Mikrobiyoloji Dersi Vize Soruları ve Cevapları

1) Organik maddelere ihtiyaç göstermeyen mikroorganizmalara ne ad verilir?

a) kemoototrof

b) heterotrof

c) ototrof

d) kemoheterotrof

e) fotoototrof

2) Isıyı seven ve yüksek derecede ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdaki,lerden hangisidir?

a) mezofil bakteriler

b) p s i krofil bakteriler

c) fakültatif bakteriler

d) aerofil bakteriler

e) termofil bakreiler

3) Hangisi buyyona agar eklemekle elde edilen basit besiyeridir?

a) lugol b) jeloz c) nükleus d) primer e) kolitsin

4) Aşağıdakilerden hangisi besiyerinin sterilizasyonunda kullanılır?

a) soğutma b) eküvyon c) benmarj d) otoklav e) santrifüj

5) Preparat ile objektif içerisindeki bir nokta arasındaki uzaklığa ne denir?

a) fokal uzunluk b) çalışma mesafesi c) numerik aralık d) ayırım mesafesi e) lam uzunluğu

6) Kuru ,sıcak hava ile sterilizasyon sağlayan ve elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araç nedir?

a) etüv b) otoklav c) santrifüj d) petri kutusu e) sterilizastör

7) Havayı önce HEPA filtrelerinden geçirip sonra kabın içerisine gönderen güvenlik kabı nedir?

a) sınıf 3 güvenlik kabı

b) sınıf 4 güvenlik kabı

c) sınıf 2 güvenlik kabı

d) sınıf 1 güvenlik kabı

e) wyvıı güvenlik kabı

8) Aşağıdakilerden hangisi çeşitli dalga boylarındaki ışığın bir ortamdan geçirilirken şiddetindeki azalmayı ölçen alettir?

a) eküvyon b) spektrofotometre c) etüv d) öze e) santrifüj

9) Genlerin kopyalarını dna dan mrna ya aktaran nedir?

a) translation b) transformasyon c) transdüksiyon d) transcripsiyon e) konjugasyon

10) Aşağıdakilerden hangisi genin dna daki yerine verilen addır?

a) lokus b) operon c) nüklosid d) ligaz e) prob

11) Hangisi beta-laktom grubu anti mikrobikleri arasında yer almaz?

a) penisilin b) sefalosporin c) karbenepem d) monobaktem e) vankomisin

12) Aşağıdakilerden hangisi kültür ortamında standart şartlarda bakterilerin neredeyse tamamını öldüren en düşük ilaç konsantrasyonudur?

a) mik b) terapötik indeks c) bakterisid ilaçlar d) mbk e) bakteriyostatik ilaçlar

13) Nitriti nitrarta çeviren nedir?

a) co b) nitro bakteriler c) azot bakterileri d) aminoasitler e) nitrosomonas bakteriler

14) serumlarda bulunan ve çeşitli hastalıklara karşı oluşmuş antikorlar ne ile araştırılır?

a) deney hayvanı inokulasyonu b) kültür c) serolojik test d) mikroskopi e)besiyeri örneği

15) Hangisi lipazlarla proteinleri parçalayan bakteri türleri arasında değildir?

a) alcaligenez b) streptococcus c) koliform d) mastit e) mukoza

16) Sulu ışık örneği parazit açısından en geç ne kadar süre içinde incelenmelidir?

a) 2 saat b)1 saat c) 90 dakika d) 5 dakika e) 30 dakika

17) Dna yapısı kaç yılında ortaya çıktı?

a) 1960 b) 1942 c) 1965 d) 1953 e) 1938

18) Hangisi prokaryot özelliği değildir?

a) prokaryot hücrede çekirdek yoktur

b) endoplazmik retikulumu prokaryotta bulunmaz

c) prokartyottaki ribozom ökaryottakinden büyüktür

d) prokaryotta mitotik bölünme olmaz

e) sterol taşımazlar

19) Bir tarafın yararına diğer tarafın zarar görmesine neden olan konak mikrop çevre ilişkisine ne denir?

a) simbiyoz b) kommensal c) parazitlik d) patojen e) virulans

20) Elementer cisimleri 0,2-1 mikron ,retiküler cisimleri 1 mikron olan zorunlu hücre içi paraziti nedir?

a) klamidyalar b) mikoplazma c) riketsiyalar d) poxviruslar e) herpesvirus

21) Dışkı preparatı üstüne damlatılan lugol solisyonu sonrası parazit yumurtaları hangi rengi alır?

a) koyu vişne b) mavi-kırmızı c) mor d) sarı-kahverengi e) yeşil

22) Alınan besin maddelerinin yaklılıp enerji çıkmasına ne denir?

a) metabolizma b) mikroorganizma c) katabolizma d) anabolizma e) subroisra

23) Üreyebilmeleri için oratamda o2 azalmasına ihtiyaç duyan mikroorganizmalar nelerdir? 

a) mikroaerofilik b)aerobik c) fakültatif d) nanoaerobik e) anaeorobik

24)  Hangisi insanlarda hastalık yapma özelliğinden dolayı mikropların ortamdan uzaklaştırılma sistemidir?

a) sterilzasyon b) antisepsi c) pastörizasyon d) dezenfeksiyon e) dezenfektan

25) Hangisi oraganik bir çözücüdür?

a) sabun b)yağ asiti c) benzal konium klorür d) krezol e) kloroform

26) Kadavra ve dokuların saklanmasında ne kullanılır?

a) okside edici madde b)alkilleyici madde c) ağır metal tuzları d) metilen mavisi e)fuksin

27) Deri antisepsisi için ne kullanılır?

a) sabun

b) gaz plazma

c) iyot tentürü

d) gama radyasyonu

e) x ışını

28) Hangisi yeni doğan bebeklerde göz antisepsisi için kullanılır ?

a) gümüş nitran b) ozon c) klor d) formalin e) aktirin

Cevaplar: 

1-c 2-e 3-b 4-d 5-a 6-e 7-c 8-b 9-d 10-a 11-e 12 –d 13-b 14-c 15-a 16-e 17-d 18-c 19-b 20-a 21-d 22-c 23a-a 24-d 25-e 26-b 27

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu