Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi Örneği

MEVSİMLİK TARIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda tarafları ve yükümlülükleri belirtilen mevsimlik tarım işi sözleşmesidir.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İŞVEREN              :

ADRES  :

ARACI                   :

ADRES  :

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-  İşveren tarafından  işçiye verilecek ücret;

a)  Gündelik/ haftalık/ aylık…….……………………………TL.’dir.

b)  Götürü…….……………………………………………………………TL.’dir.

c)  Parça başı…….…………………………………………..TL.’dir.

d)  Diğer……………………………………………………   TL.’dir.

2-  İşveren işçilere avans ödeyecektir/ödemeyecektir.

3-  İşveren işçilere iklim koşulları, afet ve  benzeri nedenlerle çalışılmayan günler için ücret ödeyecektir/ödemeyecektir.

4-  İşveren, işçilerin  iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı  her türlü önlemi alacaktır.

5- Aracının sözleşmeye taraf olmadığı durumlarda, işçinin çalıştığı günleri gösterir puantaj ve işçiye ödediği ücrete ilişkin kaydını tutacaktır.

6-  İşveren, aracıya gidiş-dönüş yol masrafları için …………TL ödeyecektir.

7-  İşveren, aracılık yapması ve bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığı aracıya …………………TL ödeyecektir.

8- İşveren ve işçi sözleşmeyi kendi aralarında düzenledikleri takdirde sözleşmenin bir nüshası, onaylanmak ve ilgili birimindeki dosyada saklanmak üzere, imzalanmasından itibaren  on iş günü içerisinde işveren tarafından İŞKUR İl Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

ARACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-Ekli listede adı geçen işçileri, işverenin …………………………….…………………… köyündeki/Mahallesindeki …………………………işinde ………….…………….işlerini görmek üzere sağlayacaktır.

2-İşçinin çalıştığı günleri gösterir puantaj ve işçiye ödediği ücrete ilişkin kaydını tutacaktır.

3-İşçilerin, konaklama yeri ile işyeri arasında uygun araçlarla güvenilir bir şekilde ulaşımının sağlanması hususunda işverenle birlikte doğrudan kontrol ve gözetim yapacaktır.

4-İşçilerin barınma yerlerini, yeme ve yatma durumlarını sağlığa ve barınma koşullarına uygun biçimde sağlamak için mahalli mülki idare amirlikleri nezdinde gerekli başvuruları yapacaktır.

5-İşçi, işveren ve aracı arasında İmzalanan sözleşmenin bir nüshası, onaylanmak ve ilgili birimindeki dosyada saklanmak üzere, imzalanmasından itibaren on iş günü içerisinde aracı tarafından İŞKUR İl Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

6-Aracı bu işini yaparken Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinde yer alan diğer yükümlülüklerini de yerine getirecektir.

İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-       İşçiler çalışmaya …./…./……… tarihinde başlayacaktır.

2-       İşçiler tarım işini yaparken araziye, ürüne , tarım araç ve ekipmanlarına  zarar vermemek için gereken itinayı göstereceklerdir.

3-       İşçiler işveren tarafından bu sözleşmeye konu iş devam ettiği müddetçe geçerli mazereti olmaksızın işi bırakmayacak ve başka bir işyerinde çalışmayacaklardır.

Özel koşullar …………….……………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İş bu sözleşme üç/dört nüsha olarak düzenlenmiştir ve buna bağlı olarak taraflardan biri yükümlülüklerinden birini yerine getirmediği takdirde ………………….mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.

İŞVEREN

ARACI

İŞÇİ

Sözleşmeyi imzalayan işçilere ait liste sözleşme ekinde yer almaktadır.

EK: Çalışanlar Listesi

MEVSİMLİK TARIM İŞİ SÖZLEŞMESİNE TARAF OLAN İŞÇİLERİN LİSTESİ

İşçinin TC Kimlik Numarası

Adı Soyadı

Çalışmaya Başladığı Tarih

İmza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu