Mikrobiyoloji Dersi Vize Soruları ve Cevapları

1)Organik maddelere ihtiyaç göstermeyen mikroorganizmalara ne ad verilir?
 
a) kemoototrof
b) heterotrof
c) ototrof
d) kemoheterotrof
e) fotoototrof
 
2)Isıyı seven ve yüksek derecede ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdaki,lerden hangisidir?
 
a) mezofil bakteriler
b) p s i krofil bakteriler
c) fakültatif bakteriler
d) aerofil bakteriler
e) termofil bakreiler
 
3)Hangisi buyyona agar eklemekle elde edilen basit besiyeridir?
 
a) lugol b) jeloz c) nükleus d) primer e) kolitsin
 
4)Aşağıdakilerden hangisi besiyerinin sterilizasyonunda kullanılır?
 
a) soğutma b) eküvyon c) benmarj d) otoklav e) santrifüj
 
5)Preparat ile objektif içerisindeki bir nokta arasındaki uzaklığa ne denir?
 
a) fokal uzunluk b) çalışma mesafesi c) numerik aralık d) ayırım mesafesi e) lam uzunluğu
 
6)Kuru ,sıcak hava ile sterilizasyon sağlayan ve elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araç nedir?
 
a) etüv b) otoklav c) santrifüj d) petri kutusu e) sterilizastör
 
7)Havayı önce HEPA filtrelerinden geçirip sonra kabın içerisine gönderen güvenlik kabı nedir?
 
a) sınıf 3 güvenlik kabı
b) sınıf 4 güvenlik kabı
c) sınıf 2 güvenlik kabı
d) sınıf 1 güvenlik kabı
e) wyvıı güvenlik kabı
 
8)Aşağıdakilerden hangisi çeşitli dalga boylarındaki ışığın bir ortamdan geçirilirken şiddetindeki azalmayı ölçen alettir?
 
a) eküvyon b) spektrofotometre c) etüv d) öze e) santrifüj
 
9)Genlerin kopyalarını dna dan mrna ya aktaran nedir?
 
a) translation b) transformasyon c) transdüksiyon d) transcripsiyon e) konjugasyon
 
10) Aşağıdakilerden hangisi genin dna daki yerine verilen addır?
 
a) lokus b) operon c) nüklosid d) ligaz e) prob
 
11)Hangisi beta-laktom grubu anti mikrobikleri arasında yer almaz?
 
a) penisilin b) sefalosporin c) karbenepem d) monobaktem e) vankomisin
 
12)Aşağıdakilerden hangisi kültür ortamında standart şartlarda bakterilerin neredeyse tamamını öldüren en düşük ilaç konsantrasyonudur?
 
a) mik b) terapötik indeks c) bakterisid ilaçlar d) mbk e) bakteriyostatik ilaçlar
 
13)Nitriti nitrarta çeviren nedir?
 
a) co b) nitro bakteriler c) azot bakterileri d) aminoasitler e) nitrosomonas bakteriler
 
14)serumlarda bulunan ve çeşitli hastalıklara karşı oluşmuş antikorlar ne ile araştırılır?
 
a) deney hayvanı inokulasyonu b) kültür c) serolojik test d) mikroskopi e)besiyeri örneği
 
15)Hangisi lipazlarla proteinleri parçalayan bakteri türleri arasında değildir?
 
a) alcaligenez b) streptococcus c) koliform d) mastit e) mukoza
 
16) Sulu ışık örneği parazit açısından en geç ne kadar süre içinde incelenmelidir?
 
a) 2 saat b)1 saat c) 90 dakika d) 5 dakika e) 30 dakika
 
17) Dna yapısı kaç yılı9nda ortaya çıktı?
 
a) 1960 b) 1942 c) 1965 d) 1953 e) 1938
 
18) Hangisi prokaryot özelliği değildir?
 
a) prokaryot hücrede çekirdek yoktur
b) endoplazmik retikulumu prokaryotta bulunmaz
c) prokartyottaki ribozom ökaryottakinden büyüktür
d) prokaryotta mitotik bölünme olmaz
e) sterol taşımazlar
 
19)bir tarafın yararına diğer tarafın zarar görmesine neden olan konak mikrop çevre ilişkisine ne denir?
 
a) simbiyoz b) kommensal c) parazitlik d) patojen e) virulans
 
20)elementer cisimleri 0,2-1 mikron ,retiküler cisimleri 1 mikron olan zorunlu hücre içi paraziti nedir?
 
a) klamidyalar b) mikoplazma c) riketsiyalar d) poxviruslar e) herpesvirus
 
21) Dışkı preparatı üstüne damlatılan lugol solisyonu sonrası parazit yumurtaları hangi rengi alır?
 
a) koyu vişne b) mavi-kırmızı c) mor d) sarı-kahverengi e) yeşil
 
22) Alınan besin maddelerinin yaklılıp enerji çıkmasına ne denir?
 
a) metabolizma b) mikroorganizma c) katabolizma d) anabolizma e) subroisra
 
23) Üreyebilmeleri için oratamda o2 azalmasına ihtiyaç duyan mikroorganizmalar nelerdir?
 
a) mikroaerofilik b)aerobik c) fakültatif d) nanoaerobik e) anaeorobik
 
24)  Hangisi insanlarda hastalık yapma özelliğinden dolayı mikropların ortamdan uzaklaştırılma sistemidir?
 
a) sterilzasyon b) antisepsi c) pastörizasyon d) dezenfeksiyon e) dezenfektan
 
25) Hangisi oraganik bir çözücüdür?
 
a) sabun b)yağ asiti c) benzal konium klorür d) krezol e) kloroform
 
26) Kadavra ve dokuların saklanmasında ne kullanılır?
 
a) okside edici madde b)alkilleyici madde c) ağır metal tuzları d) metilen mavisi e)fuksin
 
27) Deri antisepsisi için ne kullanılır?
 
a) sabun
b) gaz plazma
c) iyot tentürü
d) gama radyasyonu
e) x ışını
 
28) Hangisi yeni doğan bebeklerde göz antisepsisi için kullanılır ?
 
a) gümüş nitran b) ozon c) klor d) formalin e) aktirin
 
 
Cevaplar: 
1-c 2-e 3-b 4-d 5-a 6-e 7-c 8-b 9-d 10-a 11-e 12 –d 13-b 14-c 15-a 16-e 17-d 18-c 19-b 20-a 21-d 22-c 23a-a 24-d 25-e 26-b 27

Bir cevap yazın