Nitel ve Nicel Analiz Laboratuvarı Uygulamaları ( KTÜ )

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Giriş

1.2. Nitel Analiz Yöntemi

1.2.1. Nitel Analiz Yönteminin Dayandığı Temel Özellikler

1.2.2. Örneklerin Nitel Analiz İçin Hazırlanması

1.2.3. Çözeltilerin Analizi

1.2.4. Katı Örneklerin Analizi

1.2.5. Katı Reaktiflerin Sıvı Reaktiflerle Çözünürleştirilmesi

1.2.6. Çözücü Olarak Nitrik Asidin (HNO3) Kullanılması

1.2.7. Çözücü Olarak Hidroklorik Asidin (HCl) Kullanılması

1.2.8. Katı Örneklerin Eritiş ile Çözünürleştirilmesi

1.3. Nitel Analiz Laboratuvarında Kullanılan Alet ve Malzemeler ve Kullanım Amaçları

1.3.1. Kullanılan Malzemeler

1.3.2. Nitel Analiz Sırasında Uygulanan Temel İşlemler

1.3.2.1. Çözeltinin Asitliğinin Kontrol Edilmesi

1.3.2.2. Tampon Oluşturulması

1.3.2.3. Çözeltinin Karıştırılması

1.3.2.4. Çözeltinin Isıtılması ve Buharlaştırılması

1.3.2.5. Çökelek Oluşturulması

1.3.2.6. Çökmenin Tam Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi

1.3.2.7. Santrifüjleme

1.3.2.8. Çökelek ile Çözeltinin Birbirinden Ayrılması

1.3.2.9. Çökeleğin Yıkanması

1.3.2.10. Çökeleğin Kısımlara Ayrılması

1.3.2.11. Çökeleklerin Çözülmesi

1.4. Alev Deneyi

1.5. Çözeltiler ve Hazırlanmaları

1.5.1. Çözelti Hazırlama ve Derişim Uygulamaları

1.5.2. Derişim Birimleri

1.6. Çözelti Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

1.7. Çözelti Hazırlamalarında Hesaplama Örnekleri 22

1.8. Laboratuvar Çalışmalarında Dikkat Edilecek Noktalar

1.8.1. Güvenlik Önlemleri

1.9. Laboratuvar Kazalarında İlk Yardım

2. KATYONLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ

2.1. Katyonların Sistematik Analizine Giriş

2.1.1. I. Grup Katyonlarının Analizi

2.1.2. I. Grup Katyonlarının Analiz Şeması

2.1.3. I. Grup Katyonların Sistematik Analizi

2.2. Katyonlarının Analizinde Notlar

2.3. II. Grup Katyonlarının Analizi

2.4. II. Grup Katyonların Analiz Şeması

2.5. II. Grup Katyonların Sistematik Analizi

2.5.1. II-A Grup Katyonlarının Analizi

2.5.2. II-B Grup Katyonlarının Analizi

2.6. II. Grup Katyonlarının Analiz Notları

2.7. Deniz Suyu Niçin Tuzludur?

3. III. GRUP KATYONLARININ ANALİZİ

3.1. III. Grup Katyonların Sistematik Analizi

3.1.1. III-A Grup Katyonlarının Analizi

3.1.2. III-B Grup Katyonlarının Analizi

3.2. III. Grup Katyonlarının Analiz Notları

4. IV. GRUP KATYONLARININ ANALİZİ

4.1. IV. Grup katyonların Çöktürülmesi

4.1.1. IV. grup çöktürücüsü olarak karbonat iyonu

4.1.2. IV. grup çöktürücüsü olarak fosfat iyonu

4.1.3. VI. grup çöktürücüsü olarak fosfat-karbonat karışımı

4.2. Alev Deneyi

4.2.1. Alev Deneyin Yapılışı

4.3. IV. Grup Katyonların Sistematik Analizi

4.4. IV. Grup Katyonlarının Analiz Notları

5. V. GRUP KATYONLARININ ANALİZİ

5.1. V. Grup katyonlarının sistematik analizi

5.2. V. Grup Katyonlarının Analiz Şeması

5.3. V. Grup Katyonlarının Analiz Notları

6. YARI-MİKRO METOT İLE ANYONLARIN KALİTATİF ANALİZİ

6.1. Anyon Analizine Giriş

6.2. Soda Ekstraktına Alınamayan Anyonların Analizi

6.3. Anyonların Tek Tek Aranması

6.3.1. Karbonat İyonu (CO3 2-)

6.3.2. Sülfat İyonu (SO4 2- )

6.3.3. Tiyosülfat İyonu (S2O3 2- )

6.3.4. Sülfit İyonu (SO3 2- )

6.3.5. Fosfat İyonu (PO4 3- )

6.3.6. Borat İyonu (BO2-, BO3 3-, B2O72-)

6.3.7. Bromür İyonu (Br-)

6.3.8. İyodür İyonu (I-)

6.3.9. Tiyosiyanat veya Rodanür (SCN-)

6.3.10. Nitrat İyonu (NO3 – )

6.3.11. Asetat İyonu (CH3COO- )

6.3.12. Reaktif Çözeltilerinin Hazırlanması

6.4. Çözümlü Problemler

7. NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ

7.1. Nicel Analizin Önemi ve Bölümleri

7.2. Nicel Analizin Kısımları

7.3. Laboratuvarda Kullanılan Malzemeler

7.4. Gravimetrik Analiz

7.4.1. Gravimetrik Analizde Kullanılacak Çökeleklerde Aranan Başlıca Özellikler Şunlardır

7.4.2. Gravimetrik Analizde Temel İşlemler

7.5. Gravimetrik Tekli Tayinler

7.5.1. Nikel Tayini

7.5.1.1. Nikel Tayini ile İlgili Notlar

7.5.2. Baryum ve Sülfat Tayini

7.5.2.1. Sülfat Tayini

7.5.2.2. Baryum Tayini

7.5.2.3. Baryum ve Sülfat Tayini ile İlgili Notlar

7.5.3. Demir Tayini

7.5.4. Mağnezyum Tayini

7.5.4.1. Mağnezyum Tayini ile İlgili Notlar

7.5.6. Çinko Tayini

7.5.6.1. Çinko Tayini ile İlgili Notlar

7.5.7. Kurşun Tayini

7.5.8.1. Sülfat metodu

7.5.8.2. Kromat Metodu

8.TİTRİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

8.1. Volumetrik Analiz

8.1.1. Volumetride Kullanılan Aletler

8.2. Titrasyon Çözeltilerinin Hazırlanması ve Ayarlanması

8.3. İndikatörler

8.4. Volumetrik Analiz Uygulamaları

8.4.1. Nötralimetri (Asit–Baz Titrasyonları)

8.4.2. Asit-Baz Çözeltilerinin Hazırlanması ve Ayarlanması

8.4.2.1. 0,1 M HCl Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması

8.4.2.2. 0,1 M NaOH Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması

8.4.3. Örnek Analizi

8.4.3.1. Sirkede Asetik Asit (CH3COOH) Tayini

8.4.3.2. NaOH – Na2CO3 Karışımının Analizi

8.5. Yükseltgenme – İndirgenme (Redoks) Titrasyonları

8.5.1. İndirgenme–Yükseltgenme Tepkimelerinde Eşdeğer Kütle

8.5.2. İndirgenme – Yükseltgenme Titrasyonlarında Kullanılan İndikatörler

8.6. Permanganatla Yapılan Titrasyonlar (Manganometri)

8.6.1. Permanganat Reaksiyonları

8.6.1.1. 0,02 M Permanganat Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması

8.6.2. KMnO4 ile Demir Tayini

8.6.2.1. Kullanılan Çözeltilerin Hazırlanması

8.7. İyodometrik Titrasyonlar

8.7.1. Direkt Metot

8.7.2. Endirekt Metot

8.7.3. 0,1M Sodyum Tiyosülfat Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması

8.7.4. İyodometri ile Bakır Tayini

8.7.5. İyodimetri Ve İyodometride Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

8.8. Çöktürme Titrasyonları

8.8.1. Çöktürme Titrasyonlarında Kullanılan İndikatörler

8.9. Arjantometri

8.9.1. Ayarlı 0,1 M Gümüş Nitrat Çözeltisinin Hazırlanması ve Saklanması

8.9.2. 0,1 M Sodyum Klorür Çözeltisinin Hazırlanması

8.9.3. Adsorpsiyon İndikatörleri, Fajans Metodu

8.9.4. Demir(III) İyonu, Volhard Metodu

8.9.5. Kromat İyonu; Mohr Metodu

8.9.6. Mohr Metoduyla Klorür Tayini

8.9.6.1. Bozucu Etkiler

8.9.7. Volhard Metoduyla Klorür Tayini

8.9.7.1. 0,1M Potasyum Tiyosiyanat (Potasyum Rodanür) Çözeltisinin Hazırlanması

8.9.7.2. Fajans Metoduyla Klorür Tayini

8.10. Kompleksometrik Titrasyonlar

8.10.1. EDTA Çözeltisinin Hazırlanması

8.10.2. EDTA Titrasyonlarının Dönüm Noktası ve Kullanılan İndikatörler

8.10.3. EDTA ile Bazı Katyonların Tayini 117

8.10.3.1. Reaktiflerin ve İndikatör Çözeltilerinin Hazırlanması

8.10.4. EDTA ile Kalsiyum Tayini

8.10.5. EDTA ile Magnezyum Tayini

8.10.6. EDTA ile Kurşun Tayini

8.10.7. EDTA ile Çinko Tayini

8.10.8. EDTA ile Nikel Tayini

8.10.9. EDTA ile Kalsiyum–Mağnezyum İkili Tayini

9. ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLER

9.1. Çözelti pH Ölçümü Deneyleri

9.2. Kullanılan Çözeltiler

9.3. Deneyin Yapılışı

9.3.1. Çözelti pH’ının İndikatör ve Elektrokimyasal Yöntemle Ölçümü

9.3.2. Çözelti Karışımlarının pH’ının Elektrokimyasal Yöntemle Ölçümü

9.4. Potansiyometrik Asit-Baz Titrasyonları

9.4.1. Dönüm Noktası Tayin Metotları

9.4.2. Kullanılan Çözeltiler

9.4.3. Sonuçların Hesaplanması

9.5. İletkenlik Ölçümüyle Nötralleşme Titrasyonları (Kondüktometrik Titrasyonlar)

9.5.1. İletkenlik (L)

9.5.2. Kullanılan Çözeltiler

9.5.3. Deneyin Yapılışı

9.5.3.1. Ba(OH)2 in H2SO4 ile Titrasyonu

9.5.3.2. HCl’in NaOH ile Titrasyonu

9.5.3.3. CH3COOH’in NaOH ile Titrasyonu

9.5.3.4. Veriler

9.5.4. Bilinmeyen Örnek

9.5.4.1. Derişimi Bilinmeyen HCl Çözeltisinin Derişiminin Bulunması

9.5.4.2. Derişimi Bilinmeyen CH3COOH Çözeltisinin Derişiminin Bulunması

9.5.4.3. Sonuçların Hesaplanması

9.6. Fosforik Asidin Titrasyon Eğrisi

9.6.1. Kullanılan Çözeltiler

9.6.2. Deneyin yapılışı

9.6.3. Sonuçların Hesaplanması

9.7. Beyaz Şarapta Tartarik Asit Tayini

9.7.1. Sonuçların Hesaplanması

9.8. Potansiyometrik Yükseltgenme-İndirgenme Titrasyonları

9.8.1. Seryum(IV) Titrasyonu İle Demir(II) Tayini 136

9.8.2. Kullanılan Çözeltiler

9.8.3. Deneyin Yapılışı

9.8.4. Sonuçların Hesaplanması

9.9. Dikromat Titrasyonu İle Demir(II) Tayini

9.9.1. Kullanılan Çözeltiler

9.9.2. Deneyin Yapılışı

9.9.3. Sonuçların Hesaplanması

Kaynak: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/chemistry_ed240.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu