici Faaliyet

Düzeltici faaliyet uygunsuzluğun,kazanın  veya olayın tekrarını

önlemek amacı ile birbirini takip eden sebeplerini ortadan kaldırmaya

yönelik faaliyetlerdir. DÖF prosedürü oluşturulurken dikkate alınacak

konulara ait örnekler:

«Kısa dönemli olduğu kadar uzun dönemli faaliyetler

«Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesinin güncelleşme  gerekliliği

«Tehlike tanımlaması, risk değerlendirme ve risk kontrolü veya düzeltici faaliyetten kaynaklanan prosedürlerde gerekli değişikliklerin kaydı

«Düzeltici faaliyetin uygulandığından ve etkinliğinden emin olmak için risk kontrolünün uygulanması

 1. Önleyici Faaliyet

Prosedür oluşturulurken dikkate alınması gereken konulara örnekler;

«Uygun bilgi kaynaklarının kullanımı ( İSİG yönetim sist. tetkik raporları, tehlikeli malzemeler hakkında yeni bilgiler, güvenlik turları, çalışanların önerileri vb)

«Önleyici faaliyet gerektiren problemlerin tarifi

«Önleyici faaliyetin etkinliğinden emin olmak için kontroller

«Önleyici faaliyetten kaynaklanan prosedür değişiklikleri

4- Uygunsuzluk, Kaza ve Olay Analizleri

Sebepler sınıflandırılmalı ve analiz edilmeli, sınıflandırma ve analizler aşağıdakileri gerçekleştirmeli;

«raporlanabilir zaman kayıplı yaralanma/hastalık sıklıkları ve şiddet seviyeleri

«bölge yaralanma tipi, vücut bölgesi, faaliyet, gün, günün zamanı

«mal hasarının miktarı ve tipi

«direkt ve birbirini takip eden sebepler

4.5.4 Kayıtların Kontrolu

Kuruluş, İSİG yönetim sisteminin ve OHSAS standardının şartlarını karşıladığını, ulaşılan sonuçları göstermek için gerekli kayıtları oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kuruluş, kayıtların tanımlanması, depolaması, korunması, ulaşılması, tutulması ve elden çıkarılması için prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

İSİG  kayıtları;

Okunaklı olmalı ve kalmalı

Tanımlı ve izlenebilir olmalı

İSİG kayıtlarının gizliliği

İSİG kayıtlarının saklama süreleri ile ilgili yasal ve diğer gerekler

İSİG kayıtları güvenli bir ortamda saklanmalı, kolay ulaşılabilir olmalı.

Elektronik kayıtlar

Kayıtların tam olarak doldurulması

4.5.5 İç tetkik

İSİG Yönetim sisteminin

-standardın gereklilikleri de dahil planlanan düzenlemelere uygunluğunu,

-Uygulandığını ve sürdürüldüğünü,

-Politika ve hedeflere ulaşmada etkinliğini

teyit etmek amacıyla İSİG tetkiklerini gerçekleştirmek

için program ve prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Tetkik sonuçları yönetime bilgi sağlamalıdır.

4.5.5 Tetkik Programı,

  – faaliyetlerin risk değerlendirme sonuçlarına

– daha önceki tetkik sonuçlarına

dayanılarak planlamalı, oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. yapılmalı.

Tetkik prosedürü:

-Tetkikleri planlamak ve gerçekleştirmek için sorumluluk, yetki ve gereklilikleri

-Sonuçları raporlama

-Kayıtları tutma

-Tetik prosesinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı

-Tetkik kriterini, kapsamını, sıklığını ve metodunu

adreslemelidir.

4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

Tepe yönetim tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmeli.

İSİG yönetim sisteminin işleyişi, kuruluşun İSİG politika ve hedeflerini karşılamaya uygunluğu değerlendirilmelidir.

İSİG politikasının uygunluğu incelenmeli.Sürekli iyileştirme için yeni veya revize edilmiş İSİG hedefleri oluşturulmalı

İSİG yönetim sisteminin herhangi bir elemanında değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı  gözden geçirilmeli.

Gözden geçirmede aşağıdaki konular adreslenmelidir;

Mevcut politikanın uygunluğu

Gelecek döneme ait İSİG hedeflerini oluşturmak veya güncellemek

Mevcut tehlike tanımlama,risk değerlendirme ve risk kontrol proseslerinin yeterliliği, risk  kontrol önlemlerinin etkinliği

Kaynaklar, önceki toplantıda alınan kararların takip sonuçları

Tehlike raporlama prosesi etkinliği

Olay araştırmalarının, DÖFİ’lerin durumu

İç/dış İSİG tetkik sonuçları, uygulanabilir yasal gerekliliklere ve organizasyonun uyması gereken diğer gerekliliklere uyumun değerlendirilmesi

Katılım ve danışma sonuçları

Acil durumlara tepki

İSİG yönetim sistemindeki gelişmeler, İSİG performansı

Şikayetler dahil olmak üzere dış ilgili kurumlarla iletişim

Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.

Sürekli gelişme  prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.

Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki  kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

ISO 9000 veya ISO 14001’e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

Geçerli Kanun ve Yönetmeliklere uyum güvence altına alınır.

Çalışanlarla ilgili iş kazaları,meslek hastalıkları  ve işgücü kaybı azalır.

Kaza maliyetlerinde düşüş

Çalışanlarda motivasyon artar.

Davalara sebep olabilecek kaza riskinde azalma

Güçlendirilmiş firma imajı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

 

Bir cevap yazın