Gıda Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi ( Nuray Gamze YÖRÜK )

Gıda Güvenliği’nin Tarihsel Gelişimi
Nuray Gamze YÖRÜK1*, Ahmet GÜNER2

Giriş:

Günümüzde tüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların da sağlık yönünden güvenli olması gerekmektedir. Uluslararası ticaretin gelişimi, göçler ve yolculuklar tehlikeli patojenlerin yayılımını ve gıda kontaminasyonunu hızlandırarak, evrensel gıda güvenliği açığını arttırmaktadır. Özellikle Avrupa’da ortaya çıkan BSE ve dioksin krizleri ile Kuzey Amerika’da görülen sığır eti kaynaklı Escherichia coli O157:H7 infeksiyonlarına bağlı olarak2 gıda güvenliğini sağlayan kuruluşlara olan toplum güveni, ne kadar riskin ele alındığı ve çözüldüğü hususunda azalmış3,4 ve tüm dünyada gıda güvenliği stratejilerinin yeniden ele alınmasını gerektirmiş, takip eden süreçte de yasal ve uygulama bazında yeniliklerin yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu bağlamda iki tablo5 halinde ulusal ve uluslararası gıda güvenliğinin gelişimi özetlenmiştir.


Kaynak: https://gidalab.tarimorman.gov.tr/kocaeli/Belgeler/G%C4%B1da%20G%C3%BCvenli%C4%9Fnin%20Tarihsel%20Geli%C5%9Fimi%20Gamze%20Y%C3%B6r%C3%BCk%20(2).pdf

Bir cevap yazın